23.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/32


SKLEP SVETA 2010/800/SZVP

z dne 22. decembra 2010

o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/795/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 20. novembra 2006 sprejel Skupno stališče Sveta 2006/795/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (1) (v nadaljnjem besedilu: DLRK), s katerim se je izvajala Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: RVSZN) 1718 (2006).

(2)

Svet je 27. julija 2009 sprejel Skupno stališče 2009/573/SZVP (2), s katerim se je spremenilo Skupno stališče 2006/795/SZVP in izvajala RVSZN 1874 (2009).

(3)

Svet je 22. decembra 2009 sprejel Sklep 2009/1002/SZVP (3), s katerim se je spremenilo Skupno stališče 2006/795/SZVP.

(4)

V skladu s členom 7(2) Skupnega stališča 2006/795/SZVP je Svet opravil celovit pregled seznamov oseb in subjektov iz prilog II in III k navedenemu skupnemu stališču, za katere so se uporabljali členi 3(1)(b) in (c) ter 4(1)(b) in (c) Skupnega stališča. Svet je sklenil, da bi morali za zadevne osebe in subjekte še naprej veljati omejevalni ukrepi.

(5)

Svet je opredelil dodatne osebe in subjekte, za katere bi morali veljati omejevalni ukrepi.

(6)

Postopek za spremembo prilog I in II k temu sklepu bi moral med drugim določati, da se osebe in subjekti, ki so uvrščeni na seznam, obvestijo o razlogih za to uvrstitev, tako da se jim tako da možnost, da predložijo pripombe. Kadar so predložene pripombe ali tehtni novi dokazi, bi moral Svet ob upoštevanju teh pripomb preučiti svojo odločitev in o tem ustrezno obvestiti zadevno osebo ali subjekt.

(7)

Ta sklep spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem pa spoštuje pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča, lastninsko pravico in pravico do varstva osebnih podatkov. Ta sklep bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(8)

Ta sklep tudi v celoti upošteva obveznosti držav članic, ki izhajajo iz Listine Združenih narodov, in pravno zavezujočih resolucij Varnostnega sveta.

(9)

Skupno stališče 2006/795/SZVP bi bilo treba razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(10)

Izvedbeni ukrepi Unije so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 329/2007 z dne 27. marca 2007 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (4)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos naslednjih predmetov in tehnologije, vključno s programsko opremo, v DLRK s strani državljanov držav članic ali prek ozemlja držav članic ali z njega ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo je prepovedan ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja držav članic ali ne:

(a)

orožje in sorodni materiali vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaška vozila in oprema, paravojaška oprema in rezervni deli za prej omenjeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja Unije in njenih držav članic v DLRK;

(b)

vsi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki jih je določil Varnostni svet ali Odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 12 RVSZN 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu: Odbor za sankcije), v skladu z odstavkom 8(a)(ii) RVSZN 1718 (2006) in ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(c)

nekateri drugi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanimi z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali bi lahko prispevali k njenim vojaškim dejavnostim, ki vključujejo blago z dvojno rabo in tehnologijo iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (5). Unija sprejme potrebne ukrepe, da bi določila ustrezne predmete, na katere se nanaša ta določba.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati tehnično usposabljanje, nasvete, storitve, pomoč ali posredniške storitve, povezane s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1 ali s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1, vključno zlasti s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov in tehnologije ali za zagotavljanje sorodnega tehničnega usposabljanja, nasvetov, storitev, pomoči ali posredniških storitev, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(c)

zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) in (b).

3.   Prepovedano je tudi naročanje iz DLRK predmetov ali tehnologije iz odstavka 1 s strani državljanov držav članic ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo, pa tudi zagotavljanje tehničnega usposabljanja državljanom držav članic, nasvetov, storitev, pomoči, financiranja in finančne podpore iz odstavka 2 s strani DLRK, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

Člen 2

1.   Države članice ne sprejemajo novih obveznosti za subvencije, finančno pomoč ali ugodna posojila za DLRK, vključno prek sodelovanja držav članic v mednarodnih finančnih institucijah, razen za humanitarne in razvojne namene, ko gre za neposredno zadovoljevanje potreb civilnega prebivalstva ali spodbujanje denuklearizacije. Države članice si obenem skrbno prizadevajo za zmanjšanje obstoječih obveznosti in, če je mogoče, njihovo končanje.

2.   Države članice ne zagotavljajo javne finančne podpore za trgovino z DLRK, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanj svojim državljanom ali subjektom, ki se ukvarjajo s takšnimi trgovskimi posli, kadar bi takšna finančna podpora lahko prispevala k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje.

Člen 3

Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos luksuznega blaga v DLRK s strani državljanov držav članic ali prek ozemlja držav članic ali z njega ali z uporabo plovil ali zrakoplovov držav članic pod njihovo zastavo je prepovedan ne glede na to, ali izvira z ozemlja držav članic ali ne.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi se prepreči vstop na njihovo ozemlje ali tranzit prek njega:

(a)

osebam in njihovim družinskim članom, navedenim v Prilogi I, ki jih je Odbor za sankcije ali Varnostni svet določil za odgovorne – vključno zaradi njihove podpore ali spodbujanja – za politike DLRK glede njenih programov, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(b)

osebam iz Priloge II, ki niso zajete s Prilogo I in ki so odgovorne – vključno zaradi njihove podpore ali spodbujanja – za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje;

(c)

osebam iz Priloge III, ki niso zajete s Prilogo I ali Prilogo II in ki opravljajo finančne storitve ali prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali v katerega so vključeni državljani držav članic ali subjekti, ustanovljeni v skladu z njihovimi zakoni, ali osebe ali finančne institucije na njihovem ozemlju.

2.   Odstavek 1(a) se ne uporablja v primerih, ko Odbor za sankcije za vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje upravičeno s potrebo po humanitarni pomoči, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko Odbor za sankcije sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem RVSZN 1718 (2006) ali RVSZN 1874 (2009).

3.   Odstavek 1 držav članic ne zavezuje, da lastnim državljanom zavrnejo vstop na svoje ozemlje.

4.   Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje obveznost po mednarodnem pravu, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skliče ali katere pokrovitelji so Združeni narodi;

(c)

v okviru večstranskega sporazuma, s katerim so predvideni privilegiji in imunitete;

(d)

v okviru Lateranske pogodbe, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

5.   Odstavek 4 se uporablja tudi v primerih, ko je posamezna država članica gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

6.   Svet je ustrezno obveščen o vseh primerih, ko država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 4 ali 5.

7.   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih z odstavkom 1(b) in (c), kadar je potovanje upravičeno iz razlogov nujne potrebe po humanitarni pomoči ali iz razlogov udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih se odvija politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v DLRK.

8.   Država članica, ki želi odobriti izjeme iz odstavka 7, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta ne vloži pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Če eden ali več članov Sveta vloži ugovor, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

9.   Kadar država članica na podlagi odstavkov 4, 5 in 7 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, navedenim v prilogah I, II ali III, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, in na osebe, na katere se nanaša.

Člen 5

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki neposredno ali posredno pripadajo, so v lasti oziroma jih posedujejo ali nadzirajo:

(a)

osebe in subjekti, iz Priloge I, za katere Odbor za sankcije ali Varnostni svet določi, da sodelujejo v programih DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali te – tudi z nezakonitimi sredstvi – podpirajo;

(b)

osebe in subjekti iz Priloge II, ki niso zajeti s Prilogo I in ki so odgovorni za programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom;

(c)

osebe in subjekti iz priloge III, ki niso zajeti s Prilogo I ali Prilogo II in ki opravljajo finančne storitve ali prenos kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali v katerega so vključeni državljani držav članic ali subjekti, ustanovljeni v skladu z zakoni držav članic, ali osebe ali finančne institucije na njihovem ozemlju, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali subjekti v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

2.   Osebam in subjektom iz odstavka 1 se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb, vključno s plačilom živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev;

(b)

namenjeni izključno za plačilo sprejemljivih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev; ali

(c)

namenjeni izključno za plačila pristojbin ali stroškov storitev za rutinsko vodenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov v skladu z nacionalno zakonodajo.

Potem ko zadevna država članica Odbor za sankcije uradno obvesti o nameri, da osebam in subjektom iz Priloge I po potrebi dovoli dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor za sankcije v petih delovnih dnevih po takšnem uradnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za poravnavo izrednih stroškov za osebe in subjekte iz Priloge I, če zadevna država članica o tem predhodno uradno obvesti Odbor za sankcije in Odbor za sankcije to odobri; ali

(b)

predmet sodne, upravne ali arbitražne pravice do zadržanja ali razsodbe; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te pravice do zadržanja ali razsodbe, pod pogojem, da je pravica do zadržanja ali razsodba nastala pred datumom, ko je Odbor za sankcije, Varnostni svet ali Svet določil osebo ali subjekt iz odstavka 1, in da ni v korist osebe ali subjekta iz odstavka 1, potem ko zadevna država članica v primeru oseb in subjektov iz Priloge I uradno obvesti Odbor za sankcije.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na teh računih; ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred 14. oktobrom 2006,

pod pogojem, da za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja odstavek 1.

Člen 6

1.   Z namenom preprečitve opravljanja finančnih storitev ali prenosa kakršnega koli finančnega ali drugega premoženja ali virov, ki bi lahko prispevali k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, na ozemlje držav članic, prek ali z njega ali državljanom držav članic ali subjektom, ustanovljenim v skladu z zakoni držav članic, ali osebam ali finančnim institucijam v pristojnosti držav članic ali z njihove strani, države članice pozorneje spremljajo dejavnosti finančnih institucij v njihovi pristojnosti:

(a)

banke s sedežem v DLRK,

(b)

podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v DLRK iz Priloge IV, ki so pod jurisdikcijo držav članic,

(c)

podružnice in hčerinske družbe bank s sedežem v DLRK iz Priloge V, ki niso pod jurisdikcijo držav članic, ter

(d)

finančne subjekte iz Priloge V, ki nimajo sedeža v DLRK niti niso pod jurisdikcijo držav članic, vendar jih nadzirajo osebe in subjekti s sedežem v DLRK,

da bi se izognili takim dejavnostim, ki bi lahko prispevale k programom ali dejavnostim DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   V ta namen se od finančnih institucij zahteva, da pri poslovanju z bankami in finančnimi subjekti iz odstavka 1:

(a)

neprekinjeno pozorno spremljajo gibanja na računih, vključno s svojimi programi za skrbno preverjanje strank in v okviru svojih obveznosti glede pranja denarja in financiranja terorizma;

(b)

vztrajajo, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije, in zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni;

(c)

v obdobju pet let hranijo vse evidence transakcij in jih na zahtevo dajo na voljo nacionalnim organom;

(d)

če sumijo ali imajo utemeljen razlog za sum, da bi lahko sredstva prispevala k financiranju programov ali dejavnosti DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi raketami ali drugim orožjem za množično uničevanje, to takoj sporočijo finančni obveščevalni enoti (FIU) ali drugemu, posebej v ta namen imenovanemu pristojnemu organu zadevne države članice. FIU ali drugemu pristojnemu organu se pravočasno, posredno ali neposredno, priskrbi dostop do finančnih in upravnih informacij ter informacij o kazenskem pregonu, ki jih potrebuje za ustrezno izvedbo svojih nalog, vključno z analizo poročil o sumljivih transakcijah.

Člen 7

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava na svojem ozemlju, vključno na letališčih in v pristaniščih, pregledajo vsakršen tovor, ki je namenjen v DLRK ali od tam prihaja, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan s tem sklepom.

2.   Države članice s soglasjem države zastave pregledajo plovila na odprtem morju, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor takšnih plovil vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi tega sklepa.

3.   Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sodelujejo pri pregledih na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.   Od plovil in zrakoplovov, ki prevažajo tovor v in iz DLRK, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, zahteva dodatna informacija pred prihodom ali pred odhodom.

5.   V primeru pregleda iz odstavkov 1 in 2 države članice zasežejo in uničijo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi tega sklepa, v skladu z odstavkom 14 RVSZN 1874 (2009).

6.   Državljanom držav članic ali z ozemlja držav članic je prepovedano opravljati storitve oskrbovanja plovil DLRK z gorivom ali drugimi zalogami ali katere koli druge storitve za plovila, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da plovila prevažajo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan s tem sklepom, razen če je opravljanje takšnih storitev nujno za humanitarne namene ali dokler tovor ni pregledan in po potrebi zasežen in uničen v skladu z odstavki 1, 2 in 4.

Člen 8

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi pazljivo spremljajo in preprečijo, da bi bili državljani DLRK na njihovem ozemlju ali s strani njihovih državljanov deležni specializiranega izobraževanja ali usposabljanja v strokah, ki bi prispevale k dejavnostim DLRK, nevarnim z vidika širjenja jedrskega orožja, in razvoju nosilnih sistemov jedrskega orožja.

Člen 9

1.   Svet sprejme spremembe Priloge I na podlagi ugotovitev Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

2.   Svet na predlog držav članic ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko soglasno sestavi sezname v prilogah II in III in jih spremeni.

Člen 10

1.   Kadar Varnostni svet ali Odbor uvrsti osebo ali subjekt na seznam, Svet to osebo ali subjekt vključi v Prilogo I.

2.   Kadar Svet odloči, da bodo za osebo ali subjekt veljali ukrepi iz členov 4(1)(b) in (c) ter 5(1)(b) in (c), Prilogo II ustrezno spremeni.

3.   Svet svojo odločitev, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, sporoči osebi ali subjektu iz odstavkov 1 in 2, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo sporočila, s tem pa tej osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

4.   Kadar se predložijo pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 11

1.   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam, ki jih glede Priloge I zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije.

2.   Prilogi I in II vključujeta tudi podatke, če so na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, ki jih glede Priloge I posreduje Varnostni svet ali Odbor za sankcije. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum uvrstitve na seznam s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 12

1.   Ta sklep se pregleda in po potrebi spremeni, predvsem kar zadeva kategorije oseb, subjektov ali predmetov oziroma dodatnih oseb, subjektov ali predmetov, za katere veljajo omejitveni ukrepi, ali ob upoštevanju ustreznih resolucij Varnostnega sveta.

2.   Ukrepi določeni v členu 6 se pregledajo v šestih mesecih od sprejetja tega sklepa.

3.   Ukrepi iz členov 4(1)(b) in (c) ter 5(1)(b) in (c) se pregledajo v rednih časovnih presledkih in vsaj vsakih 12 mesecev. Za zadevne osebe in subjekte prenehajo veljati, če Svet v skladu s postopkom iz člena 9(2) ugotovi, da pogoji za njihovo uporabo niso več izpolnjeni.

Člen 13

Skupno stališče 2006/795/SZVP se razveljavi.

Člen 14

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 22. decembra 2010

Za Svet

Predsednik

S. VANACKERE


(1)  UL L 322, 22.11.2006, str. 32.

(2)  UL L 197, 29.7.2009, str. 111.

(3)  UL L 346, 23.12.2009, str. 47.

(4)  UL L 88, 29.3.2007, str. 1.

(5)  UL L 134, 29.5.2009, str. 1.


PRILOGA I

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(a) in 5(1)(a)

 

Ime:

Drugo ime

Datum rojstva

Datum uvrstitve na seznam

Drugi podatki

1.

Yun Ho-jin

tudi Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktor podjetja Namchongang Trading Corporation; nadzira uvoz predmetov, potrebnih za izvajanje programa za obogatitev urana.

2.

Ri Je-son

tudi Ri Che-son

1938

16.7.2009

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (General Bureau of Atomic Energy – GBAE), najpomembnejše agencije, ki vodi jedrski program Demokratične ljudske republike Koreje; pomaga pri različnih jedrskih dejavnostih, med drugim tudi vodenju Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu s strani GBAE in podjetja Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktor v Generalnem uradu za atomsko energijo (GBAE); sodeluje pri jedrskem programu Demokratične ljudske republike Koreje kot vodja urada za znanstvene napotke pri GBAE deloval, v znanstvenem odboru pri Skupnem inštitutu za jedrske raziskave.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Nekdanji direktor Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu, ki je nadziral tri ključne objekte, ki sodelujejo pri proizvodnji plutonija, ki je primeren za orožje: obrat za proizvodnjo goriva, jedrski reaktor in obrat za predelavo.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktor podjetja Korea Ryongaksan General Trading Corporation; vključen v program Demokratične ljudske republike Koreje za balistične rakete.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(a)

 

Ime:

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrstitve na seznam

Drugi podatki

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

tudi CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; tudi EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; tudi DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; tudi „KOMID“

Centralno okrožje, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Pomemben trgovec z orožjem in glavni izvoznik blaga in opreme, ki sta povezana z balističnimi raketami in klasičnim orožjem.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

tudi KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; tudi LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pjongjang, DLRK; Rakwon-dong, okrožje Pothonggang District, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Obrambni konglomerat, specializiran za nabavo blaga za obrambno industrijo DLRK in za podporo tej državi pri prodaji blaga, povezanega z vojsko.

3.

Tanchon Commercial Bank

tudi CHANGGWANG CREDIT BANK; tudi KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Okrožje Saemul 1-Dong Pyongchon, Pjongjang, DLRK.

24.4.2009

Najpomembnejši finančni subjekt DLRK za prodajo klasičnega orožja, balističnih raket in blaga, povezanega s sestavljanjem in izdelavo takega orožja.

4.

Namchongang Trading Corporation

tudi NCG; tudi NAMCHONGANG TRADING; tudi NAM CHON GANG CORPORATION; tudi NOMCHONGANG TRADING CO; tudi NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Namchongang je trgovsko podjetje v DLRK, ki je podrejeno Generalnemu uradu za atomsko energijo (GBAE). Podjetje Namchongang je sodeloval pri nabavi japonskih vakuumskih črpalk, ki so bile odkrite v jedrskem objektu DLRK, ter naročilih, povezanih z jedrskim programom, pri nemškem dobavitelju. Poleg tega je podjetje od poznih devetdesetih let sodelovalo pri nakupu aluminijastih cevi in druge opreme, ki je še zlasti uporabna v okviru programa za obogatitev urana. Predstavnik podjetja je nekdanji diplomat, ki je leta 2007 sodeloval kot predstavnik DLRK pri pregledu jedrskih objektov v Yongbyonu v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE). Glede na dosedanje dejavnosti DLRK, povezane s širjenjem orožja, so tozadevne dejavnosti podjetja Namchongang zelo zaskrbljujoče.

5.

Hong Kong Electronics

tudi HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Cesta Sanaee, Kish Island, Iran.

16.7.2009

V lasti ali pod nadzorom oziroma deluje ali domnevno deluje za ali v imenu Tanchon Commercial Bank in KOMID. Podjetje Hong Kong Electronics je od leta 2007 v imenu Tanchon Commercial Bank in KOMID (oba je Odbor uvrstil na seznam aprila 2009) nakazalo milijone dolarjev iz skladov za širjenje orožja. Podjetje Hong Kong Electronics je v imenu KOMID pomagalo pri nakazovanju denarja iz Irana v DLRK.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

tudi KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, okrožje Pothonggang, Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Podjetje DLRK, s sedežem v Pjongjangu je podrejeno podjetju Korea Ryonbong General Corporation (Odbor ga je na seznam uvrstil aprila 2009) in sodeluje pri razvoju orožja za množično uničevanje.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

tudi General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, okrožje Pyongchen, Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

GBAE je odgovoren za jedrski program DLRK, ki vključuje tudi jedrsko raziskovalno središče v Yongbyonu in njegov raziskovalni reaktor za proizvodnjo plutonija (5 MWe – 25 MWt) ter obrate za proizvodnjo in predelavo goriva. GBAE je vodil srečanja in razprave z Mednarodno agencijo za atomsko energijo na temo jedrskega orožja in je vodilna vladna agencija DLRK za nadzor jedrskih programov, vključno z delovanjem Jedrskega raziskovalnega središča v Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, DLRK.

16.7.2009

Podjetje Korea Tangun Trading Corporation je podrejeno Drugi akademiji naravoslovnih znanosti DLRK in je odgovorno predvsem za nabavo blaga in tehnologij za podporo programov DLRK za raziskave in razvoj na področju obrambe, vključno – vendar ne izključno – z orožjem za množično uničevanje, programi nosilnih sistemov in naročanjem, med drugim tudi materialov, ki so pod nadzorom in prepovedani v okviru ustreznih večstranskih sistemov za nadzor.


PRILOGA II

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(b) in 5(1)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

CHANG Song-taek (tudi JANG Song-Taek)

Datum rojstva: 2.2.1946 ali 6.2.1946 ali 23.2.1946 (provinca Severni Hamgyong)

Številka potnega lista (iz 2006): PS 736420617

Član Nacionalne obrambne komisije. Direktor upravnega oddelka Delavske partije Koreje.

2.

CHON Chi Bu

 

Član generalnega urada za atomsko energijo, nekdanji tehnični direktor Jongbjona.

3.

CHU Kyu-Chang (tudi JU Kyu-Chang)

Datum rojstva: med 1928 in 1933

Prvi namestnik direktorja oddelka za obrambno industrijo (balistični program), Delavska partija Koreje, član Nacionalne obrambne komisije.

4.

HYON Chol-hae

Letnica rojstva: 1934 (Mandžurija, Kitajska)

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kima Džonga Ila).

5.

JON Pyong-ho

Letnica rojstva: 1926

Sekretar Centralnega komiteja Delavske partije Koreje, vodja industrijskega oddelka za vojaško dobavo Centralnega komiteja, ki nadzoruje Drugi gospodarski odbor Centralnega komiteja, član Nacionalne obrambne komisije.

6.

KIM Yong-chun (tudi Young-chun)

Datum rojstva:

4.3.1935

Številka potnega lista: 554410660

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, minister ljudskih oboroženih sil, posebni svetovalec Kima Džonga Ila za jedrsko strategijo.

7.

O Kuk-Ryol

Letnica rojstva: 1931

(provinca Džilin, Kitajska)

Podpredsednik Nacionalne obrambne komisije, ki nadzoruje nakup najsodobnejše tehnologije za jedrske in balistične programe v tujini.

8.

PAEK Se-bong

Letnica rojstva: 1946

Predsednik Drugega gospodarskega odbora (odgovoren za balistični program) Centralnega komiteja Delavske partije Koreje. Član Nacionalne obrambne komisije.

9.

PAK Jae-gyong (tudi Chae-Kyong)

Letnica rojstva: 1933

Številka potnega lista: 554410661

Namestnik direktorja oddelka za splošno politiko ljudskih oboroženih sil in podpredsednik logističnega urada ljudskih oboroženih sil (vojaški svetovalec Kima Džonga Ila).

10.

PYON Yong Rip (tudi Yong-Nip)

Datum rojstva:

20.9.1929

Številka potnega lista: 645310121 (izdan 13.9.2005)

Predsednik Znanstvene akademije, vpleten v biološke raziskave, povezane z orožjem za množično uničevanje.

11.

RYOM Yong

 

Direktor Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga na seznam uvrstili Združeni narodi), zadolžen za mednarodne odnose.

12.

SO Sang-kuk

Datum rojstva: med 1932 in 1938

Vodja oddelka za jedrsko fiziko na Univerzi Kima Ila Sunga.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(b)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Green Pine Associated Corporation (tudi: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pjongjang / Nungrado, Pjongjang

Ch’o’ngsong Yo’nhap je bil določen za sankcije zaradi izvoza orožja ali sorodnih materialov iz Severne Koreje. Green Pine je specializiran za proizvodnjo pomorskih vojaških plovil in orožja, kot so podmornice, vojaški čolni in raketni sistemi, ter izvaža torpede in nudi tehnično pomoč iranskim podjetjem, povezanim z obrambo. Green Pine je odgovoren za približno polovico vsega orožja in sorodnih materialov, ki jih izvaža Severna Koreja, in je prevzel mnoge dejavnosti podjetja KOMID, potem ko je bilo to uvrščeno na seznam VS ZN.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Lokacija: Pjongjang

Subjekt s sedežem v Pjongjangu, ki ga je podjetje Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporabljalo za trgovanje (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Podjetje Korea Heungjin Trading Company je osumljeno tudi vpletenosti v dobavljanje blaga, povezanega z raketami, iranskemu koncernu Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and machinery corporation ltd

 

Podružnica podjetja Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009); upravlja tovarne za proizvodnjo aluminijastega prahu, ki se lahko uporablja pri izdelavi raket.

4.

Korea Taesong Trading Company

Lokacija: Pjongjang

Subjekt s sedežem v Pjongjangu, ki ga je podjetje Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) uporabljalo za trgovanje (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Podjetje Korea Taesong Trading Company v imenu podjetja KOMID opravlja posle s Sirijo.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Severna Koreja.

Podružnica podjetja Korea Ryongbong General Corporation (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 24. 4. 2009).

6.

Drugi gospodarski odbor in druga akademija za naravoslovne vede

 

Drugi gospodarski odbor je vpleten v ključne vidike raketnega programa Severne Koreje. Drugi gospodarski odbor je odgovoren za nadzor proizvodnje balističnih izstrelkov v Severni Koreji. Poleg tega usmerja dejavnosti podjetja KOMID (KOMID so Združeni narodi uvrstili na seznam 24. 4. 2009). Odbor je organizacija na državni ravni, odgovorna za raziskave in razvoj naprednih orožnih sistemov Severne Koreje, vključno z raketami in verjetno tudi jedrskim orožjem. Uporablja številne podrejene organizacije za pridobivanje tehnologije, opreme in informacij iz tujine, tudi podjetje Korea Tangun Trading Corporation, za uporabo pri raketnih programih in verjetno tudi programih za jedrsko orožje Severne Koreje.

7.

Sobaeku United Corp. (tudi Sobaeksu United Corp.)

 

Državno podjetje, vključeno v raziskave oziroma nabavo občutljivih izdelkov in opreme. V lasti ima več nahajališč naravnega grafita, ki zalagajo predvsem dva predelovalna obrata, ki med drugim proizvajata grafitne bloke, ki se lahko uporabljajo pri izdelavi raket.

8.

Center za jedrske raziskave Jongbjon

 

Center za raziskave sodeluje pri proizvodnji plutonija za vojsko. Center, ki deluje v okviru Generalnega urada za atomsko energijo (subjekta, ki so ga Združeni narodi na seznam uvrstili 16. 7. 2009).


PRILOGA III

A.   Seznam oseb iz členov 4(1)(c) in 5(1)(c)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

JON Il-chun

Datum rojstva:

24. 8. 1941

KIM Tong-un je bil februarja 2010 razrešen funkcije direktorja Urada 39, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja in je med drugim zadolžen za nakup blaga iz diplomatskih predstavništev DLR Koreje, s čimer se izogibajo sankcijam. Zamenjal ga je JON Il-chun. JON Il-chun naj bi bil tudi eden izmed vodilnih mož državne razvojne banke.

2.

KIM Tong-un

 

Nekdanji direktor "Urada 39" Centralnega komiteja Delavske partije, ki sodeluje pri financiranju širjenja orožja.


B.   Seznam subjektov iz člena 5(1)(c)

#

Ime

(in morebitni vzdevki)

Podatki za identifikacijo

Razlogi

1.

Korea Daesong Bank

(tudi: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Naslov:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pjongjang

Telefon: 850 2 381 8221

Telefon: 850 2 18111 interna št. 8221

Faks: 850 2 381 4576

Finančna institucija Severne Koreje, ki je neposredno podrejena Uradu 39 in vpletena v spodbujanje projektov Severne Koreje za financiranje širjenja orožja.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(tudi: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Naslov:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pjongjang

Telefon: 850 2 18111 interna št. 8204/8208

Telefon: 850 2 381 8208/4188

Faks: 850 2 381 4431/4432

Podjetje, ki je podrejeno Uradu 39 in se uporablja za spodbujanje tujih transakcij v imenu Urada 39.

Direktor Urada 39 Kim Tong-un je naveden na seznamu v Prilogi V Uredbe Sveta 1283/2009.


PRILOGA IV

Seznam podružnic in hčerinskih družb iz člena 6(1)(b)


PRILOGA V

Seznam podružnic in hčerinskih družb iz člena 6(1)(c) in (d)