24.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 74/1


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 74/01

Lēmuma pieņemšanas datums

28.10.2009.

Atbalsts Nr.

NN 54/09

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Région de Bruxelles-Capitale

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Juridiskais pamats

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Pakalpojumi ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

Atbalsta veids

Tiešā dotācija, Citi līdzdalības veidi pamatkapitālā

Budžets

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

1996.–2007.

Tautsaimniecības nozares

Visi pakalpojumi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

23.11.2009.

Atbalsts Nr.

N 463/09

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Galicia

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Juridiskais pamats

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi EUR 3 miljoni; Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 12 miljoni

Atbalsta intensitāte

30 %

Atbalsta ilgums

1.1.2010.–31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Elektroapgāde, gāzes apgāde un ūdensapgāde

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm