30.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 26. března 2012,

kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

(2012/181/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 395 odst. 1 této směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dopisem, který Komise zaevidovala dne 30. srpna 2011, požádalo Rumunsko o povolení zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES tak, aby byly osvobozeny osoby povinné k dani s ročním obratem, který nepřesahuje ekvivalent 65 000 EUR v národní měně kalkulací podle směnného kurzu platného ke dni přistoupení Rumunska k Evropské unii. Tímto opatřením by byly uvedené osoby povinné k dani zproštěny některých nebo všech povinností spojených s daní z přidané hodnoty (DPH) uvedených v hlavě XI kapitolách 2 až 6 směrnice 2006/112/ES.

(2)

V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise o žádosti Rumunska dopisem ze dne 8. listopadu 2011 ostatní členské státy. Dopisem ze dne 9. listopadu 2011 uvědomila Komise Rumunsko, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.

(3)

Členské státy již mohou využívat zvláštní režim pro malé podniky podle hlavy XII směrnice 2006/112/ES. Opatření se odchyluje od hlavy XII směrnice 2006/112/ES pouze natolik, že prahová hodnota ročního obratu osob povinných k dani v rámci režimu je vyšší, než jaká je v Rumunsku povolena podle čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES, což je 35 000 EUR.

(4)

Vyšší prahová hodnota zvláštního režimu pro malé podniky je zjednodušujícím opatřením, neboť může podstatně snížit povinnosti nejmenších podniků spojené s DPH, přičemž je tento zvláštní režim pro osoby povinné k dani volitelný. Celkově se očekává, že se tímto opatřením zlepší obecná úroveň dodržování předpisů pro DPH.

(5)

Komise do svého návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 77/388/EHS s cílem zjednodušit povinnosti spojené s daní z přidané hodnoty, ze dne 29. října 2004 zahrnula ustanovení, která členským státům umožňují stanovit prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození z režimu DPH až do výše 100 000 EUR nebo ekvivalentu této hodnoty v národní měně, s možností tuto částku každoročně aktualizovat. Žádost předložená Rumunskem je s uvedeným návrhem v souladu.

(6)

Opatření nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH a má pouze zanedbatelný vliv na celkovou výši daňových příjmů Rumunska vybraných na stupni konečné spotřeby,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 287 bodu 18 směrnice 2006/112/ES se Rumunsku povoluje osvobodit od DPH osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje ekvivalent částky 65 000 EUR v národní měně podle směnného kurzu platného ke dni jeho přistoupení k Evropské unii.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se do dne, kdy vstoupí v platnost směrnice, kterou se mění prahové hodnoty ročního obratu pro osvobození osob povinných k dani od DPH, nebo do dne 31. prosince 2014, podle toho, co nastane dříve.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.

V Bruselu dne 26. března 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.