2.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 351/137


Otrdiena, 2010. gada 6. jūlijs
Pieprasījums aizstāvēt deputāta Valdemar Tomasevski imunitāti

P7_TA(2010)0252

Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Valdemar Tomaševski deputāta imunitāti un privilēģijas (2010/2047(IMM))

2011/C 351 E/22

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā pieprasījumu aizstāvēt Valdemar Tomaševski, ko Eiropas Parlaments saņēma 2010. gada 2. februārī un par ko informāciju plenārsēdē sniedza 2010. gada 24. martā,

pēc Valdemar Tomaševski uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

ņemot vērā 7. Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā 2005. gada 28. septembrī pieņemto Eiropas Parlamenta deputātu nolikumu,

ņemot vērā Reglamenta 6. panta 2. punktu un 7. pantu,

ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A7-0214/2010),

A.

tā kā Valdemar Tomaševski ir Eiropas Parlamenta deputāts;

B.

tā kā tiesvedība pret Valdemar Tomaševski netiek veikta Protokola 8. panta nozīmē un tā kā līdz ar to šī lieta nav saistīta ar deputāta imunitāti;

C.

tā kā pēc viņa norādītā Lietuvā ievēlētiem Eiropas deputātiem arī ir jāievēro Valsts politiķu rīcības kodekss (turpmāk “rīcības kodekss”), kas pieņemts ar 2006. gada 19. septembra likumu (N.X-816) un par kura ievērošanu rūpējas Lietuvas Valsts amatpersonu ētikas komisija, kas ir izveidota ar 2008. gada 1. jūlija likumu (N.X-1777);

D.

tā kā Lietuvas Valsts amatpersonu ētikas komisija 2010. gada 22. janvārī, ņemot vērā Eiropas deputāta Valdemar Tomaševski politisko darbību, pieņēma lēmumu, balstoties uz šo rīcības kodeksu, izteikt viņam atklātu brīdinājumu;

E.

tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma (1) 2. pantu “deputāti īsteno savas pilnvaras neatkarīgi”;

F.

ņemot vērā Savienības tiesību prioritāti;

G.

tā kā šis lēmums, kā arī tam pamatā esošais Lietuvas Republikas tiesību akts ir pretrunā Savienības tiesībām, jo tajos nav ievērota Deputātu nolikuma 2. pantā noteiktā Eiropas deputāta brīvība un neatkarība;

H.

tā kā Eiropas Komisijai, kuras pienākums ir uzraudzīt līgumu ievērošanu, ir jāuzsāk pret Lietuvas Republiku pienākumu neizpildes procedūra, balstoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantu;

1.

aicina Eiropas Komisiju panākt, lai Lietuvas varas iestādes ievērotu Eiropas Savienības tiesību aktus, ja nepieciešams, uzsākot Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pantā paredzēto Kopienas tiesību aktu neizpildes procedūru;

2.

uzdod priekšsēdētājam nekavējoties nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu Eiropas Komisijai un Lietuvas Republikas kompetentajām iestādēm.


(1)  OV L 262, 7.10.2005., 1. lpp.