23.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 341/32


ROZHODNUTIE RADY 2010/800/SZBP

z 22. decembra 2010

o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2006/795/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 20. novembra 2006 prijala spoločnú pozíciu 2006/795/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (1) (KĽDR), ktorou sa vykonala rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (rezolúcia BR OSN) 1718 (2006).

(2)

Rada 27. júla 2009 prijala spoločnú pozíciu 2009/573/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/795/SZBP a vykonáva rezolúcia BR OSN 1874 (2009).

(3)

Rada 22. decembra 2009 prijala rozhodnutie 2009/1002/SZBP (3), ktorým sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/795/SZBP.

(4)

Rada vykonala v súlade s článkom 7 ods. 2 spoločnej pozície 2006/795/SZBP úplné preskúmanie zoznamu osôb a subjektov uvedených v prílohách II a III k uvedenej spoločnej pozícii, na ktoré sa uplatňuje článok 3 ods. 1 písm. b) a písm. c) a článok 4 ods. 1 písm. b) a písm. c) uvedenej spoločnej pozície. Rada dospela k záveru, že dotknuté osoby a subjekty by mali naďalej podliehať reštriktívnym opatreniam.

(5)

Rada označila ďalšie osoby a subjekty, ktoré by mali podliehať reštriktívnym opatreniam.

(6)

Postup zmeny a doplnenia príloh I a II k tomuto rozhodnutiu by mal zahŕňať poskytnutie dôvodov zaradenia do zoznamu označeným osobám a subjektom, aby mali možnosť vyjadriť k týmto dôvodom pripomienky. V prípade, že sa predložia pripomienky alebo nové zásadné dôkazy, Rada by na základe týchto pripomienok mala preskúmať svoje rozhodnutie a dotknutú osobu alebo subjekt zodpovedajúcim spôsobom informovať.

(7)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, konkrétne právo na účinné opravné prostriedky a spravodlivý proces, právo vlastniť majetok a právo na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami.

(8)

Týmto rozhodnutím sa plne rešpektujú aj záväzky členských štátov vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a právne záväzná povaha rezolúcií Bezpečnostnej rady.

(9)

Spoločná pozícia 2006/795/SZBP by sa preto mala týmto rozhodnutím zrušiť a nahradiť.

(10)

Vykonávacie opatrenia Únie sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 329/2007 z 27. marca 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (4),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod týchto položiek a technológií vrátane softvéru do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov bez ohľadu na to, či majú pôvod na územiach členských štátov alebo nie:

a)

zbrane a súvisiaci materiál každého druhu vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre ne, okrem nebojových vozidiel, pri ktorých výrobe alebo vybavení sa použil materiál, ktorý poskytuje balistickú ochranu, a to výlučne na účely ochrany personálu Únie a jej členských štátov v KĽDR;

b)

všetky položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré stanovila Bezpečnostná rada alebo výbor, ktorý bol zriadený podľa odseku 12 rezolúcie BR OSN 1718 (2006) (sankčný výbor), v súlade s odsekom 8 písm. a) zarážka ii) rezolúcie BR OSN 1718 (2006), ktoré by mohli prispieť k jadrovým programom, programom balistických striel alebo programom iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR;

c)

určité ďalšie položky, materiály, zariadenia, tovary a technológie, ktoré by mohli prispieť k jadrovým programom, programom balistických striel alebo programom iných zbraní hromadného ničenia v KĽDR alebo k jej vojenským činnostiam, vrátane všetkých tovarov a technológií s dvojakým použitím uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (5). Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa vzťahuje toto ustanovenie.

2.   Tiež sa zakazuje:

a)

poskytovať odbornú technickú prípravu, poradenstvo, služby, pomoc alebo sprostredkovateľské služby priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v KĽDR v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1 alebo s poskytovaním, výrobou, údržbou a využívaním týchto položiek;

b)

poskytovať finančné prostriedky alebo finančnú pomoc v súvislosti s položkami a technológiami uvedenými v odseku 1, a to najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodávky, prevod alebo vývoz týchto položiek a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej odbornej technickej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci alebo sprostredkovateľských služieb priamo alebo nepriamo akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v KĽDR alebo na použitie v tejto krajine;

c)

zúčastňovať sa vedome alebo zámerne na činnostiach, ktorých cieľom alebo účinkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) a b).

3.   Zakazuje sa aj obstarávanie položiek alebo technológií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, z KĽDR bez ohľadu na to, či tam majú pôvod, štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov, ako aj poskytovanie technickej odbornej prípravy, poradenstva, služieb, pomoci, finančných prostriedkov a finančnej pomoci štátnym príslušníkom členských štátov zo strany KĽDR, ako sa uvádza v odseku 2.

Článok 2

1.   Členské štáty neuzatvoria nové záväzky, pokiaľ ide o granty, finančnú pomoc alebo zvýhodnené úvery pre KĽDR, a to ani prostredníctvom ich účasti v medzinárodných finančných inštitúciách, okrem tých, ktoré sú určené na humanitárne a rozvojové účely a priamo riešia potreby civilného obyvateľstva alebo podporujú odstránenie jadrových zariadení. Členské štáty sú obozretné v záujme zníženia súčasných záväzkov a, ak je to možné, ich ukončenia.

2.   Členské štáty neposkytujú finančnú pomoc obchodu s KĽDR z verejných zdrojov vrátane poskytovania vývozných úverov, záruk alebo poistenia svojim štátnym príslušníkom alebo subjektom zapojeným do takéhoto obchodu tam, kde by takáto pomoc mohla prispieť na programy alebo aktivity KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

Článok 3

Zakazujú sa priame alebo nepriame dodávky, predaj alebo prevod luxusných tovarov do KĽDR štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo cez územia členských štátov alebo z nich alebo prostredníctvom vlajkových lodí alebo lietadiel členských štátov bez ohľadu na to, či majú pôvod na územiach členských štátov alebo nie.

Článok 4

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabránenie vstupu na ich územia alebo prechodu cez ich územia:

a)

osobám a členom ich rodín, uvedeným v prílohe I, ktoré sú podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady zodpovedné za politiku KĽDR súvisiacu s jadrovými programami, programami balistických striel alebo programami iných zbraní hromadného ničenia, a to aj prostredníctvom podpory alebo propagácie takýchto programov;

b)

osobám uvedeným v prílohe II, na ktoré sa nevzťahuje príloha I a ktoré sú zodpovedné za jadrové programy KĽDR, či jej programy balistických striel alebo programy iných zbraní hromadného ničenia, a to aj prostredníctvom podpory alebo propagácie takýchto programov;

c)

osobám uvedeným v prílohe III, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré poskytujú finančné služby, alebo prevod akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť na jadrové programy KĽDR, či jej programy balistických striel a programy iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území.

2.   Odsek 1 písm. a) sa neuplatňuje, ak sankčný výbor v jednotlivých prípadoch určí, že takáto cesta je odôvodnená na základe humanitárnej potreby vrátane plnenia náboženských povinností, alebo ak sankčný výbor dospeje k záveru, že udelenie výnimky by pomohlo iným spôsobom naplniť ciele rezolúcie BR OSN 1718 (2006) alebo rezolúcie BR OSN 1874 (2009).

3.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát k tomu, aby svojim vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

4.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou spojených národov alebo uskutočnenej pod záštitou Organizácie spojených národov;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity;

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a Taliansko.

5.   Odsek 4 sa vzťahuje aj na prípady, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

6.   Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členský štát udelí výnimku podľa odsekov 4 alebo 5.

7.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1 písm. b) a c), ak je vycestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby alebo na základe účasti na medzivládnych zasadnutiach vrátane tých, ktoré podporuje Únia, alebo tých, ktorých hostiteľskou krajinou je členský štát predsedajúci v úrade OBSE, na ktorých sa vedie politický dialóg, ktorý priamo podporuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v KĽDR.

8.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 7, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viacerí členovia Rady nevznesú písomne námietku do dvoch pracovných dní od prijatia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viacerí členovia Rady vznesú námietku, môže Rada kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

9.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe I, II alebo III vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov 4, 5 a 7, sa toto povolenie obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve, držbe alebo pod priamou či nepriamou kontrolou:

a)

osôb alebo subjektov uvedených v prílohe I, ktoré sa podľa sankčného výboru alebo Bezpečnostnej rady OSN zúčastňujú jadrových programov KĽDR, programov balistických striel alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo ich podporujú, a to aj nezákonnými prostriedkami,

b)

osôb alebo subjektov uvedených v prílohe II, na ktoré sa nevzťahuje príloha I a ktoré sú zodpovedné za jadrové programy KĽDR, či jej programy balistických striel alebo programy iných zbraní hromadného ničenia, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov nimi vlastnených alebo kontrolovaných;

c)

osôb alebo subjektov uvedených v prílohe III, na ktoré sa nevzťahuje príloha I alebo príloha II a ktoré poskytujú finančné služby alebo prevod akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť na jadrové programy KĽDR, či jej programy balistických striel a programy iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie alebo z neho, alebo zapájajúce štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie na ich území, alebo osôb alebo subjektov konajúcich v ich mene alebo podľa ich pokynov, alebo subjektov nimi vlastnených alebo kontrolovaných,

sa zmrazia.

2.   Osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Môžu sa udeliť výnimky pre finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na platbu primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb; alebo

c)

určené výlučne na zaplatenie poplatkov alebo úhradu nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Po tom, ako dotknutý členský štát oznámi výboru svoj zámer povoliť osobám alebo subjektom uvedeným v prílohe I – ak je to vhodné – prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a sankčný výbor do piatich pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

4.   Výnimky sa môžu udeliť aj pre finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje, ktoré sú:

a)

potrebné na mimoriadne výdavky pre osoby alebo subjekty uvedené v prílohe I, po oznámení dotknutým členským štátom uvedenému sankčnému výboru a po schválení týmto výborom; alebo

b)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru pre osoby alebo subjekty uvedené v prílohe I môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na úhradu pohľadávok vyplývajúcich z tohto práva alebo rozsudku za predpokladu, že toto záložné právo alebo rozsudok existovali už predtým, ako dotknutú osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v odseku 1, určil sankčný výbor, Bezpečnostná rada alebo Rada a za predpokladu, že nie sú v prospech osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v odseku 1.

5.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úrokov alebo iných výnosov z týchto účtov; alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred 14. októbrom 2006,

za predpokladu, že každý takýto úrok, iné výnosy a platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 6

1.   S cieľom predchádzať poskytovaniu finančných služieb alebo prevodu akýchkoľvek finančných alebo iných aktív alebo zdrojov, ktoré by mohli prispieť na programy alebo aktivity KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických striel a iných zbraní hromadného ničenia, na územie členských štátov, cez toto územie, alebo z neho, alebo na štátnych príslušníkov členských štátov alebo subjekty podliehajúce ich právu, alebo osoby alebo finančné inštitúcie patriace do rámca ich právomoci, alebo prostredníctvom nich, členské štáty vykonávajú zvýšené monitorovanie činností finančných inštitúcií v rámci ich právomoci s:

a)

bankami, ktoré majú sídlo v KĽDR;

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR, ktoré sú uvedené v prílohe IV a patria do rámca právomoci členských štátov;

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami bánk so sídlom v KĽDR, ktoré sú uvedené v prílohe V a nepatria do rámca právomoci členských štátov a

d)

finančnými subjektmi, ktoré sú uvedené v prílohe V a nemajú sídlo v KĽDR a nepatria do rámca právomoci členských štátov, ale ktoré kontrolujú osoby a subjekty so sídlom v KĽDR;

s cieľom zabrániť aktivitám, ktoré prispievajú na programy alebo aktivity KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, balistických striel alebo iných zbraní hromadného ničenia.

2.   Na uvedené účely sa vyžaduje, aby finančné inštitúcie pri aktivitách s bankami a s finančnými subjektmi uvedenými v odseku 1:

a)

nepretržite monitorovali činnosti spojené s vedením účtov, a to aj v rámci svojho programu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rámci povinností týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;

b)

vyžadovali vyplnenie všetkých informačných políčok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú pôvodcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie, a v prípade neuvedenia týchto informácií odmietli vykonať transakciu;

c)

uchovávali všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na požiadanie ich sprístupnili vnútroštátnym orgánom;

d)

v prípade, že sa domnievajú alebo majú oprávnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky sa týkajú programov alebo aktivít KĽDR týkajúcich sa jadrových zbraní, balistických striel alebo iných zbraní hromadného ničenia, okamžite nahlásili svoje podozrenie finančnej spravodajskej jednotke (FIU) alebo inému príslušnému orgánu určenému dotknutým členským štátom. FIU alebo podobný príslušný orgán má priamy alebo nepriamy a včasný prístup k finančným a správnym informáciám a informáciám týkajúcim sa presadzovania práva, ktoré sa vyžadujú na riadny výkon jej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

Článok 7

1.   Členské štáty skontrolujú v súlade so svojimi vnútroštátnymi orgánmi, právnymi predpismi a medzinárodným právom každý náklad z alebo do KĽDR na svojom území vrátane morských prístavov a letísk, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný.

2.   Členské štáty so súhlasom vlajkového štátu skontrolujú lode na otvorenom mori, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že náklad týchto lodí obsahuje položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný.

3.   Členské štáty spolupracujú pri kontrolách v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi podľa odsekov 1 a 2.

4.   Lietadlá a plavidlá prepravujúce náklad z KĽDR alebo do nej podliehajú požiadavke poskytovania dodatočných informácií pred príchodom alebo odchodom o všetkých tovaroch, ktoré sa do členského štátu privážajú alebo z neho vyvážajú.

5.   V prípadoch vykonania kontroly uvedenej v odsekoch 1 a 2 členské štáty zadržia a zlikvidujú položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný, v súlade s odsekom 14 rezolúcie BR OSN 1874 (2009).

6.   Zakazuje sa poskytovanie tankovacích alebo zásobovacích služieb pre lode alebo iných služieb pre plavidlá zo strany štátnych príslušníkov členských štátov alebo z územia členských štátov lodiam KĽDR, ak majú informácie, ktoré ich vedú k dôvodnému podozreniu, že lode prevážajú položky, ktorých dodávky, predaj, prevod alebo vývoz je podľa tohto rozhodnutia zakázaný, s výnimkou prípadov, keď je poskytovanie takýchto služieb nevyhnutné na humanitárne účely, alebo kým sa tovar neskontroloval, a v prípade potreby nezadržal a nezlikvidoval, v súlade s odsekmi 1, 2 a 4.

Článok 8

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby boli obozretné a predchádzali tomu, aby sa na ich územiach alebo prostredníctvom ich štátnych príslušníkov uskutočňovalo špecializované vzdelávanie alebo odborná príprava štátnych príslušníkov KĽDR v disciplínach, ktoré by prispievali k aktivitám KĽDR v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska šírenia alebo k vývoju nosičov jadrových zbraní.

Článok 9

1.   Rada prijme zmeny v prílohe I na základe rozhodnutí Bezpečnostnej rady alebo sankčného výboru.

2.   Rada jednomyseľne a na základe návrhu členských štátov alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vypracuje zoznamy uvedené v prílohách II a III a prijme k nim úpravy.

Článok 10

1.   Ak Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor zaradí do zoznamu osobu alebo subjekt, Rada takúto osobu alebo subjekt zahrnie do prílohy I.

2.   Ak Rada rozhodne, že osoba alebo subjekt budú podliehať opatreniam uvedeným v článku 4 ods. 1 písm. b) a písm. c) a v článku 5 ods. 1 písm. b) a písm. c), príslušným spôsobom zmení a doplní prílohu II.

3.   Rada oznámi svoje rozhodnutie vrátane dôvodov zaradenia do zoznamu osobe alebo subjektu, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 a 2, a to buď priamo, v prípade, že je ich adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne tak tejto osobe alebo subjektu možnosť vyjadriť pripomienky.

4.   Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma svoje rozhodnutie a príslušným spôsobom informuje osobu alebo subjekt.

Článok 11

1.   V prílohách I a II sa uvádzajú dôvody zaradenia osôb a subjektov do zoznamu, ako ich so zreteľom na prílohu I stanovila Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor.

2.   V prílohách I a II sa podľa možnosti uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých osôb alebo subjektov, ako ich pre prílohu I stanoví Bezpečnostná rada alebo sankčný výbor. Pokiaľ ide o osoby, takéto informácie môžu zahŕňať mená vrátane prezývok, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. Pokiaľ ide o subjekty, tieto informácie môžu zahŕňať názvy, dátum a miesto registrácie, registračné číslo a miesto podnikania. V prílohe I sa uvádza aj dátum označenia Bezpečnostnou radou alebo sankčným výborom.

Článok 12

1.   Toto rozhodnutie sa preskúma a v prípade potreby zmení a doplní, najmä pokiaľ ide o kategórie osôb, subjektov alebo položiek alebo ďalších osôb, subjektov alebo položiek, na ktoré sa majú vzťahovať reštriktívne opatrenia, alebo pri zohľadnení príslušnej rezolúcie Bezpečnostnej rady.

2.   Opatrenia ustanovené v článku 6 sa preskúmajú do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

3.   Opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 5 ods. 1 písm. b) a c) sa v pravidelných intervaloch, a aspoň každých 12 mesiacov, prehodnocujú. Vzhľadom na dotknuté osoby alebo subjekty sa opatrenia prestanú uplatňovať, ak Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 určí, že podmienky na ich uplatňovanie už neplatia.

Článok 13

Spoločná pozícia Rady 2006/795/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 14

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. decembra 2010

Za Radu

predseda

S. VANACKERE


(1)  Ú. v. EÚ L 322, 22.11.2006, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 111.

(3)  Ú. v. EÚ L 346, 23.12.2009, s. 47.

(4)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 134, 29.5.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

A.   Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. a) a článok 5 ods. 1 písm. a)

 

Meno

Pseudonym

Dátum narodenia

Dátum označenia

Ďalšie informácie

1.

Yun Ho-jin

známy aj ako Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Riaditeľ spoločnosti Namchongang Trading Corporation; dohliada na dovoz položiek potrebných pre program obohacovania uránu.

2.

Ri Je-son

známy aj ako Ri Che-son

1938

16.7.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (General Bureau of Atomic Energy – GBAE), ktorý je hlavnou agentúrou riadiacou jadrový program Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; napomáha niekoľko úsilí v jadrovej oblasti vrátane riadenia jadrového výskumného strediska v Yongbyone a spoločnosti Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Riaditeľ Generálneho úradu pre atómovú energiu (General Bureau of Atomic Energy – GBAE); zapája sa do jadrového programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky; ako vedúci Výboru pre vedenie výskumu (Scientific Guidance Bureau) v rámci GBAE pracoval vo vedeckej komisii v rámci Spoločného inštitútu pre jadrový výskum.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Bývalý riaditeľ jadrového výskumného strediska v Yongbyone, dohliadal na tri kľúčové zariadenia, ktoré pomáhajú pri výrobe plutónia vhodného na výrobu zbraní: zariadenie na výrobu paliva, jadrový reaktor a zariadenie na prepracovanie.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Riaditeľ obchodnej spoločnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; zapája sa do programu Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v oblasti balistických striel.


B.   Zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1 písm. a)

 

Meno

Pseudonym

Miesto

Dátum označenia

Ďalšie informácie

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

známa aj ako CHANGGWANG SINYONG CORPORATION alebo EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION alebo DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION alebo „KOMID“

Central District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Významný obchodník so zbraňami a hlavný vývozca tovaru a zariadení súvisiacich s balistickými raketami a konvenčnými zbraňami.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

známa aj ako KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; kedysi známa ako LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Pchjongjang, KĽDR; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Obranný koncern zameriavajúci sa na nákup pre obranný priemysel KĽDR a na podporu predaja vojenských zariadení krajiny.

3.

Tanchon Commercial Bank

kedysi známa ako CHANGGWANG CREDIT BANK; kedysi známa ako KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pchjongjang, KĽDR

24.4.2009

Hlavný finančný subjekt KĽDR pre predaj konvenčných zbraní, balistických rakiet a tovaru súvisiaceho s montážou a výrobou týchto zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

známa aj ako NCG alebo NAMCHONGANG TRADING alebo NAM CHON GANG CORPORATION alebo NAMCHONGANG TRADING CO. alebo NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Namchongang je obchodná spoločnosť KĽDR, ktorá spadá pod General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang bola zapojená do nákupu vákuových púmp s pôvodom v Japonsku, ktoré boli zistené v jadrovom zariadení KĽDR, ako aj do obstarávania jadrového materiálu súvisiaceho s osobou z Nemecka. Ďalej sa od 90. rokov 20. storočia zapája do nákupu hliníkových trúbok a ďalšieho zariadenia osobitne vhodného pre program obohacovania uránu. Jej predstaviteľ je bývalý diplomat, ktorý pracoval ako zástupca KĽDR počas inšpekcie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) jadrových zariadení v Yongbyone v roku 2007. Činnosť spoločnosti Namchongang v oblasti šírenia jadrových zbraní vyvoláva vážne obavy vzhľadom na činnosť KĽDR v tejto oblasti v minulosti.

5.

Hong Kong Electronics

známa aj ako HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Irán

16.7.2009

Vlastnia ju alebo kontrolujú Tanchon Commercial Bank a KOMID, alebo táto spoločnosť koná alebo údajne koná pre alebo v mene Tanchon Commercial Bank a KOMID. Spoločnosť Hong Kong Electronics presunula od roku 2007 v mene Tanchon Commercial Bank a KOMID (obe výbor označil v apríli 2009) milióny dolárov z prostriedkov spojených so šírením jadrových zbraní. Spoločnosť Hong Kong Electronics napomáhala v mene KOMID pohyb peňazí z Iránu do KĽDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

známa aj ako KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Spoločnosť KĽDR so sídlom v Pchjongjangu, ktorá spadá pod Korea Ryonbong General Corporation (výbor ju označil v apríli 2009) a je zapojená do vývoja zbraní hromadného ničenia.

7.

Generálny úrad pre atómovú energiu – General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

známy aj ako General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

GBAE je zodpovedný za jadrový program KĽDR, ktorého súčasťou je aj jadrové výskumné stredisko v Yongbyone a jeho výskumný reaktor na výrobu plutónia s kapacitou 5 MWe (25 MWt), ako aj jeho zariadenia na výrobu paliva a prepracovanie. GBAE sa stretol a rokoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o jadrových otázkach. GBAE je hlavná vládna agentúra KĽDR, ktorá dohliada na jadrové programy vrátane fungovania jadrového výskumného strediska v Yongbyone.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pchjongjang, KĽDR

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation spadá pod Druhú akadémiu prírodných vied KĽDR a zodpovedá predovšetkým za nákup tovaru a technológií na podporu obranných výskumných a vývojových programov KĽDR vrátane – ale nie výlučne – programov v oblasti zbraní hromadného ničenia a ich nosičov a ich nákupu vrátane materiálov, ktoré sú pod dohľadom alebo zakázané v rámci príslušných multilaterálnych systémov kontroly.


PRÍLOHA II

A.   Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. b) a článok 5 ods. 1 písm. b)

#

Meno

(a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie

Dôvody

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Dátum narodenia: 2. 2. 1946 alebo 6. 2. 1946 alebo 23. 2. 1946 (provincia Hamgyongbuk-do)

Číslo cestovného pasu (od roku 2006): PS 736420617

Člen Národnej obrannej komisie. Riaditeľ správneho oddelenia Kórejskej strany pracujúcich.

2.

CHON Chi Bu

 

Člen Generálneho úradu pre jadrovú energiu, bývalý technický riaditeľ jadrového výskumného strediska Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Dátum narodenia: medzi 1928 a 1933

Prvý námestník oddelenia pre obranný priemysel (balistický program) Kórejskej strany pracujúcich, člen Národnej obrannej komisie.

4.

HYON Chol-hae

Rok narodenia: 1934 (Mandžusko, Čína)

Námestník riaditeľa oddelenia všeobecnej politiky ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca Kim Čong-ila).

5.

JON Pyong-ho

Rok narodenia: 1926

Tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, vedúci oddelenia pre vojenský priemysel na ústrednom výbore, ktorý kontroluje druhý hospodársky výbor ústredného výboru, člen Národnej obrannej komisie.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Dátum narodenia:

4. 3. 1935

Číslo cestovného pasu: 554410660

Podpredseda Národnej obrannej komisie, minister ľudových ozbrojených síl, osobitný poradca Kim Čong-ila pre jadrovú stratégiu.

7.

O Kuk-Ryol

Rok narodenia: 1931

(provincia Ťi-lin, Čína)

Podpredseda Národnej obrannej komisie, ktorá dohliada na nákup najnovšej technológie zo zahraničia pre jadrové a balistické programy.

8.

PAEK Se-bong

Rok narodenia: 1946

Predseda druhého hospodárskeho výboru (zodpovedného za balistický program) Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich. Člen Národnej obrannej komisie.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Rok narodenia: 1933

Číslo cestovného pasu: 554410661

Námestník riaditeľa oddelenia všeobecnej politiky ľudových ozbrojených síl a námestník riaditeľa logistického úradu ľudových ozbrojených síl (vojenský poradca Kim Čong-ila).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Dátum narodenia:

20. 9. 1929

Číslo cestovného pasu: 645310121 (vydaný 13. 9. 2005)

Prezident Akadémie vied zapojenej do biologického výskumu súvisiaceho so ZHN.

11.

RYOM Yong

 

Riaditeľ Generálneho úradu pre jadrovú energiu (subjekt označený OSN), poverený medzinárodnými vzťahmi.

12.

SO Sang-kuk

Dátum narodenia: medzi 1932 a 1938

Vedúci katedry jadrovej fyziky na Univerzite Kim Il Sung.


B.   Zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1 písm. b)

#

Meno

(a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie

Dôvody

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pchjongjang/ Nungrado, Pchjongjang

Na spoločnosť Ch’o’ngsong Yo’nhap sa majú vzťahovať sankcie z dôvodu vývozu zbraní alebo súvisiaceho materiálu zo Severnej Kórei. Spoločnosť Green Pine sa špecializuje na výrobu vojenských námorných plavidiel a výzbroje, akými sú ponorky, vojenské lode a systémy riadených striel, a vyvážala torpéda a poskytovala technickú pomoc iránskym spoločnostiam v oblasti obrany. Spoločnosť Green Pine je zodpovedná za vývoz približne polovice zbraní a súvisiaceho materiálu, ktoré Severná Kórea vyváža, a prevzala veľa činností spoločnosti KOMID po jej označení zo strany BR OSN.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Miesto: Pchjongjang

Subjekt so sídlom v Pchjongjangu využívaný spoločnosťou Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) na účely obchodovania (spoločnosť KOMID bola 24. 4. 2009 označená Organizáciou Spojených národov). Spoločnosť Korea Taesong Trading Company je tiež podozrivá, že sa podieľala na dodávke tovarov súvisiacich s raketami iránskej spoločnosti Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korean Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený OSN 24. 4. 2009); prevádzkuje zariadenia na výrobu hliníkového prášku, ktorý sa môže použiť v raketách.

4.

Korea Teasong Trading Company

Miesto: Pchjongjang

Subjekt so sídlom v Pchjongjangu využívaný spoločnosťou Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) na účely obchodovania (spoločnosť KOMID bola 24. 4. 2009 označená Organizáciou Spojených národov). Spoločnosť Korea Taesong Trading Company konala v jednaniach so Sýriou v mene spoločnosti KOMID.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, štvrť Pothonggang, Pchjongjang, Severná Kórea

Dcérska spoločnosť spoločnosti Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený OSN 24. 4. 2009).

6.

Druhý hospodársky výbor a Druhá akadémia prírodných vied (Second Economic Committee and Second Academy of Natural Sciences)

 

Druhý hospodársky výbor je zapojený do kľúčových aspektov programu riadených striel Severnej Kórey. Druhý hospodársky výbor je zodpovedný za dohľad nad výrobou balistických rakiet Severnej Kórey. Riadi aj činnosti spoločnosti KOMID (spoločnosť KOMID bola 24. 4. 2009 označená Organizáciou Spojených národov). Je organizáciou na národnej úrovni zodpovednou za výskum a vývoj systémov moderných zbraní Severnej Kórey vrátane riadených striel a pravdepodobne jadrových zbraní. Využíva niekoľko dcérskych organizácií na získanie technológií, zariadení a informácií zo zámoria vrátane spoločnosti Korea Tangun Trading Corporation, a to na účely použitia v programoch Severnej Kórey týkajúcich sa riadených striel a pravdepodobne jadrových zbraní.

7.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Štátna spoločnosť zapojená do výskumu alebo nákupu citlivých výrobkov alebo zariadení. Vlastní viacero ložísk prírodného grafitu, ktoré surovinami zásobujú dva závody na spracovanie, ktoré okrem iného vyrábajú grafitové bloky, ktoré možno použiť v oblasti riadených striel.

8.

Jadrové výskumné stredisko Yongbyon

 

Výskumné stredisko, ktoré sa podieľalo na výrobe plutónia použiteľného na výrobu zbraní. Stredisko spadá pod Generálny úrad pre jadrovú energiu (subjekt označený Organizáciou Spojených národov 16. 7. 2009).


PRÍLOHA III

A.   Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 1 písm. c) a článok 5 ods. 1 písm. c)

#

Meno

(a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie

Dôvody

1.

JON Il-chun

Dátum narodenia:

24. 8. 1941

Vo februári 2010 bol KIM Tong-un odvolaný z funkcie riaditeľa kancelárie 39, ktorá sa podieľa na financovaní šírenia a ktorá je okrem iného zodpovedná za nákup tovaru mimo diplomatických zastupiteľstiev KĽDR pri obchádzaní sankcií. Nahradil ho JON Il-chun. JON Il-chun sa tiež označuje za jedného z vedúcich predstaviteľov Štátnej rozvojovej banky.

2.

KIM Tong-un

 

Bývalý riaditeľ „kancelárie 39“ Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich, ktorá sa zaoberá financovaním šírenia ZHN.


B.   Zoznam subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 1 písm. c)

#

Meno

(a prípadné prezývky)

Identifikačné informácie

Dôvody

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresa:

Segori-dong, Gyongheung St., štvrť Potonggang, Pchjongjang

Tel.: 850 2 381 8221

Tel.: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2 381 4576

Finančná inštitúcia Severnej Kórey, ktorá je priamo podriadená kancelárii 39 a ktorá sa zapája do uľahčovania financovania projektov Severnej Kórey týkajúcich sa šírenia zbraní hromadného ničenia.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresa:

Pulgan Gori Dong 1, štvrť Potonggang, Pchjongjang

Tel.: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Tel.: 850 2 381 8208/4188

Fax: 850 2 381 4431/4432

Spoločnosť, ktorá je podriadená kancelárii 39 a ktorá sa používa na uľahčenie zahraničných transakcií v mene kancelárie 39.

Riaditeľ kancelárie 39 Kim Tong-un je uvedený na zozname v prílohe V k nariadeniu Rady č. 1283/2009.


PRÍLOHA IV

Zoznam pobočiek a dcérskych spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. b)


PRÍLOHA V

Zoznam pobočiek, dcérskych spoločností a finančných subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 6 ods. 1 písm. c) a d)