15.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 373/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgie) dne 16. července 2018 – Argenta Spaarbank NV v. Belgische Staat

(Věc C-459/18)

(2018/C 373/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Argenta Spaarbank NV

Žalovaný: Belgische Staat

Předběžná otázka

Brání článek 49 Smlouvy o fungování Evropské unie vnitrostátní daňové právní úpravě, na jejímž základě je při výpočtu zdanitelného zisku společnosti, která má v Belgii neomezenou daňovou povinnost a která má stálou provozovnu v jiném členském státě, jejíž zisky jsou v Belgii zcela osvobozeny od daně podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, uzavřené mezi Belgií a tímto jiným členským státem,

odpočet za rizikový kapitál snížen o částku odpočtu za rizikový kapitál, který je vypočten na základě kladného rozdílu mezi čistou účetní hodnotou aktiv uvedené stálé provozovny na jedné straně a úhrnu pasiv, která nejsou součástí vlastního kapitálu společnosti a která jsou přičitatelná této provozovně, na druhé straně, a

výše uvedené snížení se neprovede, pokud je částka odpovídající snížení nižší než zisk této stálé provozovny,

zatímco se snížení odpočtu za rizikový kapitál neprovede, jestliže lze tento kladný rozdíl přičíst stálé provozovně, která se nachází v Belgii?