24.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 74/1


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

2010/C 74/01

Dátum prijatia rozhodnutia

28.10.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

NN 54/09

Členský štát

Belgicko

Región

Région de Bruxelles-Capitale

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Právny základ

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Služby všeobecného ekonomického záujmu

Forma pomoci

Priama dotácia, Iné formy kapitálovej intervencie

Rozpočet

Intenzita

Trvanie

1996 – 2007

Sektory hospodárstva

Služby

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm

Dátum prijatia rozhodnutia

23.11.2009

Referenčné číslo štátnej pomoci

N 463/09

Členský štát

Španielsko

Región

Galicia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Právny základ

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Ročné plánované výdavky 3 mil. EUR; Celková výška plánovanej pomoci 12 mil. EUR

Intenzita

30 %

Trvanie

1.1.2010 – 31.12.2013

Sektory hospodárstva

Dodávka elektriny, vody a plynu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sk.htm