23.12.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 341/32


DECIZIA 2010/800/PESC A CONSILIULUI

din 22 decembrie 2010

privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Poziției comune 2006/795/PESC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 20 noiembrie 2006, Consiliul a adoptat Poziția comună 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (1) („RPDC”) care pune în aplicare Rezoluția nr. 1718 (2006) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite („RCSONU”).

(2)

La 27 iulie 2009, Consiliul a adoptat Poziția comună 2009/573/PESC (2) care a modificat Poziția comună 2006/795/PESC și a pus în aplicare RCSONU 1874 (2009).

(3)

La 22 decembrie 2009, Consiliul a adoptat Decizia 2009/1002/PESC a Consiliului (3) care a modificat Poziția comună 2006/795/PESC.

(4)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Poziția comună 2006/795/PESC, Consiliul a reexaminat integral lista persoanelor și a entităților prevăzute în anexele II și III la respectiva poziție comună cărora, prin urmare, li se aplică articolul 3 alineatul (1) litera (b) și articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) din respectiva poziție comună. Consiliul a concluzionat că persoanele și entitățile în cauză ar trebui să facă în continuare obiectul unor măsuri restrictive.

(5)

Consiliul a identificat și alte persoane și entități care ar trebui să facă obiectul unor măsuri restrictive.

(6)

Procedura de modificare a anexelor I și II la prezenta decizie ar trebui să includă comunicarea către persoanele și entitățile incluse pe liste a temeiurilor pentru includerea pe listă, în scopul de a permite persoanelor și entităților desemnate să prezinte observații. În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul ar trebui să își reexamineze decizia în funcție de observațiile respective și să informeze în consecință persoana sau entitatea în cauză.

(7)

Prezenta decizie respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezenta decizie ar trebui aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

(8)

Prezenta decizie respectă de asemenea pe deplin obligațiile care le revin statelor membre în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite și caracterul obligatoriu din punct de vedere juridic al rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

(9)

Este necesar ca Poziția comună 2006/795/PESC să fie abrogată și înlocuită cu prezenta decizie.

(10)

Măsurile de punere în aplicare ale Uniunii sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 329/2007 al Consiliului din 27 martie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, directe sau indirecte, cu destinația RPDC, de către resortisanții statelor membre sau prin tranzitarea sau de pe teritoriul statelor membre, sau prin intermediul navelor sau aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, fie că își au sau nu originea pe teritoriul statelor membre, a următoarelor articole și tehnologii, inclusiv a programelor de calculator:

(a)

armament și materiale conexe de orice fel, inclusiv armele și muniția, vehiculele și echipamentele militare, echipamentele paramilitare și piesele de schimb pentru cele menționate anterior, cu excepția vehiculelor nedestinate pentru luptă care au fost concepute pentru a oferi o protecție balistică sau echipate cu materiale antibalistice, cu scopul unic de a proteja personalul Uniunii și al statelor sale membre în RPDC;

(b)

toate articolele, materialele, echipamentele, bunurile și tehnologiile care ar putea să determine Consiliul de Securitate sau comitetul instituit în temeiul punctului 12 din RSCONU 1718 (2006) („Comitetul pentru sancțiuni”) în conformitate cu alineatul (8) litera (a) punctul (ii) din RCSONU 1718 (2006) și care ar putea să contribuie la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă;

(c)

anumite alte articole, materiale, echipamente, bunuri și tehnologii care ar putea să contribuie la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă sau care ar putea să contribuie la activitățile sale militare, care includ toate produsele și tehnologiile cu dublă utilizare prevăzute la anexa I din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (5). Uniunea ia măsurile necesare pentru identificarea produselor care intră în domeniul de aplicare al prezentei dispoziții.

(2)   De asemenea, se interzice:

(a)

furnizarea de formare tehnică, de consiliere, de servicii, de asistență sau servicii de brokeraj în ceea ce privește articolele și tehnologiile prevăzute la alineatul (1), sau care au legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea sau utilizarea acestor articole, directe sau indirecte, oricărei persoane, entități sau organisme din RPDC, sau în scopul unei utilizări în acest stat;

(b)

finanțarea sau acordarea de ajutor financiar în ceea ce privește articolele sau tehnologiile menționate la alineatul (1), inclusiv, în special, de subvenții, împrumuturi sau de asigurare a creditelor de export, pentru orice vânzare, furnizare, transfer sau orice export al unor astfel de articole sau tehnologii, sau în scopul furnizării unei formări tehnice, a consilierii, a serviciilor, a asistenței sau a serviciilor de brokeraj aferente, directe sau indirecte, oricărei persoane, entități sau organism care se găsesc pe teritoriul RPDC, sau în scopul unei utilizări în acest stat;

(c)

participarea, în mod voluntar sau deliberat, la activități care au drept scop sau efect eludarea interzicerii menționate la literele (a) și (b).

(3)   Achiziționarea din RPDC, de către resortisanții statelor membre, sau prin intermediul navelor de pavilion și aeronavelor statelor membre, de articole sau tehnologii prevăzute la alineatul (1), precum și furnizarea de către RPDC a unei formări tehnice, a consilierii, a serviciilor, a asistenței, a finanțării și a asistenței financiare menționate la alineatul (2) către resortisanți ai statelor membre sunt de asemenea interzise, indiferent dacă acestea provin sau nu de pe teritoriul RPDC.

Articolul 2

(1)   Statele membre nu își asumă noi angajamente de acordare de subvenții, asistență financiară sau credite concesionale Republicii Populare Democrate Coreene, inclusiv prin participarea lor la instituții financiare internaționale, cu excepția celor cu scop umanitar și de dezvoltare care vizează nemijlocit nevoile populației civile sau promovarea denuclearizării. Statele membre manifestă vigilență în vederea reducerii angajamentelor actuale și, în cazul în care este posibil, a încetării acestora.

(2)   Statele membre nu oferă sprijin financiar public pentru comerțul cu RPDC, inclusiv prin acordarea de credite la export, garanții sau asigurări cetățenilor sau entităților lor implicate în comerțul cu RPDC, în cazul în care un astfel de sprijin financiar ar putea să contribuie la programele sau activitățile din domeniul nuclear sau la cele legate de rachete balistice sau de alte arme de distrugere în masă.

Articolul 3

Se interzice furnizarea, vânzarea sau transferul, directe sau indirecte de articole de lux cu destinația RPDC, de către resortisanți ai statelor membre, sau prin intermediul navelor și aeronavelor care arborează pavilionul statelor membre, fie că își au originea sau nu pe teritoriul statelor membre.

Articolul 4

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau trecerea în tranzit pe teritoriul lor:

(a)

de către persoanele desemnate de Comitetul pentru sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite ca fiind responsabile, inclusiv sub formă de sprijin sau încurajare, de politicile RPDC în materie programelor sale care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă, precum și de către membrii familiilor lor, a căror listă este inclusă în anexa I;

(b)

de către persoanele care nu sunt incluse în anexa I și care sunt responsabile, inclusiv sub formă de sprijin sau încurajare, de programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă, a căror listă este inclusă în anexa II;

(c)

de către persoanele care nu sunt incluse în anexa I sau în anexa II și care furnizează servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau cu implicarea cetățenilor statelor membre sau a entităților constituite conform legislației lor, sau a oricăror persoane sau instituții financiare de pe teritoriul lor, al oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură care ar putea să contribuie la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă, a căror listă este inclusă în anexa III.

(2)   Alineatul (1) litera (a) nu se aplică în cazul în care Comitetul pentru sancțiuni stabilește, de la caz la caz, că o călătorie este justificată din motive umanitare, inclusiv pentru a îndeplini o datorie religioasă, sau în cazul în care acesta consideră că o derogare ar favoriza realizarea obiectivelor RCSONU 1718 (2006) sau ale RCSONU 1874 (2009).

(3)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(4)   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere cazurilor în care un stat membru și-a asumat o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale convocate de Organizația Națiunilor Unite sau ținute sub auspiciile sale;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități;

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(5)   Alineatul (4) se aplică, de asemenea, cazurilor în care un stat membru este gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(6)   Consiliul este informat în mod corespunzător de toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (4) sau (5).

(7)   Statele membre pot face derogări de la măsurile impuse la alineatul (1) literele (b) și (c), atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în RPDC.

(8)   Un stat membru care dorește să acorde derogări menționate la alineatul (7) informează în scris Consiliul în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(9)   În cazul în care, în conformitate cu alineatele (4), (5) și (7), un stat membru autorizează persoanele menționate în anexele I, II sau III să intre pe teritoriul său sau să îl tranziteze, această autorizație se limitează la obiectivul pentru care este acordată și la persoanele vizate.

Articolul 5

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate, în mod direct sau indirect, de:

(a)

persoanele sau entitățile desemnate de Comitetul pentru sancțiuni sau de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite ca participanți sau oferind sprijin programelor RPDC care vizează armele nucleare rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă a căror listă este inclusă în anexa I;

(b)

persoanele și entitățile care nu sunt cuprinse în anexa I și care sunt responsabile de programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele lor sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea, a căror listă este inclusă în anexa II;

(c)

persoanele și entitățile care nu sunt cuprinse în anexa I sau în anexa II și care furnizează servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau cu implicarea cetățenilor statelor membre sau a entităților constituite conform legislației lor, sau a oricăror persoane sau instituții financiare de pe teritoriul lor, al oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură care ar putea să contribuie la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă, ori persoane sau entități acționând în numele lor sau în conformitate cu instrucțiunile lor, ori entități aflate în proprietatea lor sau controlate de acestea, a căror listă este inclusă în anexa III.

(2)   Niciun fond sau nicio resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) și nici nu se utilizează în beneficiul acestora.

(3)   Pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care sunt:

(a)

necesare pentru satisfacerea necesităților de bază, inclusiv pentru plata alimentelor, chiriei sau ipotecii, medicamentelor sau tratamentelor medicale, impozitelor, primelor de asigurare și facturilor de servicii publice;

(b)

destinate exclusiv plății de onorarii profesionale rezonabile și rambursării de cheltuieli legate de furnizarea unor servicii juridice; sau

(c)

destinate exclusiv plății de taxe sau comisioane de mentenanță sau administrare a fondurilor și resurselor economice înghețate, în conformitate cu legislația națională,

după notificarea Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză, pentru persoanele și entitățile enumerate la anexa I, cu privire la intenția sa de a autoriza, după caz, accesul la astfel de fonduri și resurse economice și în lipsa unei decizii defavorabile din partea Comitetului pentru sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la această notificare.

(4)   De asemenea, pot fi acordate derogări pentru fondurile sau resursele economice care:

(a)

sunt necesare pentru a efectua cheltuieli extraordinare, după notificarea de către statul membru în cauză și acordul pronunțat de Comitetul pentru sancțiuni pentru persoanele și entitățile enumerate la anexa I; sau

(b)

fac obiectul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, caz în care fondurile și resursele economice pot fi utilizate în acest scop, cu condiția ca privilegiul sau hotărârea să fie anterioare datei la care persoana sau entitatea menționată la alineatul (1) a fost desemnată de Comitetul pentru sancțiuni, de Consiliul de Securitate sau de Consiliu și să nu fie în beneficiul unei persoane sau al unei entități prevăzute la alineatul (1), după notificarea Comitetului pentru sancțiuni de către statul membru în cauză pentru persoanele și entitățile enumerate la anexa I.

(5)   Alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate sub formă de:

(a)

dobânzi sau alte remunerații în conturile respective; sau

(b)

unor plăți datorate în temeiul contractelor, acordurilor sau obligațiilor care au fost încheiate sau contractate înainte de 14 octombrie 2006,

în măsura în care aceste dobânzi, alte remunerații sau plăți continuă să facă obiectul dispozițiilor alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Pentru a împiedica furnizarea de servicii financiare sau transferul către, dinspre sau cu tranzitarea teritoriului statelor membre, sau cu implicarea cetățenilor statelor membre sau a entităților constituite conform legislației lor, sau a oricăror persoane sau instituții financiare aflate sub jurisdicția lor, al oricăror active sau resurse financiare sau de altă natură care ar putea să contribuie la programele RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă, statele membre efectuează o monitorizare mai atentă a activităților desfășurate de instituțiile financiare aflate sub jurisdicția lor în raport cu:

(a)

bănci cu sediul în RPDC;

(b)

sucursalele și filialele, aflate sub jurisdicția statelor membre, ale băncilor cu sediul în RPDC, enumerate în lista din anexa IV;

(c)

sucursalele și filialele, din afara jurisdicției statelor membre, ale băncilor cu sediul în RPDC, enumerate în lista din anexa V; și

(d)

entitățile financiare care nu au sediul în RPDC și nu se află sub jurisdicția statelor membre, dar care sunt controlate de persoane cu domiciliul în RPDC sau de entități cu sediul în RPDC, enumerate în lista din anexa V;

pentru a se evita contribuția unor astfel de activități la programele sau activitățile RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice și alte arme de distrugere în masă.

(2)   În scopul menționat, instituțiilor financiare li se solicită, în cadrul activităților lor în raport cu entitățile financiare menționate la alineatul (1):

(a)

să efectueze o monitorizare continuă în ceea ce privește tranzacțiile în conturi prin intermediul programelor lor de precauție privind clientela și în conformitate cu obligațiile lor referitoare la spălarea banilor și la finanțarea terorismului;

(b)

să solicite ca toate câmpurile de informații aferente instrucțiunilor de plată care se referă la ordonatorul și beneficiarul tranzacției în cauză să fie completate; și să refuze tranzacția în cazul în care respectivele informații nu sunt furnizate;

(c)

să păstreze toate înregistrările tranzacțiilor efectuate pentru o perioadă de cinci ani și să le pună la dispoziția autorităților naționale, la cerere;

(d)

în cazul în care suspectează sau au motive întemeiate de a suspecta că fondurile au legătură cu programele sau activitățile RPDC care vizează armele nucleare, rachetele balistice sau alte arme de distrugere în masă, să transmită imediat aceste suspiciuni către unitatea de informații financiare (UIF) sau către orice altă autoritate competentă desemnată de statul membru în cauză. UIF sau o altă astfel de autoritate competentă, are acces, în mod direct sau indirect, în timp util, la informațiile financiare, administrative și de aplicare a legii de care are nevoie pentru a își îndeplini în mod adecvat această sarcină, inclusiv analiza informărilor privind tranzacțiile suspecte.

Articolul 7

(1)   Statele membre, în acord cu autoritățile naționale și în conformitate cu legislația internă și cu dreptul internațional, controlează toate încărcăturile aeronavelor sau ale navelor cu destinația RPDC sau provenind din această țară, inclusiv pe aeroporturile sau în porturile proprii, în condițiile în care dispun de informații care constituie motive rezonabile de a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror livrare, vânzare, transfer sau export se interzice conform prezentei decizii.

(2)   Statele membre controlează vasele aflate în largul mării, cu consimțământul statului de pavilion, în condițiile în care există motive întemeiate de a presupune că încărcătura respectivă conține articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice conform prezentei decizii.

(3)   Statele membre cooperează, în conformitate cu legislația lor internă, în cazul inspecțiilor efectuate în temeiul alineatelor (1) și (2).

(4)   Aeronavele și vasele care transportă încărcături către și dinspre RPDC sunt supuse obligației suplimentare de raportare înainte de sosire sau înainte de plecare cu privire la toate bunurile transferate în interiorul sau în afara unui stat membru.

(5)   În cazul în care se efectuează inspecția menționată la alineatele (1) și (2), statele membre confiscă și înlătură articolele a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice conform prezentei decizii, în conformitate cu punctul 14 din RCSONU 1874 (2009).

(6)   Furnizarea de către resortisanții statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre a serviciilor de încărcare în buncăre sau de aprovizionare sau a altor servicii de întreținere navelor RPDC în condițiile în care există motive întemeiate de a presupune că la bordul acestora se află articole a căror furnizare, vânzare, transfer sau export se interzice conform prezentei decizii, cu excepția cazului în care este necesară furnizarea unor astfel de servicii în scopuri umanitare, în conformitate cu alineatele (1), (2) și (4).

Articolul 8

Statele membre iau măsurile necesare pentru a manifesta vigilență și a preveni educarea sau formarea specializată a resortisanților RPDC pe teritoriul lor sau de către resortisanții lor în domeniul disciplinelor care ar putea să contribuie la activitățile nucleare cu risc de proliferare ale RPDC și la dezvoltarea mijloacelor de transport la țintă a armelor nucleare.

Articolul 9

(1)   Consiliul adoptă modificările la anexa I pe baza hotărârilor luate de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

(2)   Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea statelor membre sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, stabilește listele prevăzute în anexele II și III și adoptă modificările la acestea.

Articolul 10

(1)   În cazul în care Consiliul de Securitate sau Comitetul pentru sancțiuni include pe listă o persoană sau o entitate, Consiliul include respectiva persoană sau entitate în anexa I.

(2)   În cazul în care Consiliul decide să supună o persoană sau o entitate măsurilor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 5 alineatul (1) literele (b) și (c), acesta modifică anexa II în consecință.

(3)   Consiliul comunică decizia sa persoanei sau entității prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv motivele pentru includerea pe listă, fie direct, dacă dispune de adresa acestora, fie prin publicarea unui anunț care oferă persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(4)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 11

(1)   Anexele I și II cuprind motivele pentru includerea pe listă a persoanelor și a entităților, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni cu privire la anexa I.

(2)   Anexele I și II includ, de asemenea, în cazul în care acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau entităților vizate, furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul pentru sancțiuni pentru anexa I. În ceea ce privește persoanele, aceste informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, naționalitatea, numărul de pașaport și numărul cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul. De asemenea, în anexa I se menționează data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul pentru sancțiuni.

Articolul 12

(1)   Prezenta decizie se reexaminează și, dacă este necesar, se modifică, în special în ceea ce privește categoriile de persoane, entități sau articole sau celelalte persoane, entități sau articole cărora li se aplică măsuri restrictive, sau ținând seama de rezoluțiile pertinente ale Consiliului de Securitate.

(2)   Măsurile prevăzute la articolul 6 se reexaminează în termen de șase luni de la adoptarea prezentei decizii.

(3)   Măsurile menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 5 alineatul (1) literele (b) și (c) se reexaminează periodic și cel puțin la fiecare 12 luni. Acestea încetează să se aplice persoanelor și entităților în cauză în cazul în care Consiliul stabilește, în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2), că nu mai sunt îndeplinite condițiile de punere în aplicare a acestora.

Articolul 13

Poziția comună 2006/795/PESC se abrogă.

Articolul 14

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 22 decembrie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

S. VANACKERE


(1)  JO L 322, 22.11.2006, p. 32.

(2)  JO L 197, 29.7.2009, p. 111.

(3)  JO L 346, 23.12.2009, p. 47.

(4)  JO L 88, 29.3.2007, p. 1.

(5)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANEXA I

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și la articolul 5 alineatul (1) litera (a)

 

Nume

Alias

Data nașterii

Data desemnării

Alte informații

1.

Yun Ho-jin

cunoscut și sub numele de Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Director al Namchongang Trading Corporation; supraveghează importul elementelor necesare pentru programul de îmbogățire a uraniului

2.

Ri Je-son

cunoscut și sub numele de Ri Che-son

1938

16.7.2009

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA), principala agenție care conduce programul nuclear al REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE; facilitează o serie de inițiative nucleare, printre care gestionarea de către BGEA a Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon și a Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Director în cadrul Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA); implicat în programul nuclear al REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE; în calitate de șef al Biroului pentru orientare științifică din cadrul BGEA, a făcut parte din Comitetul științific din cadrul Institutului Comun pentru Cercetare Nucleară.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Fost director al Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon, a supravegheat trei instalații majore care contribuie la producția de plutoniu de uz militar: instalația de fabricare a combustibilului, reactorul nuclear și uzina de reprelucrare.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Director al Korea Ryongaksan General Trading Corporation; implicat în programul privind rachetele balistice al REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE


B.   Lista entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (a)

 

Nume

Alias

Locația

Data desemnării

Alte informații

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

cunoscută și sub denumirea CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; cunoscută și sub denumirea EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; cunoscută și sub denumirea DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; cunoscută și sub denumirea „KOMID”

Central District, Phenian, RPDC.

24.4.2009

Cel mai important traficant de armament și exportator principal al produselor și echipamentelor aferente rachetelor balistice și armelor convenționale.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

cunoscută și sub denumirea KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; cunoscută anterior sub denumirea LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, Phenian, RPDC; Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC.

24.4.2009

concern în domeniul apărării, specializat în achiziții pentru industria de apărare a RPDC și asistență în vânzările cu caracter militar ale acestei țări.

3.

Tanchon Commercial Bank

cunoscută anterior sub denumirea CHANGGWANG CREDIT BANK; cunoscută anterior sub denumirea KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Phenian, RPDC.

24.4.2009

Principala entitate financiară din RPDC pentru vânzarea de armament convențional, rachete balistice și produse aferente asamblării și fabricării unor astfel de arme.

4.

Namchongang Trading Corporation

cunoscută și sub denumirea NCG; cunoscută și sub denumirea NAMCHONGANG TRADING; cunoscută și sub denumirea NAM CHON GANG CORPORATION; cunoscută și sub denumirea NAMCHONGANG TRADING CO.; cunoscută și sub denumirea NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenian, RPDC.

16.7.2009

Namchongang este o societate comercială din RPDC subordonată Biroului General pentru Energie Atomică (BGEA). Namchongang a fost implicată în achiziția pompelor de vid de origine japoneză care au fost identificate într-o instalație nucleară din RPDC, precum și în achiziții cu caracter nuclear asociate cu un cetățean german. A fost de asemenea implicată în achiziția de tuburi de aluminiu și alte echipamente destinate în mod special unui program de îmbogățire a uraniului începând din a doua jumătate a anilor 1990. Reprezentantul său este un fost diplomat care a activat ca reprezentant al RPDC pentru inspecția instalațiilor nucleare de la Yongbyon de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) din 2007. Activitățile de proliferare ale Namchongang constituie un motiv serios de îngrijorare, având în vedere activitățile de proliferare din trecut ale RPDC.

5.

Hong Kong Electronics

cunoscută și sub denumirea HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Aflată în proprietatea Tanchon Commercial Bank și KOMID sau controlată de acestea, sau acționează sau urmărește să acționeze pentru acestea sau în numele lor. Hong Kong Electronics a transferat milioane de dolari din fonduri legate de proliferare în numele Tanchon Commercial Bank și KOMID (ambele desemnate de comitet în aprilie 2009) începând din anul 2007. Hong Kong Electronics a facilitat transferul banilor din Iran spre RPDC în numele KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

cunoscută și sub denumirea KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Phenian, RPDC.

16.7.2009

Societate din RPDC cu sediul la Phenian, subordonată Korea Ryonbong General Corporation (desemnată de comitet în aprilie 2009) și implicată în dezvoltarea armelor de distrugere în masă.

7.

Biroul General pentru Energie Atomică (BGEA);

cunoscut și sub denumirea Departamentul General pentru Energie Atomică (DGEA)

Haeudong, Pyongchen District, Phenian, RPDC.

16.7.2009

BGEA răspunde de programul nuclear al RPDC, incluzând Centrul de Cercetare Nucleară de la Yongbyon și reactorul său de cercetare privind producția de plutoniu cu o putere de 5 MWe (25 MWt), precum și instalațiile de fabricare a combustibilului și de reprelucrare. BGEA a organizat reuniuni și discuții pe teme nucleare cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. BGEA este principala agenție guvernamentală a RPDC care supraveghează programe nucleare, inclusiv funcționarea Centrului de Cercetare Nucleară de la Yongbyon.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenian, RPDC.

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation este subordonată celei de a doua Academii de Științe Naturale a RPDC și răspunde în principal de achiziția de produse de bază și tehnologii în sprijinul programelor de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării ale RPDC, inclusiv - dar nu limitate la - programele privind armele de distrugere în masă și vectorii lor și achiziția acestora, incluzând materiale controlate sau interzise în cadrul regimurilor de control multilateral relevante.


ANEXA II

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

#

Nume

(și eventuale pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Data nașterii: 2.2.1946 sau 6.2.1946 sau 23.2.1946 (provincia Hamgyong Nord)

Numărul pașaportului (din 2006): PS 736420617

Membru al Comisiei naționale de apărare. Director al Departamentului de administrație al Partidului Muncitorilor din Coreea

2.

CHON Chi Bu

 

Membru al Biroului General pentru Energie Atomică, fost director tehnic al Centrului de la Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Data nașterii: între 1928 și 1933

Primul director adjunct al Departamentului industriei apărării (programul balistic), Partidul Muncitorilor din Coreea, membru al Comisiei naționale de apărare.

4.

HYON Chol-hae

Data nașterii: 1934 (Manciuria, China)

Director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Data nașterii: 1926

Secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea, Șeful Departamentului industriei de echipamente militare al Comitetului Central, controlând al doilea Comitet economic al Comitetului Central, membru al Comisiei naționale de apărare.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Data nașterii:

4.3.1935

Numărul pașaportului: 554410660

Vicepreședinte al Comisiei naționale de apărare, ministru al forțelor armate populare, consilier special al lui Kim Jong Il pentru strategia nucleară.

7.

O Kuk-Ryol

Data nașterii: 1931

(provincia Jilin, China)

Vicepreședinte al Comisiei naționale de apărare, monitorizând achiziția din străinătate a tehnologiei avansate pentru programele nuclear și balistic.

8.

PAEK Se-bong

Data nașterii: 1946

Președinte al celui de al doilea Comitet economic (responsabil de programul balistic) al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea. Membru al Comisiei naționale de apărare.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Data nașterii: 1933

Numărul pașaportului: 554410661

Director adjunct al Departamentului de politică generală al forțelor armate populare și director adjunct al Biroului de logistică al forțelor armate populare (consilier militar al lui Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Data nașterii:

20.9.1929

Numărul pașaportului: 645310121 (emis la 13.9.2005).

Președinte al Academiei de științe, implicată în cercetare biologică legată de armele de distrugere în masă.

11.

RYOM Yong

 

Director al Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite), însărcinat cu relațiile internaționale.

12.

SO Sang-kuk

Data nașterii: între 1932 și 1938

Șef al departamentului de fizică nucleară, Universitatea Kim Il Sung.


B.   Lista entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b)

#

Nume

(și eventuale pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

Întreprinderea în asociere Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap)

c/o Sediul central al biroului de informații (Reconnaissance General Bureau Headquarters), Hyongjesan-Guyok, Pyongyang/Nungrado, Pyongyang

Ch'o'ngsong Yo'nhap a fost identificată pentru sancționare pentru exportul de arme sau material aferent din Coreea de Nord. Green Pine este specializată în producția de construcții navale și armament militar maritim, cum ar fi submarine, ambarcațiuni militare și sisteme de lansatoare; de asemenea, a exportat torpile și asistență tehnică unor societăți iraniene din domenii conexe apărării. Green Pine este responsabilă de aproximativ jumătate din armele și materialul conex exportat de Coreea de Nord; aceasta a preluat multe dintre activitățile KOMID după desemnarea acesteia de către CSONU.

2.

Societatea comercială Korea Heungjin

Amplasament: Pyongyang

Entitate cu sediul la Pyongyang utilizată de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în scopuri comerciale (KOMID a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009). Societatea comercială Korea Hungjin este bănuită, de asemenea, de implicare în furnizarea de bunuri aferente rachetelor către Grupul industrial Shahid Hemmat din Iran.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009); asigură gestionarea uzinelor de producere a pulberii de aluminiu care poate fi utilizată în domeniul rachetelor.

4.

Societatea comercială Korea Taesong

Amplasament: Pyongyang

Entitate cu sediul la Pyongyang utilizată de Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) în scop comercial (KOMID a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009). Societatea comercială Korea Taesong a acționat în numele KOMID în relațiile cu Siria.

5.

Societatea comercială Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, districtul Pothonggang, Pyongyang, Coreea de Nord

Filială a Korea Ryongbong General Corporation (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 24.4.2009).

6.

Al doilea comitet economic și A doua academie de științe naturale (Second Economic Committee and Second Academy of Natural Sciences)

 

Al doilea comitet economic este implicat în aspecte cheie ale programului balistic al Coreei de Nord. Acesta este responsabil de supravegherea producției de rachete balistice din Coreea de Nord. De asemenea, acesta conduce activitățile KOMID (KOMID a fost desemnată de Organizația Națiunilor Unite la 24 aprilie 2009). Este o organizație națională responsabilă de cercetarea și dezvoltarea sistemelor avansate de armament ale Coreei de Nord, inclusiv rachete și probabil arme nucleare. Utilizează o serie de organizații subordonate pentru a obține tehnologie, echipamente și informații din alte țări, inclusiv Korea Tangun Trading Corporation, pentru programele de rachete și probabil de arme nucleare ale Coreei de Nord.

7.

Sobaeku United Corp (alias Sobaeksu United Corp)

 

Societate de stat, implicată în cercetare sau achiziția de produse sau echipamente sensibile. Deține mai multe zăcăminte de grafit natural care alimentează ca materie primă două uzine de transformare care produc, în special, blocuri de grafit ce pot fi utilizate în domeniul balistic.

8.

Centrul de Cercetare Nucleară de la Yongbyon

 

Centru de cercetare care a participat la producția de plutoniu de calitate militară. Centru subordonat Biroului General pentru Energie Atomică (entitate desemnată de Organizația Națiunilor Unite, 16.7.2009).


ANEXA III

A.   Lista persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (c) și la articolul 5 alineatul (1) litera (c)

#

Nume

(și eventuale pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

JON Il-chun

Data nașterii:

24.08.1941

În februarie 2010, KIM Tong-un a fost eliberat din funcția de director al „Biroului 39” , care este implicat în finanțarea proliferării și , printre altele, responsabil de achiziționarea de mărfuri prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale RPDC, eludând sancțiunile. A fost înlocuit de JON Il-chun. Se presupune de asemenea că JON Il-chun este unul dintre membrii conducerii Băncii de dezvoltare a statului (State Development Bank).

2.

KIM Tong-un

 

Fost director al „Biroului 39” al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, implicat în finanțarea proliferării.


B.   Lista entităților menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (c)

#

Denumire

(și eventuale pseudonime)

Date de identitate

Motive

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Segori-dong, Strada Gyongheung, districtul Potonggang, Pyongyang

Telefon: 850 2381 8221

Telefon: 850 2 18111 int. 8221

Fax: 850 2381 4576

Instituție financiară nord-coreeană care este direct subordonată „Biroului 39” și implicată în facilitarea proiectelor de finanțare a proliferării din Coreea de Nord.

2.

Societatea comercială Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Pulgan Gori Dong 1, districtul Potonggang, Pyongyang

Telefon: 850 2 18111 int. 8204/8208

Telefon: 850 2381 8208/4188

Fax: 850 2381 4431/4432

Companie subordonată „Biroului 39” și utilizată pentru a facilita tranzacții internaționale în numele „Biroului 39”.

Directorul „Biroului 39”, Kim Tong-un, figurează pe lista de la Anexa V a CR nr. 1283/2009.


ANEXA IV

Lista sucursalelor și filialelor menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b)


ANEXA V

Lista sucursalelor și filialelor menționate la articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (d)