2004L0018 — SK — 01.01.2010 — 010.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

(Ú. v. ES L 134, 30.4.2004, p.114)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1874/2004 z 28. októbra 2004,

  L 326

17

29.10.2004

►M2

SMERNICA KOMISIE 2005/51/ES Text s významom pre EHP zo 7. septembra 2005,

  L 257

127

1.10.2005

 M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/75/ES zo 16. novembra 2005,

  L 323

55

9.12.2005

 M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2083/2005 z 19. decembra 2005,

  L 333

28

20.12.2005

►M5

SMERNICA RADY 2006/97/ES z 20. novembra 2006

  L 363

107

20.12.2006

 M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1422/2007 zo 4. decembra 2007,

  L 317

34

5.12.2007

►M7

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007,

  L 74

1

15.3.2008

►M8

ROZHODNUTIE KOMISIE 2008/963/ES z 9. decembra 2008,

  L 349

1

24.12.2008

►M9

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M10

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/81/ES Text s významom pre EHP z 13. júla 2009

  L 216

76

20.8.2009

►M11

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009,

  L 314

64

1.12.2009
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES

z 31. marca 2004

o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na službyEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2, článok 55 a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy ( 4 ), v zmysle spoločného textu, ktorý 9. decembra 2003 schválil Zmierovací výbor,

keďže:

(1)

Pri príležitosti nových zmien a doplnení smerníc Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb ( 5 ), 93/36/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania dodania tovaru ( 6 ) a 93/37/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov verejného obstarávania prác ( 7 ), ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek na zjednodušenie a modernizáciu, ktoré verejní obstarávatelia a podobne aj hospodárske subjekty vykonali ako reakciu na Zelenú knihu prijatú Komisiou 27. novembra 1996, by sa smernice mali v záujme zrozumiteľnosti prepracovať. Táto smernica vychádza z judikatúry Súdneho dvora, konkrétne z judikatúry o kritériách pre zadanie zákazky, ktorá objasňuje možnosti verejných obstarávateľov tak, aby spĺňali potreby dotknutej verejnosti, vrátane environmentálnej a/alebo sociálnej oblasti, za predpokladu, že takéto kritériá súvisia s predmetom zákazky, nedávajú verejnému obstarávateľovi neobmedzenú slobodu výberu, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami uvedenými v bode 2 odôvodnenia.

(2)

Zadávanie zákaziek v členských štátoch v mene štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov a ďalších inštitúcií v správe subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, podlieha rešpektovaniu zásad zmluvy, najmä rešpektovaniu zásady voľného pohybu tovaru, zásady slobody usadiť sa a zásady slobody poskytovať služby a zásad z nich vyplývajúcich, napríklad zásada rovnakého zaobchádzania, zásada nediskriminácie, zásada vzájomného uznávania, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Pri verejných zákazkách, ktoré presahujú určitú hodnotu, sa však odporúča vypracovať predpisy pre koordináciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní takýchto zákaziek Spoločenstvom, založené na týchto zásadách s cieľom zabezpečiť ich účinky a zabezpečiť liberalizáciu verejného obstarávania. Tieto koordinačné ustanovenia by sa preto mali vykladať tak v súlade s vyššie uvedenými pravidlami a zásadami, ako aj s ostatnými pravidlami zmluvy.

(3)

Takéto koordinačné ustanovenia by mali byť podľa možnosti čo najviac v súlade s terajšími postupmi a praxou v každom z členských štátov.

(4)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby účasť inštitúcie, ktorá sa spravuje verejným právom, ako uchádzača v konaní pre zadanie verejnej zákazky, nespôsobovala narušenie hospodárskej súťaže vo vzťahu k súkromným uchádzačom.

(5)

Podľa článku 6 zmluvy sa požiadavky na ochranu životného prostredia majú zahrnúť do definície a plnenia politík Spoločenstva a do činností uvedených v článku 3 uvedenej zmluvy, najmä s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj. Táto smernica preto objasňuje, ako môžu verejní obstarávatelia prispieť k ochrane životného prostredia a podporovať trvalo udržateľný rozvoj pri súčasnom zabezpečení možnosti získať čo najlepšiu hodnotu za peniaze vynaložené v rámci zákazky.

(6)

Žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť uloženiu alebo vymáhaniu opatrení potrebných na ochranu verejného poriadku, verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat alebo zachovanie rastlín, najmä s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade so zmluvou.

(7)

Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosťami v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986-1994) ( 8 ), schválilo najmä Dohodu o vládnom obstarávaní WTO, ďalej len „dohoda“, ktorej cieľom je vytvoriť multilaterálny rámec vyvážených práv a povinností týkajúcich sa verejných zákaziek s cieľom dosiahnuť liberalizáciu a rozširovanie svetového obchodu.

Vzhľadom na medzinárodné práva a záväzky vyplývajúce pre Spoločenstvo v dôsledku prijatia dohody sa na uchádzačov a výrobky zo signatárskych tretích krajín majú uplatňovať pravidlá ustanovené v dohode. Táto dohoda nemá priamy účinok. Verejní obstarávatelia, na ktorých sa dohoda vzťahuje a ktorí spĺňajú požiadavky tejto smernice a ktorí ju uplatňujú na hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody, by preto mali byť v súlade s dohodou. Je taktiež vhodné, aby uvedené koordinačné ustanovenia zaručovali hospodárskym subjektom Spoločenstva podmienky pre účasť na verejnom obstarávaní, ktoré sú rovnako priaznivé, ako tie, ktoré sú vyhradené pre hospodárske subjekty tretích krajín, ktoré sú signatármi dohody.

(8)

Pred začatím konania pre zadanie zákazky môžu verejní obstarávatelia prostredníctvom technického dialógu požiadať o stanovisko alebo akceptovať stanovisko, ktoré môžu použiť pri príprave špecifikácií, ale za predpokladu, že takéto stanovisko nemá za následok narušenie hospodárskej súťaže.

(9)

Verejní obstarávatelia by vzhľadom na rozmanitosť verejných zákaziek na práce mali mať možnosť ustanoviť, aby zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie práce mohli zadávať buď oddelene alebo spoločne. Zámerom tejto smernice nie je predpisovať spoločné alebo oddelené zadávanie zákaziek. Rozhodnutie o tom, či zadávať zákazky oddelene alebo spoločne, sa musí prijať na základe kvalitatívnych a ekonomických kritérií, ktoré môžu byť vymedzené vo vnútroštátnom práve.

(10)

Zákazka sa má považovať za verejnú zákazku na práce len vtedy, ak jej predmet výslovne zahŕňa vykonanie činností uvedených v prílohe I dokonca aj vtedy, ak zákazka zahŕňa aj poskytovanie iných služieb potrebných pre vykonanie týchto činností. Verejné zákazky na služby, najmä v oblasti služieb pri správe majetku, môžu za určitých okolností zahŕňať práce. Pokiaľ však takéto práce súvisia s hlavným predmetom zákazky a sú jej možným následkom alebo ju dopĺňajú, skutočnosť, že takéto práce sú súčasťou zákazky, neoprávňuje kvalifikovať zákazku ako verejnú zákazku na práce.

(11)

Na úrovni Spoločenstva by sa mali vymedziť rámcové dohody, ako aj špecifické pravidlá pre rámcové dohody, uzatvorené na zákazky, ktoré patria do pôsobnosti tejto smernice. Podľa týchto pravidiel môže verejný obstarávateľ, ak uzatvorí rámcovú dohodu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú najmä uverejňovania, lehôt a podmienok na predloženie ponúk, zadávať zákazky na základe takejto rámcovej dohody v priebehu jej doby platnosti buď uplatnením podmienok uvedených v rámcovej dohode, alebo ak neboli všetky podmienky pevne stanovené vopred v rámcovej dohode, opätovným otvorením súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody v súvislosti s týmito podmienkami. Opätovné otvorenie súťaže by malo byť v súlade s určitými pravidlami, cieľom ktorých je zabezpečiť požadovanú flexibilitu a dodržiavanie všeobecných zásad, najmä zásady rovnakého zaobchádzania. Z toho istého dôvodu by doba platnosti rámcových dohôd nemala presahovať štyri roky, okrem prípadov náležite odôvodnených verejnými obstarávateľmi.

(12)

Nepretržite sa vyvíjajú určité nové techniky elektronického obstarávania. Takéto techniky pomáhajú zlepšovať hospodársku súťaž a zefektívňovať verejné obstarávanie, najmä pokiaľ ide o časové a finančné úspory, ktoré ich používanie prináša. Verejní obstarávatelia môžu používať techniky elektronického obstarávania za predpokladu, že takéto používanie je v súlade s pravidlami uvedenými v tejto smernici a so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel môže mať ponuka predložená uchádzačom, najmä ak bola súťaž opätovne otvorená podľa rámovej dohody alebo ak sa používa dynamický obstarávací systém, podobu elektronického katalógu uchádzača, ak uchádzač používa komunikačný prostriedok zvolený verejným obstarávateľom v súlade s článkom 42.

(13)

Vzhľadom na rýchle rozširovanie elektronických obstarávacích systémov by sa teraz mali zaviesť vhodné pravidlá, ktoré by verejným obstarávateľom umožňovali v plnom rozsahu využívať možnosti, ktoré tieto systémy poskytujú. Z toho dôvodu je potrebné vymedziť plne elektronický dynamický obstarávací systém pre bežné nákupy a stanoviť osobitné pravidlá pre zriadenie a prevádzku takéhoto systému s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s každým hospodárskym subjektom, ktorý sa na nich chce zúčastniť. Každý hospodársky subjekt, ktorý predloží informatívnu ponuku podľa špecifikácií a splní kritériá výberu účastníkov, by mal mať možnosť sa do takéhoto systému zapojiť. Táto technika obstarávania verejnému obstarávateľovi umožňuje, aby prostredníctvom zostavenia zoznamu už vybraných uchádzačov a umožnenia účasti novým uchádzačom získal mimoriadne veľký počet ponúk ako dôsledok dostupných elektronických zariadení, a tým zabezpečil optimálne využitie verejných zdrojov prostredníctvom širokej hospodárskej súťaže.

(14)

Pretože používanie techniky elektronických aukcií sa pravdepodobne zvýši, takéto aukcie by mali byť definované v práve Spoločenstva a mali by sa spravovať špecifickými pravidlami s cieľom zabezpečiť, aby sa používali úplne v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, aby sa takéto elektronické aukcie týkali len zákaziek na práce, na dodávky tovaru alebo na služby, pri ktorých je možné určiť presné špecifikácie. Mohol by to byť najmä prípad opakujúcich sa zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb. S rovnakým cieľom tiež musí byť možné určiť príslušné poradie uchádzačov v ktorejkoľvek etape elektronickej aukcie. Použitie elektronických aukcií verejným obstarávateľom umožňuje, aby od uchádzačov vyžadovali predloženie nových cien upravených smerom nadol, a ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, aby zlepšili aj iné charakteristické parametre ponúk, nielen ceny. S cieľom zabezpečiť súlad so zásadou transparentnosti môžu byť predmetom elektronických aukcií len charakteristické parametre vhodné pre automatické vyhodnotenie elektronickým spôsobom bez akéhokoľvek zásahu a/alebo posudzovania verejným obstarávateľom, to znamená len charakteristické parametre, ktoré sú kvantifikovateľné tak, že je možné ich vyjadriť v číslach alebo percentách. Na druhej strane tie aspekty ponúk, ktoré si vyžadujú posudzovanie nekvantifikovateľných parametrov, by nemali byť predmetom elektronických aukcií. Z toho vyplýva, že určité zákazky na práce a určité zákazky na služby, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako sú napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, by nemali byť predmetom elektronických aukcií.

(15)

V členských štátoch boli vyvinuté určité techniky centralizovaného obstarávania. Niekoľko verejných obstarávateľov je zodpovedných za nakupovanie alebo zadávanie verejných zákaziek/uzatváranie rámcových dohôd pre ostatných verejných obstarávateľov. Vzhľadom na veľké objemy nákupov tieto techniky pomáhajú rozširovať hospodársku súťaž a zefektívňujú verejné obstarávanie. Preto by sa mal v práve Spoločenstva vymedziť pojem centrálnych obstarávacích inštitúcií činných pre verejných obstarávateľov. Tiež by sa mali vymedziť podmienky, za ktorých sa môžu verejní obstarávatelia, ktorí obstarávajú práce, dodávky tovaru a/alebo služieb prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie, považovať v súlade so zásadami nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania zo strany verejných obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou.

(16)

S cieľom zohľadniť rozdielne okolnosti v členských štátoch by členské štáty mali mať možnosť zvoliť si, či môžu verejní obstarávatelia používať rámcové dohody, centrálne obstarávacie inštitúcie, dynamické obstarávacie systémy, elektronické aukcie alebo postup súťažného dialógu, ako sú vymedzené a upravené v tejto smernici.

(17)

Veľký počet prahových hodnôt pre uplatňovanie koordinančných ustanovení komplikuje prácu verejných obstarávateľov. Okrem toho by sa tieto prahové hodnoty mali v rámci menovej únie stanovovať v eurách. V dôsledku toho by prahové hodnoty mali byť stanovené v eurách takým spôsobom, ktorý by zjednodušil uplatňovanie týchto ustanovení a zároveň zabezpečil súlad s prahovými hodnotami ustanovenými v dohode, ktoré sú vyjadrené v zvláštnych právach čerpania. V tejto súvislosti by sa malo prijať aj ustanovenie pre pravidelné prehodnocovanie prahových hodnôt vyjadrených v eurách tak, aby sa v prípade potreby upravili podľa možných odchýlok hodnoty eura vo vzťahu k zvláštnemu právu čerpania.

(18)

Na účely uplatňovania procesných pravidiel tejto smernice a na monitorovacie účely sa oblasť služieb dá najlepšie vymedziť tak, že sa rozdelí do kategórií zodpovedajúcich jednotlivým položkám spoločnej klasifikácie a uvedie v prílohách II A a II B, podľa režimu, ktorému podliehajú. Pokiaľ ide o služby, uvedené v prílohe II B, príslušnými ustanoveniami tejto smernice by nemalo dotknuté uplatňovanie pravidiel Spoločenstva vymedzených pre príslušné služby.

(19)

Pokiaľ ide o verejné zákazky na služby, úplne uplatňovanie tejto smernice sa musí na prechodné obdobie obmedziť na zákazky, pri ktorých jej ustanovenia umožnia využitie úplného potenciálu pre nárast cezhraničného obchodu. Zákazky na ostatné služby sa počas tohto prechodného obdobia musia monitorovať až do prijatia rozhodnutia o úplnom uplatňovaní tejto smernice. V tejto súvislosti je potrebné vymedziť mechanizmus takéhoto monitorovania. Tento mechanizmus by mal zároveň zainteresovaným stranám umožniť prístup k príslušným informáciám.

(20)

Na verejné zákazky, ktoré zadávajú verejní obstarávatelia v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky a poštových služieb a ktoré patria do oblasti týchto činností, sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii obstarávacích postupov subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky a poštových služieb ( 9 ). Zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi v súvislosti so službami námornej, pobrežnej alebo riečnej dopravy však musia patriť do pôsobnosti tejto smernice.

(21)

Vzhľadom na situáciu efektívnej trhovej hospodárskej súťaže v odvetví telekomunikácií, ktorá nastala v dôsledku vykonávania pravidiel Spoločenstva zameraných na liberalizáciu tohto odvetvia, by verejné zákazky v tejto oblasti mali byť vylúčené z pôsobnosti tejto smernice, pokiaľ sú určené najmä na to, aby verejným obstarávateľom umožnili vykonávanie určitých činností v odvetví telekomunikácií. Tieto činnosti sú vymedzené v súlade s pojmami vymedzenými v článkoch 1, 2 a 8 smernice Rady 93/38/EHS zo 14. júna 1993 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií ( 10 ) tak, že táto smernica sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli vylúčené z pôsobnosti smernice 93/38/EHS podľa jej článku 8.

(22)

Mala by sa ustanoviť možnosť upustiť v určitých prípadoch od uplatňovania opatrení pre koordinačné postupy z dôvodov týkajúcich sa štátnej bezpečnosti alebo štátneho tajomstva alebo z dôvodu uplatňovania špecifických pravidiel pre zadávanie zákaziek, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd týkajúcich sa umiestňovania vojsk, alebo ktoré sú špecifické pre medzinárodné organizácie.

(23)

Podľa článku 163 zmluvy je podpora výskumu a technického rozvoja prostriedkom na posilňovanie vedecko-technickej základne priemyslu Spoločenstva a liberalizácia verejných zákaziek na služby k tomu prispieva. Táto smernica by sa nemala vzťahovať na spolufinancovanie výskumných a rozvojových programov: táto smernica sa preto nevzťahuje na iné výskumné a rozvojové zákazky ako tie, z ktorých má prospech výlučne verejný obstarávateľ s cieľom využiť ich pri plnení vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu hradená verejným obstarávateľom.

(24)

V súvislosti so službami majú zákazky na nadobúdanie alebo prenájom nehnuteľností alebo práv k nim osobitné vlastnosti, ktoré znemožňujú uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania.

(25)

Zadávanie verejných zákaziek na určité audiovizuálne služby v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania by malo umožňovať zohľadňovanie kultúrneho alebo spoločenského významu, čo má za následok, že sa na ne nemôžu uplatňovať pravidlá verejného obstarávania. Z týchto dôvodov sa musí prijať výnimka pre verejné zákazky na služby pri nákupe, vývoji, produkcii alebo koprodukcii hotových programov a ďalších prípravných služieb, napríklad služieb týkajúcich sa scenárov alebo umeleckých výkonov potrebných na výrobu programu, a pre zákazky týkajúce sa vysielacích časov. Táto výnimka by sa však nemala vzťahovať na dodávku technického vybavenia potrebného pre produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov. Vysielanie by malo byť vymedzené ako prenos a šírenie prostredníctvom akejkoľvek formy elektronickej siete.

(26)

Rozhodcovské a zmierovacie služby zvyčajne poskytujú inštitúcie alebo jednotlivci určení alebo vybraní spôsobom, ktorý sa nemôže spravovať pravidlami obstarávania.

(27)

Podľa dohody finančné služby, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nezahŕňajú nástroje menovej politiky, výmenné kurzy, verejný dlh, správu rezerv ani iné politiky zahŕňajúce transakcie s cennými papiermi alebo inými finančnými nástrojmi, najmä transakcie verejných obstarávateľov, ktorých cieľom je peňazí alebo kapitálu. Na základe toho tu nie sú zahrnuté zákazky týkajúce sa vydávania, nákupu, predaja alebo prevodu cenných papierov alebo iných finančných nástrojov. Nepatria sem ani služby centrálnej banky.

(28)

Zamestnanie a povolanie sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých a prispievajú k začleneniu do spoločnosti. V tejto súvislosti chránené dielne a programy chránených pracovných miest efektívne prispievajú k začleneniu alebo opätovnému začleneniu osôb so zdravotným postihnutím na trh práce. Takéto dielne by však nemuseli byť schopné získať zákazky za normálnych podmienok hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné ustanoviť, aby členské štáty takýmto dielňam mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa konaní na zadávanie verejných zákaziek, alebo vyhradiť plnenie zákaziek v rámci programov chránených pracovných miest.

(29)

Technické špecifikácie vypracované verejnými obstarávateľmi musia umožňovať, aby bolo verejné obstarávanie liberalizované. Na tento účel musí byť možné predložiť ponuky, ktoré odrážajú rozmanitosť možných technických riešení. Na základe toho musí byť možné vypracovať technické špecifikácie z hľadiska funkčných a výkonnostných požiadaviek, a ak je uvedený odkaz na európsku normu, alebo v prípade, ak takáto norma neexistuje, na vnútroštátnu normu, verejní obstarávatelia musia zvážiť ponuky vypracované na základe rovnocenných podkladov. Na preukázanie rovnocennosti by mali mať uchádzači možnosť použiť akúkoľvek formu dôkazu. Verejní obstarávatelia musia byť schopní uviesť dôvod prípadného rozhodnutia, že v danom prípade neexistuje rovnocennosť. Verejní obstarávatelia, ktorí chcú vymedziť environmentálne požiadavky pre technické špecifikácie danej zákazky, môžu stanoviť environmentálne charakteristiky, napríklad výrobnú metódu, a/alebo špecifikovať účinky skupín výrobkov alebo služieb na životné prostredie. Môžu, ale nie sú povinní použiť príslušné špecifikácie, ktoré sú definované v environmentálnych označeniach, napríklad európskej environmentálnej značke, (viac)národné environmentálne označenia alebo akékoľvek iné environmentálne označenia, za predpokladu, že požiadavky označovania sú vypracované a prijaté na základe vedeckých informácií použitím postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetci zainteresovaní, napr. orgány štátnej správy, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori alebo environmentálne organizácie, a za predpokladu, že označenie je prístupné a dostupné pre všetky zainteresované strany. Verejní obstarávatelia by mali vždy, keď je to možné, stanoviť technické špecifikácie tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh pre všetkých používateľov. Technické špecifikácie by mali byť uvedené jasne tak, aby všetci uchádzači vedeli, na čo sa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom vzťahujú.

(30)

Doplňujúce informácie týkajúce sa zákaziek musia byť, ako je to zvykom v členských štátoch, uvedené v zadávacích podkladoch pre každú zákazku alebo v inom rovnocennom dokumente.

(31)

Pre verejných obstarávateľov, ktorí realizujú obzvlášť zložité projekty, by mohlo byť objektívne nemožné bez toho, aby to bola ich chyba, zadefinovať prostriedky na splnenie svojich potrieb alebo na posúdenie toho, čo môže trh ponúknuť, pokiaľ ide o technické riešenia a/alebo finančné/právne riešenia. Táto situácia môže vzniknúť najmä pri realizácii dôležitých projektov integrovanej dopravnej infraštruktúry, veľkých počítačových sietí alebo projektov, ktoré si vyžadujú komplexné a štruktúrované financovanie, ktorých finančné a právne zloženie nie je možné vymedziť vopred. Keďže na zadávanie takýchto zákaziek nie je možné použiť otvorené alebo užšie konanie, malo by sa stanoviť flexibilné konanie, ktoré nielenže zachováva hospodársku súťaž medzi hospodárskymi subjektmi, ale taktiež potrebu verejných obstarávateľov prediskutovať všetky hľadiská zákazky s každým záujemcom. Toto konanie sa však nesmie používať takým spôsobom, ktorý by obmedzoval alebo narušoval hospodársku súťaž, najmä menením základných aspektov ponúk, alebo stanovovaním podstatne nových požiadaviek pre úspešného uchádzača alebo prijatím akéhokoľvek iného uchádzača, ako uchádzač, ktorého ponuka bola vybraná ako ekonomicky najvýhodnejšia.

(32)

S cieľom podporovať účasť malých a stredných podnikov na trhu verejného obstarávania sa odporúča zahrnúť ustanovenia o uzatváraní zmlúv so subdodávateľmi.

(33)

Podmienky plnenia zákazky sú v súlade s touto smernicou za predpokladu, že nie sú priamo ani nepriamo diskriminačné a sú uvedené v oznámení o vyhlásení obstarávania alebo v zadávacích podkladoch. Môžu byť určené najmä v prospech odborného vzdelávania priamo na mieste výkonu práce, zamestnávania osôb, ktoré majú problémy so začlenením sa do spoločnosti, boja proti nezamestnanosti alebo ochrany životného prostredia. Okrem iného je možné sa zmieniť napríklad najmä o požiadavkách – platných počas plnenia zákazky – na nábor dlhodobo nezamestnaných alebo na vykonanie opatrení odbornej prípravy pre nezamestnaných alebo mládež, na podstatné splnenie ustanovení základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) predpokladajúc, že takéto ustanovenia neboli vykonané vo vnútroštátnom práve, a na nábor vyššieho počtu osôb so zdravotným postihnutím, ako to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy.

(34)

Zákony, predpisy a kolektívne zmluvy tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, ktoré sú platné v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti pri práci, platia počas plnenia verejnej zákazky za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Spoločenstva. Pre cezhraničné situácie, keď pracovníci z jedného členského štátu na účely plnenia verejnej zákazky poskytujú služby v inom členskom štáte, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb ( 11 ) stanovuje minimálne podmienky, ktoré musí spĺňať hostiteľskej krajine v súvislosti s takýmito vyslanými pracovníkmi dodržať. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesplnenie týchto povinností sa môže považovať za závažné porušenie odborných povinností alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, ktoré by mohli mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z konania pre zadanie verejnej zákazky.

(35)

Vzhľadom na nový vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií a vzhľadom na zjednodušenia, ktoré tieto technológie môžu priniesť, pokiaľ ide o uverejňovanie zadávania zákaziek a efektívnosť a transparentnosť postupov verejného obstarávania, mali by sa elektronické prostriedky dostať na rovnakú úroveň ako tradičné komunikačné prostriedky a prostriedky slúžiace na výmenu informácií. Zvolené prostriedky a technológia musia byť v súlade s technológiami používanými v ostatných členských štátoch, nakoľko je to len možné.

(36)

Na zabezpečenie rozvoja efektívnej hospodárskej súťaže v oblasti verejných zákaziek je potrebné, aby sa oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania vypracované verejnými obstarávateľmi z členských štátov, uverejňovali v rámci celého Spoločenstva. Informácie uvedené v týchto oznámeniach musia hospodárskym subjektom zo Spoločenstva umožniť zistiť, či sú navrhované zákazky pre nich zaujímavé. Na tento účel je vhodné poskytnúť im adekvátne informácie o predmete zákazky a o podmienkach s ňou súvisiacich. Lepšia dostupnosť verejných oznámení by sa preto mala zabezpečiť prostredníctvom vhodných nástrojov, ako sú napríklad štandardné formuláre oznámení o vyhlásení zadávacieho konania a Spoločný slovník obstarávania (CPV) ustanovený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ( 12 ), ako referenčná nomenklatúra pre verejné zákazky. V užších konaniach je uverejnenie určené najmä na to, aby umožnilo hospodárskym subjektom z členských štátov vyjadriť ich záujem o zákazky tým, že sa budú snažiť získať od verejných obstarávateľov výzvu na predloženie ponuky za požadovaných podmienok.

(37)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 13 ) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) ( 14 ) by sa mali v súvislosti s touto smernicou uplatňovať na elektronický prenos informácií. Postupy verejného obstarávania a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na súťaže v oblasti služieb, si vyžadujú vyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ako vyžadujú uvedené smernice. Na základe toho by zariadenia určené na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť, plánov a projektov mali spĺňať osobitné doplňujúce požiadavky. Na tento účel by sa podľa možnosti malo nabádať na používanie elektronických podpisov, najmä zaručených elektronických podpisov. Existencia dobrovoľných akreditačných systémov by navyše mohla vytvoriť priaznivý rámec na zvyšovanie úrovne certifikačných služieb pre tieto zariadenia.

(38)

Používanie elektronických prostriedkov vedie k úsporám času. Z toho dôvodu by sa malo ustanoviť skrátenie minimálnych lehôt, ak sa používajú elektronické prostriedky, avšak pod podmienkou, že budú v súlade s osobitným spôsobom prenosu plánovaným na úrovni Spoločenstva.

(39)

Overovanie spôsobilosti uchádzačov v otvorených konaniach a záujemcov v užších konaniach a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu a ich výber by sa mali uskutočniť v transparentných podmienkach. Na tento účel by sa mali určiť nediskriminačné kritériá, ktoré verejní obstarávatelia môžu používať pri výbere účastníkov súťaže a prostriedkov, ktoré hospodárske subjekty môžu používať na preukázanie, že tieto kritériá spĺňajú. V rovnakom duchu transparentnosti by sa malo od verejného obstarávateľa vyžadovať, aby uviedol, hneď ako je zákazka daná do súťaže, kritériá výberu účastníkov, ktoré použije a úroveň osobitnej spôsobilosti, ktorú môže, ale nemusí vyžadovať od hospodárskych subjektov pred ich prijatím do konania verejného obstarávania.

(40)

Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v užšom konaní a v rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v súťažnom dialógu. Takéto zníženie počtu záujemcov by sa malo vykonať na základe objektívnych kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania. Tieto objektívne kritériá nemusia nevyhnutne zahŕňať váhy. Pre kritériá týkajúce sa osobnej spôsobilosti osôb zastupujúcich hospodárske subjekty by mohol postačovať všeobecný odkaz na prípady uvedené v článku 45 uvedený v oznámení o vyhlásení súťaže.

(41)

V súťažnom dialógu a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania by verejní obstarávatelia vzhľadom na flexibilitu, ktorú si tieto konania môžu vyžadovať, a vzhľadom na vysokú úroveň nákladov spojených s takýmito metódami obstarávania, mali byť oprávnení prijať opatrenie, aby sa konanie uskutočnilo v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom postupne znížiť počet ponúk, ktoré budú predmetom ďalšej dialógu alebo rokovania, na základe vopred určených kritérií pre zadanie zákazky. Toto zníženie by malo zabezpečiť, nakoľko to počet vhodných riešení alebo záujemcov umožňuje, aby išlo o skutočnú hospodársku súťaž.

(42)

Príslušné predpisy Spoločenstva o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení alebo iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sa uplatnia v prípade, ak sa od účastníka obstarávacieho konania alebo súťaže návrhov vyžaduje doklad o určitej kvalifikácii.

(43)

Malo by sa predchádzať zadávaniu verejných zákaziek hospodárskym subjektom, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie alebo podvodu poškodzujúceho finančné záujmy Európskych spoločenstiev alebo z prania špinavých peňazí. Verejní obstarávatelia by mali, prípadne požiadať záujemcov alebo uchádzačov, aby predložili príslušné dokumenty a v prípade, ak existujú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcu alebo uchádzača, môžu požiadať o spoluprácu príslušné orgány dotknutého členského štátu. K vylúčeniu takýchto hospodárskych subjektov by malo dôjsť hneď, ako sa verejný obstarávateľ dozvie o konečnom a právoplatnom rozsudku o takýchto trestných činoch vynesenom v súlade s vnútroštátnym právom. Ak vnútroštátne právo obsahuje ustanovenia v tomto zmysle, nesúlad s právnymi predpismi o životnom prostredí alebo s právnymi predpismi o protiprávnych dohodách pri verejných zákazkách, ktoré sú predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnocenným účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním hospodárskeho subjektu, alebo za závažné porušenie odborných povinností.

Nedodržiavanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonávajú smernice Rady 2000/78/ES ( 15 ) a 76/207/EHS ( 16 ) týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s pracovníkmi, ktoré bolo predmetom právoplatného rozsudku alebo rozhodnutia s rovnakým účinkom, sa môže považovať za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním príslušného hospodárskeho subjektu alebo za závažné porušenie odborných povinností.

(44)

Vo vhodných prípadoch, keď povaha prác a/alebo služieb opodstatňuje uplatnenie opatrení alebo systémov environmentálneho riadenia počas plnenia verejnej zákazky, môže sa uplatňovanie takýchto opatrení alebo systémov vyžadovať. Systémy environmentálneho riadenia, bez ohľadu na to, či sú registrované na základe právnych nástrojov Spoločenstva, akým je nariadenie (ES) č. 761/2001 ( 17 ) (EMAS), môžu preukázať, že hospodársky subjekt je technicky schopný zákazku vykonať. Navyše opis opatrení vykonaných hospodárskym subjektom na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany životného prostredia by sa mal uznať ako forma dôkazu a alternatíva k registračným systémom environmentálneho riadenia.

(45)

Táto smernica umožňuje členským štátom zostaviť úradné zoznamy zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb alebo systém certifikácie verejnými alebo súkromnými inštitúciami a upravuje účinky takéhoto zápisu alebo takejto certifikácie v zadávacom konaní v inom členskom štáte. Pokiaľ ide o úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov, je dôležité zohľadňovať judikatúru Súdneho dvora v prípadoch, keď sa hospodársky subjekt patriaci do skupiny odvoláva na ekonomickú, finančnú alebo technickú spôsobilosť iných spoločností v skupine na podporu svojej žiadosti o zápis. V takom prípade je na hospodárskom subjekte, aby preukázal, že tieto zdroje bude mať skutočne k dispozícii počas celého obdobia platnosti zápisu. Na účely takéhoto zápisu môže preto členský štát určiť úroveň požiadaviek, ktoré majú byť splnené, a najmä, ak sa subjekt odvoláva na finančnú situáciu inej spoločnosti v skupine, môže vyžadovať, aby bola táto spoločnosť považovaná za zodpovednú, v prípade potreby spoločne a nerozdielne.

(46)

Zákazky by sa mali zadávať na základe objektívnych kritérií, ktoré zabezpečia súlad so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a ktoré zaručia, aby sa ponuky posudzovali v podmienkach efektívnej hospodárskej súťaže. Z toho dôvodu by bolo vhodné umožniť, aby sa pri zadávaní zákazky použili iba dve kritériá: „najnižšia cena“ a „ekonomicky najvýhodnejšia ponuka“.

Na zabezpečenie súladu so zásadou rovnakého zaobchádzania pri zadávaní zákaziek je potrebné stanoviť povinnosť – uznanú judikatúrou – zabezpečiť potrebnú transparentnosť, ktorá umožní, aby všetci uchádzači boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Verejní obstarávatelia sú preto zodpovední za uvádzanie kritérií pre zadanie zákazky a relatívnych váh priradených každému z týchto kritérií v dostatočnom časovom predstihu, aby ich uchádzači poznali pri príprave svojich ponúk. Verejní obstarávatelia môžu upustiť od uvádzania váh pri kritériách pre zadanie zákazky v náležite opodstatnených prípadoch, ktoré musia vedieť odôvodniť, keď váhy nie je možné stanoviť vopred, najmä z dôvodu zložitosti zákazky. V takých prípadoch musia uviesť kritériá v klesajúcom poradí dôležitosti.

Keď sa verejní obstarávatelia rozhodnú zadať zákazku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, posúdia ponuky s cieľom určiť, ktorá z nich ponúka najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Na účely tohto posúdenia sa musia určiť ekonomické a kvalitatívne kritériá, ktoré ako celok musia umožniť určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre verejného obstarávateľa. Určenie týchto kritérií závisí od predmetu zákazky, pretože kritériá musia umožňovať posúdenie úrovne plnenia ponúkanej každým z uchádzačov z hľadiska predmetu zákazky, ktorý je definovaný v technických špecifikáciách, a zmerať úžitok za vynaložené peniaze pre každú ponuku.

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie by kritériá pre zadanie zákazky mali umožňovať, aby sa ponuky porovnávali a posudzovali objektívne. Ak sú tieto podmienky splnené, ekonomické a kvalitatívne kritériá pre zadanie zákazky, napríklad splnenie environmentálnych požiadaviek, môžu verejnému obstarávateľovi umožniť splnenie potrieb dotknutej verejnosti, ktoré sú uvedené v špecifikáciách zákazky. Za rovnakých podmienok môže verejný obstarávateľ použiť kritériá zamerané na splnenie sociálnych požiadaviek, najmä ako reakciu na potreby – definované v špecifikáciách zákazky – obzvlášť znevýhodnených skupín osôb, medzi ktoré patria osoby, ktoré sú príjemcami/používateľmi prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky.

(47)

V prípade verejných zákaziek na služby nesmie byť kritériami pre zadanie zákazky dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o odmenách za určité služby, ako sú napríklad služby vykonávané architektmi, inžiniermi alebo právnikmi, a pokiaľ ide o verejné zákazky na dodávku tovaru, uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení stanovujúcich pevné ceny za učebnice.

(48)

Bude potrebné prijať a v zmysle meniacich sa technických požiadaviek zmeniť a doplniť určité technické podmienky, najmä tie, ktoré sa týkajú oznámení a štatistických správ, ako aj používanej nomenklatúry a podmienok odvolávania sa na takúto nomenklatúru. Bude taktiež potrebné aktualizovať zoznamy verejných obstarávateľov uvedené v prílohách. Preto je potrebné zaviesť na tento účel flexibilné a rýchle prijímacie konanie.

(49)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 18 ).

(50)

Nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny ( 19 ), by sa malo uplatňovať na výpočet lehôt uvedených v tejto smernici.

(51)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté lehoty uvedené v prílohe XI, v rámci ktorých sú členské štáty povinné transponovať a uplatňovať smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:OBSAH

HLAVA I

Vymedzenie pojmov a všeobecné zásady

Článok 1

 Vymedzenie pojmov

Článok 2

 Zásady zadávania zákaziek

Článok 3

 Udeľovanie osobitných alebo výlučných práv: doložka o nediskriminácii

HLAVA II

ustanovenia o verejných zákazkach

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 4

 Hospodárske subjekty

Článok 5

 Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Článok 6

 Zachovávanie mlčanlivosti

KAPITOLA II

Rozsah pôsobnosti

Oddiel 1 — Prahové hodnoty

Článok 7

 Prahové hodnoty pre verejné zákazky

Článok 8

 Zákazky, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú vo výške viac ako 50 %

Článok 9

 Metódy výpočtu odhadovanej hodnoty verejných zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov

Oddiel 2 — Osobitné situácie

Článok 10

 Obstarávanie na účely obrany

Článok 11

 Verejné zákazky zadávané a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

Oddiel 3 — Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice

Článok 12

 Zákazky v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

Článok 13

 Špecifické výnimky v oblasti telekomunikácií

Článok 14

 Tajné zákazky a zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné ochranné opatrenia

Článok 15

 Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Článok 16

 Špecifické výnimky

Článok 17

 Koncesie na služby

Článok 18

 Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Oddiel 4 — Osobitná úprava

Článok 19

 Vyhradené zákazky

KAPITOLA III

Úprava verejných zákaziek na služby

Článok 20

 Zákazky na služby uvedené v prílohe II A

Článok 21

 Zákazky na služby uvedené v prílohe II B

Článok 22

 Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe II A a služby uvedené v prílohe II B

KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch

Článok 23

 Technické špecifikácie

Článok 24

 Variantné riešenia

Článok 25

 Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Článok 26

 Podmienky plnenia zákaziek

Článok 27

 Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

KAPITOLA V

Konania

Článok 28

 Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania a súťažného dialógu

Článok 29

 Súťažný dialóg

Článok 30

 Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 31

 Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Článok 32

 Rámcové dohody

Článok 33

 Dynamické obstarávacie systémy

Článok 34

 Verejné zákazky na práce: osobitné pravidlá pre programy na podporu bytovej výstavby

KAPITOLA VI

Ustanovenia o uverejňovaní a transparentnosti

Oddiel 1 — Uverejňovanie oznámení

Článok 35

 Oznámenia

Článok 36

 Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Článok 37

 Nepovinné uverejňovanie

Oddiel 2 — Lehoty

Článok 38

 Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Článok 39

 Otvorené konanie: špecifikácie, doplňujúce podklady a informácie

Oddiel 3 — Obsah informácií a spôsob ich prenosu

Článok 40

 Výzvy na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní

Článok 41

 Informovanie záujemcov a uchádzačov

Oddiel 4 — Komunikácia

Článok 42

 Ustanovenia o komunikácii

Oddiel 5 — Zápisnice

Článok 43

 Obsah zápisníc

KAPITOLA VII

Priebeh konania

Oddiel 1 — Všeobecné ustanovenia

Článok 44

 Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek

Oddiel 2 — Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

Článok 45

 Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

Článok 46

 Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

Článok 47

 Ekonomická a finančná situácia

Článok 48

 Technická a/alebo odborná spôsobilosť

Článok 49

 Normy zabezpečenia kvality

Článok 50

 Normy environmentálneho riadenia

Článok 51

 Doplňujúce podklady a informácie

Článok 52

 Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

Oddiel 3 — Zadanie zákazky

Článok 53

 Kritériá pre zadanie zákazky

Článok 54

 Používanie elektronických aukcií

Článok 55

 Ponuky s neobvykle nízkou cenou

HLAVA III

Ustanovenia v oblasti verejných koncesií na práce

KAPITOLA I

Ustanovenia o verejných koncesiách na práce

Článok 56

 Rozsah pôsobnosti

Článok 57

 Vyňatie z pôsobnosti

Článok 58

 Uverejňovanie oznámení o verejných koncesiách na práce

Článok 59

 Lehota

Článok 60

 Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Článok 61

 Zadávanie dodatočných prác koncesionárovi

KAPITOLA II

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí sú verejnými obstarávateľmi

Článok 62

 Platné pravidlá

KAPITOLA III

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi

Článok 63

 Pravidlá uverejňovania: prahová hodnota a výnimky

Článok 64

 Uverejnenie oznámenia

Článok 65

 Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

HLAVA IV

Ustanovenia o súťažiach návrhov

Článok 66

 Všeobecné ustanovenia

Článok 67

 Rozsah pôsobnosti

Článok 68

 Vyňatie z pôsobnosti

Článok 69

 Oznámenia

Článok 70

 Forma a spôsob uverejňovania oznámení o súťažiach

Článok 71

 Komunikačné prostriedky

Článok 72

 Výber súťažiacich

Článok 73

 Zloženie poroty

Článok 74

 Rozhodnutia poroty

HLAVA V

Povinnosť vykazovať štatistické údaje, výkonné právomoci a záverečné ustanovenia

Článok 75

 Povinnosť vykazovať štatistické údaje

Článok 76

 Obsah štatistickej správy

Článok 77

 Poradný výbor

Článok 78

 Revízia prahových hodnôt

Článok 79

 Zmeny a doplnenia

Článok 80

 Vykonanie

Článok 81

 Monitorovacie mechanizmy

Článok 82

 Zrušovacie ustanovenia

Článok 83

 Nadobudnutie účinnosti

Článok 84

 Adresáti

PRÍLOHY

Príloha I

 Zoznam činností uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b)

Príloha II

 Služby uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d)

Príloha II A

Príloha II B

Príloha III

 Zoznam inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedených v druhom pododseku odseku 9 článku 1

Príloha IV

 Ústredné orgány štátnej správy

Príloha V

 Zoznam výrobkov uvedených v článku 7 v súvislosti so zákazkami zadávanými verejnými obstarávateľmi v oblasti obrany

Príloha VI

 Definícia určitých technických špecifikácií

Príloha VII

 Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach

Príloha VII A

 Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania

Príloha VII B

 Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o verejných koncesiách na práce

Príloha VII C

 Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o zákazkách na práce pre koncesionárov, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi

Príloha VII D

 Informácie, ktoré musia byť uvedené v oznámeniach o vyhlásení súťaže návrhov

Príloha VIII

 Základné charakteristiky týkajúce sa uverejňovania oznámení

Príloha IX

 Registre

Príloha IX A

 Verejné zákazky na práce

Príloha IX B

 Verejné zákazky na dodávku tovaru

Príloha IX C

 Verejné zákazky na služby

Príloha X

 Požiadavky týkajúce sa zariadení na elektronické prijímanie ponúk, žiadostí o účasť a plánov a projektov do súťaží návrhov

Príloha XI

 Termíny pre transpozíciu a uplatňovanie (článok 80)

Príloha XII

 Korelačná tabuľkaHLAVA I

VYMEDZENIE POJMOV A VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Článok 1

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa použijú pojmy vymedzené v odsekoch 2 až 15.

2.  

a) „Verejné zákazky“ sú zmluvy s peňažným plnením, uzavreté písomne medzi jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi a jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, ktorých predmetom je vykonanie prác, dodávka výrobkov alebo poskytnutie služieb v zmysle tejto smernice.

b) „Verejné zákazky na práce“ sú verejné zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie prác súvisiacich s jednou z činností v zmysle prílohy I, alebo dielo, alebo realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom. „Dielo“ znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

c) „Verejné zákazky na dodávku tovaru“ sú iné verejné zákazky ako zákazky uvedené v písmene b), ktorých predmetom je nákup, lízing, prenájom alebo kúpa výrobkov na splátky, s možnosťou odkúpenia alebo bez takejto možnosti.

Verejná zákazka, ktorej predmetom je dodávka výrobkov a ktorá taktiež ako vedľajší predmet zahŕňa ich montáž a inštaláciu, sa považuje za „verejnú zákazku na dodávku tovaru“.

d) „Verejné zákazky na služby“ sú iné verejné zákazky ako verejné zákazky na práce alebo na dodávku tovaru, ktorých predmetom je poskytnutie služieb uvedených v prílohe II.

Verejná zákazka, ktorej predmetom sú výrobky aj služby v zmysle prílohy II, sa považuje za „verejnú zákazku na služby“, ak hodnota príslušných služieb prevyšuje hodnotu výrobkov, na ktoré sa táto zákazka vzťahuje.

Verejná zákazka, ktorej predmetom sú služby v zmysle prílohy II a ktorá zahŕňa činnosti v zmysle prílohy I, ktoré sú len sprievodné k hlavnému predmetu zákazky, sa považuje za verejnú zákazku na služby.

3.  „Verejná koncesia na práce“ je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na práce s tým rozdielom, že protiplnením za práce, ktoré sa majú vykonať, je buď len právo na využívanie diela, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.

4.  „Verejná koncesia na služby“ je zákazka rovnakého druhu ako verejná zákazka na služby s tým rozdielom, že protiplnením za poskytovanie služieb je buď len právo na využívanie služby, alebo toto právo spojené s peňažným plnením.

5.  „Rámcová dohoda“ je dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a jedným alebo viacerými hospodárskymi subjektmi, ktorej cieľom je stanoviť podmienky upravujúce zákazky, ktoré sa budú zadávať počas daného obdobia, najmä pokiaľ ide o cenu a prípadne aj o predpokladané množstvo.

6.  „Dynamický obstarávací systém“ je úplne elektronický proces na bežné nákupy prác, tovarov a služieb, ktorých charakteristiky, napr. bežná dostupnosť na trhu, spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa, ktorý má obmedzené trvanie a počas celej doby platnosti je otvorený pre každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa kritériá výberu účastníkov a predloží informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami.

7.  „Elektronická aukcia“ je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predloženie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých charakteristických parametrov ponúk, ku ktorému dôjde po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk a ktorý umožní zostavenie poradia ponúk použitím metód automatického vyhodnocovania.

Z toho vyplýva, že určité zákazky na služby a určité zákazky na práce, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie, ako napríklad projektová dokumentácia stavebných prác, nesmú byť predmetom elektronických aukcií.

8.  Výrazy „zhotoviteľ“, „dodávateľ“ a „poskytovateľ služieb“ znamenajú akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo verejný subjekt alebo skupinu takýchto osôb a/alebo inštitúcií, ktoré na trhu ponúkajú vykonanie prác a/alebo diela, výrobky alebo služby.

Výraz „hospodársky subjekt“ sa rovnako vzťahuje na pojmy zhotoviteľ, dodávateľ a poskytovateľ služieb. Používa sa iba v záujme zjednodušenia.

Hospodársky subjekt, ktorý predloží ponuku, sa označuje ako „uchádzač“. Subjekt, ktorý sa snaží získať výzvu na účasť na užšom alebo rokovacom konaní alebo na súťažnom dialógu, sa označuje ako „záujemca“.

9.  „Verejní obstarávatelia“ sú štátne, regionálne alebo miestne orgány, inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom, združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou alebo viacerými takýmito inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom.

„Inštitúcia, ktorá sa spravuje verejným právom“ je každá inštitúcia:

a) zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter;

b) má právnu subjektivitu; a

c) je z väčšej časti financovaná štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými inštitúciami, ktoré sa spravujú verejným právom; alebo jej riadenie podlieha dohľadu týcho inštitúcií; alebo má správny, riadiaci alebo dozorný orgán, ktorého viac ako polovicu členov vymenúvajú štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné inštitúcie, ktoré sa spravujú verejným právom.

Neúplné zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, a ktoré spĺňajú kritériá uvedené v písmenách a), b) a c) druhého pododseku, sú uvedené v prílohe III. Členské štáty pravidelne oznamujú Komisii akékoľvek zmeny vo svojich zoznamoch inštitúcií a kategóriách inštitúcií.

10.  „Centrálna obstarávacia inštitúcia“ je verejný obstarávateľ, ktorý:

 získava dodávky tovarov a/alebo služby určené pre verejných obstarávateľov, alebo

 zadáva verejné zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na práce, na dodávky tovarov alebo na služby určené pre verejných obstarávateľov.

11.  

a) „Otvorené konanie“ znamená také konanie, v rámci ktorého môže predložiť ponuku každý hospodársky subjekt, ktorý o to má záujem.

b) „Užšie konanie“ znamená také konanie, v ktorom môže požiadať o účasť každý hospodársky subjekt a v rámci ktorého môžu predložiť ponuky len tie hospodárske subjekty, ktoré sú vyzvané verejným obstarávateľom.

c) „Súťažný dialóg“ je konanie, v ktorom môže ktorýkoľvek hospodársky subjekt požiadať o účasť a v rámci ktorého verejný obstarávateľ vedie dialóg so záujemcami pozvanými do tohto konania s cieľom vypracovať jedno alebo viac vhodných alternatívnych riešení, ktoré by spĺňali jeho požiadavky a na základe ktorých sú vybraní záujemcovia vyzvaní, aby predložili ponuky.

Na účely použitia konania uvedeného v prvom pododseku sa verejná zákazka považuje za „obzvlášť zložitú“, ak verejní obstarávatelia:

 nie sú objektívne schopní definovať technické prostriedky v súlade s článkom 23 ods. 3 písm. b), c) alebo d), ktoré by spĺňali ich potreby alebo ciele, a/alebo

 nie sú objektívne schopní špecifikovať právne a/alebo finančné podmienky projektu.

d) „Rokovacie konanie“ znamená také konanie, v rámci ktorého verejní obstarávatelia konzultujú s hospodárskymi subjektmi, ktoré si vybrali, a rokujú o podmienkach zákazky s jedným alebo viacerými z nich.

e) „Súťaž návrhov“ znamená také konanie, ktoré verejnému obstarávateľovi umožní získať, najmä v oblastiach územného plánovania miest a vidieka, architektúry a inžinierstva alebo spracovania údajov, plán alebo projektovú dokumentáciu vybranú porotou po ich predložení do súťaže, s udelením alebo bez udelenia cien.

12.  „Písomný“ alebo „písomne“ znamená akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré je možné čítať, reprodukovať a následne oznámiť. Môže zahŕňať informácie prenášané a uložené elektronicky.

13.  „Elektronick“ znamená postup, pri ktorom sa používajú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, zasielané a prijímané prostredníctvom vedení, rádiom, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

14.  „Spoločný slovník obstarávania“, ďalej len –„CPV“ (Common Procurement Vocabulary), označuje referenčnú nomenklatúru, ktorá sa používa pri verejných zákazkách, ktorá bola prijatá nariadením (ES) č. 2195/2002, pri súčasnom zabezpečení súladu s ostatnými existujúcimi nomenklatúrami.

V prípade rozličných výkladov pôsobnosti tejto smernice kvôli možným rozdielom medzi nomenklatúrami CPV a NACE, ktoré sú uvedené v prílohe I, alebo medzi nomenklatúrami CPV a CPC (predbežná verzia), ktoré sú uvedené v prílohe II, má prednosť nomenklatúra NACE alebo CPC.

15.  Na účely článku 13, článku 57 písm. a) a článku 68 písm. b) majú nasledujúce slovné spojenia tento význam:

a) „verejná telekomunikačná sieť“ znamená verejnú telekomunikačnú infraštruktúru, ktorá umožňuje prenos signálu medzi presne určenými koncovými bodmi siete prostredníctvom vedení, mikrovlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami;

b) „koncový bod siete“ znamená každé fyzické pripojenie a technickú špecifikáciu prístupu k nemu, ktorý tvorí súčasť verejnej telekomunikačnej siete a je potrebný na prístup do danej verejnej siete a na efektívnu komunikáciu prostredníctvom tejto siete;

c) „verejné telekomunikačné služby“ znamenajú telekomunikačné služby, ktorých poskytovanie členské štáty osobitne zverili konkrétne jednému alebo viacerým telekomunikačným subjektom;

d) „telekomunikačné služby“ znamenajú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo čiastočne v prenose alebo smerovaní signálov vo verejnej telekomunikačnej sieti prostredníctvom telekomunikačných procesov, s výnimkou rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 2

Zásady zadávania zákaziek

Verejní obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne.

Článok 3

Udeľovanie osobitných alebo výlučných práv: doložka o nediskriminácii

Ak verejný obstarávateľ udeľuje osobitné alebo výlučné práva na vykonávanie verejných služieb subjektu, ktorý nie je verejným obstarávateľom, akt, ktorým sa právo udeľuje, zabezpečí v súvislosti so zákazkami na dodávku tovaru, ktoré tento subjekt zadáva tretím osobám ako súčasť svojich činností, aby tento subjekt konal v súlade so zásadou nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.HLAVA II

USTANOVENIA OVEREJNÝCH ZÁKAZKACHKAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 4

Hospodárske subjekty

1.  Záujemcovia alebo uchádzači, ktorí sú podľa práva členského štátu, v ktorom sú usadení, oprávnení poskytovať príslušnú službu, nesmú byť vylúčení len z dôvodu, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa zákazka zadáva, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou alebo právnickou osobou.

V prípade verejných zákaziek na služby a verejných zákaziek na práce, ako aj verejných zákaziek na dodávku tovaru, ktoré navyše zahŕňajú aj služby a/alebo montáž a inštaláciu, sa však od právnických osôb môže vyžadovať, aby v ponuke alebo v žiadosti o účasť uviedli mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí budú zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2.  Predložiť ponuky alebo sa prihlásiť ako záujemcovia sa môžu aj skupiny hospodárskych subjektov. Na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť nesmú verejní obstarávatelia od týchto skupín vyžadovať, aby nadobudli určitú právnu formu; od skupiny, ktorá je vybraná, sa to však môže vyžadovať vtedy, ak jej bola zákazka zadaná, a ak je táto zmena nevyhnutná pre uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 5

Podmienky týkajúce sa dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Na účely zadávania zákaziek verejnými obstarávateľmi členské štáty uplatnia vo svojich vzťahoch podmienky, ktoré sú rovnako priaznivé ako podmienky, ktoré poskytujú hospodárskym subjektom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych rokovaní. Členské štáty sa na tento účel v rámci Poradného výboru pre verejné obstarávanie uvedeného v článku 77navzájom poradia o opatreniach, ktoré majú byť na základe dohodyprijaté.

Článok 6

Dôvernosť

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, najmä tie, na ktoré sa týkajú povinností v súvislosti s uverejňovaním informácií o zadaných zákazkách a informácií pre záujemcov a uchádzačov uvedených v článku 35 ods. 4 a v článku 41, a v súlade s vnútroštátnym právom, ktorému verejný obstarávateľ podlieha, verejný obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytnú hospodárske subjekty, ktoré označia za dôverné; takéto informácie zahŕňajú najmä technické alebo obchodné tajomstvo a dôverné hľadiská ponúk.KAPITOLA II

Rozsah pôsobnostiOddiel 1

Prahové hodnoty

Článok 7

Prahové hodnoty pre verejné zákazky

Táto smernica sa vzťahuje na verejné zákazky, ktoré nie sú vylúčené podľa výnimiek ustanovených v článkoch 10 a 11 a v článkoch 12 až 18 a ktorých predpokladaná hodnota bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

a)  ►M11  125 000 EUR ◄ pre iné verejné zákazky na dodávku tovaru a na služby, ako sú zákazky, na ktoré sa vzťahuje písmeno b) tretia zarážka, zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe IV ako ústredné orgány štátnej správy; v prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru zadávaných verejnými obstarávateľmi pôsobiacimi v oblasti obrany toto platí len pre zákazky, ktoré zahŕňajú výrobky uvedené v prílohe V;

b)  ►M11  193 000 EUR ◄

 pre verejné zákazky na dodávku tovaru a na služby zadávané inými verejnými obstarávateľmi, ako sú verejní obstarávatelia uvedení v prílohe IV,

 pre verejné zákazky na dodávku tovaru zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí sú uvedení v prílohe IV a pôsobia v oblasti obrany, ak tieto zákazky zahŕňajú výrobky, na ktoré sa nevzťahuje príloha V,

 pre verejné zákazky na služby zadávané ktorýmkoľvek verejným obstarávateľom v súvislosti so službami uvedenými v kategórii 8 prílohy II A, v kategórii 5 telekomunikačné služby, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo službám uvedeným v prílohe II B;

c)  ►M11  4 845 000 EUR ◄ pre verejné zákazky na práce.

Článok 8

Zákazky, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú vo výške viac ako 50 %

Táto smernica sa vzťahuje na zadávanie:

a) zákaziek, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 % a ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako ►M11  4 845 000 EUR ◄ ,

 ak tieto zákazky zahŕňajú stavebnoinžinierske činnosti v zmysle prílohy I,

 ak tieto zákazky zahŕňajú stavebné práce na nemocniciach, zariadeniach určených na šport, rekreáciu a voľný čas, školských a univerzitných budovách a budovách, ktoré sa využívajú na administratívne účely;

b) zákazky na služby, na ktoré verejní obstarávatelia prispievajú priamo vo výške viac ako 50 %, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako ►M11  193 000 EUR ◄ a ktoré sú spojené so zákazkou na práce v zmysle písmena a).

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby verejní obstarávatelia, ktorí takéto finančné prostriedky poskytujú, zabezpečili súlad s touto smernicou, ak zákazku zadáva jeden alebo viacero iných subjektov, ako sú samotní verejní obstarávatelia, alebo súlad s touto smernicou, ak oni sami zadávajú takúto zákazku pre a v mene týchto iných subjektov.

Článok 9

Metódy výpočtu predpokladanej hodnoty verejných zákaziek, rámcových dohôd a dynamických obstarávacích systémov

1.  Výpočet predpokladanej hodnoty verejnej zákazky vychádza z celkovej splatnej sumy bez DPH odhadnutej verejným obstarávateľom. Tento výpočet zohľadní celkovú predpokladanú sumu, vrátane všetkých možností a všetkých prípadných predĺžení zmluvy.

Ak verejný obstarávateľ udeľuje záujemcom alebo uchádzačom ceny alebo odmeny, zohľadní ich pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky.

2.  Tento odhad musí byť platný v čase odoslania oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ako je ustanovené v článku 35 ods. 2, alebo v prípadoch, keď sa takéto oznámenie nevyžaduje, v čase, keď verejný obstarávateľ začne zadávacie konanie.

3.  Žiadny projekt na práce ani navrhovaný nákup určitého množstva tovaru a/alebo služieb sa nesmie rozdeliť s cieľom predísť tomu, aby patril do pôsobnosti tejto smernice.

4.  Pokiaľ ide o verejné zákazky na práce, výpočet predpokladanej hodnoty zohľadní tak náklady na práce, ako aj celkovú predpokladanú hodnotu tovaru potrebného na vykonanie prác, ktorý verejní obstarávatelia dajú zhotoviteľovi k dispozícii.

5.  

a) Ak navrhovaná práca alebo nákup služieb môžu mať za následok to, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR pri službách alebo 1 milión EUR pri prácach za predpokladu, že súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

b) Ak návrh na nadobudnutie podobného tovaru môže spôsobiť, že sa zákazky zadajú súčasne vo forme samostatných častí, pri uplatnení článku 7 písm. a) a b) sa zohľadní celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

Ak sa súhrnná hodnota častí rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota stanovená v článku 7, táto smernica sa vzťahuje na zadávanie každej časti.

Verejní obstarávatelia však môžu upustiť od takéhoto uplatňovania v prípade častí, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 80 000 EUR, pokiaľ súhrnná hodnota týchto častí nepresiahne 20 % súhrnnej hodnoty všetkých častí.

6.  Pokiaľ ide o verejné zákazky na dodávky tovaru týkajúce sa lízingu, prenájmu alebo nákupu výrobkov na splátky, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky z tejto hodnoty:

a) v prípade verejných zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia alebo sa rovná 12 mesiacom, celková predpokladaná hodnota po dobu platnosti zmluvy, alebo ak je doba platnosti dlhšia ako 12 mesiacov, celková hodnota vrátane predpokladanej zostatkovej hodnoty;

b) v prípade verejných zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou, ktorá sa nedá vymedziť, mesačná hodnota vynásobená 48.

7.  V prípade verejných zákaziek na dodávku tovaru alebo na služby, ktoré sa opakujú alebo pri ktorých sa plánuje obnovenie v rámci daného obdobia, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky vychádza:

a) buď z celkovej skutočnej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek rovnakého druhu zadaných v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov alebo v priebehu rozpočtového roku, upravenej podľa možnosti tak, aby zohľadňovala zmeny množstva alebo hodnoty, ku ktorým by došlo v priebehu 12 mesiacov po zadaní pôvodnej zákazky;

b) alebo z celkovej predpokladanej hodnoty po sebe nasledujúcich zákaziek zadaných v priebehu 12 mesiacov po prvej dodávke alebo v priebehu rozpočtového roku, ak táto trvá dlhšie ako 12 mesiacov.

Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty verejnej zákazky sa nesmie urobiť so zámerom vylúčiť túto zákazku z pôsobnosti tejto smernice.

8.  Pokiaľ ide o verejné zákazky na služby, vychádza sa pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky, kde to prichádza do úvahy, z tejto hodnoty:

a) pre tieto druhy služieb:

i) poisťovacie služby: splatné poistné a ostatné formy odmien;

ii) bankové a ostatné finančné služby: poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien;

iii) zákazky zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie: poplatky, splatné provízie a ostatné formy odmien;

b) pri zákazkách na služby, ktoré neobsahujú celkovú cenu:

i) v prípade zákaziek na dobu určitú, ak je táto doba kratšia ako alebo sa rovná 48 mesiacom: celková hodnota počas celej doby trvania;

ii) v prípade zákaziek bez pevne stanovenej doby alebo s dobou dlhšou ako 48 mesiacov: mesačná hodnota vynásobená 48.

9.  Pri rámcových dohodách a dynamických obstarávacích systémochy sa vychádza z najvyššej predpokladanej hodnoty bez DPH všetkých zákaziek predpokladaných počas celej doby platnosti rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému.Oddiel 2

Osobitné situácie

▼M10

Článok 10

Zákazky v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti

S výhradou článku 296 zmluvy sa táto smernica uplatňuje na verejné zákazky zadané v oblasti obrany a v oblasti bezpečnosti s výnimkou zákaziek, na ktoré sa uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti ( 20 ).

Táto smernica sa neuplatňuje na zmluvy, na ktoré sa neuplatňuje smernica 2009/81/EC podľa jej článkov 8, 12 a 13.

▼B

Článok 11

Verejné zákazky zadávané a rámcové dohody uzatvárané centrálnymi obstarávacími inštitúciami

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu nadobúdať práce, tovar a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo od nej.

2.  Verejní obstarávatelia, ktorí v prípadoch uvedených v článku 1 ods. 10 nadobúdajú práce, tovar a/alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej inštitúcie alebo prostredníctvom nej, sa považujú za verejných obstarávateľov, ktorí konajú v súlade s touto smernicou, pokiaľ centrálna obstarávacia inštitúcia koná v súlade s touto smernicou.Oddiel 3

Zákazky vyňaté z pôsobnosti smernice

Článok 12

Zákazky v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré podľa smernice 2004/17/ES zadávajú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice a ktoré sú zadávané na účely vykonávania týchto činností, ani na verejné zákazky vylúčené z pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 5 ods. 2 a článkov 19, 26 a 30.

Táto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na verejné zákazky zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, a ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť uvedenú v druhom pododseku jej článku 71, ktorý odkladá jej uplatňovanie.

Článok 13

Osobitné výnimky v oblasti telekomunikácií

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné telekomunikačné siete alebo poskytovali verejnosti jednu alebo viacero telekomunikačných služieb.

Článok 14

Tajné zákazky a zákazky, ktoré si vyžadujú osobitné bezpečnostné opatrenia

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré sú vyhlásené za tajné, ak ich plnenie musia sprevádzať osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonmi, predpismi alebo administratívnymi opatreniami platnými v príslušnom členskom štáte, alebo ak si to vyžaduje ochrana základných záujmov daného členského štátu.

Článok 15

Zákazky zadávané podľa medzinárodných pravidiel

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré sa spravujú inými procesnými pravidlami a ktoré sú zadávané:

a) na základe medzinárodnej dohody uzatvorenej medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorá je v súlade so zmluvou a týka sa tovarov alebo prác, určených na spoločné vykonanie alebo využívanie signatárskymi štátmi alebo služieb určených na spoločné vykonanie alebo využívanie projektu signatárskymi štátmi; všetky dohody sa oznámia Komisii, ktorá ich môže prekonzultovať s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 77;

b) na základe uzatvorenej medzinárodnej dohody o umiestnení cudzích vojsk na území členského štátu týkajúcej sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c) podľa osobitného postupu medzinárodnej organizácie.

Článok 16

Osobitné výnimky

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky na služby, ktorých predmetom je:

a) nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností, alebo práv k nim akýmkoľvek finančným spôsobom; napriek tomu sa táto smernica vzťahuje na zmluvy na finančné služby uzatvorené v akejkoľvek podobe súčasne, pred alebo po zadaní zákazky na nadobudnutie alebo prenájom;

b) nadobudnutie, vývoj, produkcia alebo koprodukcia programového materiálu určeného na vysielanie vysielateľmi a zákazky týkajúce sa vysielacích časov;

c) rozhodcovské a zmierovacie služby;

d) finančné služby v súvislosti s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, najmä transakcie verejných obstarávateľov na účely získania peňazí alebo kapitálu, a služby centrálnych bánk;

e) pracovné zmluvy;

f) iné služby pri výskume a vývoji ako služby, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutú službu v plnom rozsahu uhrádza verejný obstarávateľ.

Článok 17

Koncesie na služby

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 3, táto smernica sa nevzťahuje na koncesie na služby v zmysle článku 1 ods. 4

Článok 18

Zákazky na služby zadávané na základe výlučných práv

Táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejným obstarávateľom inému verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva, ktoré im priznáva platný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie, ktoré je v súlade so zmluvou.Oddiel 4

Osobitná úprava

Článok 19

Vyhradené zákazky

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti v zadávacích konaniach pre chránené pracovné dielne alebo zabezpečiť, aby sa takéto zákazky vykonávali v rámci programov chránených pracovných miest, kde väčšina zamestnancov, ktorých sa to týka, sú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré z dôvodu povahy alebo závažnosti svojho postihnutia nemôžu vykonávať svoje povolanie za normálnych podmienok.

Oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania musí obsahovať odkaz na toto ustanovenie.KAPITOLA III

Úprava verejných zákaziek na služby

Článok 20

Zákazky na služby uvedené v prílohe II A

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe II A, sa zadávajú v súlade s článkami 23 až 55.

Článok 21

Zákazky na služby uvedené v prílohe II B

Na zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené v prílohe II B, sa vzťahujú len článok 23 a článok 35 ods. 4

Článok 22

Zmiešané zákazky na služby uvedené v prílohe II A a služby uvedené v prílohe II B

Zákazky, ktorých predmetom sú služby uvedené tak v prílohe II A ako aj v prílohe II B, sa zadávajú v súlade s článkami 23 až 55, ak je hodnota služieb uvedených v prílohe II A vyššia ako hodnota služieb uvedených v prílohe II B. V ostatných prípadoch sa zákazky zadávajú v súlade s článkom 23 a článkom 35 ods. 4KAPITOLA IV

Osobitné ustanovenia o špecifikáciách a zadávacích podkladoch

Článok 23

Technické špecifikácie

1.  Technické špecifikácie v zmysle bodu 1 prílohy VI sa uvedú v dokumentácii k zadávaciemu konaniu, ako sú oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, zadávacie podklady alebo doplňujúce podklady. Vždy, keď je to možné, mali by byť tieto technické špecifikácie vymedzené tak, aby zohľadňovali kritériá dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo návrh vhodný pre všetkých používateľov.

2.  Technické špecifikácie umožňujú rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov a nemajú za následok vytváranie neopodstatnených prekážok pre otváranie verejného obstarávania hospodárskej súťaži.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté záväzné vnútroštátne technické pravidlá a do rozsahu, v akom sú v súlade s právom Spoločenstva, technické špecifikácie majú byť formulované:

a) buď odkazom na technické špecifikácie vymedzené v prílohe VI a podľa preferencie s odkazom na vnútroštátne normy, ktoré transponujú európske normy, na európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak takéto neexistujú tak na vnútroštátne normy, vnútroštátne technické osvedčenia alebo vnútroštátne technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, výpočtu a vykonania prác a používania výrobkov. Každý odkaz má byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“;

b) alebo pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek; funkčné požiadavky môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky. Takéto parametre však musia byť dostatočne presné na to, aby uchádzačom umožnili určiť predmet zákazky a aby verejným obstarávateľom umožnili zadanie zákazky;

c) alebo pomocou výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa písmena b) s odkazom na špecifikácie uvedené v písmene a), ako prostriedku predpokladajúceho súlad s takýmito výkonnostnými alebo funkčnými požiadavkami;

d) alebo odkazom na špecifikácie podľa písmena a) pre niektoré charakteristiky a s odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene b) pre ostatné charakteristiky.

4.  Ak verejný obstarávateľ využíva možnosť odkazu na špecifikácie uvedené v odseku 3 písm. a), nemôže ponuku zamietnuť z dôvodu, že ponúkané výrobky a služby nespĺňajú špecifikácie, na ktoré sa odvolal, hneď ako uchádzač vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom preukáže k spokojnosti verejného obstarávateľa, že ním navrhované riešenia rovnocenne spĺňajú požiadavky vymedzené v technických špecifikáciách.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

5.  Ak verejný obstarávateľ využíva možnosť stanovenú v odseku 3, a to stanoviť technické špecifikácie pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ponuku na práce, výrobky alebo služby nemôže odmietnuť, ak sú v súlade s vnútroštátnou normou, ktorá transponuje európsku normu, s európskym technickým osvedčením, spoločnou technickou špecifikáciou, medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom, zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, ak sa tieto špecifikácie týkajú výkonnostných alebo funkčných požiadaviek, ktoré stanovil.

Uchádzač musí vo svojej ponuke akýmkoľvek vhodným spôsobom a k spokojnosti verejného obstarávateľa preukázať, že práca, výrobok alebo služba, ktoré spĺňajú danú normu, spĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky verejného obstarávateľa.

Vhodný spôsob by mohla predstavovať technická dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol od uznávanej inštitúcie.

6.  Ak verejní obstarávatelia stanovia environmentálne charakteristiky pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 3 písm. b), môžu použiť podrobné špecifikácie, alebo v prípade potreby ich časti, ako sú vymedzené v európskej alebo (viac)národnej environmentálnej značke alebo v akejkoľvek inej environmentálnej značke za predpokladu, že:

 tieto špecifikácie sú vhodné na vymedzenie charakteristík dodávok tovarov alebo služieb, ktoré sú predmetom zákazky,

 požiadavky pre označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,

 environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, ktorého sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ako sú vládne inštitúcie, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne organizácie, a

 sú dostupné pre všetky zainteresované strany.

Verejní obstarávatelia môžu uviesť, že výrobky a služby, ktoré sú označené environmentálnou značkou, sa považujú za výrobky a služby spĺňajúce technické špecifikácie stanovené v zadávacích podkladoch; musia uznať každý iný vhodný dôkazný prostriedok, ako napr. technickú dokumentáciu výrobcu alebo protokol o skúške od uznávanej inštitúcie.

7.  „Uznávané inštitúcie“ v zmysle tohto článku sú skúšobné a kalibračné laboratóriá a certifikačné a inšpekčné orgány, ktoré spĺňajú platné európske normy.

Verejní obstarávatelia musia uznať certifikáty od uznávaných inštitúcií so sídlom v iných členských štátoch.

8.  Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické špecifikácie sa nesmú odvolávať na konkrétnu značku alebo zdroj, alebo na určitý postup alebo na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitý pôvod alebo výrobu s úmyslom uprednostniť alebo vylúčiť určité podniky alebo určité výrobky. Takýto odkaz sa povolí len výnimočne, ak nie je možný dostatočne presný a zrozumiteľný opis predmetu zákazky podľa odsekov 3 a 4; takýto odkaz sa doplní slovami „alebo ekvivalentné“.

Článok 24

Variantné riešenia

1.  Ak je kritériom pre zadanie zákazky ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, verejní obstarávatelia môžu povoliť uchádzačom, aby predložili variantné riešenia.

2.  Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú, či povoľujú variantné riešenia: variantné riešenia nie sú bez takéhoto uvedenia povolené.

3.  Verejní obstarávatelia, ktorí povolia variantné riešenia, v zadávacích podkladoch uvedú minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať a všetky osobitné požiadavky na ich predloženie.

4.  Do úvahy sa zoberú len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky stanovené týmito verejnými obstarávateľmi.

V konaniach na zadávanie verejných zákaziek na dodávky tovaru alebo na služby nesmú verejní obstarávatelia, ktorí povolili variantné riešenia, odmietnuť variantné riešenie len z toho dôvodu, že v prípade, ak by bolo takéto riešenie úspešné, bolo by zákazkou na služby, a nie verejnou zákazkou na dodávku tovaru, alebo zákazkou na dodávku tovaru, a nie verejnou zákazkou na služby.

Článok 25

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

V zadávacích podkladoch môže verejný obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol, aký podiel zákazky má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov.

Týmto označením subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť hlavného hospodárskeho subjektu.

Článok 26

Podmienky plnenia zákaziek

Verejní obstarávatelia môžu stanoviť osobitné podmienky týkajúce sa plnenia zákazky, ak sú tieto podmienky v súlade s právom Spoločenstva a sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. Podmienky upravujúce plnenie zákazky sa môžu týkať najmä sociálnych a environmentálnych aspektov.

Článok 27

Povinnosti týkajúce sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení o ochrane zamestnanosti a pracovných podmienok

1.  Verejný obstarávateľ môže v zadávacích podkladoch uviesť, alebo členských štát mu môže uložiť povinnosť, aby uviedol inštitúciu alebo inštitúcie, od ktorých môže záujemca alebo uchádzač získať príslušné informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ustanovení na ochranu zamestnanosti a o pracovných podmienkach, ktoré sú platné v danom členskom štáte, regióne alebo na mieste, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť, a ktoré sa majú uplatňovať na práce vykonávané na danom mieste alebo na služby, poskytované v priebehu plnenia zákazky.

2.  Verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje informácie uvedené v odseku 1, požiada uchádzačov alebo záujemcov o účasť v zadávacom konaní, aby uviedli, že pri vypracovávaní svojej ponuky zohľadnili povinnosti týkajúce sa ustanovení na ochranu zamestnanosti a pracovných podmienok, ktoré sú platné na mieste, kde sa majú práce vykonať alebo služby poskytnúť.

Prvým pododsekom nie je dotknuté uplatňovanie ustanovení článku 55 o preskúmavaní ponúk s neobvykle nízkou cenou.KAPITOLA V

Konania

Článok 28

Použitie otvoreného, užšieho a rokovacieho konania a súťažného dialógu

Pri zadávaní verejných zákaziek verejní obstarávatelia uplatnia vnútroštátne postupy prispôsobené účelom tejto smernice.

Tieto verejné zákazky sa zadávajú prostredníctvom otvoreného alebo užšieho konania. Za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článku 29, môžu verejní obstarávatelia zadávať verejné zákazky prostredníctvom súťažného dialógu. V osobitných prípadoch a za osobitných okolností, ktoré sú výslovne uvedené v článkoch 30 a 31, môžu uplatniť rokovacie konanie s uverejneniím oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania alebo bez neho.

Článok 29

Súťažný dialóg

1.  V prípade obzvlášť zložitých zákaziek môžu členské štáty ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu použiť súťažný dialóg podľa tohto článku, ak sa domnievajú, že použitie otvoreného alebo užšieho konania neumožní zadanie zákazky.

Verejná zákazka sa zadáva výlučne na základe kritériá pre zadanie zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

2.  Verejní obstarávatelia uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom uvedú svoje potreby a požiadavky, ktoré definujú v tomto oznámení a/alebo v informatívnom dokumente.

3.  Verejní obstarávatelia otvoria dialóg so záujemcami vybranými v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 44 až 52, ktorého cieľom je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na účely uspokojenia ich potrieb. Počas tohto dialógu môžu s vybranými záujemcami prediskutovať všetky aspekty zákazky.

Verejní obstarávatelia zabezpečia počas dialógu rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol zvýhodniť niektorých uchádzačov pred inými.

Verejní obstarávatelia nesmú navrhnuté riešenia ani iné dôverné informácie, ktoré získajú od záujemcu, ktorý sa na dialógu zúčastňuje, bez jeho súhlasu sprístupniť ostatným účastníkom.

4.  Verejní obstarávatelia môžu stanoviť, že sa konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prediskutovať v etape dialógu, pričom uplatní kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente sa uvedie, že sa táto možnosť môže využiť.

5.  Verejný obstarávateľ pokračuje v takomto dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia, ktoré by spĺňali jeho potreby, v prípade potreby porovnávaním týchto riešení.

6.  Po vyhlásení, že sa dialóg skončil, a po informovaní účastníkov o ukončení dialógu verejní obstarávatelia požiadajú účastníkov, aby predložili svoje konečné ponuky na základe predloženého riešenia alebo riešení, ktoré boli špecifikované počas dialógu. Tieto ponuky musia obsahovať všetky požadované parametre, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu.

Tieto ponuky môžu byť na žiadosť verejného obstarávateľa objasnené, špecifikované a upresnené. Takéto objasnenie, špecifikácia, upresnenie ani doplňujúce informácie však nesmú mať za následok zmeny základných charakteristických čŕt ponuky ani výzvy na predloženie ponuky, ktorých zmeny by mohli narušiť hospodársku súťaž alebo mať diskriminačný účinok.

7.  Verejní obstarávatelia posúdia prijaté ponuky na základe kritérií pre zadanie zákazky stanovených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v informatívnom dokumente a v súlade s článkom 53 vyberú ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.

Na žiadosť verejného obstarávateľa, môže byť uchádzač, ktorý bol identifikovaný ako uchádzač, ktorý predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, požiadaný, aby objasnil aspekty ponuky alebo potvrdil záväzky, uvedené v ponuke, ak to nemá vplyv na úpravu podstatných aspektov ponuky alebo výzvy na predloženie ponuky a nepredstavuje riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo riziko diskriminácie.

8.  Verejní obstarávatelia môžu v rámci dialógu stanoviť ceny alebo odmeny pre účastníkov.

Článok 30

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

1.  Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním po uverejnení oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v týchto prípadoch:

a) ak boli v otvorenom alebo užšom konaní alebo v súťažnom dialógu predložené neregulárne ponuky alebo ponuky, ktoré nie sú prijateľné podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v súlade s článkami 4, 24, 25, 27 a s kapitolou VII, pokiaľ sa pôvodné podmienky zákazky významne nezmenili.

Verejní obstarávatelia nemusia uverejniť oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, ak do rokovacieho konania prijmú všetkých takých a len takých uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá článkov 45 až 52 a ktorí v rámci otvoreného alebo užšieho konania alebo súťažného dialógu predložili ponuky v súlade s formálnymi požiadavkami zadávacieho konania;

b) vo výnimočných prípadoch, keď povaha prác, dodávok tovaru alebo služieb, alebo rizík s nimi súvisiacich neumožňuje stanovenie celkovej ceny vopred;

c) v prípade služieb, okrem iného služieb v rámci kategórie 6 prílohy II A a intelektuálnych služieb, ako sú služby zahŕňajúce vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných prác, pokiaľ je povaha služieb, ktoré majú byť poskytnuté, taká, že špecifikácie zákazky sa nemôžu stanoviť dostatočne presne na to, aby umožnili zadanie zákazky výberom najlepšej ponuky podľa pravidiel, ktoré upravujú otvorené alebo užšie konanie;

d) v prípade verejných zákaziek na práce, ak ide o práce, ktoré sa vykonávajú výlučne na účely výskumu, testovania alebo vývoja a nie s cieľom zabezpečiť ziskovosť alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 verejní obstarávatelia rokujú s uchádzačmi o ponukách, ktoré predložili, s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám, ktoré stanovili v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, špecifikáciách a prípadne v ďalších doplňujúcich podkladoch, a s cieľom získať najlepšiu ponuku podľa článku 53 ods. 1

3.  Verejní obstarávatelia počas rokovaní zabezpečia rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Nesmú najmä poskytovať informácie diskriminačným spôsobom, ktorý by mohol niektorých uchádzačov zvýhodniť pred inými.

4.  Verejní obstarávatelia môžu stanoviť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, pričom uplatnia kritériá pre zadanie zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách. V oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách sa musí uviesť, či sa táto možnosť využije.

Článok 31

Prípady oprávňujúce použiť rokovacie konanie bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania

Verejní obstarávatelia môžu zadávať verejné zákazky rokovacím konaním bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v týchto prípadoch:

1. pri verejných zákazkách na práce, verejných zákazkách na dodávku tovaru a verejných zákazkách na služby:

a) ak nebola predložená žiadna ponuka alebo žiadna vhodná ponuka alebo žiadna žiadosť ako odpoveď na otvorené konanie alebo užšie konanie za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa podstatne nezmenili a pod podmienkou, že sa Komisii na jej žiadosť zašle správa;

b) ak sa z technických alebo umeleckých dôvodov alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou výlučných práv zákazka môže zadať len určitému hospodárskemu subjektu;

c) pokiaľ je to nevyhnutné, ak z dôvodov časovej tiesne spôsobenej udalosťami, ktoré príslušní verejní obstarávatelia nemohli predvídať, nie je možné dodržať lehotu pre otvorené, užšie alebo rokovacie konanie s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, ktorá je uvedená v článku 30. Okolnosti použité na odôvodnenie časovej tiesne nesmie byť v žiadnom prípade možné pripísať na vrub verejnému obstarávateľovi.

2. pri verejných zákazkách na dodávku tovaru:

a) ak sú príslušné výrobky vyrábané výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; toto ustanovenie sa nevzťahuje na výrobu vo veľkom na dosiahnutie obchodnej životaschopnosti alebo na získanie náhrady nákladov vynaložených na výskum a vývoj;

b) pri dodatočných dodávkach od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastočná náhrada bežných dodávok tovaru alebo zariadení alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok tovaru alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa mala za následok, že verejný obstarávateľ by získal materiál s odlišnými technickými charakteristikami, čo by malo za následok nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe; takéto zákazky, ako aj opakujúce sa zákazky, nesmú spravidla trvať dlhšie ako tri roky;

c) pri dodávkach tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa kupuje na komoditnom trhu;

d) pri nákupe tovaru za osobitne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí so svojou obchodnou činnosťou, alebo od správcov konkurznej podstaty alebo likvidátorov, z vysporiadania s veriteľmi alebo z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

3. pri verejných zákazkách na služby, ak príslušná zákazka nasleduje po súťaži návrhov a musí sa podľa platných pravidiel zadať úspešnému záujemcovi alebo jednému z úspešných záujemcov, v tomto poslednom uvedenom prípade musia byť všetci úspešní záujemcovia pozvaní, aby sa rokovania zúčastnili;

4. pri verejných zákazkách na práce a verejných zákazkách na služby:

a) na dodatočné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodne plánovanom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa kvôli nepredvídaným okolnostiam ukázali ako nevyhnutné pre plnenie prác alebo služieb v nich uvedených, pod podmienkou, že sa zákazka zadá hospodárskemu subjektu, ktorý tieto práce alebo služby vykonáva:

 ak takéto dodatočné práce alebo služby nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zákazky bez toho, aby to verejným obstarávateľom nespôsobilo značné ťažkosti,

 alebo

 ak sú takéto práce alebo služby síce oddeliteľné od pôvodnej zákazky, sú však bezpodmienečne nevyhnutné na jej dokončenie.

Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce alebo služby však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej zákazky;

b) pri nových prácach alebo službách spočívajúcich v opakovaní podobných prác alebo služieb zverených hospodárskemu subjektu, ktorému tí istí verejní obstarávatelia zadali pôvodnú zákazku za predpokladu, že takéto práce alebo služby sú v súlade so základným projektom, na ktorý bola pôvodná zákazka zadaná na základe otvoreného alebo užšieho konania.

Hneď ako je prvý projekt daný do súťaže, musí sa oznámiť, že sa môže použiť toto konanie a verejní obstarávatelia pri uplatňovaní ustanovení článku 7 zohľadnia celkové predpokladané náklady následných prác alebo služieb.

Toto konanie sa môže použiť len počas troch rokov po uzatvorení pôvodnej zmluvy.

Článok 32

Rámcové dohody

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu uzatvárať rámcové dohody.

2.  Na účely uzatvorenia rámcovej dohody sa verejní obstarávatelia spravujú procesnými pravidlami uvedenými v tejto smernici pre všetky etapy až po zadanie zákaziek na základe rámcovej dohody. Pre výber zmluvných strán rámcovej dohody platia kritériá pre zadanie zákazky stanovené podľa článku 53.

Na základe rámcovej dohody sa zákazky zadávajú podľa postupu stanoveného v odsekoch 3 a 4. Tieto postupy sa môžu použiť len medzi verejnými obstarávateľmi a hospodárskymi subjektmi, ktoré sú pôvodnými zmluvnými stranami rámcovej dohody.

Pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody zmluvné strany nesmú za žiadnych okolností vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok stanovených v danej rámcovej dohode, najmä v prípade uvedenom v odseku 3.

Doba platnosti rámcovej dohody nesmie presiahnuť štyri roky okrem výnimočných prípadov náležite odôvodnených najmä predmetom rámcovej dohody.

Verejní obstarávatelia nesmú rámcové dohody zneužívať alebo používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

3.  Ak je rámcová dohoda uzatvorená s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa na základe tejto dohody zadávajú v rámci podmienok stanovených v rámcovej dohode.

Zadávanie týchto zákaziek môžu verejní obstarávatelia písomne konzultovať so subjektom, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej dohody, a v prípade potreby ho môžu požiadať o doplnenie jeho ponuky.

4.  Ak je rámcová dohoda uzatvorená s niekoľkými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, pokiaľ existuje dostatočný počet hospodárskych subjektov spĺňajúcich kritériá výberu účastníkov a/alebo prijateľných ponúk, ktoré spĺňajú kritériá pre zadanie zákazky.

Na základe rámcových dohôd uzatvorených s niekoľkými hospodárskymi subjektmi sa zákazky môžu zadávať buď:

 uplatnením podmienok stanovených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, alebo

 v prípade, že v rámcovej dohode nie sú stanovené všetky podmienky, ak zmluvné strany opäť súťažia na základe rovnakých, a v prípade potreby presnejšie sformulovaných podmienok, prípadne aj ďalších podmienok uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody, podľa tohto postupu:

 

a) pri každej zákazke, ktorá sa má zadať, verejní obstarávatelia konzultujú písomne s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné zákazku vykonať;

b) verejní obstarávatelia stanovia lehotu, ktorá je dostatočne dlhá na to, aby umožnila predloženie ponúk pre každú konkrétnu zákazku, berúc do úvahy faktory, ako je zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na zaslanie ponúk;

c) ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia stanovenej lehoty na odpoveď;

d) verejní obstarávatelia zadajú každú zákazku tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v špecifikáciách rámcovej dohody.

Článok 33

Dynamické obstarávacie systémy

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu používať dynamické obstarávacie systémy.

2.  Pri zriaďovaní dynamického obstarávacieho systému sa verejní obstarávatelia spravujú pravidlami otvoreného konania vo všetkých jeho etapách až do zadania zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému. Všetci účastníci, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a ktorí predložili informatívnu ponuku, ktorá je v súlade so špecifikáciami a prípadnými doplňujúcimi podkladmi, sú do systému prijatí; informatívne ponuky sa môžu kedykoľvek vylepšiť, ak zostanú v súlade so špecifikáciami. Na účely vytvorenia systému a zadávania zákaziek v rámci tohto systému verejní obstarávatelia využívajú výhradne elektronické prostriedky podľa článku 42 ods. 2 až 5.

3.  Na účely vytvorenia dynamického obstarávacieho systému verejní obstarávatelia:

a) uverejnia oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom jasne úvedú, že sa používa dynamický obstarávací systém;

b) v špecifikáciách okrem iného uvedú povahu nákupov, predpokladaných v rámci systému, ako aj potrebné informácie týkajúce sa obstarávacieho systému, používané elektronické zariadenie a podmienky a špecifikácie technického pripojenia;

c) od uverejnenia oznámenia až do skončenia používania systému ponúknu neobmedzený, priamy a plne elektronický prístup k špecifikáciám a k všetkým doplňujúcim podkladom a v oznámení uvedú internetovú adresu, na ktorej je možné do takýchto podkladov nahliadnuť.

4.  Verejní obstarávatelia umožnia počas celého obdobia používania dynamického obstarávacieho systému každému hospodárskemu subjektu predložiť informatívnu ponuku a prijatie do systému za podmienok, uvedených v odseku 2. Vyhodnotenie vykonajú najneskôr do 15 dní odo dňa predloženia informatívnej ponuky. Lehotu pre zadanie zákazky však môžu predĺžiť, ak zatiaľ nevydali žiadnu výzvu na predloženie ponuky.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzača uvedeného v prvom pododseku čo najskôrš o jeho prijatí do dynamického obstarávacieho systému alebo o neprijatí jeho informatívnej ponuky.

5.  Na každú osobitnú zákazku sa musí vydať výzva na predloženie ponuky. Pred vydaním výzvy na predloženie ponuky verejní obstarávatelia uverejnia zjednodušené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania, v ktorom vyzvú všetky hospodárske subjekty, ktoré prejavili záujem, aby predložili informatívnu ponuku podľa odseku 4 v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania zjednodušeného oznámenia. Verejní obstarávatelia nesmú pristúpiť k zadávaniu zákazky, kým nevyhodnotia všetky informatívne ponuky doručené v stanovenej lehote.

6.  Verejní obstarávatelia vyzvú všetkých uchádzačov prijatých do systému, aby predložili ponuku na každú zákazku, ktorá má byť zadaná v rámci systému, osobitne. Na tento účel stanovia lehotu na predloženie ponúk.

Zákazku zadajú tomu uchádzačovi, ktorý predloží najlepšiu ponuku na základe kritérií pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania pre vytvorenie dynamického obstarávacieho systému. Tieto kritériá sa môžu v prípade potreby formulovať presnejšie vo výzve uvedenej v prvom pododseku.

7.  Dynamický obstarávací systém nesmie trvať dlhšie ako štyri roky s výnimkou náležite odôvodnených prípadov.

Verejní obstarávatelia nesmú používať tento systém spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval.

Zainteresovaným hospodárskym subjektom ani účastníkom systému sa nesmú účtovať žiadne poplatky.

Článok 34

Verejné zákazky na práce: osobitné pravidlá pre programy na podporu bytovej výstavby

V prípade verejných zákaziek týkajúcich sa vypracovania projektovej dokumentácie a výstavby v rámci programu na podporu bytovej výstavby, ktorých rozsah, zložitosť a predpokladané trvanie potrebných prác si vyžaduje, aby plánovanie bolo od začiatku založené na úzkej spolupráci s tímom pozostávajúcim zo zástupcov verejných obstarávateľov, odborníkov a zhotoviteľa, ktorý má byť zodpovedný za vykonanie prác, sa môže prijať osobitné zadávacie konanie pre výber zhotoviteľa, ktorý by sa najvhodnejšie začlenil do tímu.

Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania najmä uvedú podľa možnosti čo najpresnejší opis prác, ktoré sa majú vykonať, aby umožnili zainteresovaným zhotoviteľom vytvoriť si jasnú predstavu o projekte. Verejní obstarávatelia okrem toho v takom oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú podmienky osobnej, technickej, ekonomickej a finančnej spôsobilosti, ktoré majú záujemcovia spĺňať podľa kvalitatívnych kritérií výberu účastníkov uvedených v článkoch 45 až 52.

V prípadoch, v ktorých sa takýto postup prijme, verejní obstarávatelia uplatnia články 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 a 45 až 52.KAPITOLA VI

Ustanovenia o uverejňovaní oznámení a o transparentnostiOddiel 1

Uverejňovanie oznámení

Článok 35

Oznámenia

1.  Verejní obstarávatelia prostredníctvom predbežného informatívneho oznámenia uverejneného Komisiou alebo nimi samými vo svojom „profile kupujúceho“ podľa bodu 2 písm. b) prílohy VIII, oznámia:

a) v prípade dodávok tovaru, predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd podľa skupín výrobkov, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak celková predpokladaná hodnota, berúc do úvahy články 7 a 9, sa rovná alebo je vyššia ako 750 000 EUR.

Skupinu výrobkov verejní obstarávatelia určia odkazom na nomenklatúru CPV;

b) v prípade služieb predpokladanú celkovú hodnotu zákaziek alebo rámcových dohôd v každej z kategórií služieb uvedených v prílohe II A, ktoré majú v úmysle zadať počas nasledujúcich 12 mesiacov, ak sa celková predpokladaná hodnota so zreteľom na ustanovenia článkov 7 a 9 rovná alebo je vyššia ako 750 000 EUR;

c) v prípade prác hlavné charakteristiky zákaziek alebo rámcových dohôd, ktoré majú v úmysle zadať, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako prahová hodnota špecifikovaná v článku 7, so zreteľom na článok 9

Oznámenia uvedené v písmenách a) a b) sa posielajú Komisii alebo sa uverejnia v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr na začiatku rozpočtového roku.

Oznámenie uvedené v písmene c) sa posiela Komisii alebo sa uverejní v profile kupujúceho podľa možnosti čo najskôr po prijatí rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje plán zákaziek na práce alebo rámcových dohôd, ktoré majú verejní obstarávatelia v úmysle zadať.

Verejní obstarávatelia, ktorí uverejnia predbežné informatívne oznámenie vo svojich profiloch kupujúcich, pošlú Komisii elektronicky oznámenie o uverejnení predbežného informatívneho oznámenia v profile kupujúceho vo formáte a podľa podrobných postupov pre posielanie oznámení uvedených v bode 3 prílohy VIII.

Uverejňovanie oznámení uvedených v písmenách a), b) a c) je povinné len vtedy, ak verejní obstarávatelia využijú možnosť skrátenia lehôt na prijímanie ponúk, ktorá je stanovená v článku 38 ods. 4

Tento odsek sa nevzťahuje na rokovacie konania bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

2.  Verejní obstarávatelia, ktorí chcú zadať verejnú zákazku alebo uzatvoriť rámcovú dohodu na základe otvoreného, užšieho alebo rokovacieho konania s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania za podmienok ustanovených v článku 30, alebo súťažného dialógu za podmienok ustanovených v článku 29, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

3.  Verejní obstarávatelia, ktorí chcú vytvoriť dynamický obstarávací systém, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

Verejní obstarávatelia, ktorí chcú zadať zákazku na základe dynamického obstarávacieho systému, oznámia svoj zámer prostredníctvom zjednodušeného oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.

4.  Verejní obstarávatelia, ktorí zadali verejnú zákazku alebo uzatvorili rámcovú dohodu, pošlú oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania najneskôr do 48 dní po zadaní zákazky alebo po uzatvorení rámcovej dohody.

V prípade rámcových dohôd uzatvorených podľa článku 32 nie sú verejní obstarávatelia povinní posielať oznámenie o výsledkoch zadávacieho konania za každú zákazku zadanú na základe takejto dohody.

Verejní obstarávatelia pošlú oznámenie o výsledku zadávania zákaziek v rámci dynamického obstarávacieho systému do 48 dní po zadaní každej zákazky. Takéto oznámenia však môžu za každý štvrťrok zlúčiť do jednej skupiny. V takom prípade pošlú zlúčené oznámenia do 48 dní po skončení každého štvrťroku.

V prípade verejných zákaziek na služby uvedené v prílohe II B verejní obstarávatelia v oznámení uvedú, či súhlasia s jeho uverejnením. Pre zákazky na takéto služby Komisia vypracuje pravidlá zostavovania štatistických správ na základe takýchto oznámení a pre uverejňovanie týchto správ podľa postupu ustanoveného v článku 77 ods. 2

Určité informácie o zadaní zákaziek alebo o uzatvorení rámcovej dohody sa nemusia uverejňovať, ak by uverejnenie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, alebo bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, alebo by mohlo brániť čestnej hospodárskej súťaži medzi nimi.

Článok 36

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1.  Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VII A a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za užitočné, vo formáte štandardných formulárov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

2.  Oznámenia, ktoré verejní obstarávatelia posielajú Komisii, sa posielajú buď elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, alebo iným spôsobom. V prípade použitia skráteného konania uvedeného v článku 38 ods. 8 sa oznámenia posielajú buď faxom alebo elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII.

Oznámenia sa uverejňujú v súlade s technickými charakteristikami pre uverejňovanie oznámení, uvedenými v bode 1 písm. a) a b) prílohy VIII.

3.  Oznámenia vypracované a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII sa musia uverejniť najneskôr do piatich dní po ich odoslaní.

Oznámenia, ktoré sa neprenášajú elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII sa uverejnia najneskôr do 12 dní odo dňa ich odoslania, alebo v prípade skráteného konania uvedeného v článku 38 ods. 8 najneskôr do piatich dní od ich odoslania.

4.  Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sa uverejnia v plnom znení v úradnom jazyku Spoločenstva, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ, pričom táto pôvodná jazyková verzia je jediným autentickým textom. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejní v ostatných úradných jazykoch.

Náklady na uverejňovanie takýchto oznámení Komisiou znáša Spoločenstvo.

5.  Oznámenia a ich obsah sa nesmú uverejňovať na vnútroštátnej úrovni predo dňom ich odoslania Komisii.

Oznámenia uverejnené na vnútroštátnej úrovni nesmú obsahovať iné informácie, ako sú uvedené v oznámeniach poslaných Komisii alebo uverejnených v profile kupujúceho podľa prvého pododseku článku 35 ods. 1, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Komisii alebo jeho uverejnenia v profile kupujúceho.

Predbežné informatívne oznámenia sa nesmú uverejniť v profile kupujúceho pred odoslaním oznámenia Komisii o tom, že budú v takejto podobe uverejnené; musia obsahovať dátum odoslania.

6.  Obsah oznámení, ktoré sa neposielajú elektronicky vo formáte a postupmi pre prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, je obmedzený na približne 650 slov.

7.  Verejní obstarávatelia musia byť schopní predložiť dôkaz o dátumoch odoslania oznámení.

8.  Komisia vydá verejnému obstarávateľovi potvrdenie o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia. Takéto potvrdenie je dôkazom o uverejnení.

Článok 37

Nepovinné uverejňovanie

Verejní obstarávatelia môžu podľa článku 36 uverejňovať oznámenia o verejných zákazkách, ktoré nepodliehajú požiadavke na uverejnenie ustanovenej v tejto smernici.Oddiel 2

Lehoty

Článok 38

Lehoty na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

1.  Pri stanovovaní lehôt na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť verejní obstarávatelia zohľadnia najmä zložitosť zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk bez toho, aby boli dotknuté minimálne lehoty, uvedené v tomto článku.

2.  V prípade otvorených konaní je minimálna lehota na prijímanie ponúk 52 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

3.  V prípade užších konaní, rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedených v článku 30 a súťažného dialógu:

a) minimálna lehota na prijímanie žiadostí o účasť je 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané;

b) v prípade užšieho konania je minimálna lehota na prijímanie ponúk 40 dní odo dňa, keď bolo výzva odoslaná.

4.  Ak verejní obstarávatelia uverejnia predbežné informatívne oznámenie, minimálna lehota na prijímanie ponúk podľa odsekov 2 a 3 písm. b) sa môže spravidla skrátiť na 36 dní, ale za žiadnych okolností nesmie byť kratšia ako 22 dní.

Lehota začína plynúť odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania pri otvorených konaniach, a pri užších konaniach odo dňa, keď bola odoslaná výzva na predloženie ponuky.

Skrátené lehoty uvedené v prvom pododseku sú povolené za predpokladu, že predbežné informatívne oznámenie obsahuje všetky informácie, ktoré sa vyžadujú pri oznámeniach o vyhlásení zadávacieho konania v prílohe VII A, pokiaľ sú takéto informácie k dispozícii v čase, keď sa oznámenie uverejňuje, a že predbežné informatívne oznámenie bolo odoslané na uverejnenie v rozpätí od 52 dní do 12 mesiacov predo dňom, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané.

5.  Ak sú oznámenia vypracovávané a prenášané elektronicky vo formáte a postupmi na prenos uvedenými v bode 3 prílohy VIII, lehoty na prijímanie ponúk uvedené v odsekoch 2 a 4 pri otvorených konaniach a lehota na prijímanie žiadostí o účasť uvedená v odseku 3 písm. a) pri užších a rokovacích konaniach a pri súťažnom dialógu sa môžu skrátiť o sedem dní.

6.  Lehoty na prijímanie ponúk uvedené v odsekoch 2 a 3 písm. b) sa môžu skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ ponúka neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k zadávacím podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom odo dňa uverejnenia oznámenia podľa prílohy VIII, pričom v texte oznámenia uvedie internetovú adresu, na ktorej je táto dokumentácia prístupná.

Toto skrátenie sa môže pripočítať k skráteniu uvedenému v odseku 5.

7.  Ak z akýchkoľvek dôvodov špecifikácie a sprievodná dokumentácia alebo doplňujúce informácie nie sú poskytnuté v lehotách stanovených v článkoch 39 a 40 aj napriek tomu, že boli vyžiadané dostatočne vopred, alebo ak je ponuky možné vypracovať len po obhliadke miesta, kde sa majú práce vykonať, alebo po nahliadnutí do dokumentov doplňujúcich zadávacie podklady priamo na mieste, lehoty na prijímanie ponúk sa predĺžia tak, aby sa všetky príslušné hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.

8.  V prípade užších konaní a rokovacích konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania uvedených v článku 30, keď časová tieseň znemožňuje použitie lehôt stanovených v tomto článku, verejní obstarávatelia môžu stanoviť:

a) lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané, alebo kratšia ako 10 dní, ak bolo oznámenie odoslané elektronicky vo formáte a postupmi posielania oznámení, uvedených v bode 3 prílohy VIII;

b) a v prípade užších konaní lehotu na prijímanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa vyzvania na predloženie ponuky.

Článok 39

Otvorené konanie: špecifikácie, doplňujúce podklady a informácie

1.  Ak verejní obstarávatelia neponúkajú v otvorených konaniach neobmedzený a plne elektronický priamy prístup k špecifikáciám a sprievodnej dokumentácii podľa článku 38 ods. 6, špecifikácie a sprievodná dokumentácia sa hospodárskym subjektom posiela do šiestich dní od prijatia žiadosti o účasť za predpokladu, že žiadosť bola podaná s dostatočným predstihom pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk.

2.  Verejní obstarávatelia alebo príslušné útvary poskytnú doplňujúce informácie týkajúce sa špecifikácií a akejkoľvek sprievodnej dokumentácie najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej pre prijímanie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná s dostatočným predstihom.Oddiel 3

Obsah informácií a spôsob ich prenosu

Článok 40

Výzvy na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní

1.  Pri užších konaniach, súťažnom dialógu a rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v zmysle článku 30 verejní obstarávatelia súčasne písomne vyzvú vybraných záujemcov, aby predložili svoje ponuky, alebo ich vyzvú na rokovanie, alebo v prípade súťažného dialógu na účasť na dialógu.

2.  Výzva pre záujemcov obsahuje buď:

 kópiu špecifikácií alebo informatívny dokument a všetku sprievodnú dokumentáciu, alebo

 odkaz na prístup k špecifikáciám a ostatným dokumentom uvedeným v prvej zarážke, ak sú sprístupnené priamo elektronicky podľa článku 38 ods. 6

3.  Ak má špecifikácie, informatívny dokument a/alebo akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu k dispozícii iný subjekt ako verejný obstarávateľ zodpovedný za zadávacie konanie, výzva musí obsahovať adresu, na ktorej je možné o tieto špecifikácie, tento informatívny dokument a túto sprievodnú dokumentáciu požiadať, a v prípade potreby dátum, dokedy možno o tieto dokumenty požiadať, a výšku a spôsob zaplatenia úhrady za ich poskytnutie. Príslušný útvar pošle hospodárskemu subjektu dokumentáciu bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti.

4.  Doplňujúce informácie k špecifikáciám, informatívny dokument alebo sprievodnú dokumentáciu posiela verejný obstarávateľ alebo príslušný útvar najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak boli vyžiadané s dostatočným predstihom. V prípade užšieho alebo skráteného konania je táto lehota štyri dni.

5.  Okrem toho musí výzva na predloženie ponuky, na účasť na dialógu alebo na rokovaní obsahovať aspoň:

a) odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania;

b) lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa musia ponuky posielať, a jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť ponuky vypracované;

c) v prípade súťažného dialógu, dátum a adresu, ktoré sú určené pre začiatok konzultácií, a použitý jazyk alebo jazyky;

d) uvedenie všetkých prípadných sprievodných dokumentov, ktoré sa majú predložiť, buď na podporu overiteľných vyhlásení uchádzačov podľa článku 44 alebo na doplnenie informácií uvedených v danom článku a za podmienok, stanovených v článkoch 47 a 48;

e) relatívne váhy kritérií pre zadanie zákazky alebo, ak to prichádza do úvahy, klesajúce poradie dôležitosti takýchto kritérií, ak nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo informatívnom dokumente.

V prípade zákaziek zadávaných podľa pravidiel stanovených v článku 29 sa informácie uvedené vyššie v písmene b) neuvádzajú vo výzve na účasť na dialógu, ale vo výzve na predloženie ponuky.

Článok 41

Informovanie záujemcov a uchádzačov

1.  Verejní obstarávatelia čo najskôr informujú záujemcov a uchádzačov o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s uzatvorením rámcovej dohody, so zadaním zákazky alebo s prijatím do dynamického obstarávacieho systému, vrátane dôvodov každého rozhodnutia o neuzatvorení rámcovej dohody alebo nezadaní zákazky, v súvislosti s ktorou boli pozvaní do súťaže, alebo s opätovným začatím konania alebo pri použití dynamického obstarávacieho systému; verejní obstarávatelia poskytujú tieto informácie písomne na požiadanie.

2.  Na žiadosť dotknutej strany verejný obstarávateľ čo najskôr informuje:

 každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti,

 každého neúspešného uchádzača o dôvodoch neprijatia jeho ponuky, vrátane prípadov uvedených v článku 23 odseky 4 a 5, o dôvodoch svojho rozhodnutia o nerovnocennosti alebo svojho rozhodnutia o tom, že práce, dodávky tovaru alebo služby nespĺňajú výkonnostné alebo funkčné požiadavky,

 každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o charakteristikách a relatívnych výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného uchádzača alebo zmluvných strán rámcovej dohody.

Lehota na odpoveď nesmie za žiadnych okolností prekročiť 15 dní od doručenia písomnej žiadosti.

3.  Verejní obstarávatelia však môžu rozhodnúť, že neposkytnú niektoré informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zadania zákazky, uzatvorenia rámcových dohôd alebo prijatia do dynamického obstarávacieho systému v prípadoch, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo vymožiteľnosti práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom verejných alebo súkromných hospodárskych subjektov, alebo by mohlo brániť čestnej hospodárskej súťaži medzi nimi.Oddiel 4

Komunikácia

Článok 42

Ustanovenia o komunikácii

1.  Každá komunikácia a výmena informácií uvedená v tejto hlave sa môže uskutočniť poštou, faxom, elektronicky v súlade s odsekmi 4 a 5, telefonicky v prípadoch a za okolností uvedených v odseku 6 alebo kombináciou týchto spôsobov podľa výberu verejného obstarávateľa.

2.  Zvolený spôsob komunikácie musí byť všeobecne dostupný, a teda nesmie obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k zadávaciemu konaniu.

3.  Komunikácia, ako aj výmena a uchovávanie informácií, sa vykonávajú takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť údajov a ochrana dôverných údajov uvedených v ponukách a v žiadostiach o účasť a aby verejní obstarávatelia preskúmali obsah ponúk a žiadostí o účasť len po uplynutí lehoty stanovenej na ich predloženie.

4.  Nástroje, ktoré sa majú používať na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky, nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a interoperabilné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológii.

5.  Pre zariadenia na elektronický prenos a prijímanie ponúk a zariadenia na elektronické prijímanie žiadostí o účasť platia tieto pravidlá:

a) informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií potrebných na elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť, vrátanie kódovania, musia byť pre zainteresované strany dostupné. Zariadenia na elektronické prijímanie ponúk a žiadostí o účasť musia okrem toho spĺňať požiadavky prílohy X;

b) členské štáty môžu v súlade s článkom 5 smernice 1999/93/ESvyžadovať, aby elektronické ponuky obsahovali zaručený elektronický podpis v súlade s jeho odsekom 1;

c) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy zamerané na zvýšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre tieto zariadenia;

d) uchádzači a záujemcovia sa zaviažu, že pred uplynutím lehoty stanovenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť predložia dokumenty, certifikáty a vyhlásenia uvedené v článkoch 45 až 50 a v článku 52, ktoré nie sú k dispozícii v elektronickej podobe.

6.  Na prenos žiadostí o účasť sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) žiadosti o účasť v konaniach pre zadávanie verejných zákaziek sa môžu podávať písomne alebo telefonicky;

b) ak je žiadosť o účasť podaná telefonicky, musí sa pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie žiadosti poslať jej písomné potvrdenie;

c) verejní obstarávatelia môžu vyžadovať, aby žiadosti o účasť poslané faxom boli potvrdené poštou alebo elektronicky, ak je to potrebné na účely právneho dokazovania. Každú takúto požiadavku, spolu s lehotou na zaslanie potvrdení poštou alebo elektronicky, musí verejný obstarávateľ uviesť v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.Oddiel 5

Zápisnice

Článok 43

Obsah zápisníc

Verejní obstarávatelia vypracujú pre každú zákazku, rámcovú dohodu a pre každé zriadenie dynamického obstarávacieho systému písomnú zápisnicu, ktorá obsahuje aspoň tieto informácie:

a) názov a adresu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického obstarávacieho systému;

b) mená úspešných záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich výberu;

c) mená vylúčených záujemcov alebo uchádzačov a dôvody ich vylúčenia;

d) dôvody neprijatia ponúk, ktoré sa považujú za ponuky s mimoriadne nízkou cenou;

e) názov/meno úspešného uchádzača a dôvody, prečo bola vybraná jeho ponuka, a ak je známy, aj podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú má úspešný uchádzač v úmysle zadať tretím osobám;

f) pri rokovacích konaniach okolnosti uvedené v článkoch 30 a 31, ktoré opodstatňujú použitie týchto konaní;

g) pri súťažnom dialógu okolnosti, ktoré sú ustanovené v článku 29 a ktoré opodstatňujú použitie tohto konania;

h) v prípade potreby dôvody, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol nezadať zákazku alebo neuzatvoriť rámcovú dohodu alebo nezriadiť dynamický obstarávací systém.

Verejní obstarávatelia vykonajú potrebné opatrenia na zdokumentovanie postupu zadávacích konaní vykonávaných elektronicky.

Zápisnica alebo jej hlavné body sa oznámia Komisii, ak o to Komisia požiada.KAPITOLA VII

Priebeh konaniaOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 44

Overovanie spôsobilosti, výber účastníkov a zadávanie zákaziek

1.  Zákazky sa zadávajú na základe kritérií stanovených v článkoch 53 a 55, berúc do úvahy článok 24 potom, keď verejní obstarávatelia overia spôsobilosť hospodárskych subjektov nevylúčených podľa článkov 45 a 46 v súlade s kritériami ich ekonomickej a finančnej situácie, odborných a technických vedomostí alebo ich spôsobilosti, ktoré sú uvedené v článkoch 47 až 52, prípadne v súlade s pravidlami a kritériami nediskriminácie uvedenými v odseku 3.

2.  Verejní obstarávatelia môžu od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby spĺňali minimálnu úroveň spôsobilosti podľa článkov 47 a 48.

Rozsah informácií uvedených v článkoch 47 a 48 a minimálne úrovne spôsobilosti, vyžadované pri určitej zákazke musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť primerané tomuto predmetu.

Tieto minimálne úrovne sa uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

3.  Pri užších konaniach, rokovacích konaniach s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a v prípade súťažného dialógu môžu verejní obstarávatelia obmedziť počet vhodných záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na vedenie dialógu za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný počet vhodných kandidátov. Verejní obstarávatelia v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania uvedú objektívne a nediskriminačné kritériá alebo pravidlá, ktoré majú v úmysle uplatniť, minimálny počet záujemcov, ktorých majú v úmysle pozvať, prípadne aj ich maximálny počet.

Pri užšom konaní je minimálny počet záujemcov päť. Pri rokovacom konaní s uverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania a pri súťažnom dialógu je minimálny počet záujemcov tri. V každom prípade musí byť počet pozvaných záujemcov dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.

Verejní obstarávatelia vyzvú taký počet záujemcov, ktorý sa rovná aspoň minimálnemu počtu stanovenému vopred. Ak je počet záujemcov, ktorí spĺňajú kritériá výberu účastníkov a minimálnu úroveň spôsobilosti, nižší ako požadovaný minimálny počet, verejný obstarávateľ môže pokračovať v konaní tým, že vyzve záujemcu(cov) s požadovanými schopnosťami. Verejný obstarávateľ nesmie v rámci toho istého konania zapojiť do procesu verejného obstarávania iné hospodárske subjekty, ktoré o účasť nepožiadali, ani záujemcov, ktorí nemajú požadované sposobilosti.

4.  Ak verejní obstarávatelia uplatnia možnosť znižovania počtu riešení, ktoré sa majú prediskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa má rokovať, ako je ustanovené v článku 29 ods. 4 a 30 ods. 4, uplatnia pritom kritériá pre zadanie zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, v špecifikáciách alebo v informatívnom dokumente. Počet, ktorý sa dosiahne v poslednej etape, musí zabezpečovať hospodársku súťaž, pokiaľ je dostatok riešení alebo vhodných záujemcov.Oddiel 2

Kvalitatívne kritériá výberu účastníkov

Článok 45

Osobná spôsobilosť záujemcu alebo uchádzača

1.  Z účasti v zadávacom konaní je vylúčený každý záujemca alebo uchádzač, o ktorom verejný obstarávateľ vie, že bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

a) z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/733/SVV ( 21 );

b) korupcia v zmysle článku 3 aktu Rady z 26. mája 1997 ( 22 ) a článku 3 ods. 1 jednotnej akcie Rady 98/742/SVV ( 23 );

c) podvod v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev ( 24 );

d) pranie špinavých peňazív zmysle článku 1 smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí ( 25 ).

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek v súlade so svojím vnútroštátnym právom a s ohľadom na právo Spoločenstva.

Môžu ustanoviť výnimku z požiadavky uvedenej v prvom pododseku z dôvodu nadradených požiadaviek vo všeobecnom záujme.

Na účely tohto odseku verejní obstarávatelia požiadajú záujemcov alebo uchádzačov, kde to prichádza do úvahy, aby predložili doklady uvedené v odseku 3, a ak majú pochybnosti o osobnej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, môžu tiež požiadať príslušné orgány o informácie o osobnej spôsobilosti záujemcov alebo uchádzačov, ktoré považujú za potrebné. Ak sa informácie týkajú záujemcu alebo uchádzača, ktorý má sídlo v inom štáte ako verejný obstarávateľ, tento verejný obstarávateľ môže požiadať o spoluprácu príslušné orgány. So zreteľom na vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom sú záujemcovia alebo uchádzači usadení, takéto žiadosti sa týkajú právnických a/alebo fyzických osôb, vrátane, kde to prichádza do úvahy, riaditeľov podnikov a každej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať záujemcu alebo uchádzača, prijímať v jeho mene rozhodnutia alebo ho kontrolovať.

2.  Každý hospodársky subjekt môže byť z účasti v zadávacom konaní vylúčený, ak:

a) je v konkurze alebo v likvidácii, ak sú jeho záležitosti spravované súdom, ak voči nemu prebieha vyrovnacie konanie, ak má pozastavený výkon obchodných činností alebo ak je v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

b) je voči nemu začaté konkurzné konanie, alebo mu bol vydaný príkaz na likvidáciu zo zákona, alebo podlieha nútenej správe súdom alebo je voči nemu začaté vyrovnacie alebo akékoľvek iné podobné konanie podľa vnútroštátnych zákonov a iných predpisov;

c) bol konečným a právoplatným rozsudkom v súlade s právnymi predpismi krajiny uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;

d) bol uznaný vinným zo závažného porušenia odborných povinností, ktoré verejní obstarávatelia dokážu preukázať akýmikoľvek prostriedkami;

e) nesplnil povinnosti týkajúce sa odvodov príspevkov na sociálne zabezpečenie podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;

f) nesplnil povinnosti, týkajúce sa odvodov daní a odvodov podľa ustanovení právnych predpisov krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny verejného obstarávateľa;

g) bol uznaný vinným zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných podľa tohto oddielu alebo ich neposkytnutia.

Členské štáty bližšie určia vykonávacie podmienky pre tento odsek podľa svojho vnútroštátneho práva a s ohľadom na právo Spoločenstva.

3.  Za dostatočný dôkaz toho, že sa na hospodársky subjekt nevzťahuje žiadny z prípadov vymedzených v odsekoch 1 alebo 2 písm. a), b), c), e) alebo f), verejní obstarávatelia akceptujú:

a) pokiaľ ide o odsek 1 a odsek 2 písm. a), b) a c), predloženie výpisu z registra trestov alebo, ak takýto neexistuje, rovnocenný dokument vydaný príslušným súdnym alebo správnym orgánom v krajine pôvodu alebo v krajine, z ktorej takáto osoba pochádza, preukazujúci, že tieto požiadavky boli splnené;

b) pokiaľ ide o odsek 2 písm. e) a f), potvrdenie vydané príslušným orgánom dotknutého členského štátu.

Ak príslušná krajina takéto doklady alebo potvrdenia nevydáva, alebo ak sa tieto doklady a potvrdenia nevzťahujú na všetky prípady vymedzené v odsekoch 1 a 2 písm. a), b) a c), môžu sa nahradiť prísažným vyhlásením príslušnej osoby, alebo v členských štátoch, kde neexistujú ustanovenia pre prísažné vyhlásenia, čestným vyhlásením urobeným pred príslušným súdnym alebo správnym orgánom, notárom alebo príslušnou odbornou alebo obchodnou inštitúciou v krajine pôvodu alebo v krajine, odkiaľ táto osoba pochádza.

4.  Členské štáty určia orgány a inštitúcie, ktoré majú právomoc vydávať dokumenty, potvrdenia alebo vyhlásenia, uvedené v odseku 3 a informujú o tom Komisiu. Takýmto oznámením nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane údajov.

Článok 46

Spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť

Od každého hospodárskeho subjektu, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania, sa môže vyžadovať, aby preukázal svoju registráciu v jednom z profesijných alebo obchodných registrov, ktorá je predpísaná v členskom štáte, v ktorom má sídlo, alebo aby predložil čestné vyhlásenie alebo potvrdenie, ktoré sú uvedené v prílohe IX A pri verejných zákazkách na práce, v prílohe IX B pri verejných zákazkách na dodávku tovaru a v prílohe IX C pri verejných zákazkách na služby.

Pri konaniach pre zadávanie verejných zákaziek na služby, verejný obstarávateľ môže od záujemcov a uchádzačov vyžadovať, aby v prípadoch, ak musia mať záujemcovia alebo uchádzači určité povolenie alebo musia byť členmi určitej organizácie na to, aby mohli vo svojej krajine pôvodu poskytovať príslušné služby, preukázali, že takéto potvrdenie majú, alebo aby preukázali členstvo v takejto organizácii.

Článok 47

Ekonomická a finančná situácia

1.  Ekonomickú a finančnú situáciu hospodárskeho subjektu možno spravidla preukázať jedným alebo viacerými z týchto spôsobov:

a) príslušnými výpismi z bánk alebo, ak to prichádza do úvahy, dôkazom o príslušnom poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika;

b) predložením súvah alebo výpisov zo súvah, ak sa zverejňovanie súvahy vyžaduje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej je hospodársky subjekt usadený;

c) výkazom o celkovom obrate podniku a, ak to prichádza do úvahy, o obrate v oblasti, ktorej sa zákazka týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré má takéto výkazy k dispozícii, v závislosti od dátumu, keď bol podnik zriadený alebo kedy hospodársky subjekt začal obchodovať, pokiaľ sú informácie o takýchto obratoch k dispozícii.

2.  Hospodársky subjekt môže, ak to prichádza do úvahy, a pri určitej zákazke, počítať s využitím kapacít iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať potrebné zdrojek dispozícii, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov v uvedenom zmysle.

3.  Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4.  Verejní obstarávatelia môžu v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo vo výzve na predloženie ponuky bližšie určiť, ktorý spôsob alebo spôsoby uvedené v odseku 1 si zvolili a aké iné dokumenty im musia byť poskytnuté.

5.  Ak z akýchkoľvek opodstatnených dôvodov hospodársky subjekt nie je schopný poskytnúť dokumenty požadované verejným obstarávateľom, môže preukázať svoju ekonomickú a finančnú situáciu akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.

Článok 48

Technická a/alebo odborná spôsobilosť

1.  Technická a/alebo odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa posudzuje a preskúmava podľa odsekov 2 a 3.

2.  Podľa povahy, množstva alebo dôležitosti, ako aj využitia prác, dodávok tovaru alebo služieb možno technickú spôsobilosť hospodárskych subjektov preukázať jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) 

i) zoznam prác vykonaných za posledných päť rokov, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní najdôležitejších prác. Tieto potvrdenia musia obsahovať hodnotu, dátum a miesto vykonania prác a uvedie sa v nich, či boli práce vykonané podľa odborne a riadne dokončené. Ak to prichádza do úvahy, príslušný orgán predloží tieto potvrdenia priamo verejnému obstarávateľovi;

ii) zoznam hlavných dodávok vykonaných alebo hlavných služieb poskytnutých za posledné tri roky s uvedením súm, dátumov a príslušných verejných alebo súkromných príjemcov. Dodanie tovaru a poskytnutie služieb sa preukazuje:

 potvrdením vydaným alebo spolupodpísaným príslušným orgánom, ak bol príjemcom verejný obstarávateľ;

 potvrdením kupujúceho, alebo ak takéto potvrdenie nie je k dispozícii, jednoduchým vyhlásením hospodárskeho subjektu, ak bol príjemcom súkromný kupujúci;

b) uvedením príslušných technikov alebo technických orgánov, bez ohľadu na to, či patria alebo nepatria do podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality a v prípade verejných zákaziek na práce tých, na ktorých sa môže zhotoviteľ obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce;

c) opisom technických zariadení a opatrení použitých dodávateľom tovarov alebo poskytovateľom služieb na zabezpečenie kvality a študijných a výskumných zariadení podniku;

d) ak sú výrobky, ktoré sa majú dodať, alebo služby zložité alebo najmä ak sa vyžadujú na osobitný účel, kontrolou výrobných kapacít dodávateľa alebo technickej spôsobilosti poskytovateľa služieb vykonanou verejnými obstarávateľmi alebo v ich mene príslušným oficiálnym orgánom krajiny, v ktorom je dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby usadený, so súhlasom takéhoto orgánu, a v prípade potreby kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení, ktoré budú používať;

e) vzdelanie a odborná kvalifikácia poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a/alebo riadiacich pracovníkov podniku a najmä tej osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za poskytovanie služieb alebo riadenie prác;

f) pri verejných zákazkách na práce a verejných zákazkách na služby, a len v náležitých prípadoch, uvedením opatrení environmentálneho riadenia, ktoré bude môcť hospodársky subjekt použiť pri plnení zákazky;

g) uvedením ročného priemeru počtu pracovných síl poskytovateľa služieb alebo zhotoviteľa a počtu riadiacich pracovníkov za posledné tri roky;

h) uvedením nástrojov, strojového alebo technického vybavenia, ktoré má poskytovateľ služieb alebo zhotoviteľ k dispozícii na vykonanie zákazky;

i) uvedením časti zákazky, ktorú má poskytovateľ služby v úmysle prípadne zadať subdodávateľom;

j) pokiaľ ide o výrobky, ktoré majú byť dodané:

i) vzorkami, opismi a/alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ vyžaduje;

ii) certifikátmi vydanými oficiálnymi ústavmi alebo agentúrami na kontrolu kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať potvrdenia o zhode výrobkov jasne uvedenú odkazmi na špecifikácie alebo normy.

3.  Hospodársky subjekt sa môže, ak to prichádza do úvahy, a pri určitej zákazke, spoľahnúť na využitie spôsobilosti iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu vzťahov, ktoré s nimi má. V takom prípade musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že bude mať k dispozícii zdroje potrebné na vykonanie zákazky, napríklad predložením prísľubu týchto subjektov, že potrebné zdroje dajú hospodárskemu subjektu k dispozícii.

4.  Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 4 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

5.  Pri konaniach na zadávanie verejných zákaziek, ktorých predmetom sú dodávky tovaru, ktoré si vyžadujú montážne a inštalačné práce, poskytovanie služieb a/alebo vykonanie prác, sa spôsobilosť hospodárskeho subjektu poskytovať službu alebo vykonávať inštaláciu alebo prácu môže vyhodnotiť najmä s ohľadom na jeho schopnosti, efektívnosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

6.  Verejný obstarávateľ v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponuky bližšie určí, ktorý spôsob podľa odseku 2 požaduje.

Článok 49

Normy zabezpečenia kvality

Ak verejní obstarávatelia vyžadujú predloženie certifikátov vystavených nezávislými inštitúciami potvrdzujúcimi splnenie určitých noriem pre zabezpečenie kvality hospodárskym subjektom, môžu využiť systémy zabezpečenia kvality, založené na príslušných sériách európskych noriem, vydaných certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú série európskych noriem, týkajúcich sa certifikácie. Musia uznávať rovnocenné certifikáty vydané orgánmi zriadenými v iných členských štátoch. Taktiež musia akceptovať iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality.

Článok 50

Normy environmentálneho riadenia

Ak verejní obstarávatelia v prípadoch uvedených v článku 48 ods. 2 písm. f) vyžadujú predloženie certifikátov vypracovaných nezávislými orgánmi potvrdzujúcimi, že hospodársky subjekt spĺňa určité normy environmentálneho riadenia, môžu využiť systém Spoločenstva pre environmentálne riadenie a audit (EMAS) alebo normy pre environmentálne riadenie založené na príslušných európskych alebo medzinárodných normách certifikovaných orgánmi, ktoré spĺňajú právne predpisy Spoločenstva alebo príslušné európske alebo medzinárodné normy týkajúce sa certifikácie. Uznávajú rovnocenné certifikáty vydané orgánmi v iných členských štátoch. Taktiež akceptujú iné dôkazy hospodárskych subjektov, ktoré sú rovnocenné s opatreniami environmentálneho riadenia.

Článok 51

Doplňujúce podklady a informácie

Verejný obstarávateľ môže hospodárske subjekty vyzvať, aby doplnili alebo objasnili certifikáty a dokumenty predložené podľa článkov 45 až 50.

Článok 52

Úradné zoznamy schválených hospodárskych subjektov a certifikácia orgánmi zriadenými podľa verejného práva alebo súkromného práva

1.  Členské štáty môžu zaviesť buď úradné zoznamy schválených zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, alebo certifikáciu certifikačnými orgánmi, zriadenými podľa verejného alebo súkromného práva.

Členské štáty prispôsobia podmienky pre zápis do týchto zoznamov a pre vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi ustanoveniam článku 45 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1, 4 a 5, článku 48 ods. 1, 2, 5 a 6, článku 49 a prípadne aj článku 50.

Členské štáty ich prispôsobia aj článku 47 ods. 2 a článku 48 ods. 3, pokiaľ ide o žiadosti o zápis podané hospodárskymi subjektmi, ktoré patria do skupiny a ktoré uvádzajú, že ostatné spoločnosti v skupine im dajú k dispozícii zdroje. V takých prípadoch tieto subjekty musia preukázať orgánu, ktorý zostavuje úradný zoznam, že majú tieto zdroje k dispozícii počas doby platnosti certifikátu potvrdzujúceho ich zápis v úradnom zozname a že počas rovnakého obdobia budú tieto spoločnosti naďalej spĺňať požiadavky kvalitatívneho výberu stanovené v článkoch uvedených v druhom pododseku, na ktoré sa subjekty pri svojom zápise odvolávajú.

2.  Hospodárske subjekty, ktoré sú zapísané v úradných zoznamoch alebo ktoré majú certifikát, môžu pri každej zákazke verejnému obstarávateľovi predložiť potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom, alebo potvrdenie vydané príslušným certifikačným orgánom. Potvrdenia obsahujú odkazy na dokumenty, na základe ktorých mohli byť zapísané do zoznamu, resp. získať certifikáciu a klasifikáciu uvedenú v takom zozname.

3.  Certifikovaný zápis v úradných zoznamoch príslušnými inštitúciami alebo certifikát vydaný certifikačným orgánom nezakladá voči verejným obstarávateľom iných členských štátov domnienku spôsobilosti, s výnimkou prípadov článkov 45 ods. 1 a 2 písm. a) až d) a g), článku 46, článku 47 ods. 1 písm. b) a c), článku 48 ods. 2 písm. a) bodu i), písm. b), e), g) a h) v prípade zhotoviteľov, ods. 2 písm. a) bodu ii), písm. b), c), d) a j) v prípade dodávateľov a ods. 2 písm. a) bod ii) a písm. c) až i) v prípade poskytovateľov služieb.

4.  Informácie, ktoré vyplývajú zo zápisu v úradných zoznamoch alebo certifikácie, sa nesmú bezdôvodne spochybňovať. Pokiaľ ide o odvody príspevkov na sociálne zabezpečenie a odvody daní a odvodov, môže sa od ktoréhokoľvek hospodárskeho subjektu vyžadovať dodatočné potvrdenie vždy, ak sa ponúka nová zákazka.

Verejní obstarávatelia iných členských štátov uplatnia odsek 3 a prvý pododsek tohto odseku len v prospech hospodárskych subjektov usadených v členskom štáte, ktorý vedie úradný zoznam.

5.  Na zápis hospodárskych subjektov ostatných členských štátov do úradného zoznamu alebo na ich certifikáciu inštitúciami uvedenými v odseku 1 sa nemôže vyžadovať žiadny ďalší dôkaz alebo iné potvrdenie, ako sú dôkazy a potvrdenia, ktoré sa vyžadujú od domácich hospodárskych subjektov, a v každom prípade len tie, ktoré sú stanovené v článkoch 45 až 49, a prípadne aj v článku 50.

Účasť hospodárskych subjektov z ostatných členských štátov na verejnom obstarávaní však nemožno podmieniť takýmto zápisom alebo takouto certifikáciou. Verejní obstarávatelia uznávajú rovnocenné certifikáty od inštitúcií, zriadených v iných členských štátoch. Taktiež akceptujú iný rovnocenný spôsob dôkazu.

6.  Hospodárske subjekty môžu kedykoľvek požiadať o zápis do úradného zoznamu alebo o vydanie certifikátu. O rozhodnutí orgánu, ktorý zoznam zostavuje, alebo príslušného certifikačného orgánu, musia byť informované v primerane krátkom čase.

7.  Certifikačné orgány uvedené v odseku 1 sú orgány, ktoré spĺňajú európske certifikačné normy.

8.  Členské štáty, ktoré majú úradné zoznamy alebo certifikačné orgány uvedené v odseku 1 sú povinné oznámiť Komisii a ostatným členským štátom adresu orgánu, ktorému sa majú posielať žiadosti.Oddiel 3

Zadanie zákazky

Článok 53

Kritériá pre zadanie zákazky

1.  Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia o odmeňovaní za určité služby, sú kritériami, na základe ktorých verejní obstarávatelia zadávajú verejné zákazky, buď:

a) pri zadávaní zákazky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa, rozličné kritériá súvisiace s predmetom príslušnej verejnej zákazky, napríklad kvalita, cena, technické prevedenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, dátum dodania tovaru alebo termín dokončenia, alebo

b) len najnižšia cena.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tretieho pododseku v prípade uvedenom v odseku 1 písm. a) verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch, alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente presne určí relatívne váhy, ktoré priradí každému z kritérií zvolených na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Tieto váhy sa môžu vyjadriť stanovením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím.

Ak podľa názoru verejného obstarávateľa nie je možné z preukázateľných dôvodov stanoviť váhy, verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v zadávacích podkladoch alebo v prípade súťažného dialógu v informatívnom dokumente kritériá v klesajúcom poradí podľa významu.

Článok 54

Používanie elektronických aukcií

1.  Členské štáty môžu ustanoviť, že verejní obstarávatelia môžu používať elektronické aukcie.

2.  Pri otvorených, užších alebo rokovacích konaniach v prípade uvedenom v článku 30 ods. 1 písm. a) môžu verejní obstarávatelia rozhodnúť, že pred zadaním verejnej zákazky sa uskutoční elektronická aukcia, v rámci ktorej sa môžu stanoviť presnejšie špecifikácie zákazky.

Za rovnakých okolností sa môže uskutočniť elektronická aukcia pri opätovnom otvorení súťaže medzi zmluvnými stranami rámcovej dohody podľa druhej zarážky druhého pododseku článku 32 ods. 4 a pri otvorení súťaže pri zákazkách, ktoré majú byť zadávané v rámci dynamického obstarávacieho systému, uvedeného v článku 33.

Elektronická aukcia vychádza:

 buď výlučne z cien v prípade, ak sa zákazka zadáva za najnižšiu cenu,

 alebo z cien a/alebo hodnôt nových charakteristických parametrov ponúk uvedených v špecifikácii, ak sa má zákazka zadať ekonomicky najvýhodnejšej ponuke.

3.  Verejní obstarávatelia, ktorí sa rozhodnú, že uskutočnia elektronickú aukciu, túto skutočnosť uvedú v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania.

Špecifikácia musí okrem iného obsahovať tieto údaje:

a) charakteristické parametre, hodnoty, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie, ak sú takéto charakteristické parametre kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách;

b) všetky limity hodnôt, ktoré sa môžu predložiť, ktoré vyplynú zo špecifikácií týkajúcich sa predmetu zákazky;

c) informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a prípadne aj informáciu o tom, kedy im budú sprístupnené;

d) relevantné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie;

e) podmienky, za ktorých uchádzači budú môcť predkladať ponuky, a najmä minimálne rozdiely, ktoré sa prípadne budú pri prekladaní ponúk vyžadovať;

f) príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia a technické podmienky a špecifikácie pripojenia.

4.  Pred uskutočnením elektronickej aukcie verejní obstarávatelia vykonajú úplné počiatočné vyhodnotenie ponúk podľa kritéria/kritérií pre zadanie zákazky a váh priradených jednotlivým kritériám.

Všetci uchádzači, ktorí predložili prijateľné ponuky, sú súčasne elektronicky vyzvaní, aby predložili nové ceny a/alebo nové hodnoty; výzva musí obsahovať všetky príslušné informácie týkajúce sa jednotlivých pripojení k elektronickému zariadeniu, ktoré sa používa, a musí obsahovať dátum a čas začiatku elektronickej aukcie. Elektronická aukcia sa môže uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronická aukcia sa nesmie začať skôr ako dva pracovné dni po dni odoslania výziev.

5.  Ak sa má zákazka zadať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, k výzve sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušného uchádzača, urobeného na základe váh, uvedených v prvom pododseku článku 53 ods. 2

Vo výzve sa uvedie aj vzorec, ktorý sa použije pri elektronickej aukcii na určenie automatického prehodnotenia poradí na základe predložených nových cien a/alebo nových hodnôt. Tento vzorec musí obsahovať váhy pre všetky kritériá stanovené na určenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení zadávacieho konania alebo v špecifikáciách; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred obmedzí na určitú hodnotu.

Ak sú povolené variantné riešenia, pre každé variantné riešenie sa stanoví osobitný vzorec.

6.  Počas každej etapy elektronickej aukcie verejní obstarávatelia oznamujú uchádzačom ihneď dostatočné informácie, ktoré im v každom okamihu umožnia posúdiť ich relatívne umiestnenie. Taktiež im môžu oznamovať informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt, ak je to uvedené v špecifikáciách. Taktiež môžu kedykoľvek zverejniť počet účastníkov v danej etape aukcie. V žiadnom prípade však nemôžu v žiadnej etape elektronickej aukcie zverejniť totožnosť uchádzačov.

7.  Verejní obstarávatelia ukončia elektronickú aukciu jedným alebo niekoľkými z týchto spôsobov:

a) vo výzve na účasť v aukcii uvedú vopred stanovený dátum a čas skončenia aukcie;

b) ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. V takom prípade verejní obstarávatelia upresnia vo výzve na účasť v aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej akcie.

c) ak sa dokončil počet etáp v aukcii, ktorý bol pevne stanovený vo výzve na účasť v danej aukcii.

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú ukončiť elektronickú aukciu v súlade s písmenom c), prípadne v kombinácii so spôsobmi ustanovenými v písmene b), vo výzve na účasť v aukcii sa uvedie časový harmonogram každej etapy aukcie.

8.  Po ukončení elektronickej aukcie verejní obstarávatelia zadajú zákazku v súlade s článkom 53 na základe výsledkov elektronickej aukcie.

Verejní obstarávatelia nesmú elektronické aukcie zneužívať, ani ich nesmú používať takým spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, obmedzoval ju alebo ju narušoval, nesmú ani meniť predmet zákazky, ako už bola daný do súťaže oznámením o vyhlásení zadávacieho konania a vymedzený v špecifikáciách.

Článok 55

Ponuky s neobvykle nízkou cenou

1.  Ak sa pri určitej zákazke objavia ponuky s neobvykle nízkou cenou vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, verejný obstarávateľ skôr, ako takéto ponuky zamietne, písomne požiada o podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité.

Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, výrobného procesu alebo poskytovaných služieb;

b) zvolených technických riešení a/alebo výnimočne priaznivých podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na vykonanie práce, dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb;

c) originality prác, dodávok tovaru alebo služieb navrhovaných uchádzačom;

d) súladu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platnými na mieste, kde sa má práca, služby alebo dodávka tovaru uskutočniť;

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

2.  Verejný obstarávateľ overí tieto základné parametre konzultáciou s uchádzačom, pričom zohľadní predložené dôkazy.

3.  Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka má neobvykle nízku cenu preto, lebo uchádzač získal štátnu pomoc, ponuka nemôže byť odmietnutá len z tohto dôvodu iba po konzultácii s uchádzačom, ak tento nie je schopný v rámci dostatočne dlhej lehoty stanovenej verejným obstarávateľom preukázať, že príslušná pomoc mu bola poskytnutá v súlade s právnymi predpismi. Ak verejný obstarávateľ zamietne ponuku za týchto okolností, informuje o tejto skutočnosti Komisiu.HLAVA III

USTANOVENIA V OBLASTI VEREJNÝCH KONCESIÍ NA PRÁCEKAPITOLA I

Ustanovenia o verejných koncesiách na práce

Článok 56

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa vzťahuje na všetky zmluvy o verejných koncesiách na práce uzavreté verejnými obstarávateľmi, ak sa hodnota zmlúv rovná alebo je vyššia ako ►M11  4 845 000 EUR ◄ .

Hodnota sa vypočíta podľa pravidiel platných pre verejné zákazky na práce v zmysle článku 9.

Článok 57

Vyňatie z pôsobnosti

Táto hlava sa nevzťahuje na verejné koncesie na práce, ktoré sa zadávajú:

a) v prípadoch uvedených v článku 13, 14 a 15 tejto smernice v súvislosti s verejnými zákazkami na práce;

b) verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 smernice 2004/17/ES, ak sú tieto koncesie zadávané na vykonávanie týchto činností.

Táto smernica sa však aj naďalej uplatňuje na verejné koncesie na práce zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť odložiť jej uplatňovanie ustanovenú v jej článku 71 ods. 1 druhom pododseku.

Článok 58

Uverejňovanie oznámení o verejných koncesiách na práce

1.  Verejní obstarávatelia, ktorí chcú uzatvoriť zmluvu na verejnú koncesiu na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.

2.  Oznámenia o verejných koncesiách na práce obsahujú informácie uvedené v prílohe VII C, prípadne všetky ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za užitočné, podľa štandardných vzorov prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

3.  Oznámenia sa uverejňujú v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

4.  Článok 37 o uverejňovaní oznámení sa vzťahuje aj na verejné koncesie na práce.

Článok 59

Lehota

Ak sa verejní obstarávatelia rozhodnú použiť verejnú koncesiu na práce, lehota na predloženie žiadostí o koncesiu nesmie byť kratšia ako 52 dní od dátumu odoslania oznámenia, okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 38 ods. 5

Uplatňuje sa článok 38 ods. 7

Článok 60

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

Verejný obstarávateľ môže buď:

a) vyžadovať od koncesionára, aby zadal tretím osobám zákazky predstavujúce minimálne 30 % celkovej hodnoty práce, na ktoré sa má uzatvoriť koncesná zmluva, zároveň sa pre záujemcov ustanoví možnosť zvýšiť tento percentuálny podiel, pričom sa tento minimálny percentuálny podiel špecifikuje v koncesnej zmluve, alebo

b) požiadať záujemcov o koncesné zmluvy, aby vo svojich ponukách presne určili prípadný percentuálny podiel celkovej hodnoty prác, na ktoré sa má uzatvoriť koncesná zmluva, ktoré majú v úmysle zadať tretím osobám.

Článok 61

Zadávanie dodatočných prác koncesionárovi

Táto smernica sa nevzťahuje na dodatočné práce, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodne plánovanom koncesionárskom projekte alebo v pôvodnej zmluve, ktoré sa však kvôli nepredvídaným okolnostiam stali nevyhnutnými pre vykonanie práce v nej opísanej, ktoré verejný obstarávateľ zadal koncesionárovi pod podmienkou, že sú zadávané hospodárskemu subjektu, ktorý takúto prácu vykonáva:

 ak takéto dodatočné práce nie je možné technicky alebo ekonomicky oddeliť od pôvodnej zmluvy bez toho, aby to verejným obstarávateľom nespôsobilo veľké ťažkosti, alebo

 ak sú takéto práce nevyhnutné na dokončenie pôvodnej práce, hoci sú oddeliteľné od plnenia pôvodnej zmluvy.

Súhrnná hodnota zákaziek zadaných na dodatočné práce však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy na práce.KAPITOLA II

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí sú verejnými obstarávateľmi

Článok 62

Platné pravidlá

Ak je koncesionár verejným obstarávateľom, ktorý je uvedený v článku 1 ods. 9, musí v prípade prác, ktoré majú vykonať tretie osoby, spĺňať ustanovenia o verejných zákazkách na práce uvedené v tejto smernici.KAPITOLA III

Ustanovenia o zákazkách zadávaných koncesionármi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi

Článok 63

Pravidlá uverejňovania: prahová hodnota a výnimky

1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby verejní koncesionári prác, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi, pri zadávaní zákaziek na práce tretím osobám, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako ►M11  4 845 000 EUR ◄ , uplatňovali pravidlá uverejňovania definované v článku 64.

Uverejňovanie sa však nevyžaduje, ak zákazka na práce spĺňa podmienky uvedené v článku 31.

Hodnota zákaziek sa vypočíta podľa pravidiel, platných pre verejné zákazky na práce, ktoré sú uvedené v článku 9.

2.  Skupiny podnikov, ktoré boli vytvorené na účely získania koncesie, alebo podniky s nimi prepojené, sa za tretie osoby nepovažujú.

„Prepojený podnik“ znamená každý podnik, na ktorý môže koncesionár priamo alebo nepriamo uplatňovať rozhodujúci vplyv, alebo každý podnik, ktorý môže uplatňovať rozhodujúci vplyv na koncesionárov, alebo ktorý ako koncesionár podlieha rozhodujúcemu vplyvu iného podniku z dôvodu vlastníctva, finančnej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadi. Rozhodujúci vplyv na časť podniku sa predpokladá, ak tento vo vzťahu k inému podniku priamo alebo nepriamo:

a) vlastní väčšinu upísaného základného imania podniku;

b) má kontrolnú väčšinu hlasov súvisiacich s akciami vydanými podnikom; alebo

c) môže vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

Úplný zoznam takýchto podnikov sa uvedie v žiadosti o koncesiu. Takýto zoznam sa aktualizuje po každej následnej zmene vo vzťahoch medzi podnikmi.

Článok 64

Uverejnenie oznámenia

1.  Koncesionári prác, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi a ktorí chcú zadať tretej osobe zákazky na práce, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia.

2.  Oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VII C, a prípadne všetky ďalšie informácie, ktoré koncesionár prác považuje za užitočné, podľa štandardného formulára prijatého Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

3.  Oznámenie sa uverejní v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

4.  Uplatňuje sa aj článok 37 o dobrovoľnom uverejňovaní oznámení.

Článok 65

Lehota na prijímanie žiadostí o účasť a na prijímanie ponúk

Pri zákazkách na práce zadávaných koncesionárom prác, ktorý nie je verejným obstarávateľom, koncesionár stanoví lehotu na prijímanie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 37 dní odo dňa, keď bolo oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania odoslané a lehota na prijímanie ponúk nesmie byť kratšia ako 40 dní odo dňa, keď bolo odoslané oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania alebo výzva na predloženie ponuky.

Uplatňuje sa článok 38 ods. 5, 6 a 7.HLAVA IV

USTANOVENIA O SÚŤAŽIACH NÁVRHOV

Článok 66

Všeobecné ustanovenia

1.  Pravidlá pre organizovanie súťaží návrhov musia byť v súlade s článkami 66 až 74 a musia sa oznámiť tým, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže.

2.  Prijímanie účastníkov do súťaží návrhov nesmie byť obmedzené:

a) na územie alebo časť územia niektorého členského štátu;

b) na základe skutočnosti, že podľa práva členského štátu, v ktorom sa súťaž organizuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickými alebo právnickými osobami.

Článok 67

Rozsah pôsobnosti

1.  Súťaže návrhov podľa tejto hlavy organizujú:

a) verejní obstarávatelia, ktorí sú uvedení ako ústredné orgány štátnej správy v prílohe IV, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako ►M11  125 000 EUR ◄ ;

b) verejní obstarávatelia, ktorí nie sú uvedení v prílohe IV, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako ►M11  193 000 EUR ◄ ;

c) všetci verejní obstarávatelia, počínajúc prahovou hodnotou rovnajúcou sa alebo vyššou ako ►M11  193 000 EUR ◄ , ak sa súťaže týkajú služieb z kategórie 8 prílohy II A, kategórie 5 telekomunikačných služieb, ktorých položky v CPV zodpovedajú referenčným číslam CPC 7524, 7525 a 7526 a/alebo služieb uvedených v prílohe II B.

2.  Táto hlava sa vzťahuje na:

a) súťaže návrhov organizované v rámci konania na zadanie verejnej zákazky na služby;

b) súťaže návrhov s cenami a/alebo odmenami pre účastníkov.

V prípadoch uvedených v písmene a) sa prahová hodnota týka predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, vrátane všetkých prípadných cien a/alebo odmien pre účastníkov.

V prípadoch uvedených v písmene b) sa prahová hodnota týka celkovej hodnoty cien a odmien, vrátane predpokladanej hodnoty bez DPH verejnej zákazky na služby, ktorá by následne mohla byť zadaná podľa článku 31 ods. 3, ak verejný obstarávateľ takéto zadanie zákazky nevylúči v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

Článok 68

Vyňatie z pôsobnosti

Táto hlava sa nevzťahuje na:

a) súťaže návrhov v zmysle smernice 2004/17/ES, ktoré organizujú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činností uvedených v článkoch 3 až 7 uvedenej smernice, ktoré sú organizované na vykonávanie takýchto činností; nevzťahuje sa ani na súťaže návrhov, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tejto smernice.

Táto smernica sa však aj naďalej vzťahuje na súťaže návrhov organizované verejnými obstarávateľmi, ktorí vykonávajú jednu alebo viac činností uvedených v článku 6 smernice 2004/17/ES, ktoré sú zadávané na tieto činnosti, pokiaľ príslušný členský štát využije možnosť odložiť jej uplatňovanie ustanovenú v jej článku 71 ods. 1druhom pododseku;

b) súťaže návrhov, ktoré sa organizujú v rovnakých prípadoch, ako sú uvedené v článkoch 13, 14 a 15 tejto smernice pre verejné zákazky na služby.

Článok 69

Oznámenia

1.  Verejní obstarávatelia, ktorí chcú uskutočniť súťaž návrhov, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.

2.  Verejní obstarávatelia, ktorí uskutočnili súťaž návrhov, zašlú oznámenie o výsledkoch súťaže návrhov podľa článku 36 a musia byť schopní preukázať dátum jeho odoslania.

Ak by zverejnenie informácií o výsledkoch súťaže bránilo vymožiteľnosti práva, bolo v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom určitého verejného alebo súkromného podniku alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi poskytovateľmi služieb, takéto informácie sa nemusia uverejniť.

3.  Článok 37, ktorý sa týka uverejňovania oznámení, sa vzťahuje aj na súťaže návrhov.

Článok 70

Forma a spôsob uverejňovania oznámení o súťažiach

1.  Oznámenia uvedené v článku 69 musia obsahovať informácie uvedené v prílohe VII D podľa štandardných formulárov oznámení prijatých Komisiou v súlade s postupom uvedeným v článku 77 ods. 2

2.  Oznámenia sa uverejnia v súlade s článkom 36 ods. 2 až 8.

Článok 71

Komunikačné prostriedky

1.  Článok 42 ods. 1, 2 a 4 sa vzťahuje na všetku komunikáciu týkajúcu sa súťaží.

2.  Každá komunikácia, výmena a uloženie informácií sa uskutočňuje takým spôsobom, aby sa zabezpečila úplnosť všetkých informácií a ochrana všetkých dôverných informácií oznámených účastníkmi súťaže a aby sa porota sa neoboznámila s obsahom plánov a projektov skôr, ako uplynie lehota na ich predloženie.

3.  Pre zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov platia tieto pravidlá:

a) dotknutým stranám musia byť dostupné informácie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sú potrebné na predloženie plánov a projektov elektronicky, vrátane kódovania. Okrem toho musia zariadenia na elektronické prijímanie plánov a projektov spĺňať požiadavky prílohy X;

b) členské štáty môžu zaviesť alebo zachovať dobrovoľné akreditačné systémy určené na zlepšenie úrovne certifikačných služieb poskytovaných pre takéto zariadenia.

Článok 72

Výber súťažiacich

Ak sú súťaže návrhov obmedzené len pre určitý počet účastníkov, verejní obstarávatelia stanovia jasné a nediskriminačné kritériá výberu účastníkov. Počet záujemcov, pozvaných na účasť v súťaži musí byť v každom prípade dostatočný na to, aby sa zabezpečila skutočná hospodárska súťaž.

Článok 73

Zloženie poroty

Porotu tvoria výlučne fyzické osoby, ktoré sú nezávislé od účastníkov súťaže návrhov. Ak sa od účastníkov súťaže vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, aspoň jedna tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú kvalifikáciu.

Článok 74

Rozhodnutia poroty

1.  Porota je pri prijímaní svojich rozhodnutí a stanovísk nezávislá.

2.  Plány a projekty predložené záujemcami vyhodnotí anonymne a výlučne na základe kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže.

3.  Poradie projektov zostavené podľa kvality každého projektu zaznamená v zápisnici podpísanej členmi poroty, spolu s poznámkami a prípadnými ďalšími bodmi, ktoré si vyžadujú objasnenie.

4.  Anonymita musí ostať zachovaná dovtedy, kým porota nedospeje k svojmu stanovisku alebo rozhodnutiu.

5.  Záujemcovia môžu byť v prípade potreby vyzvaní, aby odpovedali na otázky, ktoré porota zaznamenala v zápisnici, a aby objasnili akékoľvek hľadiská projektov.

6.  Z komunikácie medzi členmi poroty a záujemcami sa vypracuje podrobná zápisnica.HLAVA V

POVINNOSŤ VYKAZOVAŤ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE, VÝKONNÉ PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 75

Povinnosť vykazovať štatistické údaje

S cieľom umožniť posúdenie výsledkov uplatňovania tejto smernice členské štáty predložia Komisii najneskôr do 31. októbra každého roku štatistickú správu, vypracovanú v súlade s článkom 76, osobitne za verejné zákazky na dodávky tovaru, na služby a na práce, zadané verejnými obstarávateľmi v priebehu predchádzajúceho roku.

Článok 76

Obsah štatistickej správy

1.  Za každého verejného obstarávateľa uvedeného v prílohe IV musí štatistická správa obsahovať podrobné informácie aspoň o:

a) počte a hodnote zadaných zákaziek, na ktoré sa vzťahuje táto smernica;

b) počte a celkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody,

Údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa uvedú, pokiaľ je to možné, v členení podľa:

a) použitých zadávacích konaní; a

b) pre každé z týchto konaní, práce podľa prílohy I, ako aj výrobky a služby podľa prílohy II v členení podľa kategórií nomenklatúry CPV;

c) štátnej príslušnosti hospodárskych subjektov, ktorým boli zákazky zadané.

Ak boli tieto zákazky zadané na základe rokovacieho konania, údaje uvedené v písmene a) prvého pododseku sa uvedú aj v členení podľa okolností uvedených v článkoch 30 a 31 a uvedie sa počet a hodnota zadaných zákaziek v členení podľa členských štátov a tretích krajín pôvodu úspešných hospodárskych subjektov.

2.  Za každú kategóriu verejného obstarávateľa, ktorá nie je uvedená v prílohe IV, musí štatistická správa obsahovať podrobné informácie aspoň o:

a) počte a hodnote zadaných zákaziek v členení podľa druhého pododseku odseku 1;

b) počte a celkovej hodnote zákaziek zadaných podľa výnimiek z dohody.

3.  Štatistická správa musí obsahovať všetky ďalšie štatistické informácie, ktoré sú vyžadované podľa dohody.

Informácie uvedené v prvom pododseku sa určia podľa postupu uvedeného v článku 77 ods. 2

▼M9

Článok 77

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor ustanovený rozhodnutím Rady 71/306/EHS ( 26 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 5a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8. Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c), článku 5a ods. 4 písm. b) a článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES sú štyri týždne, dva týždne a šesť týždňov v uvedenom poradí.

5.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 78

Úprava prahových hodnôt

1.   ►M9  Komisia počínajúc 30. aprílom 2004 každé dva roky preskúma prahové hodnoty stanovené v článku 7 a v prípade potreby ich upraví. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5. ◄

Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v ZPČ za 24 mesiacov, ktoré končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza revízii, s účinnosťou od 1. januára. Takto upravená výška prahových hodnôt sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc eur, aby sa zabezpečilo, že platné prahové hodnoty stanovené v dohode a vyjadrené v ZPČ budú dodržané.

▼M9

2.  Komisia súčasne s úpravou podľa odseku 1 upraví tieto prahové hodnoty:

a) prahové hodnoty stanovené v článku 8 prvom odseku písmene a), v článku 56 a v článku 63 ods. 1 prvom pododseku s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na práce;

b) prahovú hodnotu stanovenú v článku 67 ods. 1 písm. a), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi uvedenými v prílohe IV;

c) prahové hodnoty stanovené v článku 8 prvom pododseku písm. b) a v článku 67 ods. 1 písm. b) a c), s ohľadom na revidovanú prahovú hodnotu, ktorá sa vzťahuje na verejné zákazky na služby zadávané verejnými obstarávateľmi, ktorí nie sú uvedení v prílohe IV.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5.

▼B

3.  Výška prahových hodnôt stanovená podľa odseku 1 v národných menách členských štátov, ktoré nie sú účastníkmi menovej únie, sa spravidla upravuje každé dva roky začínajúc 1. januárom 2004. Výpočet výšky týchto prahových hodnôt vychádza z priemerných denných hodnôt týchto mien vyjadrených v eurách za 24 mesiacov, ktoré sa končia v posledný augustový deň, ktorý predchádza úpravou, s účinnosťou od 1. januára.

4.  Upravené prahové hodnoty uvedené v odseku 1 a ich zodpovedajúce hodnoty v národných menách uvedené v odseku 3 uverejní Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, ktorý nasleduje po ich úprave.

▼M9

Článok 79

Zmeny a doplnenia

1.  Komisia môže v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 77 ods. 2 zmeniť a doplniť:

a) postupy pre vypracovávanie, prenos, prijímanie, prekladanie, zber a distribúciu oznámení uvedených v článkoch 35, 58, 64 a 69 a štatistických správ uvedených v článku 35 ods. 4 štvrtom pododseku a v článkoch 75 a 76;

b) postup zasielania a uverejňovania údajov podľa prílohy VIII z dôvodov technického pokroku alebo z administratívnych dôvodov.

2.  Komisia môže zmeniť a doplniť tieto prvky:

a) technické postupy pre metódy výpočtu uvedené v článku 78 ods. 1 druhom pododseku a v článku 78 ods. 3;

b) postupy uvádzania osobitných odkazov na konkrétne položky v nomenklatúre CPV v oznámeniach;

c) zoznamy inštitúcií a kategórií inštitúcií, ktoré sa spravujú verejným právom, uvedené v prílohe III, ak sa takéto zmeny a doplnenia ukážu byť nevyhnutnými na základe oznámení z členských štátov;

d) zoznamy ústredných orgánov štátnej správy uvedených v prílohe IV po úpravách potrebných na uvedenie dohody do účinnosti;

e) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe I, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy na uvádzanie odkazov v oznámeniach na konkrétne položky tejto nomenklatúry;

f) referenčné čísla v nomenklatúre uvedené v prílohe II, pokiaľ to nemení vecnú pôsobnosť tejto smernice, a postupy uvádzania odkazov v oznámeniach na konkrétne položky v tejto nomenklatúre v rámci kategórií služieb uvedených v prílohe;

g) technické podrobnosti a charakteristiky zariadení na elektronické prijímanie súborov údajov, uvedené v písmenách a), f) a g) v prílohe X.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 77 ods. 3. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 77 ods. 5.

▼B

Článok 80

Vykonanie

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. januára 2006. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 81

Monitorovacie mechanizmy

V súlade so smernicou Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác ( 27 ) členské štáty zabezpečia vykonanie tejto smernice pomocou účinných, dostupných a transparentných mechanizmov.

Na tento účel môžu okrem iného vymenovať alebo zriadiť nezávislý orgán.

Článok 82

Zrušovacie ustanovenia

Smernica 92/50/EHS, s výnimkou jej článku 41, a smernice 93/36/EHS a 93/37/EHS sa zrušujú s účinnosťou od dátumu uvedeného v článku 80 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt stanovených pre transpozíciu a uplatňovanie, ktoré sú uvedené v prílohe XI.

Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na túto smernicu a čítajú sa podľa korelačnej tabuľky v prílohe XII.

Článok 83

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 84

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.
PRÍLOHA I

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 ODS. 2, PÍSMENO b) ( 28 )

▼M7NACE (1)

Kód CPV

ODDIEL F

STAVEBNÍCTVO

Oddiel

Skupina

Trieda

Predmet

Poznámky

45

 
 

Stavebné práce

Tento oddiel zahŕňa:

výstavbu nových budov a diel, reštaurovanie a bežné opravy

45000000

 

45.1

 

Príprava staveniska

 

45100000

 
 

45.11

Demolačné práce a búranie budov; zemné práce

Táto trieda zahŕňa:

— búranie budov a ďalších stavieb

— vyčisťovanie stavenísk

— zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstraňovacie práce atď.

— prípravu miesta na ťažbu:

— 

— odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a príprava ložiskových území a nálezísk

Táto trieda tiež zahŕňa:

— odvodnenie staveniska

— odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy

45110000

 
 

45.12

Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:

— prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely

Táto trieda nezahŕňa:

— hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20

— vŕtanie vodných studní, pozri 45.25

— hĺbenie banských šácht, pozri 45.25

— prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20

45120000

 

45.2

 

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo

 

45200000

 
 

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu inžinierskych stavieb

— mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh

— 

— diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia

— mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia

— doplnkové práce v mestách

— kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste

Táto trieda nezahŕňa:

— služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20

— montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28

— stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23

— stavebno-inštalačné práce, pozri 45.3

— dokončovanie práce, pozri 45.4

— architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20

— riadenie projektov výstavby, pozri 74.20

45210000

okrem:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 
 

45.22

Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž striech

— kladenie strešných krytín

— izolovanie proti vode

45261000

 
 

45.23

Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa:

— výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov

— výstavbu železníc

— výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách

— stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení

— nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách

Táto trieda nezahŕňa:

— prípravné zemné práce, pozri 45.11

45212212 a DA03

45230000

okrem:

-45231000

-45232000

-45234115

 
 

45.24

Výstavba vodných diel

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu:

— vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribežných) prístavov, plavebných komôr atď.

— priehrad a hrádzí

— bagrovanie pod vodou

— podzemné práce

45240000

 
 

45.25

Ostatné špecializované stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:

— 

— stavbu základov, vrátane pilotáže

— vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht

— montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby

— ohýbanie ocele

— murovanie a pokladanie kameňov

— montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín

— stavbu komínov a priemyselných pecí

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Stavebnoinštalačné práce

 

45300000

 
 

45.31

Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— 

— elektrického vedenia

— telekomunikačných systémov

— elektrických vykurovacích systémov

— antén na obytné domy

— požiarnych poplašných systémov

— bezpečnostných systémov proti vlámaniu

— výťahov a pohyblivých schodov

— bleskozvodov atď.

45213316

45310000

okrem:

-45316000

 
 

45.32

Izolačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb

Táto trieda nezahŕňa:

— izoláciu proti vode, pozri 45.22

45320000

 
 

45.33

Inštalatérske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

— 

— kanalizácie a sanitárneho vybavenia

— montáž plynovodu

— vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení

— zavlažovacích systémov

Táto trieda nezahŕňa:

— inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31

45330000

 
 

45.34

Ostatné stavebno-inštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch

— inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Kompletizačné stavebné práce

 

45400000

 
 

45.41

Omietkarske práce

Táto trieda zahŕňa:

— nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku

45410000

 
 

45.42

Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby

— dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43

45420000

 
 

45.43

Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín

Táto trieda zahŕňa:

— dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:

— 

— keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa

— parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva

— kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmoty

— podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice

— tapiet

45430000

 
 

45.44

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa:

— vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov

— maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb

— inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa:

— montáž okien, pozri 45.42

45440000

 
 

45.45

Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

— montáž súkromných bazénov

— čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov

— iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené

Táto trieda nezahŕňa:

— čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70

45212212 a DA04

45450000

 

45.5

 

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

 

45500000

 
 

45.50

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

Táto trieda nezahŕňa:

— prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32

45500000

(1)   Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1).

▼B
PRÍLOHA II

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁKU 1 ODS. 2 PÍSM. d)
PRÍLOHA II A ( 29 )

▼M7Kategória číslo

Predmet

Referenčné číslo CPC (1)

Referenčné číslo CPV

1

Opravy a údržba

6112, 6122, 633, 886

Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1

2

Služby pozemnej dopravy (2), vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb, okrem prepravy poštových zásielok

712 (okrem 71235), 7512, 87304

Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) a od 64120000-3 do 64121200-2

3

Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy, okrem prepravy poštových zásielok

73 (okrem 7321)

Od 60410000-5 do 60424120-3

(okrem 60411000-2, 60421000-5) a 60500000-3

Od 60440000-4 do 60445000-9

4

Pozemná a letecká preprava poštových zásielok (2)

71235, 7321

60160000-7,60161000-4

60411000-2, 60421000-5

5

Telekomunikačné služby

752

Od 64200000-8 do 64228200-2

72318000-7 a

od 72700000-7 do 72720000-3

6

Finančné služby

a)  poisťovacie služby

b)  bankové a investičné služby (3)

ex 81, 812, 814

Od 66100000-1 do 66720000-3 (3)

7

Počítačové a súvisiace služby

84

Od 50310000-1 do 50324200-4

Od 72000000-5 do 72920000-5

(okrem 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4

8

Výskum a vývoj (4)

85

Od 73000000-2 do 73436000-7

(okrem 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9

Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh

862

Od 79210000-9 do 79223000-3

10

Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky

864

Od 79300000-7 do 79330000-6, a

79342310-9, 79342311-6

11

Poradenstvo pre manažment (5) a súvisiace služby

865, 866

Od 73200000-4 do 73220000-0

Od 79400000-8 do 79421200-3

a

79342000-3, 79342100-4

79342300-6, 79342320-2

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7

98362000-8

12

Architektonické služby: inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické testovania a analýzy

867

Od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem 71550000-8) a 79994000-8

13

Reklamné služby

871

Od 79341000-6 do 79342200-5

(okrem 79342000-3 a 79342100-4

14

Upratovanie budov a správa majetku

874, 82201 do 82206

Od 70300000-4 do 70340000-6

a od 90900000-6 do 90924000-0

15

Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy

88442

Od 79800000-2 do 79824000-6

Od 79970000-6 do 79980000-7

16

Likvidácia odpadovej vody a odpadu; asanačné a podobné služby

94

Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3

Od 90910000-9 do 90920000-2

a 50190000-3, 50229000-6

50243000-0

(1)   Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.

(2)   Okrem služieb železničnej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.

(3)   Okrem zmlúv na finančné služby v súvislosti s vydávaním, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky. Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme, akýmikoľvek finančnými prostriedkami, pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim; avšak zmluvy na finančné služby uzatvorené v rovnakom čase, pred alebo po kúpnej zmluve alebo zmluve na prenájom v akejkoľvek forme pod túto smernicu spadajú.

(4)   Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých vzniknutý prospech využíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávatelia na výkon svojich vlastných záležitostí, pod podmienkou, že poskytnutá služba je plne hradená verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľmi.

(5)   Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb.

▼B
PRÍLOHA II B ►M7   ( 30 ) ◄

▼M7Kategória číslo

Predmet

Referenčné číslo CPC (1)

Referenčné číslo CPV

17

Hotelové a reštauračné služby

64

Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6

18

Železničná doprava

711

Od 60200000-0 do 60220000-6

19

Vodná doprava

72

Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3

20

Podporné a pomocné prepravné služby

74

Od 63000000-9 do 63734000-3

(okrem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od 63727000-1 do 63727200-3) a

98361000-1

21

Právnické služby

861

Od 79100000-5 do 79140000-7

22

Umiestňovanie a poskytovanie (2) pracovníkov

872

Od 79600000-0 do 79635000-4

(okrem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od 98500000-8 do 98514000-9

23

Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem služieb obrnených automobilov

873 (okrem 87304)

Od 79700000-1 do 79723000-8

24

Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie

92

Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1

25

Zdravotnícke a sociálne služby

93

79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2

26

Rekreačné, kultúrne a športové služby (3)

96

Od 79995000-5 do 79995200-7 a od 92000000-1 do 92700000-8

(okrem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6

27

Ostatné služby

 
 

(1)   Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.

(2)   Okrem pracovných zmlúv.

(3)   Okrem zmlúv na získanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu zo strany vysielajúcich organizácií a zmlúv o vysielacom čase.

▼M8
PRÍLOHA III

ZOZNAM INŠTITÚCIÍ A KATEGÓRIÍ INŠTITÚCIÍ, KTORÉ SA SPRAVUJÚ VEREJNÝM PRÁVOM, UVEDENÝCH V DRUHOM PODODSEKU ODSEKU 9 ČLÁNKU 1

I   — BELGICKO

Orgány

A

 Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile – Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 Agence fédérale de Contrôle nucléaire – Federaal Agentschap voor nucleaire Controle

 Agence wallonne à l'Exportation

 Agence wallonne des Télécommunications

 Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

 Aquafin

 Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

 Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België

 Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 Berlaymont 2000

 Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I

 Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel –Gewestelijke Agentschap voor Netheid

 Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau

 Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

C

 Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage – Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

 Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins – Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden

 Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges – Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

 Caisse nationale des Calamités – Nationale Kas voor Rampenschade

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

 Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes“) – Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten“)

 Centre d'Etude de l'Energie nucléaire – Studiecentrum voor Kernenergie

 Centre de recherches agronomiques de Gembloux

 Centre hospitalier de Mons

 Centre hospitalier de Tournai

 Centre hospitalier universitaire de Liège

 Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale – Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

 Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme – Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

 Centre régional d'Aide aux Communes

 Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

 Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

 Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz – Controlecomité voor Elekticiteit en Gas

 Comité national de l'Energie – Nationaal Comité voor de Energie

 Commissariat général aux Relations internationales

 Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

 Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

 Conseil central de l'Economie – Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

 Conseil économique et social de la Région wallonne

 Conseil national du Travail – Nationale Arbeidsraad

 Conseil supérieur de la Justice – Hoge Raad voor de Justitie

 Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

 Conseil supérieur des Classes moyennes

 Coopération technique belge – Belgische technische Coöperatie

D

 Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

 Dienst voor de Scheepvaart

 Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

 Domus Flandria

E

 Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

 Export Vlaanderen

F

 Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

 Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

 Fonds bijzondere Jeugdbijstand

 Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

 Fonds culturele Infrastructuur

 Fonds de Participation

 Fonds de Vieillissement – Zilverfonds

 Fonds d'Aide médicale urgente – Fonds voor dringende geneeskundige Hulp

 Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

 Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom – Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

 Fonds des Accidents du Travail – Fonds voor Arbeidsongevallen

 Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises

 Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale – Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

 Fonds Film in Vlaanderen

 Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires – Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

 Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers – Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

 Fonds piscicole de Wallonie

 Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers – Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

 Fonds pour la Rémunération des Mousses – Fonds voor Scheepsjongens

 Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

 Fonds voor flankerend economisch Beleid

 Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

 Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

 Grindfonds

H

 Herplaatsingfonds

 Het Gemeenschapsonderwijs

 Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

 Institut belge de Normalisation – Belgisch Instituut voor Normalisatie

 Institut belge des Services postaux et des Télécommunications – Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

 Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

 Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement – Brussels Instituut voor Milieubeheer

 Institut d'Aéronomie spatiale – Instituut voor Ruimte aëronomie

 Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

 Institut des Comptes nationaux – Instituut voor de nationale Rekeningen

 Institut d'Expertise vétérinaire – Instituut voor veterinaire Keuring

 Institut du Patrimoine wallon

 Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

 Institut géographique national – Nationaal geografisch Instituut

 Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

 Institution royale de Messine – Koninklijke Gesticht van Mesen

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

 Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

 Institut national des Industries extractives – Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

 Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail – Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

 Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

 Institut national des Radioéléments – Nationaal Instituut voor Radio-Elementen

 Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie – Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

 Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail – Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

 Institut royal belge des Sciences naturelles – Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

 Institut royal du Patrimoine culturel – Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

 Institut royal météorologique de Belgique – Koninklijk meteorologisch Instituut van België

 Institut scientifique de Service public en Région wallonne

 Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur

 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

 Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

 Instituut voor het archeologisch Patrimonium

 Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

 Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

 Jardin botanique national de Belgique – Nationale Plantentuin van België

K

 Kind en Gezin

 Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

 Loterie nationale – Nationale Loterij

M

 Mémorial national du Fort de Breendonk – Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

 Musée royal de l'Afrique centrale – Koninklijk Museum voor Midden- Afrika

 Musées royaux d'Art et d'Histoire – Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

 Observatoire royal de Belgique – Koninklijke Sterrenwacht van België

 Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

 Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi

 Office de Contrôle des Assurances – Controledienst voor de Verzekeringen

 Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

 Office de la Naissance et de l'Enfance

 Office de Promotion du Tourisme

 Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer – Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid

 Office for Foreign Investors in Wallonia

 Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

 Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales – Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

 Office national des Vacances annuelles – Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

 Office national du Ducroire – Nationale Delcrederedienst

 Office régional bruxellois de l'Emploi – Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

 Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

 Office régional pour le Financement des Investissements communaux

 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

 Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

 Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

 Orchestre national de Belgique – Nationaal Orkest van België

 Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

 Palais des Beaux-Arts – Paleis voor schone Kunsten

 Participatiemaatschappij Vlaanderen

 Pool des Marins de la Marine marchande – Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

 Radio et Télévision belge de la Communauté française

 Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

 Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale – Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

 Société belge d'Investissement pour les pays en développement – Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

 Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

 Société de Garantie régionale

 Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

 Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

 Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

 Société publique de Gestion de l'Eau

 Société wallonne du Logement et sociétés agréées

 Sofibail

 Sofibru

 Sofico

T

 Théâtre national

 Théâtre royal de la Monnaie – De Koninklijke Muntschouwburg

 Toerisme Vlaanderen

 Tunnel Liefkenshoek

U

 Universitair Ziekenhuis Gent

V

 Vlaams Commissariaat voor de Media

 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

 Vlaams Egalisatie Rente Fonds

 Vlaamse Hogescholenraad

 Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

 Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

 Vlaamse interuniversitaire Raad

 Vlaamse Landmaatschappij

 Vlaamse Milieuholding

 Vlaamse Milieumaatschappij

 Vlaamse Onderwijsraad

 Vlaamse Opera

 Vlaamse Radio- en Televisieomroep

 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

 Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

 Vlaams Fonds voor de Lastendelging

 Vlaams Fonds voor de Letteren

 Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

 Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

 Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

 Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

 Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

 Vlaams Zorgfonds

 Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II   — BULHARSKO

Orgány

 Икономически и социален съвет

 Национален осигурителен институт

 Национална здравноосигурителна каса

 Български червен кръст

 Българска академия на науките

 Национален център за аграрни науки

 Български институт за стандартизация

 Българско национално радио

 Българска национална телевизия

Kategórie

Štátne podniky v zmysle článku 62 ods. 3 Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991):

 Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 ДП „Пристанищна инфраструктура“

 ДП „Ръководство на въздушното движение“

 ДП „Строителство и възстановяване“

 ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

 ДП „Съобщително строителство и възстановяване“

 ДП „Радиоактивни отпадъци“

 ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда“

 ДП „Български спортен тотализатор“

 ДП „Държавна парично-предметна лотария“

 ДП „Кабиюк“, Шумен

 ДП „Фонд затворно дело“

 Държавни дивечовъдни станции

Štátne univerzity zriadené podľa článku 13 Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):

 Аграрен университет – Пловдив

 Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

 Академия на Министерството на вътрешните работи

 Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

 Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

 Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

 Военна академия „Г. С. Раковски“ – София

 Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

 Икономически университет – Варна

 Колеж по телекомуникации и пощи – София

 Лесотехнически университет – София

 Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна

 Медицински университет – Плевен

 Медицински университет – Пловдив

 Медицински университет – София

 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

 Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново

 Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

 Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

 Национална художествена академия – София

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 Русенски университет „Ангел Кънчев“

 Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София

 Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 Технически университет – Варна

 Технически университет – Габрово

 Технически университет – София

 Tракийски университет – Стара Загора

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

 Университет за национално и световно стопанство – София

 Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

 Университет по хранителни технологии – Пловдив

 Химико-технологичен и металургичен университет – София

 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Štátne a miestne školy v zmysle Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991)

Kultúrne inštitúty v zmysle Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999):

 Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

 Българска национална фонотека

 Българска национална филмотека

 Национален фонд „Култура“

 Национален институт за паметниците на културата

 Театри (divadlá)

 Опери, филхармонии и ансамбли (opery, filharmonické orchestre, súbory)

 Музеи и галерии (Múzeá a galérie)

 Училища по изкуствата и културата (umelecké a kultúrne školy)

 Български културни институти в чужбина (Bulharské kultúrne inštitúty v zahraničí)

Štátne a/alebo miestne zdravotnícke inštitúcie uvedené v článku 3 ods. 1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999)

Zdravotnícke inštitúcie uvedené v článku 5 ods. 1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):

 Домове за медико-социални грижи за деца

 Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ

 Центрове за спешна медицинска помощ

 Центрове за трансфузионна хематология

 Болница „Лозенец“

 Военномедицинска академия

 Медицински институт на Министерство на вътрешните работи

 Лечебни заведения към Министерството на правосъдието

 Лечебни заведения към Министерството на транспорта

Právnické osoby, ktoré nie sú komerčnej povahy, zriadené na účely uspokojovania potrieb všeobecného záujmu podľa Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), spĺňajúce podmienky v § 1 bod 21 Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

III   — ČESKÁ REPUBLIKA

 Pozemkový fond and other state funds

 Česká národní banka

 Česká televize

 Český rozhlas

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní

 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 Universities

A iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom, ktoré v súlade s rozpočtovými pravidlami používajú na svoju činnosť prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, príspevkov medzinárodných inštitúcií, rozpočtov okresných orgánov alebo rozpočtov samosprávnych územných celkov.

IV   — DÁNSKO

Orgány

 Danmarks Radio

 Det landsdækkende TV2

 Danmarks Nationalbank

 Sund og Bælt Holding A/S

 A/S Storebælt

 A/S Øresund

 Øresundskonsortiet

 Metroselskabet I/S

 Arealudviklingsselskabet I/S

 Statens og Kommunernes Indkøbsservice

 Arbejdsmarkedets Tillægspension

 Arbejdsmarkedets Feriefond

 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

 Naviair

Kategórie

 De Almene Boligorganisationer (organizácie v oblasti sociálnych bytov),

 Andre forvaltningssubjekter (iné orgány verejnej správy)

 Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (univerzity, pozri konsolidovaný zákon č. 1368 zo 7. decembra 2007 o univerzitách)

V   — NEMECKO

Kategórie

Právnické osoby spravované verejným právom

Orgány, zariadenia a nadácie, ktoré sa spravujú verejným právom a sú zriadené spolkovými, štátnymi alebo miestnymi orgánmi, najmä v týchto oblastiach:

(1) Orgány

 Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (univerzity a uznávané študentské inštitúcie),

 berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) – [odborné združenia zastupujúce právnikov, notárov, daňových poradcov, účtovníkov, architektov, lekárov a lekárnikov],

 Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) [podnikateľské a obchodné združenia: poľnohospodárske združenia a združenia remeselníkov, obchodné a priemyselné komory, remeselnícke cechy, združenia živnostníkov],

 Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) [inštitúcie sociálneho zabezpečenia: fondy nemocenského, úrazového a dôchodkového poistenia],

 kassenärztliche Vereinigungen – (združenia zmluvných lekárov),

 Genossenschaften und Verbände – (družstvá a iné združenia).

(2) Zariadenia a nadácie

Nepriemyselné a nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnosti všeobecného záujmu, najmä v týchto oblastiach:

 Rechtsfähige Bundesanstalten – (spolkové inštitúcie s právnou spôsobilosťou),

 Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (penzijné fondy a študentské zväzy),

 Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (nadácie na podporu kultúry, sociálnej starostlivosti a pomoc v núdzi).

Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom

Nepriemyselné a nekomerčné zariadenia podliehajúce štátnej kontrole a vykonávajúce činnosti všeobecného záujmu, vrátane kommunale Versorgungsunternehmen (podnikov komunálnych služieb):

 Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) – [zdravotníctvo: nemocnice, zdravotnícke zariadenia, lekárske výskumné ústavy, skúšobné laboratóriá a kafilérie],

 Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultúra: verejné divadlá, orchestre, múzeá, knižnice, archívy, zoologické a botanické záhrady],

 Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [sociálna starostlivosť: materské školy, družiny s celodennou starostlivosťou, zotavovne, detské domovy, domovy mládeže, strediská voľného času, spoločenské strediská a kultúrne domy, domovy pre týrané ženy, starobince, ubytovne pre bezdomovcov],

 Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [šport: plavárne, športové zariadenia],

 Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) – [bezpečnosť: požiarne zbory, iné záchranné služby],

 Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [vzdelávanie: zariadenia na odbornú prípravu, ďalšie odborné vzdelávanie a rekvalifikáciu, večerné školy pre dospelých],

 Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) – [veda, výskum a vývoj: veľké výskumné ústavy, vedecké spoločnosti a združenia, inštitúcie na podporu vedy],

 Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [zber a odvoz odpadu: zametanie ulíc, odvoz a likvidácia odpadu a čistenie odpadových vôd],

 Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – [stavebníctvo, stavebné inžinierstvo a bytová vystavba: územné plánovanie, rozvoj miest, bytové podniky (pokiaľ vykonávajú činnosť vo verejnom záujme), agentúry na podporu bývania],

 Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (hospodárstvo: organizácie na podporu hospodárskeho rozvoja),

 Friedhofs- und Bestattungswesen – (cintoríny a pohrebné služby),

 Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) – [spolupráca s rozvojovými krajinami: financovanie, technická spolupráca, rozvojová pomoc, odborná príprava].

VI   — ESTÓNSKO

 Eesti Kunstiakadeemia;

 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia;

 Eesti Maaülikool;

 Eesti Teaduste Akadeemia;

 Eesti Rahvusringhaaling;

 Tagatisfond;

 Kaitseliit;

 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut;

 Eesti Haigekassa;

 Eesti Kultuurkapital;

 Notarite Koda;

 Rahvusooper Estonia;

 Eesti Rahvusraamatukogu;

 Tallinna Ülikool;

 Tallinna Tehnikaülikool;

 Tartu Ülikool;

 Eesti Advokatuur;

 Audiitorkogu;

 Eesti Töötukassa;

 Eesti Arengufond;

Kategórie

Iné právnické osoby spravované verejným právom alebo právnické osoby v súkromnom práve v súlade s článkom 10 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní (RT I 21.2.2007, 15, 76).

VII   — ÍRSKO

Orgány

 Enterprise Ireland [Marketing, technológia a rozvoj podnikania]

 Forfás [stratégie a poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu, vedy, technológie a inovácie]

 Industrial Development Authority

 FÁS [odborná príprava v oblasti priemyslu a zamestnanosti]

 Health and Safety Authority

 Bord Fáilte Éireann – [rozvoj cestovného ruchu]

 CERT [odborná príprava v odvetviach hotelierstva, spoločného stravovania a cestovného ruchu]

 Irish Sports Council

 National Roads Authority

 Údarás na Gaeltachta – [úrad pre írsky hovoriace regióny]

 Teagasc [výskum, odborná príprava a rozvoj v oblasti poľnohospodárstva]

 An Bord Bia – [podpora potravinárskeho priemyslu]

 Irish Horseracing Authority

 Bord na gcon – [podpora a rozvoj v oblasti dostihov chrtov]

 Marine Institute

 Bord Iascaigh Mhara – [rozvoj rybného hospodárstva]

 Equality Authority

 Legal Aid Board

 Forbas [Forbairt]

Kategórie

 Health Service Executive (výkonný orgán v oblasti zdravia)

 Hospitals and similar institutions of a public character (nemocnice a podobné inštitúcie verejného charakteru)

 Vocational Education Committees (výbory pre odborné školy)

 Vysoké školy a iné vzdelávacie inštitúcie verejného charakteru

 Central and Regional Fisheries Boards (ústredné a regionálne rady pre rybolov)

 Regional Tourism Organisations (regionálne organizácie cestovného ruchu)

 Colleges and educational institutions of a public character (vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie verejného charakteru)

 Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.] (subjekty zriadené na účely vykonávania osobitných funkcií alebo uspokojovania potrieb v rôznych verejných oblastiach)

 Iné verejné subjekty, na ktoré sa vzťahuje definícia subjektu spravovaného verejným právom.

VIII   — GRÉCKO

Kategórie

 Verejné podniky a verejné subjekty

 Právnické osoby, ktoré sa spravujú súkromným právom, ktoré sú v štátnom vlastníctve alebo ktoré pravidelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpočtu v podobe štátnych dotácií, podľa platných pravidiel, alebo v ktorých má štát aspoň 51 %-nú kapitálovú účasť.

 Právnické osoby spravované súkromným právom, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb spravovaných verejným právom alebo miestnymi orgánmi na akejkoľvek úrovni vrátane Gréckeho ústredného združenia miestnych orgánov (K.E.Δ.K.E.), miestnymi združeniami takzvaných „communes“ (oblasťami s miestnou správou) alebo verejnými podnikmi alebo subjektmi, alebo právnickými osobami uvedenými v bode b) alebo ktoré pravidelne dostávajú aspoň 50 % svojho ročného rozpočtu v podobe dotácií od takýchto právnických osôb, podľa platných pravidiel alebo podľa vlastných stanov, alebo vyššie uvedené pravnické osoby, ktoré majú aspoň 51 %-nú kapitálovú účasť v takýchto právnických osobách spravovaných verejným právom.

IX   — ŠPANIELSKO

Kategórie

 Inštitúcie a subjekty spravované verejným právom, ktoré podliehajú zákonu „Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público“, – [právne predpisy Španielskeho štátu o obstarávaní] –, v súlade s jeho článkom 3, iné ako tie, ktoré sú súčasťou Administración General del Estado – (všeobecná vnútroštátna správa) –, the Administración de las Comunidades Autónomas – (správa autonómnych regiónov – a Corporaciones Locales – (miestne orgány).

 Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social – (správne subjekty a všeobecné služby zdravotného a sociálneho zabezpečenia).

X   — FRANCE

Bodies

 Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d’agriculture.

Categories

(1) National public bodies:

 Académie des Beaux-arts

 Académie française

 Académie des inscriptions et belles-lettres

 Académie des sciences

 Académie des sciences morales et politiques

 Banque de France

 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement

 Ecoles d’architecture

 Institut national de la consommation

 Reunion des musées nationaux

 Thermes nationaux — Aix-les-Bains

 Groupements d’intérêt public; exemples:

 Agence EduFrance

 ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique)

 Agence nationale de lutte contre l’illettrisme

(2) Administrative public bodies at regional, departmental and local level:

 Collèges

 Lycées

 Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole

 Etablissements publics hospitaliers

 Offices publics de l’habitat

(3) Groupings of territorial authorities:

 Etablissements publics de coopération intercommunale

 Institutions interdépartementales et interrégionales

 Syndicat des transports d’Ile-de-France

XI   — TALIANSKO

Orgány

 Società Stretto di Messina S.p.A.

 Mostra d’oltremare S.p.A.

 Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC

 Società nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. – ENAV

 ANAS S.p.A

Kategórie

 Consorzi per le opere idrauliche (konzorciá pre vodohospodárske inžinierske práce),

 Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (štátne univerzity, štátne univerzitné inštitúty, konzorciá pre rozvoj univerzít),

 Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (verejné inštitúcie sociálneho zabezpečenia a dobrovoľnícke inštitúcie),

 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (vyššie vedecké a kultúrne inštitúty, astronomické, astrofyzikálne, geofyzikálne alebo vulkanologické observatória),

 Enti di ricerca e sperimentazione (organizácie vykonávajúce výskumnú a experimentálnu prácu),

 Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agentúry spravujúce programy povinného sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti),

 Consorzi di bonifica (konzorciá pre zúrodňovanie pôdy),

 Enti di sviluppo e di irrigazione (agentúry pre rozvoj alebo agentúry pre zavlažovanie pôdy),

 Consorzi per le aree industriali (združenia pre priemyselné oblasti),

 Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizácie poskytujúce služby vo verejnom záujme),

 Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (verejné inštitúcie pre oblasť zábavy, športu, cestovného ruchu a voľného času),

 Enti culturali e di promozione artistica (organizácie podporujúce kultúrne a umelecké podujatia).

XII   — CYPRUS

 Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

 Εφοριακό Συμβούλιο

 Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 Ένωση Δήμων

 Ένωση Κοινοτήτων

 Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας

 Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

 Κεντρικό Ταμείο Αδειών

 Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

 Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

 Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

 Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

 Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων

 Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας

 Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων

 Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

 Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

 Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

 Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

 Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

 Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

 Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

 Συμβούλια Αποχετεύσεων [táto kategória sa vzťahuje na Συμβούλια Αποχετεύσεων zriadený a pôsobiaci podľa ustanovení Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) z roku 1971]

 Συμβούλια Σφαγείων [táto kategória sa vzťahuje na Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων prevádzkovaný miestnymi orgánmi, zriadený a pôsobiaci podľa ustanovení Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) z roku 2003]

 Σχολικές Εφορείες (táto kategória sa vzťahuje na Σχολικές Εφορείες, zriadený a pôsobiaci podľa ustanovení Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 z roku 2003)

 Ταμείο Θήρας

 Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

 Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

 Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

 Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων

 Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού

 Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου

XIII   — LOTYŠSKO

 Subjekty spravované súkromným právom, ktoré zabezpečujú obstarávanie podľa „Publisko iepirkumu likuma prasībām“

XIV   — LITVA

 Zariadenia na výskum a vzdelávanie (inštitúcie vyššieho vzdelávania, vedecko-výskumné zariadenia, výskumné a technologické parky ako aj iné zariadenia a inštitúcie, ktorých činnosť súvisí s hodnotením alebo organizáciou výskumu a vzdelávania)

 Vzdelávacie zariadenia (inštitúty vyššieho vzdelávania, vyššie odborné školy, všeobecnovzdelávacie školy, predškolské zariadenia, neformálne vzdelávacie inštitúcie, školy s osobitným vzdelávaním a iné zariadenia)

 Kultúrne zariadenia (divadlá, múzeá, knižnice a iné zariadenia)

 Celoštátne zariadenia litovského systému zdravotnej starostlivosti (zariadenia súkromnej zdravotnej starostlivosti, zariadenia na ochranu verejného zdravia, zariadenia pôsobiace vo farmaceutickej oblasti a iné zariadenia zdravotnej starostlivosti atď.)

 Ústavy sociálnej starostlivosti

 Telovýchovné a športové inštitúcie (športové kluby, športové školy, športové centrá, športové a iné zariadenia)

 Zariadenia systému národnej obrany

 Zariadenia na ochranu životného prostredia

 Zariadenia pre bezpečnosť verejnosti a na zabezpečenie verejného poriadku

 Zariadenia systému civilnej ochrany a záchranného systému

 Poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné centrá a iné zariadenia poskytujúce služby cestovného ruchu)

 Iné verejné a súkromné osoby v súlade s podmienkami stanovenými v článku 4 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní [„Valstybės žinios“ (Úradný vestník) č. 84 – 2000, 1996; č. 4 – 102, 2006].

XV   — LUXEMBURSKO

 Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement:

 

 Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg

 Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg

 Fonds Belval

 Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

 Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.

XVI   — MAĎARSKO

Orgány

 Egyes költségvetési szervek (niektoré rozpočtové orgány)

 Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (riadiace orgány oddelených štátnych fondov)

 A közalapítványok (verejné nadácie)

 A Magyar Nemzeti Bank

 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság

 A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság

 A közszolgálati műsorszolgáltatók (prevádzkovatelia verejného vysielania)

 Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből finanszírozzák (verejné vysielacie subjekty financované z väčšej časti z verejného rozpočtu)

 Az Országos Rádió és Televízió Testület

Kategórie

 Organizácie zriadené na účely uspokojovania potrieb vo verejnom záujme, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a sú kontrolované verejnými subjektami alebo financované z väčšej časti verejnými subjektami (z verejného rozpočtu)

 Organizácie zriadené zákonom, ktorý určuje ich verejnú úlohu a prevádzku, a ktoré sú kontrolované verejnými subjektami a financované z väčšej časti verejnými subjektami (z verejného rozpočtu)

 Organizácie zriadené verejnými subjektami na účely vykonávania určitej základnej činnosti a kontrolované verejnými subjektami

XVII   — MALTA

 Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 

 Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development).

 Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority).

 Industrial Projects and Services Ltd.

 Kunsill ta’ Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology)

 Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 

 Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Malta Financial Services Authority).

 Borża ta’ Malta (Malta Stock Exchange).

 Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority).

 Awtorità tal-Istatistika ta’ Malta (Malta Statistics Authority).

 Sezzjoni ta’ Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit).

 Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs)

 

 Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre).

 Kunsilli Lokali (Local Councils).

 Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment)

 

 Junior College.

 Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology).

 Università' ta’ Malta (University of Malta).

 Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies).

 Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada (Foundation for Tomorrow’s Schools).

 Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services).

 Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation).

 Awtorità' tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority).

 Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies).

 Kunsill Malti għall-Isport.

 Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board).

 Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq).

 Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 

 Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority).

 Heritage Malta.

 Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts).

 Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre).

 Orkestra Nazzjonali (National Orchestra).

 Teatru Manoel (Manoel Theatre).

 Ċentru tal- Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre).

 Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration).

 Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage).

 Fondazzjoni Patrimonju Malti.

 Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority).

 Awtorità' ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority).

 Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 

 Awtorità' ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority).

 Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council).

 Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 

 Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services).

 Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital).

 Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital).

 Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital).

 Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority).

 Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee).

 Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 

 Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Malta National Laboratory).

 MGI/Mimcol.

 Gozo Channel Co. Ltd.

 Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission).

 MITTS

 Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit).

 Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit).

 Malta Enterprise.

 Malta Industrial Parks.

 Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 

 Awtorità ta’ Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority).

 Wasteserv Malta Ltd.

 Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

 Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 

 Awtorità tad-Djar (Housing Authority).

 Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services).

 Sedqa.

 Appoġġ.

 Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b’Diżabilità (National Commission for Disabled Persons).

 Sapport.

 Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 

 Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing).

XVIII   — HOLANDSKO

Orgány

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA)

 Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE)

 Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP)

 25 afzonderlijke politieregio's – (25 jednotlivých policajných regiónov)

 Stichting ICTU

 Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

 Ministerie van Economische Zaken

 

 Stichting Syntens

 Van Swinden Laboratorium B.V.

 Nederlands Meetinstituut B.V.

 Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)

 Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

 Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.)

 LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

 Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)

 Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

 Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta)

 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 Stichting PUM (Programma Uitzending Managers)

 Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 Kamer van Koophandel Nederland

 Ministerie van Financiën

 

 De Nederlandse Bank N.V.

 Autoriteit Financiële Markten

 Pensioen- & Verzekeringskamer

 Ministerie van Justitie

 

 Stichting Reclassering Nederland (SRN)

 Stichting VEDIVO

 Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (opatrovateľské inštitúcie a inštitúcie pre rodinné poručníctvo)

 Stichting Halt Nederland (SHN)

 Particuliere Internaten – (súkromné internátne inštitúcie)

 Particuliere Jeugdinrichtingen (nápravné zariadenia pre mladistvých páchateľov)

 Schadefonds Geweldsmisdrijven

 Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

 Landelijke organisaties slachtofferhulp

 College Bescherming Persoongegevens

 Raden voor de Rechtsbijstand

 Stichting Rechtsbijstand Asiel

 Stichtingen Rechtsbijstand

 Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR)

 Clara Wichman Instituut

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 Bureau Beheer Landbouwgronden

 Faunafonds

 Staatsbosbeheer

 Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding

 Universiteit Wageningen

 Stichting DLO

 (Hoofd) productschappen – (komoditné rady)

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 Príslušné orgány týchto organizácií, škôl a inštitútov:

 

 verejné školy alebo súkromné školy základného vzdelávania financované z verejných zdrojov pre v zmysle Wet op het primair onderwijs (Zákon o základnom vzdelávaní);

 verejné školy alebo súkromné školy financované z verejných zdrojov pre osobitné základné vzdelávanie v zmysle Wet op het primair onderwijs (zákon o základnom vzdelávaní);

 verejné školy alebo súkromné školy alebo inštitúcie osobitného a stredoškolského vzdelávania financované z verejných zdrojov v zmysle Wet op de expertisecentra (zákon o vzdelávacích strediskách)

 verejné školy alebo súkromné školy alebo inštitúcie stredoškolského vzdelávania financované z verejných zdrojov v zmysle Wet op het Voortgezet Onderwijs (zákon o stredoškolskom vzdelávaní);

 verejné inštitúcie alebo súkromné inštitúcie financované z verejných zdrojov v zmysle Wet Educatie en Beroepsonderwijs (zákon o vzdelávaní o odbornej príprave)

 univerzity financované z verejných zdrojov a inštitúcie vyššieho vzdelávania, Open University a univerzitné nemocnice v zmysle Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zákon o vysokoškolskom vzdelávaní a vedeckom výskume);

 školské poradenské služby v zmysle Wet op het primair onderwijs (zákon o základnom vzdelávaní) a Wet op de expertisecentra (zákon o vzdelávacích strediskách);

 národné strediská pre učiteľov v zmysle Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (zákon o dotáciách pre činnosť na podporu národného vzdelávania);

 Organizácie prevádzkujúce vysielanie v zmysle Mediawet (zákona o médiách), ktoré dostávajú viac ako 50 % finančných prostriedkov od Ministerstva školstva, kultúry a vedy;

 služby v zmysle Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (zákon o privatizácii štátnych služieb);

 ostatné organizácie a inštitúcie v oblasti vzdelávania, kultúry a vedy, ktoré dostávajú viac ako 50 % finančných prostriedkov od Ministerstva školstva, kultúry a vedy

 Všetky organizácie, ktoré dotuje Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vo výške viac ako 50 %, napríklad:

 

 Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP);

 Commissariaat voor de Media (CvdM);

 Informatie Beheer Groep (IB-Groep);

 Koninklijke Bibliotheek (KB);

 Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW);

 Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO);

 Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO);

 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst;

 Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten;

 Fonds voor de scheppende toonkunst;

 Mondriaanstichting;

 Nederlands fonds voor de film;

 Stimuleringsfonds voor de architectuur;

 Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing;

 Fonds voor de letteren;

 Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds;

 Nederlandse Omroepstichting (NOS);

 Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO);

 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);

 Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO);

 Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF);

 Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic);

 Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs;

 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG);

 Stichting ICT op school;

 Stichting Anno;

 Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom);

 Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE);

 Stichting Kennisnet;

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep;

 Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF);

 Stichting Centraal Bureau voor Genealogie;

 Stichting Ether Reclame (STER);

 Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw;

 Stichting Radio Nederland Wereldomroep;

 Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL);

 Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD);

 Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt;

 Stichting Nationaal Restauratiefonds;

 Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie;

 Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving;

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland;

 Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie;

 Nederlandse Taalunie.

 Stichting Participatiefonds voor het onderwijs

 Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

 Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

 College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

 Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

 Stichting Muziek Centrum van de Omroep

 Nederlandse Programmastichting

 Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

 Stichting Lezen

 Centrum voor innovatie van opleidingen

 Instituut voor Leerplanontwikkeling

 Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting

 Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

 BVE-Raad

 Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

 Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

 Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

 Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

 Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

 Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

 Stichting SoFoKles

 Europees Platform

 Stichting mobiliteitsfonds HBO

 Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

 Stichting minderheden Televisie Nederland

 Stichting omroep allochtonen

 Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht

 School der Poëzie

 Nederlands Perscentrum

 Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

 Bibliotheek voor varenden

 Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

 Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

 Nederlandse luister- en braillebibliotheek

 Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

 Bibliotheek Le Sage Ten Broek

 Doe Maar Dicht Maar

 ElHizjra

 Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

 Fund for Central and East European Bookprojects

 Jongeren Onderwijs Media

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 Sociale Verzekeringsbank

 Sociaal Economische Raad (SER)

 Raad voor Werk en Inkomen (RWI)

 Centrale organisatie voor werk en inkomen

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 RDW, Dienst Wegverkeer

 Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

 Nederlandse Loodsencorporatie (NLC)

 Regionale Loodsencorporatie (RLC)

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

 Kadaster

 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

 Stichting Bureau Architectenregister

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

 College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG)

 Commissies voor gebiedsaanwijzing

 College sanering Ziekenhuisvoorzieningen

 Zorgonderzoek Nederland (ZON)

 Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen

 N.V. KEMA/Stichting TNO Certification

 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ)

 College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

 Nationaal Comité 4 en 5 mei

 Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

 College Tarieven Gezondheidszorg (CTG)

 Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

 Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM)

 Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

 Stichting Sanquin Bloedvoorziening

 College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG

 Ziekenfondsen

 Nederlandse Transplantatiestichting (NTS)

 Regionale Indicatieorganen (RIO's)

XIX   — RAKÚSKO

 Všetky orgány spadajúce pod rozpočtovú kontrolu „Rechnungshof“ (Dvor audítorov), okrem tých, ktoré sú priemyselnej alebo komerčnej povahy.

XX   — POĽSKO

(1)   Verejné univerzity a vysoké školy

 Uniwersytet w Białymstoku

 Uniwersytet w Gdańsku

 Uniwersytet Śląski

 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 Katolicki Uniwersytet Lubelski

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 Uniwersytet Łódzki

 Uniwersytet Opolski

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 Uniwersytet Szczeciński

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Uniwersytet Warszawski

 Uniwersytet Rzeszowski

 Uniwersytet Wrocławski

 Uniwersytet Zielonogórski

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 Akademia Górniczo-Hutnicza im, St Staszica w Krakowie

 Politechnika Białostocka

 Politechnika Częstochowska

 Politechnika Gdańska

 Politechnika Koszalińska

 Politechnika Krakowska

 Politechnika Lubelska

 Politechnika Łódzka

 Politechnika Opolska

 Politechnika Poznańska

 Politechnika Radomska im, Kazimierza Pułaskiego

 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 Politechnika Szczecińska

 Politechnika Śląska

 Politechnika Świętokrzyska

 Politechnika Warszawska

 Politechnika Wrocławska

 Akademia Morska w Gdyni

 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 Szkoła Główna Handlowa

 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

 Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

 Akademia Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej

 Akademia Podlaska w Siedlcach

 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

 Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie

 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie

 Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 Akademia Rolnicza w Lublinie

 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

 Akademia Rolnicza w Szczecinie

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 Akademia Rolnicza we Wrocławiu

 Akademia Medyczna w Białymstoku

 Akademia Medyczna imt Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 Akademia Medyczna w Gdańsku

 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Akademia Medyczna w Lublinie

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

 Akademia Medyczna w Warszawie

 Akademia Medyczna im, Piastów Śląskich we Wrocławiu

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

 Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

 Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej

 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 Akademia Obrony Narodowej

 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta

 Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu

 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 Akademia Muzyczna w Krakowie

 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

 Akademia Muzyczna im, Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 Akademia Sztuk Pięknych Katowicach

 Akademia Sztuk Pięknych im, Jana Matejki w Krakowie

 Akademia Sztuk Pięknych im, Władysława Strzemińskiego w Łodzi

 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im, Leona Schillera w Łodzi

 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks, Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Witelona w Legnicy

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Stanisława Staszica w Pile

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Jana Gródka w Sanoku

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im, Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

(2)   Kultúrne inštitúcie regionálnej alebo miestnej samosprávy

(3)   Národné parky

 Babiogórski Park Narodowy

 Białowieski Park Narodowy

 Biebrzański Park Narodowy

 Bieszczadzki Park Narodowy

 Drawieński Park Narodowy

 Gorczański Park Narodowy

 Kampinoski Park Narodowy

 Karkonoski Park Narodowy

 Magurski Park Narodowy

 Narwiański Park Narodowy

 Ojcowski Park Narodowy

 Park Narodowy „Bory Tucholskie“

 Park Narodowy Gór Stołowych

 Park Narodowy „Ujście Warty“

 Pieniński Park Narodowy

 Poleski Park Narodowy

 Roztoczański Park Narodowy

 Słowiński Park Narodowy

 Świętokrzyski Park Narodowy

 Tatrzański Park Narodowy

 Wielkopolski Park Narodowy

 Wigierski Park Narodowy

 Woliński Park Narodowy

(4)   Verejné základné a stredné školy

(5)   Prevádzkovatelia vysielania verejného rozhlasu a televízie

 Telewizja Polska S.A. (Poľská televízia)

 Polskie Radio S.A. (Poľské rádio)

(6)   Verejné múzeá, divadlá, knižnice, ostatné verejné kultúrne inštitúcie

 Muzeum Narodowe w Krakowie

 Muzeum Narodowe w Poznaniu

 Muzeum Narodowe w Warszawie

 Zamek Królewski w Warszawie

 Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

 Muzeum Żup Krakowskich

 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

 Państwowe Muzeum na Majdanku

 Muzeum Stutthof w Sztutowie

 Muzeum Zamkowe w Malborku

 Centralne Muzeum Morskie

 Muzeum „Łazienki Królewskie“

 Muzeum Pałac w Wilanowie

 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

 Muzeum Wojska Polskiego

 Teatr Narodowy

 Narodowy Stary Teatr Kraków

 Teatr Wielki – Opera Narodowa

 Filharmonia Narodowa

 Galeria Zachęta

 Centrum Sztuki Współczesnej

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

 Instytut im, Adama Mickiewicza

 Dom Pracy Twórczej w Wigrach

 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 Instytut Dziedzictwa Narodowego

 Biblioteka Narodowa

 Instytut Książki

 Polski Instytut Sztuki Filmowej

 Instytut Teatralny

 Filmoteka Narodowa

 Narodowe Centrum Kultury

 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

 Muzeum Historii Polski w Warszawie

 Centrum Edukacji Artystycznej

(7)   Verejné výskumné inštitúcie, inštitúcie pre výskum a rozvoj a iné výskumné inštitúcie

(8)   Nezávislé verejné riadiace útvary zdravotníckej starostlivosti financované regionálnou alebo miestnou samosprávou alebo združeniami uvedenej samosprávy

(9)   Iné

 Panstwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

XXI   — PORTUGALSKO

 Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (verejné inštitúcie, ktoré nie sú komerčnej alebo priemyselnej povahy),

 Serviços públicos personalizados – (verejné služby s právnou subjektivitou)

 Fundações públicas – (verejné nadácie),

 Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (verejné inštitúcie pre vzdelávanie, vedu, výskum a zdravotníctvo),

 INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola)

 Instituto do Consumidor

 Instituto de Meteorologia

 Instituto da Conservação da Natureza

 Instituto da Agua

 ICEP/Instituto de Comércio Externo de Portugal

 Instituto do Sangue

XXII   — RUMUNSKO

 Academia Română

 Biblioteca Națională a României

 Arhivele Naționale

 Institutul Diplomatic Român

 Institutul Cultural Român

 Institutul European din România

 Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului

 Institutul de Memorie Culturală

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior

 Comisia Națională a României pentru UNESCO

 Societatea Română de Radiodifuziune

 Societatea Română de Televiziune

 Societatea Națională pentru Radiocomunicații

 Centrul Național al Cinematografiei

 Studioul de Creație Cinematografică

 Arhiva Națională de Filme

 Muzeul Național de Artă Contemporană

 Palatul Național al Copiilor

 Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate

 Agenția pentru Sprijinirea Studenților

 Comitetul Olimpic și Sportiv Român

 Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN)

 Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT)

 Institutul Național de Cercetare pentru Sport

 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

 Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989

 Secretariatul de Stat pentru Culte

 Agenția Națională pentru Locuințe

 Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale

 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 Inspecția Muncii

 Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

 Agenția Națională de Consultanță Agrícola

 Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie

 Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor

 Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar

 Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară

 Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

 Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor

 Banca de Resurse Genetice Vegetale

 Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonele Miniere

 Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase

 Agenția Națională de Controlul Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice

 Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ Tulcea

 Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA)

 Administrația Națională a Rezervelor de Stat

 Administrația Națională Apele Române

 Administrația Națională de Meteorologie

 Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor

 Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

 Agenția Manageriala de Cercetare Stiințifică, Inovare și Transfer Tehnologic

 Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet“

 Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

 Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale

 Inspectoratul Navigației Civile (INC)

 Regia Autonomă Registrul Auto Român

 Agenția Spațială Română

 Scoala Superioară de Aviație Civilă

 Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“

 Aeroclubul României

 Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni

 Centrul Român de Comerț Exterior

 Centrul de Formare și Management București

 Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii militare

 Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN

 Asociația Română de Standardizare (ASRO)

 Asociația de Acreditare din România (RENAR)

 Comisia Națională de Prognoză (CNP)

 Institutul Național de Statistică (INS)

 Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM)

 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)

 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 Consiliul Economic și Social (CES)

 Agenția Domeniilor Statului

 Oficiul Național al Registrului Comerțului

 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)

 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 Avocatul Poporului

 Institutul Național de Administrație (INA)

 Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor

 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

 Oficiul Național al Monumentelor Istorice

 Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării banilor (ONPCSB)

 Biroul Român de Metrologie Legală

 Inspectoratul de Stat în Construcții

 Compania Națională de Investiții

 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale

 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 Administrația Națională a Imbunătățirilor Funciare

 Garda Financiară

 Garda Națională de Mediu

 Institutul Național de Expertize Criminalistice

 Institutul Național al Magistraturii

 Scoala Nationala de Grefieri

 Administrația Generală a Penitenciarelor

 Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat

 Autoritatea Națională a Vămilor

 Banca Națională a României

 Regia Autonomă „Monetăria Statului“

 Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale“

 Regia Autonomă „Monitorul Oficial“

 Oficiul Național pentru Cultul Eroilor

 Oficiul Român pentru Adopții

 Oficiul Român pentru Imigrări

 Compania Națională „Loteria Română“

 Compania Națională „ROMTEHNICA“

 Compania Națională „ROMARM“

 Agenția Națională pentru Romi

 Agenția Națională de Presă „ROMPRESS“

 Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“

 Institute și centre de cercetare (výskumné ústavy a centrá)

 Instituții de învățământ de stat (štátne vzdelávacie inštitúty)

 Universități de stat (štátne univerzity)

 Muzee (múzeá)

 Biblioteci de stat (štátne knižnice)

 Teatre de Stat, Opere, Operete, filarmonica, centre și case de Cultură, (štátne divadlá, opery, filharmonické orchestre, kultúrne domy a centrá)

 Reviste (časopisy)

 Edituri (nakladateľstvá)

 Inspectorate Scolare, de Cultură, de Culte (školské inšpektoráty, inšpektoráty pre kultúru a náboženstvá)

 Complexuri, Federații și Cluburi Sportive (športové federácie a kluby)

 Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Stații Ambulanță (nemocnice, sanatóriá, kliniky, zdravotné strediská, ústavy súdneho lekárstva, ambulantné strediská)

 Unități de Asistență Socială (sluzby sociálnej pomoci)

 Tribunale (nižšie súdy)

 Judecătorii (vyššie súdy)

 Curți de Apel (odvolacie súdy)

 Penitenciare (nápravné ústavy)

 Parchetele de pe lângă Instanțele Judecătorești (prokuratúry)

 Unități militare (vojenské zložky)

 Instanțe Militare (vojenské súdy)

 Inspectorate de Politie (policajné inšpektoráty)

 Centre de Odihnă (domovy dôchodcov)

XXIII   — SLOVINSKO

 Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (verejné inštitúcie v oblasti starostlivosti o deti, vzdelávania a športu)

 Javni zavodi s področja zdravstva (verejné inštitúty v oblasti zdravotnej starostlivosti)

 Javni zavodi s področja socialnega varstva (verejné inštitúty v oblasti sociálneho zabezpečenia)

 Javni zavodi s področja kulture (verejné inštitúty v oblasti kultúry)

 Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (verejné inštitúty v oblasti vedy a výskumu)

 Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (verejné inštitúty v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva)

 Javni zavodi s področja okolja in prostora (verejné inštitúty v oblasti životného prostredia a územného plánovania)

 Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (verejné inštitúty v oblasti hospodárskej činnosti)

 Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (verejné inštitúty v oblasti malých podnikov a cestovného ruchu)

 Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (verejné inštitúcie v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti)

 Agencije (agentúry)

 Skladi socialnega zavarovanja (fondy sociálneho zabezpečenia)

 Javni skladi na ravni države in na ravni občin (verejné fondy na úrovni ústrednej a miestnej správy)

 Družba za avtoceste v RS

 Subjekty zriadené štátom alebo miestnymi orgánmi, na ktoré sa vzťahuje rozpočet Slovinskej republiky alebo miestnych orgánov

 Iné právnické osoby zodpovedajúce definícii štátnej právnickej osoby podľa ZJN-2, čl. 3, ods. 2

XXIV   — SLOVENSKO

 Každá právnická osoba vytvorená alebo zriadená osobitným právnym predpisom alebo správnym opatrením na účely uspokojovania potrieb všeobecného záujmu, ktorá nie je priemyselnej alebo komerčnej povahy a zároveň spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 

 je čiastočne alebo úplne financovaná verejným obstarávateľom, t. j. vládnym orgánom, mestom, samosprávnym regiónom alebo inou právnickou osobou, ktorá zároveň spĺňa podmienky uvedené v článku 1 ods. 9 písm. a), b) alebo c) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/18/ES,

 je riadená alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom, t. j. vládnym orgánom, mestom, samosprávnym regiónom alebo inou právnickou osobou, ktorá zároveň spĺňa podmienky uvedené v článku 1 ods. 9 písm. a) alebo b) alebo c) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/18/ES,

 verejný obstarávateľ, t. j. vládny orgán, mesto, samosprávny región alebo iná právnická osoba, ktorá zároveň spĺňa podmienky stanovené v článku 1 ods. 9 písm. a) alebo b) alebo c) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, menuje alebo volí viac než polovicu členov jej riadiaceho alebo dozorného orgánu.

Takéto právnické osoby sú orgány, ktoré sa spravujú verejným zákonom a vykonávajú činnosť ako napríklad:

 Podľa zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskom rozhlase,

 Podľa zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase,

 Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach v znení zákona č. 719/2004 Z. z. o poskytovaní verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/2004 Z. z.,

 Podľa zákona č. 121/2005 Z. z., ktorým sa uverejnilo konsolidované znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnení.

XXV   — FÍNSKO

Verejné alebo verejnosťou kontrolované orgány a podniky s výnimkou tých, ktoré majú priemyselný alebo komerčný charakter.

XXVI   — ŠVÉDSKO

Všetky nekomerčné orgány, ktorých verejné zákazky podliehajú dohľadu švédskeho orgánu pre hospodársku súťaž.

XXVII   — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Orgány

 Design Council

 Health and Safety Executive

 National Research Development Corporation

 Public Health Laboratory Service Board

 Advisory, Conciliation and Arbitration Service

 Commission for the New Towns

 National Blood Authority

 National Rivers Authority

 Scottish Enterprise

 Ordnance Survey

 Financial Services Authority

Kategórie

 Maintained schools (Štátom dotované školy)

 Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (Univerzity a vysoké školy financované z väčšej časti inými verejnými obstarávateľmi)

 National Museums and Galleries (štátne múzea a galérie)

 Research Councils (výskumné inštitúcie)

 Fire Authorities (Požiarne zbory)

 National Health Service Strategic Health Authorities (Strategické orgány štátnych zdravotníckych služieb)

 Police Authorities (Policajné orgány)

 New Town Development Corporations (Združenia pre rozvoj nových miest)

 Urban Development Corporations (Združenia pre rozvoj miest)
PRÍLOHA IV

Ústredné orgány štátnej správy ( 31 )

BELGICKO1.  Services publics fédéraux (Ministries):

1.  Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;

Service public fédéral de Programmation Développement durable;

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;

Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

2.  Régie des Bâtiments;

2.  Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi;

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

BULHARSKO

 Администрация на Народното събрание

 Aдминистрация на Президента

 Администрация на Министерския съвет

 Конституционен съд

 Българска народна банка

 Министерство на външните работи

 Министерство на вътрешните работи

 Министерство на държавната администрация и административната реформа

 Министерство на извънредните ситуации

 Министерство на земеделието и храните

 Министерство на здравеопазването

 Министерство на икономиката и енергетиката

 Министерство на културата

 Министерство на образованието и науката

 Министерство на околната среда и водите

 Министерство на отбраната

 Министерство на правосъдието

 Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 Министерство на транспорта

 Министерство на труда и социалната политика

 Министерство на финансите

Štátne agentúry, štátne komisie, výkonné agentúry a iné štátne orgány zriadené na základe zákona alebo výnosu Rady ministrov, ktorých funkcie sa týkajú uplatňovania výkonnej právomoci:

 Агенция за ядрено регулиране

 Висшата атестационна комисия

 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

 Държавна комисия по сигурността на информацията

 Комисия за защита на конкуренцията

 Комисия за защита на личните данни

 Комисия за защита от дискриминация

 Комисия за регулиране на съобщенията

 Комисия за финансов надзор

 Патентно ведомство на Република България

 Сметна палата на Република България

 Агенция за приватизация

 Агенция за следприватизационен контрол

 Български институт по метрология

 Държавна агенция „Архиви“

 Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 Държавна агенция „Национална сигурност“

 Държавна агенция за бежанците

 Държавна агенция за българите в чужбина

 Държавна агенция за закрила на детето

 Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

 Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

 Държавна агенция за младежта и спорта

 Държавна агенция по горите

 Държавна агенция по туризма

 Държавна комисия по стоковите борси и тържища

 Институт по публична администрация и европейска интеграция

 Национален статистически институт

 Национална агенция за оценяване и акредитация

 Националната агенция за професионално образование и обучение

 Национална комисия за борба с трафика на хора

 Агенция „Митници“

 Агенция за държавна и финансова инспекция

 Агенция за държавни вземания

 Агенция за социално подпомагане

 Агенция за хората с увреждания

 Агенция по вписванията

 Агенция по геодезия, картография и кадастър

 Агенция по енергийна ефективност

 Агенция по заетостта

 Агенция по обществени поръчки

 Българска агенция за инвестиции

 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

 Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

 Дирекция за национален строителен контрол

 Държавна комисия по хазарта

 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

 Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

 Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

 Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

 Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

 Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

 Изпълнителна агенция „Морска администрация“

 Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

 Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

 Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

 Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

 Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 Изпълнителна агенция по лекарствата

 Изпълнителна агенция по лозата и виното

 Изпълнителна агенция по околна среда

 Изпълнителна агенция по почвените ресурси

 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 Изпълнителна агенция по трансплантация

 Изпълнителна агенция по хидромелиорации

 Комисията за защита на потребителите

 Контролно-техническата инспекция

 Национален център за информация и документация

 Национален център по радиобиология и радиационна защита

 Национална агенция за приходите

 Национална ветеринарномедицинска служба

 Национална служба „Полиция“

 Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

 Национална служба за растителна защита

 Национална служба за съвети в земеделието

 Национална служба по зърното и фуражите

 Служба „Военна информация“

 Служба „Военна полиция“

 Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

 Авиоотряд 28

ČESKÁ REPUBLIKA

 Ministerstvo dopravy

 Ministerstvo financí

 Ministerstvo kultury

 Ministerstvo obrany

 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Ministerstvo průmyslu a obchodu

 Ministerstvo spravedlnosti

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Ministerstvo vnitra

 Ministerstvo zahraničních věcí

 Ministerstvo zdravotnictví

 Ministerstvo zemědělství

 Ministerstvo životního prostředí

 Poslanecká sněmovna PČR

 Senát PČR

 Kancelář prezidenta

 Český statistický úřad

 Český úřad zeměměřičský a katastrální

 Úřad průmyslového vlastnictví

 Úřad pro ochranu osobních údajů

 Bezpečnostní informační služba

 Národní bezpečnostní úřad

 Česká akademie věd

 Vězeňská služba

 Český báňský úřad

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 Správa státních hmotných rezerv

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 Česká národní banka

 Energetický regulační úřad

 Úřad vlády České republiky

 Ústavní soud

 Nejvyšší soud

 Nejvyšší správní soud

 Nejvyšší státní zastupitelství

 Nejvyšší kontrolní úřad

 Kancelář Veřejného ochránce práv

 Grantová agentura České republiky

 Státní úřad inspekce práce

 Český telekomunikační úřad

DÁNSKO

 Folketinget

 Rigsrevisionen

 Statsministeriet

 Udenrigsministeriet

 Beskæftigelsesministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

 Domstolsstyrelsen

 Finansministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

 Forsvarsministeriet

 5 styrelser og institutioner (5 agentúr a inštitúcií)

 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

 Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (niekoľko agentúr a inštitúcií vrátane Statens Serum Institut)

 Justitsministeriet

 Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policajný komisár, generálny prokurátor, 1 riaditeľstvo a viacero agentúr)

 Kirkeministeriet

 10 stiftsøvrigheder (10 diecéznych orgánov)

 Kulturministeriet – Ministerstvo kultúry

 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 ministerstvá a viacero ďaľších inštitúcii)

 Miljøministeriet

 5 styrelser (5 agentúr)

 Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

 1 styrelser (1 agentúra)

 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 4 direktoraterog institutioner (4 riaditeľstvá a inštitúcie)

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (niekoľko agentúr a inštitúcií vrátane Národného laboratória Risoe a dánskych štátnych výskumných a vzdelávacích zariadení)

 Skatteministeriet

 1 styrelse og institutioner (1 agentúra a niekoľko inštitúcií)

 Velfærdsministeriet

 3 styrelser og institutioner (3 agentúry a niekoľko inštitúcií)

 Transportministeriet

 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agentúr a inštitúcií vrátane Øresundsbrokonsortiet)

 Undervisningsministeriet

 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agentúry, 4 vzdelávacie zariadenia, 5 iných inštitúcií)

 Økonomi- og Erhvervsministeriet

 Adskilligestyrelser og institutioner (niekoľko agentúr a inštitúcií)

 Klima- og Energiministeriet

 3 styrelse og institutioner (3 agentúry a inštitúcie)

NEMECKO

 Auswärtiges Amt

 Bundeskanzleramt

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 Bundesministerium für Bildung und Forschung

 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 Bundesministerium der Finanzen

 Bundesministerium des Innern (len civilný tovar)

 Bundesministerium für Gesundheit

 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

 Bundesministerium der Justiz

 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

 Bundesministerium der Verteidigung (okrem vojenského materiálu)

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

ESTÓNSKO

 Vabariigi Presidendi Kantselei;

 Eesti Vabariigi Riigikogu;

 Eesti Vabariigi Riigikohus;

 Riigikontroll;

 Õiguskantsler;

 Riigikantselei;

 Rahvusarhiiv;

 Haridus- ja Teadusministeerium;

 Justiitsministeerium;

 Kaitseministeerium;

 Keskkonnaministeerium;

 Kultuuriministeerium;

 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

 Põllumajandusministeerium;

 Rahandusministeerium;

 Siseministeerium;

 Sotsiaalministeerium;

 Välisministeerium;

 Keeleinspektsioon;

 Riigiprokuratuur;

 Teabeamet;

 Maa-amet;

 Keskkonnainspektsioon;

 Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

 Muinsuskaitseamet;

 Patendiamet;

 Tarbijakaitseamet;

 Riigihangete Amet;

 Taimetoodangu Inspektsioon;

 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

 Veterinaar- ja Toiduamet

 Konkurentsiamet;

 Maksu –ja Tolliamet;

 Statistikaamet;

 Kaitsepolitseiamet;

 Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

 Piirivalveamet;

 Politseiamet;

 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

 Keskkriminaalpolitsei;

 Päästeamet;

 Andmekaitse Inspektsioon;

 Ravimiamet;

 Sotsiaalkindlustusamet;

 Tööturuamet;

 Tervishoiuamet;

 Tervisekaitseinspektsioon;

 Tööinspektsioon;

 Lennuamet;

 Maanteeamet;

 Veeteede Amet;

 Julgestuspolitsei;

 Kaitseressursside Amet;

 Kaitseväe Logistikakeskus;

 Tehnilise Järelevalve Amet.

ÍRSKO

 President's Establishment

 Houses of the Oireachtas – [Parlament]

 Department of theTaoiseach – [Úrad predsedu vlády]

 Central Statistics Office

 Department of Finance

 Office of the Comptroller and Auditor General

 Office of the Revenue Commissioners

 Office of Public Works

 State Laboratory

 Office of the Attorney General

 Office of the Director of Public Prosecutions

 Valuation Office

 Office of the Commission for Public Service Appointments

 Public Appointments Service

 Office of the Ombudsman

 Chief State Solicitor's Office

 Department of Justice, Equality and Law Reform

 Courts Service

 Prisons Service

 Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

 Department of the Environment, Heritage and Local Government

 Department of Education and Science

 Department of Communications, Energy and Natural Resources

 Department of Agriculture, Fisheries and Food

 Department of Transport

 Department of Health and Children

 Department of Enterprise, Trade and Employment

 Department of Arts, Sports and Tourism

 Department of Defence

 Department of Foreign Affairs

 Department of Social and Family Affairs

 Department of Community, Rural and Gaeltacht – [írsky hovoriace regióny] Affairs

 Arts Council

 National Gallery.

GRÉCKO

 Υπουργείο Εσωτερικών;

 Υπουργείο Εξωτερικών;

 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;

 Υπουργείο Ανάπτυξης;

 Υπουργείο Δικαιοσύνης;

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;

 Υπουργείο Πολιτισμού;

 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;

 Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;

 Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;

 Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;

 Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;

 Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;

 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;

 Γενική Γραμματεία Ισότητας;

 Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;

 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;

 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

 Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;

 Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;

 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;

 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;

 Εθνικό Τυπογραφείο;

 Γενικό Χημείο του Κράτους;

 Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;

 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;

 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;

 Πανεπιστήμιο Πατρών;

 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;

 Πολυτεχνείο Κρήτης;

 Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;

 Αιγινήτειο Νοσοκομείο;

 Αρεταίειο Νοσοκομείο;

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;

 Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;

 Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;

 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;

 Γενικό Επιτελείο Στρατού;

 Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;

 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;

 Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;

 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

ŠPANIELSKO

 Presidencia de Gobierno

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

 Ministerio de Justicia

 Ministerio de Defensa

 Ministerio de Economía y Hacienda

 Ministerio del Interior

 Ministerio de Fomento

 Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

 Ministerio de Trabajo e Inmigración

 Ministerio de la Presidencia

 Ministerio de Administraciones Públicas

 Ministerio de Cultura

 Ministerio de Sanidad y Consumo

 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

 Ministerio de Vivienda

 Ministerio de Ciencia e Innovación

 Ministerio de Igualdad

FRANCÚZSKO

(1) Ministerstvá

 Services du Premier ministre

 Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

 Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

 Ministère chargé de la justice

 Ministère chargé de la défense

 Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

 Ministère chargé de l'éducation nationale

 Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

 Secrétariat d’Etat aux transports

 Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur

 Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

 Ministère chargé de la culture et de la communication

 Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

 Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche

 Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

 Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

 Secrétariat d’Etat à la fonction publique

 Ministère chargé du logement et de la ville

 Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie

 Secrétariat d’Etat à l’outre-mer

 Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

 Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

 Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

 Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

 Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,

 Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

 Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme

 Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

 Secrétariat d’Etat à la solidarité

 Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

 Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

 Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

 Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

 Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

 Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

(2) Inštitúcie, nezávislé orgány a súdy

 Présidence de la République

 Assemblée Nationale

 Sénat

 Conseil constitutionnel

 Conseil économique et social

 Conseil supérieur de la magistrature

 Agence française contre le dopage

 Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

 Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

 Autorité de sûreté nucléaire

 Autorité indépendante des marchés financiers

 Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

 Commission d’accès aux documents administratifs

 Commission consultative du secret de la défense nationale

 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

 Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

 Commission nationale de déontologie de la sécurité

 Commission nationale du débat public

 Commission nationale de l’informatique et des libertés

 Commission des participations et des transferts

 Commission de régulation de l’énergie

 Commission de la sécurité des consommateurs

 Commission des sondages

 Commission de la transparence financière de la vie politique

 Conseil de la concurrence

 Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

 Conseil supérieur de l’audiovisuel

 Défenseur des enfants

 Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

 Haute autorité de santé

 Médiateur de la République

 Cour de justice de la République

 Tribunal des Conflits

 Conseil d'Etat

 Cours administratives d'appel

 Tribunaux administratifs

 Cour des Comptes

 Chambres régionales des Comptes

 Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

(3) Štátne verejné inštitúcie

 Académie de France à Rome

 Académie de marine

 Académie des sciences d'outre-mer

 Académie des technologies

 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

 Agence de biomédicine

 Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

 Agence française de sécurité sanitaire des aliments

 Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

 Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

 Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

 Agences de l'eau

 Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

 Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

 Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

 Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

 Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)

 Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

 Bibliothèque publique d'information

 Bibliothèque nationale de France

 Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

 Caisse des Dépôts et Consignations

 Caisse nationale des autoroutes (CNA)

 Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

 Caisse de garantie du logement locatif social

 Casa de Velasquez

 Centre d'enseignement zootechnique

 Centre d'études de l'emploi

 Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

 Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

 Centre hospitalier des Quinze-Vingts

 Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 Centre des Monuments Nationaux

 Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

 Centre national des arts plastiques

 Centre national de la cinématographie

 Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

 Centre national du livre

 Centre national de documentation pédagogique

 Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

 Centre national professionnel de la propriété forestière

 Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

 Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

 Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

 Collège de France

 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

 Conservatoire National des Arts et Métiers

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

 Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

 Conservatoire national supérieur d'art dramatique

 Ecole centrale de Lille

 Ecole centrale de Lyon

 École centrale des arts et manufactures

 École française d'archéologie d'Athènes

 École française d'Extrême-Orient

 École française de Rome

 École des hautes études en sciences sociales

 Ecole du Louvre

 École nationale d'administration

 École nationale de l'aviation civile (ENAC)

 École nationale des Chartes

 École nationale d'équitation

 Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

 Écoles nationales d'ingénieurs

 Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

 Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

 École nationale de la magistrature

 Écoles nationales de la marine marchande

 École nationale de la santé publique (ENSP)

 École nationale de ski et d'alpinisme

 École nationale supérieure des arts décoratifs

 École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

 École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

 Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

 École nationale supérieure des beaux-arts

 École nationale supérieure de céramique industrielle

 École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

 Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

 Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

 Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

 Écoles nationales vétérinaires

 École nationale de voile

 Écoles normales supérieures

 École polytechnique

 École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

 École de sylviculture Crogny (Aube)

 École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

 École de viticulture – Avize (Marne)

 Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon

 Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

 Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

 Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

 Fondation Carnegie

 Fondation Singer-Polignac

 Haras nationaux

 Hôpital national de Saint-Maurice

 Institut des hautes études pour la science et la technologie

 Institut français d'archéologie orientale du Caire

 Institut géographique national

 Institut National de l'origine et de la qualité

 Institut national des hautes études de sécurité

 Institut de veille sanitaire

 Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

 Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

 Institut National d'Horticulture

 Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

 Institut national des jeunes aveugles – Paris

 Institut national des jeunes sourds – Bordeaux

 Institut national des jeunes sourds – Chambéry

 Institut national des jeunes sourds – Metz

 Institut national des jeunes sourds – Paris

 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

 Institut national de la propriété industrielle

 Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

 Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

 Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

 Institut national de recherches archéologiques préventives

 Institut National des Sciences de l'Univers

 Institut National des Sports et de l'Education Physique

 Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

 Instituts nationaux polytechniques

 Instituts nationaux des sciences appliquées

 Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

 Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

 Institut de Recherche pour le Développement

 Instituts régionaux d'administration

 Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

 Institut supérieur de mécanique de Paris

 Institut Universitaires de Formation des Maîtres

 Musée de l'armée

 Musée Gustave-Moreau

 Musée national de la marine

 Musée national J.-J.-Henner

 Musée du Louvre

 Musée du Quai Branly

 Muséum National d'Histoire Naturelle

 Musée Auguste-Rodin

 Observatoire de Paris

 Office français de protection des réfugiés et apatrides

 Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

 Office national de la chasse et de la faune sauvage

 Office National de l'eau et des milieux aquatiques

 Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

 Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

 Ordre national de la Légion d'honneur

 Palais de la découverte

 Parcs nationaux

 Universités

(4) Iné štátne verejné inštitúcie

 Union des groupements d'achats publics (UGAP)

 Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

 Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

 Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

 Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

TALIANSKO

(1) Obstarávajúce subjekty

 Presidenza del Consiglio dei Ministri

 Ministero degli Affari Esteri

 Ministero dell’Interno

 Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

 Ministero della Difesa

 Ministero dell’Economia e delle Finanze

 Ministero dello Sviluppo Economico

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

 Ministero dell’Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

 Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca

 Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(2) Iné štátne verejné orgány:

 CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

CYPRUS

 Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

 

 Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

 Υπουργικό Συμβούλιο

 Βουλή των Αντιπροσώπων

 Δικαστική Υπηρεσία

 Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

 Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

 Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

 Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

 Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

 Γραφείο Προγραμματισμού

 Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

 Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

 Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

 Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

 Υπουργείο Άμυνας

 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 Τμήμα Γεωργίας

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

 Τμήμα Δασών

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

 Μετεωρολογική Υπηρεσία

 Τμήμα Αναδασμού

 Υπηρεσία Μεταλλείων

 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

 

 Αστυνομία

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

 Τμήμα Φυλακών

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

 

 Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 Τμήμα Εργασίας

 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

 Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

 Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

 Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

 Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

 Υπουργείο Εσωτερικών

 

 Επαρχιακές Διοικήσεις

 Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

 Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

 Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 Πολιτική Άμυνα

 Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

 Υπηρεσία Ασύλου

 Υπουργείο Εξωτερικών

 Υπουργείο Οικονομικών

 

 Τελωνεία

 Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

 Στατιστική Υπηρεσία

 Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

 Κυβερνητικό Τυπογραφείο

 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

 

 Τμήμα Δημοσίων Έργων

 Τμήμα Αρχαιοτήτων

 Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

 Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

 Τμήμα Οδικών Μεταφορών

 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

 Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

 Υπουργείο Υγείας

 

 Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

 Γενικό Χημείο

 Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

 Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

 Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LOTYŠSKO

(1) Ministerstvá, ministerské sekretariáty pre zvláštne úlohy a im podriadené inštitúcie

 Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

 Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

 Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

 Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

 Satversmes aizsardzības birojs

(2) Iné štátne inštitúcie

 Augstākā tiesa

 Centrālā vēlēšanu komisija

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 Latvijas Banka

 Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

 Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

 Satversmes tiesa

 Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

 Valsts kontrole

 Valsts prezidenta kanceleja

 Tiesībsarga birojs

 Nacionālā radio un televīzijas padome

 Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (iné štátne inštitúcie, ktoré nie sú podriadené ministerstvám)

LITVA

 Prezidentūros kanceliarija

 Seimo kanceliarija

 Inštitúcie, ktoré sa zodpovedajú Seimas [parlamentu]:

 

 Lietuvos mokslo taryba;

 Seimo kontrolierių įstaiga;

 Valstybės kontrolė;

 Specialiųjų tyrimų tarnyba;

 Valstybės saugumo departamentas;

 Konkurencijos taryba;

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

 Vertybinių popierių komisija;

 Ryšių reguliavimo tarnyba;

 Nacionalinė sveikatos taryba;

 Etninės kultūros globos taryba;

 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

 Valstybinė kultūros paveldo komisija;

 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

 Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

 Vyriausioji rinkimų komisija;

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

 Vyriausybės kanceliarija

 Inštitúcie, ktoré sa zodpovedajú Vyriausybės [vláde]:

 

 Ginklų fondas;

 Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

 Kūno kultūros ir sporto departamentas;

 Lietuvos archyvų departamentas;

 Mokestinių ginčų komisija;

 Statistikos departamentas;

 Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

 Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

 Viešųjų pirkimų tarnyba;

 Narkotikų kontrolės departamentas;

 Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

 Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

 Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

 Draudimo priežiūros komisija;

 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

 Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

 Konstitucinis Teismas

 Lietuvos bankas

 Aplinkos ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Aplinkos ministerija [Ministerstvu životného prostredia]:

 

 Generalinė miškų urėdija;

 Lietuvos geologijos tarnyba;

 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

 Lietuvos standartizacijos departamentas;

 Nacionalinis akreditacijos biuras;

 Valstybinė metrologijos tarnyba;

 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

 Finansų ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Finansų ministerija [Ministerstvu financií]:

 

 Muitinės departamentas;

 Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

 Valstybinė mokesčių inspekcija;

 Finansų ministerijos mokymo centras.

 Krašto apsaugos ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Krašto apsaugos ministerijos [Ministerstvu národnej obrany]:

 

 Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

 Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

 Karo prievolės administravimo tarnyba;

 Krašto apsaugos archyvas;

 Krizių valdymo centras;

 Mobilizacijos departamentas;

 Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

 Infrastruktūros plėtros departamentas;

 Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

 Lietuvos kariuomenė

 Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

 Kultūros ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Kultūros ministerijos [Ministerstvu kultúry]:

 

 Kultūros paveldo departamentas;

 Valstybinė kalbos inspekcija.

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministerstvu práce a sociálneho zabezpečenia]:

 

 Garantinio fondo administracija;

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

 Lietuvos darbo birža;

 Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

 Trišalės tarybos sekretoriatas;

 Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

 Darbo inspekcija;

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

 Ginčų komisija;

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

 Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 Susisiekimo ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Susisiekimo ministerijos [Ministerstvu dopravy a spojov]:

 

 Lietuvos automobilių kelių direkcija;

 Valstybinė geležinkelio inspekcija;

 Valstybinė kelių transporto inspekcija;

 Pasienio kontrolės punktų direkcija.

 Sveikatos apsaugos ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministerstvu zdravotníctva]:

 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

 Valstybinė ligonių kasa;

 Valstybinė medicininio audito inspekcija;

 Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

 Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

 Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

 Farmacijos departamentas;

 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

 Lietuvos bioetikos komitetas;

 Radiacinės saugos centras.

 Švietimo ir mokslo ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministerstvo vedy a vzdelávania]:

 

 Nacionalinis egzaminų centras;

 Studijų kokybės vertinimo centras.

 Teisingumo ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Teisingumo ministerijos [Ministerstvu spravodlivosti]:

 

 Kalėjimų departamentas;

 Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

 Europos teisės departamentas

 Ūkio ministerija

 Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministerstvo hospodárstva]:

 

 Įmonių bankroto valdymo departamentas;

 Valstybinė energetikos inspekcija;

 Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

 Valstybinis turizmo departamentas

 Užsienio reikalų ministerija

 Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

 Vidaus reikalų ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Vidaus reikalų ministerijos [Ministerstvu vnútra]:

 

 Asmens dokumentų išrašymo centras;

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

 Gyventojų registro tarnyba;

 Policijos departamentas;

 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

 Turto valdymo ir ūkio departamentas;

 Vadovybės apsaugos departamentas;

 Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

 Valstybės tarnybos departamentas;

 Informatikos ir ryšių departamentas;

 Migracijos departamentas;

 Sveikatos priežiūros tarnyba;

 Bendrasis pagalbos centras.

 Žemės ūkio ministerija

 Inštitúcie podliehajúce Žemės ūkio ministerijos [Ministerstvu poľnohospodárstva]:

 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra;

 Nacionalinė žemės tarnyba;

 Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

 Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

 Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

 Žuvininkystės departamentas

 Teismai [Súdy]:

 

 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

 Lietuvos apeliacinis teismas;

 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

 apygardų teismai;

 apygardų administraciniai teismai;

 apylinkių teismai;

 Nacionalinė teismų administracija

 Generalinė prokuratūra

 Iné subjekty ústrednej verejnej správy (institucijos [inštitúcie], įstaigos [zariadenia], tarnybos[agentúry])

 

 Aplinkos apsaugos agentūra;

 Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

 Aplinkos projektų valdymo agentūra;

 Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

 Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

 Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

 Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

 Lietuvos AIDS centras;

 Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

 Valstybinis patologijos centras;

 Valstybinis psichikos sveikatos centras;

 Lietuvos sveikatos informacijos centras;

 Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

 Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

 Respublikinis mitybos centras;

 Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

 Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

 Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

 Muitinės kriminalinė tarnyba;

 Muitinės informacinių sistemų centras;

 Muitinės laboratorija;

 Muitinės mokymo centras;

 Valstybinis patentų biuras;

 Lietuvos teismo ekspertizės centras;

 Centrinė hipotekos įstaiga;

 Lietuvos metrologijos inspekcija;

 Civilinės aviacijos administracija;

 Lietuvos saugios laivybos administracija;

 Transporto investicijų direkcija;

 Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

 Pabėgėlių priėmimo centras

LUXEMBURSKO

 Ministère d’Etat

 Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration

 Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

 Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

 Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

 Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

 Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

 Ministère de l’Egalité des chances

 Ministère de l’Environnement

 Ministère de la Famille et de l’Intégration

 Ministère des Finances

 Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

 Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire

 Ministère de la Justice

 Ministère de la Santé

 Ministère de la Sécurité sociale

 Ministère des Transports

 Ministère du Travail et de l’Emploi

 Ministère des Travaux publics

MAĎARSKO

 Egészségügyi Minisztérium

 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

 Honvédelmi Minisztérium

 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

 Külügyminisztérium

 Miniszterelnöki Hivatal

 Oktatási és Kulturális Minisztérium

 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

 Pénzügyminisztérium

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium

 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

MALTA

 Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

 Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

 Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

 Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

 Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

 Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

 Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

 Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

 Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

 Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

 Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

 Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

 Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

 Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

HOLANDSKO

 Ministerie van Algemene Zaken

 

 Bestuursdepartement

 Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

 Rijksvoorlichtingsdienst

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 Bestuursdepartement

 Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

 Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

 Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

 Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

 Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

 Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

 Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

 Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

 Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

 Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (doplnkové služby patriace pod generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka)

 Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

 Ministerie van Defensie – (Ministerstvo obrany)

 

 Bestuursdepartement

 Commando Diensten Centra (CDC)

 Defensie Telematica Organisatie (DTO)

 Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

 De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

 Defensie Materieel Organisatie (DMO)

 Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

 Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

 Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

 Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

 Ministerie van Economische Zaken

 

 Bestuursdepartement

 Centraal Planbureau (CPB)

 SenterNovem

 Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

 Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

 Agentschap Telecom

 Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

 Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

 Octrooicentrum Nederland

 Consumentenautoriteit

 Ministerie van Financiën

 

 Bestuursdepartement

 Belastingdienst Automatiseringscentrum

 Belastingdienst

 de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (rôzne útvary Daňovej a colnej správy po celom Holandsku)

 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst [incl. Economische Controle dienst (ECD)]

 Belastingdienst Opleidingen

 Dienst der Domeinen

 Ministerie van Justitie

 

 Bestuursdepartement

 Dienst Justitiële Inrichtingen

 Raad voor de Kinderbescherming

 Centraal Justitie Incasso Bureau

 Openbaar Ministerie

 Immigratie en Naturalisatiedienst

 Nederlands Forensisch Instituut

 Dienst Terugkeer & Vertrek

 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 Bestuursdepartement

 Dienst Regelingen (DR)

 Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

 Algemene Inspectiedienst (AID)

 Dienst Landelijk Gebied (DLG)

 Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

 

 Bestuursdepartement

 Inspectie van het Onderwijs

 Erfgoedinspectie

 Centrale Financiën Instellingen

 Nationaal Archief

 Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

 Onderwijsraad

 Raad voor Cultuur

 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 Bestuursdepartement

 Inspectie Werk en Inkomen

 Agentschap SZW

 Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

 Bestuursdepartement

 Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

 Directoraat-generaal Personenvervoer

 Directoraat-generaal Water

 Centrale Diensten (Centrálne služby)

 Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

 Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

 Rijkswaterstaat, Bestuur

 De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (každý jednotlivý regionálny útvar generálneho riaditeľstva verejných prác a vodného hospodárstva)

 De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (každý jednotlivý špecializovaný útvar generálneho riaditeľstva verejných prác a vodného hospodárstva)

 Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

 Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

 Bouwdienst

 Corporate Dienst

 Data ICT Dienst

 Dienst Verkeer en Scheepvaart

 Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

 Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

 Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

 Waterdienst

 Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

 Port state Control

 Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

 Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

 Toezichthouder Beheer Eenheid Water

 Toezichthouder Beheer Eenheid Land

 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

 Bestuursdepartement

 Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

 Directoraat-generaal Ruimte

 Directoraat-general Milieubeheer

 Rijksgebouwendienst

 VROM Inspectie

 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

 Bestuursdepartement

 Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

 Inspectie Gezondheidszorg

 Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 Sociaal en Cultureel Planbureau

 Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

 Tweede Kamer der Staten-Generaal

 Eerste Kamer der Staten-Generaal

 Raad van State

 Algemene Rekenkamer

 Nationale Ombudsman

 Kanselarij der Nederlandse Orden

 Kabinet der Koningin

 Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

RAKÚSKO

 Bundeskanzleramt

 Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

 Bundesministerium für Finanzen

 Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

 Bundesministerium für Inneres

 Bundesministerium für Justiz

 Bundesministerium für Landesverteidigung

 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

 Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

 Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

 Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

 Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

 Bundesbeschaffung G.m.b.H

 Bundesrechenzentrum G.m.b.H

POĽSKO

 Kancelaria Prezydenta RP

 Kancelaria Sejmu RP

 Kancelaria Senatu RP

 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 Sąd Najwyższy

 Naczelny Sąd Administracyjny

 Wojewódzkie sądy administracyjne

 Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne

 Trybunat Konstytucyjny

 Najwyższa Izba Kontroli

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

 Biuro Rzecznika Praw Dziecka

 Biuro Ochrony Rządu

 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 Centralne Biuro Antykorupcyjne

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 Ministerstwo Finansów

 Ministerstwo Gospodarki

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Ministerstwo Obrony Narodowej

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Ministerstwo Skarbu Państwa

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 Ministerstwo Infrastruktury

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Ministerstwo Środowiska

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 Ministerstwo Zdrowia

 Ministerstwo Sportu i Turystyki

 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 Urząd Regulacji Energetyki

 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 Urząd Transportu Kolejowego

 Urząd Dozoru Technicznego

 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 Urząd Zamówień Publicznych

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 Urząd Lotnictwa Cywilnego

 Urząd Komunikacji Elektronicznej

 Wyższy Urząd Górniczy

 Główny Urząd Miar

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

 Główny Urząd Statystyczny

 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Państwowa Komisja Wyborcza

 Państwowa Inspekcja Pracy

 Rządowe Centrum Legislacji

 Narodowy Fundusz Zdrowia

 Polska Akademia Nauk

 Polskie Centrum Akredytacji

 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

 Polska Organizacja Turystyczna

 Polski Komitet Normalizacyjny

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Komisja Nadzoru Finansowego

 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 Komenda Główna Policji

 Komenda Główna Straży Granicznej

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 Główny Inspektorat Transportu Drogowego

 Główny Inspektorat Farmaceutyczny

 Główny Inspektorat Sanitarny

 Główny Inspektorat Weterynarii

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 Agencja Wywiadu

 Agencja Mienia Wojskowego

 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 Agencja Rynku Rolnego

 Agencja Nieruchomości Rolnych

 Państwowa Agencja Atomistyki

 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

 Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Agencja Rezerw Materiałowych

 Narodowy Bank Polski

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

 Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

 Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe“

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Urzędy wojewódzkie

 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

PORTUGALSKO

 Presidência do Conselho de Ministros

 Ministério das Finanças e da Administração Pública

 Ministério da Defesa Nacional

 Ministério dos Negócios Estrangeiros

 Ministério da Administração Interna

 Ministério da Justiça

 Ministério da Economia e da Inovação

 Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

 Ministério da Educação

 Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

 Ministério da Cultura

 Ministério da Saúde

 Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

 Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

 Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

 Presidença da Republica

 Tribunal Constitucional

 Tribunal de Contas

 Provedoria de Justiça

RUMUNSKO

 Administrația Prezidențială

 Senatul României

 Camera Deputaților

 Inalta Curte de Casație și Justiție

 Curtea Constituțională

 Consiliul Legislativ

 Curtea de Conturi

 Consiliul Superior al Magistraturii

 Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție

 Secretariatul General al Guvernului

 Cancelaria primului ministru

 Ministerul Afacerilor Externe

 Ministerul Economiei și Finanțelor

 Ministerul Justiției

 Ministerul Apărării

 Ministerul Internelor și Reformei Administrative

 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse

 Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 Ministerul Transporturilor

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței

 Ministerul Educației Cercetării și Tineretului

 Ministerul Sănătății Publice

 Ministerul Culturii și Cultelor

 Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

 Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

 Serviciul Român de Informații

 Serviciul de Informații Externe

 Serviciul de Protecție și Pază

 Serviciul de Telecomunicații Speciale

 Consiliul Național al Audiovizualului

 Consiliul Concurenței (CC)

 Direcția Națională Anticorupție

 Inspectoratul General de Poliție

 Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

 Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)

 Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

 Autoritatea Navală Română

 Autoritatea Feroviară Română

 Autoritatea Rutieră Română

 Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului

 Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

 Autoritatea Națională pentru Turism

 Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

 Autoritatea Națională pentru Tineret

 Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica

 Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației

 Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale

 Autoritatea Electorală Permanente

 Agenția pentru Strategii Guvernamentale

 Agenția Națională a Medicamentului

 Agenția Națională pentru Sport

 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

 Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

 Agenția Română pentru Conservarea Energiei

 Agenția Națională pentru Resurse Minerale

 Agenția Română pentru Investiții Străine

 Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

 Agenția Națională a Funcționarilor Publici

 Agenția Națională de Administrare Fiscală

 Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

 Agenția Națională Anti-doping

 Agenția Nucleară

 Agenția Națională pentru Protecția Familiei

 Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei

 Agenția Națională pentru Protecția Mediului

 Agenția națională Antidrog

SLOVINSKO

 Predsednik Republike Slovenije

 Državni zbor Republike Slovenije

 Državni svet Republike Slovenije

 Varuh človekovih pravic

 Ustavno sodišče Republike Slovenije

 Računsko sodišče Republike Slovenije

 Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

 Vladne službe

 Ministrstvo za finance

 Ministrstvo za notranje zadeve

 Ministrstvo za zunanje zadeve

 Ministrstvo za obrambo

 Ministrstvo za pravosodje

 Ministrstvo za gospodarstvo

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 Ministrstvo za promet

 Ministrstvo za okolje in, prostor

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 Ministrstvo za zdravje

 Ministrstvo za javno upravo

 Ministrstvo za šolstvo in šport

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 Ministrstvo za kulturo

 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 višja sodišča

 okrožna sodišča

 okrajna sodišča

 Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

 Okrožna državna tožilstva

 Državno pravobranilstvo

 Upravno sodišče Republike Slovenije

 Višje delovno in socialno sodišče

 delovna sodišča

 Davčna uprava Republike Slovenije

 Carinska uprava Republike Slovenije

 Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

 Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

 Uprava Republike Slovenije za javna plačila

 Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

 Policija

 Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

 General štab Slovenske vojske

 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

 Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

 Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

 Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

 Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

 Tržni inšpektorat Republike Slovenije

 Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

 Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

 Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

 Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

 Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

 Veterinarska uprava Republike Slovenije

 Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

 Direkcija Republike Slovenije za caste

 Prometni inšpektorat Republike Slovenije

 Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

 Agencija Republike Slovenije za okolje

 Geodetska uprava Republike Slovenije

 Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

 Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

 Inšpektorat Republike Slovenije za delo

 Zdravstveni inšpektorat

 Urad Republike Slovenije za kemikalije

 Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

 Urad Republike Slovenije za meroslovje

 Urad za visoko šolstvo

 Urad Republike Slovenije za mladino

 Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

 Arhiv Republike Slovenije

 Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

 Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

 Služba vlade za zakonodajo

 Služba vlade za evropske zadeve

 Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

 Urad vlade za komuniciranje

 Urad za enake možnosti

 Urad za verske skupnosti

 Urad za narodnosti

 Urad za makroekonomske analize in razvoj

 Statistični urad Republike Slovenije

 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

 Protokol Republike Slovenije

 Urad za varovanje tajnih podatkov

 Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

 Informacijski pooblaščenec

 Državna volilna komisija

SLOVENSKO

Ministerstvá a iné orgány ústrednej štátnej správy, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov:

 Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

 Národná rada Slovenskej republiky

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

 Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 Úrad vlády Slovenskej republiky

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

 Štatistický úrad Slovenskej republiky

 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 Úrad pre verejné obstarávanie

 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

 Národný bezpečnostný úrad

 Ústavný súd Slovenskej republiky

 Najvyšší súd Slovenskej republiky

 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 Úrad pre finančný trh

 Úrad na ochranu osobných údajov

 Kancelária verejného ochrancu práv

FÍNSKO

 Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet

 Liikenne- Ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet

 

 Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE

 Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen

 Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet

 Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket

 Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet

 Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK

 Rautatievirasto – Järnvägsverket

 Tiehallinto – Vägförvaltningen

 Viestintävirasto – Kommunikationsverket

 Maa- Ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet

 

 Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket

 Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket

 Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket

 Oikeusministeriö – Justitieministeriet

 

 Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå

 Tuomioistuimet – domstolar

 Korkein oikeus – Högsta domstolen

 Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen

 Hovioikeudet – hovrätter

 Käräjäoikeudet – tingsrätter

 Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar

 Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen

 Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen

 Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen

 Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden

 Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

 HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

 Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå

 Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden

 Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral

 Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral

 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet

 Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen

 Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor

 Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket

 Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

 Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande

 Saamelaiskäräjät – Sametinget

 Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet

 Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet

 Opetusministeriö – Undervisningsministeriet

 

 Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen

 Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå

 Puolustusministeriö – Försvarsministeriet

 

 Puolustusvoimat – Försvarsmakten

 Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet

 

 Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen

 Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen

 Liikkuva poliisi – Rörliga polisen

 Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet

 Lääninhallitukset – Länstyrelserna

 Suojelupoliisi – Skyddspolisen

 Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan

 Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral

 Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral

 Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors

 Pelastusopisto – Räddningsverket

 Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket

 Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket

 Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral

 Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet

 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet

 Lääkelaitos – Läkemedelsverket

 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården

 Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen

 Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet

 Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral

 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings – och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

 Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen

 Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet

 Kuluttajavirasto – Konsumentverket

 Kilpailuvirasto – Konkurrensverket

 Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen

 Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå

 Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förläggningar för asylsökande

 Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

 Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen

 Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen

 Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen

 Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande

 Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen

 Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer teknologi och innovationer

 Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen

 Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral

 Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden

 Työneuvosto – Arbetsrådet

 Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå

 Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet

 Valtioneuvoston Kanslia – Statsrådets Kansli

 Valtiovarainministeriö – Finansministeriet

 

 Valtiokonttori – Statskontoret

 Verohallinto – Skatteförvaltningen

 Tullilaitos – Tullverket

 Tilastokeskus – Statistikcentralen

 Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral

 Ympäristöministeriö – Miljöministeriet

 

 Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral

 Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

 Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk

ŠVÉDSKO

A

 Affärsverket svenska kraftnät

 Akademien för de fria konsterna

 Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

 Allmänna pensionsfonden

 Allmänna reklamationsnämnden

 Ambassader

 Ansvarsnämnd, statens

 Arbetsdomstolen

 Arbetsförmedlingen

 Arbetsgivarverk, statens

 Arbetslivsinstitutet

 Arbetsmiljöverket

 Arkitekturmuseet

 Arrendenämnder

 Arvsfondsdelegationen

 Arvsfondsdelegationen

B

 Banverket

 Barnombudsmannen

 Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

 Bergsstaten

 Biografbyrå, statens

 Biografiskt lexikon, svenskt

 Birgittaskolan

 Blekinge tekniska högskola

 Bokföringsnämnden

 Bolagsverket

 Bostadsnämnd, statens

 Bostadskreditnämnd, statens

 Boverket

 Brottsförebyggande rådet

 Brottsoffermyndigheten

C

 Centrala studiestödsnämnden

D

 Danshögskolan

 Datainspektionen

 Departementen

 Domstolsverket

 Dramatiska institutet

E

 Ekeskolan

 Ekobrottsmyndigheten

 Ekonomistyrningsverket

 Ekonomiska rådet

 Elsäkerhetsverket

 Energimarknadsinspektionen

 Energimyndighet, statens

 EU/FoU-rådet

 Exportkreditnämnden

 Exportråd, Sveriges

F

 Fastighetsmäklarnämnden

 Fastighetsverk, statens

 Fideikommissnämnden

 Finansinspektionen

 Finanspolitiska rådet

 Finsk-svenska gränsälvskommissionen

 Fiskeriverket

 Flygmedicincentrum

 Folkhälsoinstitut, statens

 Fonden för fukt- och mögelskador

 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

 Folke Bernadotte Akademin

 Forskarskattenämnden

 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

 Fortifikationsverket

 Forum för levande historia

 Försvarets materielverk

 Försvarets radioanstalt

 Försvarets underrättelsenämnd

 Försvarshistoriska museer, statens

 Försvarshögskolan

 Försvarsmakten

 Försäkringskassan

G

 Gentekniknämnden

 Geologiska undersökning

 Geotekniska institut, statens

 Giftinformationscentralen

 Glesbygdsverket

 Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

 Granskningsnämnden för radio och TV

 Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

 Gymnastik- och Idrottshögskolan

 Göteborgs universitet

H

 Handelsflottans kultur- och fritidsråd

 Handelsflottans pensionsanstalt

 Handelssekreterare

 Handelskamrar, auktoriserade

 Handikappombudsmannen

 Handikappråd, statens

 Harpsundsnämnden

 Haverikommission, statens

 Historiska museer, statens

 Hjälpmedelsinstitutet

 Hovrätterna

 Hyresnämnder

 Häktena

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

 Högskolan Dalarna

 Högskolan i Borås

 Högskolan i Gävle

 Högskolan i Halmstad

 Högskolan i Kalmar

 Högskolan i Karlskrona/Ronneby

 Högskolan i Kristianstad

 Högskolan i Skövde

 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

 Högskolan på Gotland

 Högskolans avskiljandenämnd

 Högskoleverket

 Högsta domstolen

I

 ILO kommittén

 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

 Inspektionen för strategiska produkter

 Institut för kommunikationsanalys, statens

 Institut för psykosocial medicin, statens

 Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

 Institutet för rymdfysik

 Institutet för tillväxtpolitiska studier

 Institutionsstyrelse, statens

 Insättningsgarantinämnden

 Integrationsverket

 Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

 Jordbruksverk, statens

 Justitiekanslern

 Jämställdhetsombudsmannen

 Jämställdhetsnämnden

 Järnvägar, statens

 Järnvägsstyrelsen

K

 Kammarkollegiet

 Kammarrätterna

 Karlstads universitet

 Karolinska Institutet

 Kemikalieinspektionen

 Kommerskollegium

 Konjunkturinstitutet

 Konkurrensverket

 Konstfack

 Konsthögskolan

 Konstnärsnämnden

 Konstråd, statens

 Konsulat

 Konsumentverket

 Krigsvetenskapsakademin

 Krigsförsäkringsnämnden

 Kriminaltekniska laboratorium, statens

 Kriminalvården

 Krisberedskapsmyndigheten

 Kristinaskolan

 Kronofogdemyndigheten

 Kulturråd, statens

 Kungl. Biblioteket

 Kungl. Konsthögskolan

 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

 Kungl. Tekniska högskolan

 Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

 Kungl Vetenskapsakademin

 Kustbevakningen

 Kvalitets- och kompetensråd, statens

 Kärnavfallsfondens styrelse

L

 Lagrådet

 Lantbruksuniversitet, Sveriges

 Lantmäteriverket

 Linköpings universitet

 Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

 Livsmedelsverk, statens

 Livsmedelsekonomiska institutet

 Ljud- och bildarkiv, statens

 Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

 Lotteriinspektionen

 Luftfartsverket

 Luftfartsstyrelsen

 Luleå tekniska universitet

 Lunds universitet

 Läkemedelsverket

 Läkemedelsförmånsnämnden

 Länsrätterna

 Länsstyrelserna

 Lärarhögskolan i Stockholm

M

 Malmö högskola

 Manillaskolan

 Maritima muséer, statens

 Marknadsdomstolen

 Medlingsinstitutet

 Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

 Migrationsverket

 Militärhögskolor

 Mittuniversitetet

 Moderna museet

 Museer för världskultur, statens

 Musikaliska Akademien

 Musiksamlingar, statens

 Myndigheten för handikappolitisk samordning

 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

 Myndigheten för skolutveckling

 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

 Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

 Mälardalens högskola

N

 Nationalmuseum

 Nationellt centrum för flexibelt lärande

 Naturhistoriska riksmuseet

 Naturvårdsverket

 Nordiska Afrikainstitutet

 Notarienämnden

 Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

 Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

 Nämnden mot diskriminering

 Nämnden för elektronisk förvaltning

 Nämnden för RH anpassad utbildning

 Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

 Oljekrisnämnden

 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

 Operahögskolan i Stockholm

P

 Patent- och registreringsverket

 Patentbesvärsrätten

 Pensionsverk, statens

 Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

 Pliktverk, Totalförsvarets

 Polarforskningssekretariatet

 Post- och telestyrelsen

 Premiepensionsmyndigheten

 Presstödsnämnden

R

 Radio- och TV–verket

 Rederinämnden

 Regeringskansliet

 Regeringsrätten

 Resegarantinämnden

 Registernämnden

 Revisorsnämnden

 Riksantikvarieämbetet

 Riksarkivet

 Riksbanken

 Riksdagsförvaltningen

 Riksdagens ombudsmän

 Riksdagens revisorer

 Riksgäldskontoret

 Rikshemvärnsrådet

 Rikspolisstyrelsen

 Riksrevisionen

 Rikstrafiken

 Riksutställningar, Stiftelsen

 Riksvärderingsnämnden

 Rymdstyrelsen

 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

 Räddningsverk, statens

 Rättshjälpsmyndigheten

 Rättshjälpsnämnden

 Rättsmedicinalverket

S

 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

 Sameskolstyrelsen och sameskolor

 Sametinget

 SIS, Standardiseringen i Sverige

 Sjöfartsverket

 Skatterättsnämnden

 Skatteverket

 Skaderegleringsnämnd, statens

 Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

 Skogsstyrelsen

 Skogsvårdsstyrelserna

 Skogs och lantbruksakademien

 Skolverk, statens

 Skolväsendets överklagandenämnd

 Smittskyddsinstitutet

 Socialstyrelsen

 Specialpedagogiska institutet

 Specialskolemyndigheten

 Språk- och folkminnesinstitutet

 Sprängämnesinspektionen

 Statistiska centralbyrån

 Statskontoret

 Stockholms universitet

 Stockholms internationella miljöinstitut

 Strålsäkerhetsmyndigheten

 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

 Styrelsen för Samefonden

 Styrelsen för psykologiskt försvar

 Stängselnämnden

 Svenska institutet

 Svenska institutet för europapolitiska studier

 Svenska ESF rådet

 Svenska Unescorådet

 Svenska FAO kommittén

 Svenska Språknämnden

 Svenska Skeppshypotekskassan

 Svenska institutet i Alexandria

 Sveriges författarfond

 Säkerhetspolisen

 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

 Södertörns högskola

T

 Taltidningsnämnden

 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

 Teaterhögskolan i Stockholm

 Tingsrätterna

 Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

 Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

 Totalförsvarets forskningsinstitut

 Totalförsvarets pliktverk

 Tullverket

 Turistdelegationen

U

 Umeå universitet

 Ungdomsstyrelsen

 Uppsala universitet

 Utlandslönenämnd, statens

 Utlänningsnämnden

 Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

 Utrikesnämnden

 Utsädeskontroll, statens

V

 Valideringsdelegationen

 Valmyndigheten

 Vatten- och avloppsnämnd, statens

 Vattenöverdomstolen

 Verket för förvaltningsutveckling

 Verket för högskoleservice

 Verket för innovationssystem (VINNOVA)

 Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

 Vetenskapsrådet

 Veterinärmedicinska anstalt, statens

 Veterinära ansvarsnämnden

 Väg- och transportforskningsinstitut, statens

 Vägverket

 Vänerskolan

 Växjö universitet

 Växtsortnämnd, statens

Å

 Åklagarmyndigheten

 Åsbackaskolan

Ö

 Örebro universitet

 Örlogsmannasällskapet

 Östervångsskolan

 Överbefälhavaren

 Överklagandenämnden för högskolan

 Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

 Överklagandenämnden för studiestöd

 Överklagandenämnden för totalförsvaret

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

 Cabinet Office

 

 Office of the Parliamentary Counsel

 Central Office of Information

 Charity Commission

 Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

 Crown Prosecution Service

 Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

 

 Competition Commission

 Gas and Electricity Consumers’ Council

 Office of Manpower Economics

 Department for Children, Schools and Families

 Department of Communities and Local Government

 

 Rent Assessment Panels

 Department for Culture, Media and Sport

 

 British Library

 British Museum

 Commission for Architecture and the Built Environment

 The Gambling Commission

 Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

 Imperial War Museum

 Museums, Libraries and Archives Council

 National Gallery

 National Maritime Museum

 National Portrait Gallery

 Natural History Museum

 Science Museum

 Tate Gallery

 Victoria and Albert Museum

 Wallace Collection

 Department for Environment, Food and Rural Affairs

 

 Agricultural Dwelling House Advisory Committees

 Agricultural Land Tribunals

 Agricultural Wages Board and Committees

 Cattle Breeding Centre

 Countryside Agency

 Plant Variety Rights Office

 Royal Botanic Gardens, Kew

 Royal Commission on Environmental Pollution

 Department of Health

 

 Dental Practice Board

 National Health Service Strategic Health Authorities

 NHS Trusts

 Prescription Pricing Authority

 Department for Innovation, Universities and Skills

 

 Higher Education Funding Council for England

 National Weights and Measures Laboratory

 Patent Office

 Department for International Development

 Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

 

 Legal Secretariat to the Law Officers

 Department for Transport

 

 Maritime and Coastguard Agency

 Department for Work and Pensions

 

 Disability Living Allowance Advisory Board

 Independent Tribunal Service

 Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

 Occupational Pensions Regulatory Authority

 Regional Medical Service

 Social Security Advisory Committee

 Export Credits Guarantee Department

 Foreign and Commonwealth Office

 

 Wilton Park Conference Centre

 Government Actuary’s Department

 Government Communications Headquarters

 Home Office

 

 HM Inspectorate of Constabulary

 House of Commons

 House of Lords

 Ministry of Defence

 

 Defence Equipment & Support

 Meteorological Office

 Ministry of Justice

 

 Boundary Commission for England

 Combined Tax Tribunal

 Council on Tribunals

 Court of Appeal – Criminal

 Employment Appeals Tribunal

 Employment Tribunals

 HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

 Immigration Appellate Authorities

 Immigration Adjudicators

 Immigration Appeals Tribunal

 Lands Tribunal

 Law Commission

 Legal Aid Fund (England and Wales)

 Office of the Social Security Commissioners

 Parole Board and Local Review Committees

 Pensions Appeal Tribunals

 Public Trust Office

 Supreme Court Group (England and Wales)

 Transport Tribunal

 The National Archives

 National Audit Office

 National Savings and Investments

 National School of Government

 Northern Ireland Assembly Commission

 Northern Ireland Court Service

 

 Coroners Courts

 County Courts

 Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

 Crown Court

 Enforcement of Judgements Office

 Legal Aid Fund

 Magistrates’ Courts

 Pensions Appeals Tribunals

 Northern Ireland, Department for Employment and Learning

 Northern Ireland, Department for Regional Development

 Northern Ireland, Department for Social Development

 Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

 Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

 Northern Ireland, Department of Education

 Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

 Northern Ireland, Department of the Environment

 Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

 Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

 Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

 Northern Ireland Office

 

 Crown Solicitor’s Office

 Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

 Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

 Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

 Police Service of Northern Ireland

 Probation Board for Northern Ireland

 State Pathologist Service

 Office of Fair Trading

 Office for National Statistics

 

 National Health Service Central Register

 Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

 Paymaster General’s Office

 Postal Business of the Post Office

 Privy Council Office

 Public Record Office

 HM Revenue and Customs

 

 The Revenue and Customs Prosecutions Office

 Royal Hospital, Chelsea

 Royal Mint

 Rural Payments Agency

 Scotland, Auditor-General

 Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

 Scotland, General Register Office

 Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer

 Scotland, Registers of Scotland

 The Scotland Office

 The Scottish Ministers

 

 Architecture and Design Scotland

 Crofters Commission

 Deer Commission for Scotland

 Lands Tribunal for Scotland

 National Galleries of Scotland

 National Library of Scotland

 National Museums of Scotland

 Royal Botanic Garden, Edinburgh

 Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

 Scottish Further and Higher Education Funding Council

 Scottish Law Commission

 Community Health Partnerships

 Special Health Boards

 Health Boards

 The Office of the Accountant of Court

 High Court of Justiciary

 Court of Session

 HM Inspectorate of Constabulary

 Parole Board for Scotland

 Pensions Appeal Tribunals

 Scottish Land Court

 Sheriff Courts

 Scottish Police Services Authority

 Office of the Social Security Commissioners

 The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

 Keeper of the Records of Scotland

 The Scottish Parliamentary Body Corporate

 HM Treasury

 

 Office of Government Commerce

 United Kingdom Debt Management Office

 The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

 The Welsh Ministers

 

 Higher Education Funding Council for Wales