24.3.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 74/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2010/C 74/01

Datum přijetí rozhodnutí

28.10.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

NN 54/09

Členský stát

Belgie

Region

Région de Bruxelles-Capitale

Název (a/nebo jméno příjemce)

Financement des hôpitaux publics du réseau IRIS de la Région Bruxelles-Capitale

Právní základ

Loi sur les hôpitaux coordonnée du 7 août 1987

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Služby obecného hospodářského zájmu

Forma podpory

Přímá dotace, Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Rozpočet

Míra podpory

Délka trvání programu

1996–2007

Hospodářská odvětví

Všechny služby

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Belgique, Région de Bruxelles-Capitale, communes de la Ville de Bruxelles, Schaerbeek, Anderlecht, Saint-Gilles, Etterbeek, Ixelles

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

23.11.2009

Odkaz na číslo státní pomoci

N 463/09

Členský stát

Španělsko

Region

Galicia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Plan de mejora de la red de distribución de gas en Galicia

Právní základ

Convenios de colaboración entre la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia y las empresas distribuidoras de gas natural o GLP canalizado para la gasificación de Galicia;

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, (modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio);

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la desarrolla;

Ley 9/2007, de 13 de julio, de Subvenciones de Galicia, y el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla;

Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje 3 mil. EUR; Celková částka plánované podpory 12 mil. EUR

Míra podpory

30 %

Délka trvání programu

1.1.2010–31.12.2013

Hospodářská odvětví

Zásobování elektřinou, vodou a plynem

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Consellería de Economia e Industria de la Xunta de Galicia

Edificio Administrativo San Caetano s/n

Bloque 5 — planta 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm