11/ 57

BG

Официален вестник на Европейския съюз

302


22000D0921(16)


L 237/81

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 63/2000

от 28 юни 2000 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението е изменено с Решение № 23/2000 от Съвместния комитет на ЕИП от 25 февруари 2000 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 2543/1999 на Комисията от 1 декември 1999 г. относно номенклатурата на страните и териториите за външнотърговската статистика на Общността и статистиката на търговията между държавите-членки (2) следва да се включи в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимума стандарти за третиране на продуктите в секторите здравеопазване, образование и социална защита в Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) (3) следва да се включи в Споразумението.

(4)

Решение 1999/622/ЕО, Евратом на Комисията от 8 септември 1999 г. относно третиране на възстановяването на ДДС на необлагаеми с данък единици заради тяхната дейност, освободена от данъци, за целите на изпълнение на Директива 89/130/ЕИО на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (4), следва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на точка 9 (Регламент (ЕО) № 2645/98на Комисията) на приложение XXI към Споразумението се заменя със следното:

„399 R 2543: Регламент (ЕО) № 2543/1999 на Комисията от 1 декември 1999 г. относно номенклатурата на страните и териториите за външнотърговската статистика на Общността и статистиката на търговията между държавите-членки (ОВ L 307, 2.12.1999 г., стр. 46).“

Член 2

След точка 19 з (Регламент (ЕО) № 1617/1999 на Комисията) от приложение XXI към Споразумението се добавят следните точки:

„19и.

399 R 2166: Регламент (ЕО) № 2166/1999 на Съвета от 8 октомври 1999 г. относно определяне на подробни правила за изпълнението на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на минимума стандарти за третиране на продуктите в секторите здравеопазване, образование и социална защита в Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) (ОВ L 266, 14.10.1999 г., стр. 1).

19й.

399 D 0622: Решение 1999/622/ЕО, Евратом на Комисията от 8 септември 1999 г. на необлагаеми с данък единици заради тяхната дейност, освободена от данъци, за целите на изпълнение на Директива 89/130/ЕИО на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 51).“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 2543/1999, Регламент (ЕО) № 2166/1999 и Решение 1999/622/EO, Евратом на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 29 юни 2000 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП (5) съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени.

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2000 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

F. BARBASO


(1)  Все още непубликувано в Официален вестник.

(2)  ОВ L 307, 2.12.1999 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 266, 14.10.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 51.

(5)  Не са посочени конституционни изисквания.