23.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/32


PADOMES LĒMUMS 2010/800/KĀDP

(2010. gada 22. decembris)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un par Kopējās nostājas 2006/795/KĀDP atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 20. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (1) (“KTDR”), ar ko īstenoja Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (“ANO DPR”) 1718 (2006).

(2)

Padome 2009. gada 27. jūlijā pieņēma Kopējo nostāju 2009/573/KĀDP (2), ar ko grozīja Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP un īstenoja ANO DPR 1874 (2009).

(3)

Padome 2009. gada 22. decembrī pieņēma Lēmumu 2009/1002/KĀDP (3), ar ko groza Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP.

(4)

Saskaņā ar Kopējās nostājas 2006/795/KĀDP 7. panta 2. punktu Padome ir pilnībā pārskatījusi minētās kopējās nostājas II un III pielikumā izklāstītos to personu un vienību sarakstus, kurām piemēro minētās kopējās nostājas 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu un 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu. Padome ir secinājusi, ka būtu jāturpina ierobežojošos pasākumus piemērot attiecīgajām personām un vienībām.

(5)

Padome ir apzinājusi vēl vairākas personas un vienības, uz kurām būtu jāattiecina ierobežojoši pasākumi.

(6)

Procedūrā šā lēmuma I un II pielikuma grozīšanai būtu jānosaka, ka sarakstā iekļautās personas un vienības ir jāinformē par to, kāpēc viņas ir iekļautas sarakstā, lai dotu viņām iespēju izteikt savus apsvērumus. Ja tiek izteikti jebkādi apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un jāinformē par to attiecīgā persona vai vienība.

(7)

Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un, konkrēti, tiesības uz efektīvu aizsardzību un taisnīgu tiesu, īpašumtiesībām un tiesībām uz personas datu aizsardzību. Šis lēmums būtu jāpiemēro saskaņā ar šīm tiesībām un principiem.

(8)

Šajā lēmumā tāpat pilnībā ievēroti dalībvalstu pienākumi saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un Drošības padomes rezolūciju juridiski saistošā būtība.

(9)

Kopējā nostāja 2006/795/KĀDP būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo lēmumu.

(10)

Savienības īstenošanas pasākumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 329/2007 (2007. gada 27. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Turpmāk minēto priekšmetu un tehnoloģiju, tostarp programmatūras, tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic no dalībvalstu teritorijas vai caur to teritoriju, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidaparātus, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā:

a)

ieroči un ar tiem saistīti visa veida materiāli, tostarp ieroči un munīcija, militārie transportlīdzekļi un ekipējums, paramilitārais ekipējums un visa minētā rezerves daļas, izņemot transportlīdzekļus, kas nav kaujas transportlīdzekļi un kuri ir izgatavoti no materiāliem vai aprīkoti ar materiāliem, kas nodrošina ballistisko aizsardzību un paredzēti vienīgi Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzības vajadzībām KTDR;

b)

visi priekšmeti, materiāli, ekipējums, preces un tehnoloģija, ko noteikusi Drošības padome vai komiteja, kas izveidota atbilstīgi ANO DPR 1718 (2006) 12. punktam (“Sankciju komiteja”), saskaņā ar ANO DPR 1718 (2006) 8. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, ar ko varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolprogrammās, ballistisko raķešu un citu masu iznīcināšanas ieroču programmās;

c)

konkrēti citi priekšmeti, materiāli, ekipējums, preces un tehnoloģija, kas varētu sekmēt KTDR kodolprogrammas, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai kas varētu sekmēt tās militārās darbības, tostarp visas divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas I pielikumā Padomes Regulai (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (5). Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu konkrētos priekšmetus, attiecībā uz kuriem piemēro šo noteikumu.

2.   Aizliegts arī:

a)

jebkurai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR sniegt tehniskas apmācības, konsultācijas, pakalpojumus, palīdzību vai starpnieku pakalpojumus saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģiju, vai saistībā ar šo priekšmetu tiešu vai netiešu piegādi, ražošanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai KTDR vai izmantošanai KTDR piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem un tehnoloģijām, tostarp jo īpaši piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šo priekšmetu un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītām tehniskām apmācībām, konsultācijām, pakalpojumiem, palīdzībai vai starpnieku pakalpojumiem;

c)

apzināti vai tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minēto aizliegumu.

3.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalsts lidaparātus, ir arī aizliegts no KTDR iepirkt 1. punktā minētos priekšmetus un tehnoloģijas, kā arī dalībvalstu valstspiederīgajiem sniegt 2. punktā minēto KTDR tehnisko apmācību, konsultācijas, pakalpojumus, palīdzību, finansējumu un finansiālu palīdzību neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir KTDR teritorijā vai ārpus tās.

2. pants

1.   Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz piešķīrumiem, finansiālu palīdzību vai koncesijas kredītiem KTDR, tostarp izmantojot līdzdalību starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem, tieši pievēršoties civiliedzīvotāju vajadzībām vai veicinot atteikšanos no kodolieročiem. Dalībvalstis arī ievēro modrību, lai mazinātu pašreizējās saistības un, ja iespējams, izbeigtu tās.

2.   Dalībvalstis nesniedz valsts finansiālu atbalstu tirdzniecībai ar KTDR, tostarp eksporta kredītus, garantijas vai apdrošināšanas polises saviem valstspiederīgajiem vai vienībām, kas iesaistītas šādā tirdzniecībā, ja šāds finansiāls atbalsts varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības.

3. pants

Luksuspreču tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana KTDR, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic caur dalībvalstu teritoriju vai no tās, vai kam izmanto kuģus, kuri kuģo ar dalībvalsts karogu, vai dalībvalsts lidaparātus, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā vai ārpus tās.

4. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai to teritorijā neieceļotu un lai to teritoriju nešķērsotu:

a)

I pielikumā uzskaitītās Sankciju komitejas vai Drošības padomes norādītās personas (arī to ģimenes locekļi), kuras ir atbildīgas par KTDR politiku – tostarp to atbalstot un veicinot – attiecībā uz tās kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām;

b)

II pielikumā uzskaitītās personas, kas nav iekļautas I pielikumā un kuras ir atbildīgas par KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām, tostarp to atbalstīšanu un veicināšanu;

c)

III pielikumā uzskaitītās personas, kuras nav iekļautas I pielikumā vai II pielikumā un kuras uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību sniedz finanšu pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus, kuri varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

2.   Šā panta 1. punkta a) apakšpunktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja katrā atsevišķā gadījumā konstatē, ka šāds ceļojums ir pamatots ar humāno vajadzību apsvērumiem, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem, vai ja Sankciju komiteja secina, ka šāds izņēmums citādi sekmētu ANO DPR 1718 (2006) vai ANO DPR 1874 (2009) mērķu sasniegšanu.

3.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt tās valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij saistības uzliek starptautiskās tiesības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti;

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

5.   Šā panta 4. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

6.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 4. un 5. punktu.

7.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 1. punkta b) un c) apakšpunktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši atbalsta demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu KTDR.

8.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 7. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību divās darbdienās no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

9.   Gadījumos, kad saskaņā ar 4., 5. un 7. punktu dalībvalsts atļauj I, II vai III pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot dalībvalstī vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

5. pants

1.   Visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir turpmāk minēto personu un vienību tiešā vai netiešā īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a)

I pielikumā uzskaitītās Sankciju komitejas vai Drošības padomes norādītās personas un vienības, kuras ir iesaistītas KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās vai sniedz tām atbalstu, tostarp ar nelikumīgu līdzekļu palīdzību;

b)

II pielikumā iekļautās personas un vienības, kuras nav iekļautas I pielikumā un kuras ir atbildīgas par KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām, vai personas vai vienības, kuras rīkojas to vārdā vai vadībā, vai tādas vienības, kas atrodas to īpašumā vai kontrolē;

c)

III pielikumā iekļautās personas un vienības, kas nav iekļautas I pielikumā vai II pielikumā un kas uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to teritorijā esošu finanšu iestāžu starpniecību, sniedz finanšu pakalpojumus vai nodod finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus, kuri varētu sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas, vai personas vai vienības, kas rīkojas to vārdā vai vadībā, vai tādas vienības, kas atrodas to īpašumā vai kontrolē;

iesaldē.

2.   Nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām un vienībām, vai to interesēs.

3.   Izņēmumi pieļaujami gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un publisku komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem; vai

c)

paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem;

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Sankciju komitejai paziņojumu par nodomu I pielikumā minētajām personām un vienībām vajadzības gadījumā atļaut piekļuvi šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un tad, ja Sankciju komiteja piecās darbadienās pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

4.   Izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi attiecībā uz I pielikumā minētajām personām un vienībām; vai

b)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā šos līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ja vien apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms dienas, kad 1. punktā minēto personu vai vienību ir norādījusi Sankciju komiteja, Drošības padome vai Padome, un ja tas nav par labu 1. punktā minētai personai vai vienībai, un ja attiecīgā dalībvalsts par to nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai attiecībā uz I pielikumā minētajām personām un vienībām.

5.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai:

a)

ar procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms 2006. gada 14. oktobra;

ar nosacījumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6. pants

1.   Lai nepieļautu to, ka finanšu pakalpojumus sniedz vai tādus finanšu vai citus aktīvus vai līdzekļus nodod uz dalībvalstu teritoriju, caur to vai no tās, vai izmantojot dalībvalstu valstspiederīgo starpniecību, vai izmantojot saskaņā ar to tiesību aktiem izveidotu vienību starpniecību, vai ar personu vai to jurisdikcijā esošu finanšu iestāžu starpniecību, kuri var sekmēt KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības, dalībvalstis pastiprināti uzrauga to jurisdikcijā esošo finanšu iestāžu darbības ar:

a)

bankām, kuru domicils ir KTDR;

b)

tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem dalībvalstu jurisdikcijā, kuru domicils ir KTDR, kā uzskaitīts IV pielikumā;

c)

tādu banku filiālēm un meitasuzņēmumiem ārpus dalībvalstu jurisdikcijas, kuru domicils ir KTDR, kā uzskaitīts V pielikumā; un

d)

finanšu vienībām, kuru domicils nav KTDR un kuras nav dalībvalstu jurisdikcijā, bet kuras ir tādu personu un struktūru kontrolē, kam ir domicils KTDR, kā uzskaitīts V pielikumā;

lai izvairītos no šādām darbībām, kas sekmē KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas vai darbības.

2.   Minēto iemeslu dēļ finanšu iestādēm, veicot darbības ar 1. punktā minētajām bankām un finanšu vienībām, ir pienākums:

a)

nepārtraukti uzraudzīt kontu darbību, tostarp izmantojot klienta uzticamības pārbaudes programmas un ņemot vērā pienākumus saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu;

b)

pieprasīt, lai tiek aizpildītas visas maksājuma uzdevumu informācijas ailes, kas attiecas uz attiecīgā darījuma maksātāju un saņēmēju, un atteikties veikt darījumu, ja šāda informācija nav sniegta;

c)

piecus gadus glabāt visu darījumu dokumentāciju un pēc pieprasījuma darīt to pieejamu attiecīgo valstu iestādēm;

d)

ja tām ir aizdomas vai pietiekams pamats uzskatīt, ka līdzekļi ir saistīti ar KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmu vai darbību finansēšanu, tūlīt ziņot par aizdomām Finanšu ziņu vākšanas vienībai (Financial Intelligence Unit – FIU) vai citai attiecīgās dalībvalsts norādītai kompetentai iestādei. Finanšu ziņu vākšanas vienībai vai citai šādai kompetentai iestādei ir pagaidu tieša vai netieša piekļuve finanšu, administratīviem un tiesībaizsardzības iestāžu datiem, kas tai vajadzīgi, lai pienācīgu veiktu savus uzdevumus, tostarp aizdomīgo darījumu ziņojumu analīzi.

7. pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskajām tiesībām dalībvalstis savā teritorijā pārbauda visas kravas, kas tiek sūtītas uz KTDR un saņemtas no KTDR, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

2.   Ar karoga valsts piekrišanu dalībvalstis pārbauda kuģus atklātā jūrā, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šādu kuģu kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu.

3.   Dalībvalstis saskaņā ar saviem tiesību aktiem iesaistās pārbaudēs saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4.   Uz gaisa kuģiem un kuģiem, kas transportē kravas uz KTDR un no tās, attiecas prasība pirms iebraukšanas un pirms izbraukšanas sniegt papildu informāciju par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

5.   Veicot 1. un 2. punktā minētās pārbaudes, dalībvalstis konfiscē un likvidē priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu atbilstīgi ANO DPR 1874 (2009) 14. pantam.

6.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai dalībvalstu teritorijās aizliedz KTDR kuģiem sniegt degvielas uzpildīšanas pakalpojumus vai citus kuģu apgādes pakalpojumus, vai citus kuģu apkopes pakalpojumus, ja dalībvalstu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ar šiem kuģiem tiek pārvadāti priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nosūtīšana vai eksportēšana ir aizliegta saskaņā ar šo lēmumu, izņemot gadījumus, kad šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānos nolūkos vai kamēr krava tiek pārbaudīta, un saskaņā ar 1., 2. un 4. punktu šos priekšmetus vajadzības gadījumā konfiscē un likvidē.

8. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai saglabātu modrību un novērstu to, ka to teritorijās vai to valstspiederīgie specializēti māca vai apmāca KTDR valstspiederīgos jomās, kas varētu sekmēt KTDR ar kodolieroču izplatīšanu saistītas darbības un kodolieroču piegādes sistēmu attīstību.

9. pants

1.   Padome pieņem grozījumus I pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Sankciju komitejas noteikto.

2.   Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma vienprātīgi pieņem II un III pielikumā iekļauto sarakstu un tajā izdarītos grozījumus.

10. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja iekļauj sarakstā personu vai vienību, Padome šo personu vai vienību iekļauj sarakstā I pielikumā.

2.   Ja Padome nolemj uz personu vai vienību attiecināt 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II pielikumu.

3.   Padome paziņo 1. un 2. punktā minētai personai vai vienībai par savu lēmumu, tostarp pamatojumu tās iekļaušanai sarakstā, nosūtot to vai nu tieši, ja tās adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot attiecīgai personai vai vienībai iespēju izteikt savus apsvērumus.

4.   Ja ir izteikti jebkādi apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

11. pants

1.   Šā lēmuma I un II pielikumā norāda pamatojumu personu vai vienību iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja attiecībā uz I pielikumu.

2.   Šā lēmuma I un II pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā noteikusi Drošības padome vai Sankciju komiteja attiecībā uz I pielikumu. Attiecībā uz personām šāda informācija var saturēt vārdus un uzvārdus, arī pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi (ja tā ir zināma) un amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. I pielikumā ietver arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

12. pants

1.   Šo lēmumu pārskata un vajadzības gadījumā groza, jo īpaši attiecībā uz tām personu, vienību vai priekšmetu kategorijām vai citām personām, vienībām vai priekšmetiem, kurām jāpiemēro ierobežojošie pasākumi, vai ņemot vērā attiecīgās Drošības padomes rezolūcijas.

2.   Šā lēmuma 6. pantā paredzētos pasākumus pārskata sešos mēnešos pēc šā lēmuma pieņemšanas.

3.   Pasākumus, kas minēti 4. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos. Tos pārstāj piemērot attiecībā uz attiecīgām personām un vienībām, ja Padome saskaņā ar 9. panta 2. punktā minēto procedūru secina, ka vairs netiek izpildīti nosacījumi to piemērošanai.

13. pants

Ar šo atceļ Kopējo nostāju 2006/795/KĀDP.

14. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2010. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. VANACKERE


(1)  OV L 322, 22.11.2006., 32. lpp.

(2)  OV L 197, 29.7.2009., 111. lpp.

(3)  OV L 346, 23.12.2009., 47. lpp.

(4)  OV L 88, 29.3.2007., 1. lpp.

(5)  OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu saraksts

 

Vārds, uzvārds

Pieņemtais vārds

Dzimšanas datums

Datums, kad iekļauts sarakstā

Cita informācija

1.

Yun Ho-jin

zināms arī kā Yun Ho-chin

13.10.1944.

16.7.2009.

Namchongang Trading Corporation direktors, pārrauga preču importu, kas vajadzīgas urāna bagātināšanas programmai.

2.

Ri Je-son

zināms arī kā Ri Che-son

1938.

16.7.2009.

Galvenā atomenerģijas biroja (GAB) direktors, birojs ir galvenā iestāde, kas vada Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolprogrammu; atbalsta vairākas ar kodoljautājumiem saistītas darbības, tostarp Yongbyon Kodolpētījumu centra un Namchongang Trading Corporation darbību GAB vadībā.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009.

Direktors Galvenajā atomenerģijas birojā (GAB); iesaistīts Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas kodolprogrammā; būdams GAB Zinātniskā atbalsta biroja priekšnieks, darbojās Zinātnes komitejā Apvienotā Kodolpētījumu institūta paspārnē.

4.

Ri Hong-sop

 

1940.

16.7.2009.

Bijušais Yongbyon Kodolpētījumu centra direktors, pārraudzīja trīs galvenos objektus, kuri palīdz ieroču klases plutonija ražošanā, proti - degvielas ražošanas rūpnīcu, kodolreaktoru un atkārtotas pārstrādes rūpnīcu.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009.

Korea Ryongaksan General Trading Corporation direktors, iesaistīts Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas ballistisko raķešu programmā.


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto vienību saraksts

 

Nosaukums

Pieņemtais nosaukums

Atrašanās vieta

Datums, kad iekļauts sarakstā

Cita informācija

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

zināms kā CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; zināms kā EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; zināms kā DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; zināms kā KOMID

Centrālais rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

Galvenais ieroču tirgotājs un galvenais tādu preču un iekārtu eksportētājs, kas saistītas ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

zināms kā KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; iepriekš zināms kā LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang rajons, Phenjana, KTDR; Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

Aizsardzības konglomerāts, kas specializējas iegādē KTDR aizsardzības nozarēm un atbalsta sniegšanā šīs valsts pārdošanas darījumiem, kas saistīti ar militāro jomu.

3.

Tanchon Commercial Bank

iepriekš zināma ar nosaukumu CHANGGWANG CREDIT BANK; iepriekš zināma ar nosaukumu KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon rajons, Phenjana, KTDR

24.4.2009.

KTDR galvenā finanšu iestāde parasto ieroču, ballistisko raķešu un tādu preču pārdošanai, kas saistītas ar minēto ieroču komplektāciju un ražošanu.

4.

Namchongang Trading Corporation

zināms kā NCG; zināms kā NAMCHONGANG TRADING; zināms kā NAM CHON GANG CORPORATION; zināms kā NOMCHONGANG TRADING CO.; zināms kā NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Namchongang ir KTDR tirdzniecības uzņēmums, kas pakļauts Galvenajam atomenerģijas birojam (GAB). Namchongang ir bijis iesaistīts kādā KTDR kodoliekārtā konstatētu Japānas izcelsmes vakuuma sūkņu iepirkumā, kā arī kādā kodolmateriālu pirkšanas darījumā ar kādu Vācijas iedzīvotāju. Uzņēmums arī ir bijis iesaistīts alumīnija cauruļu un citu iekārtu iegādē, kas īpaši piemērotas urāna bagātināšanas programmai 20. gs. deviņdesmito gadu beigās. Uzņēmuma pārstāvis ir kāds bijušais diplomāts, kurš strādāja par KTDR pārstāvi Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (SAEA) inspekcijā Yongbyon kodoliekārtās 2007. gadā. Namchongang darbības izplatīšanas jomā rada dziļas bažas, zinot KTDR agrākās izplatīšanas darbības.

5.

Hong Kong Electronics

zināms kā HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kiša sala, Irāna

16.7.2009.

Uzņēmums pieder bankai Tanchon Commercial Bank un KOMID vai tie kontrolē uzņēmumu, vai arī uzņēmums rīkojas vai tiek uzskatīts, ka rīkojas, to interesēs vai to vārdā. Kopš 2007. gada Hong Kong Electronics ir pārskaitījis miljoniem dolāru ar izplatīšanu saistītus līdzekļus bankas Tanchon Commercial Bank un KOMID vārdā (Komiteja abas vienības iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī). Hong Kong Electronics ir veicinājis naudas plūsmu no Irānas uz KTDR KOMID vārdā.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

zināms kā KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Phenjanā izvietots KTDR uzņēmums, kurš ir pakļauts uzņēmumam Korea Ryonbong General Corporation (Komiteja to iekļāva sarakstā 2009. gada aprīlī) un iesaistīts masu iznīcināšanas ieroču izstrādē.

7.

Galvenais Atomenerģijas birojs (GAB)

zināms kā Atomenerģijas ģenerāldepartaments (GDAE)

Haeudong, Pyongchen rajons, Phenjana, KTDR

16.7.2009.

GAB ir atbildīgs par KTDR kodolprogrammu, kurā ietilpst Yongbyon kodolpētījumu centrs un tā 5 MWe (25 MWt) plutonija ražošanas pētījumu reaktors, kā arī degvielas ražošanas un atkārtotas apstrādes rūpnīcas. GAB ir rīkojis tikšanās un sarunas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par kodoljautājumiem. GAB ir galvenā KTDR valdības aģentūra, kura pārrauga kodolprogrammas, tostarp Yongbyon kodolpētījumu centra darbību.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Phenjana, KTDR

16.7.2009.

Korea Tangun Trading Corporation ir pakļauts KTDR Otrai dabaszinātņu akadēmijai un galvenokārt ir atbildīgs par preču un tehnoloģiju iepirkšanu KTDR aizsardzības jomas pētījumu un attīstības programmu atbalstam, tostarp, bet ne tikai, par masu iznīcināšanas ieroču un to piegādes sistēmu programmām un iepirkumiem, kā arī tādu materiālu iepirkumiem, uz kuriem attiecas kontroles vai aizlieguma noteikumi saistībā ar attiecīgiem daudzpusējiem kontroles režīmiem.


II PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto personu saraksts

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

CHANG Song-taek (arī JANG Song-Taek)

Dzimšanas datums: 02.02.1946. vai 06.02.1946. vai 23.02.1946. (Ziemeļu Hamgyong province)

Pases Nr. (2006. gadā): PS 736420617

Valsts aizsardzības komisijas loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas administrācijas nodaļas vadītājs

2.

CHON Chi Bu

 

Atomenerģijas galvenā biroja loceklis, bijušais Yongbyon objekta tehniskais direktors

3.

CHU Kyu-Chang (arī JU Kyu-Chang)

Dzimšanas datums: laikā starp 1928. un 1933. gadu

Aizsardzības rūpniecības departamenta (ballistisko raķešu programma) vadītāja pirmais vietnieks, Korejas Darbaļaužu partija, Valsts aizsardzības komisijas loceklis

4.

HYON Chol-hae

Dzimšanas gads: 1934. g. (Mandžūrija, Ķīna)

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks (Kim Jong Il militārais padomnieks)

5.

JON Pyong-ho

Dzimšanas gads: 1926.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas sekretārs, Centrālās komitejas Militāro piegāžu rūpniecības departamenta vadītājs, kurš kontrolē Centrālās komitejas Otro ekonomikas komiteju, Valsts aizsardzības komitejas loceklis

6.

KIM Yong-chun (arī Young-chun)

Dzimšanas datums:

04.03.1935.

Pases Nr.: 554410660

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Tautas bruņoto spēku ministrs, Kim Jong Il īpašais padomnieks kodolstratēģijas jautājumos

7.

O Kuk-Ryol

Dzimšanas gads: 1931

(Jilin province, Ķīna)

Valsts aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš pārrauga jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām

8.

PAEK Se-bong

Dzimšanas gads: 1946.

Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas Otrās ekonomikas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgs par ballistisko raķešu programmu). Valsts aizsardzības komisijas loceklis.

9.

PAK Jae-gyong (arī Chae-Kyong)

Dzimšanas gads: 1933.

Pases Nr.: 554410661

Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta vadītāja vietnieks un Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja vadītāja vietnieks (Kim Jong Il militārais padomnieks)

10.

PYON Yong Rip (arī Yong-Nip)

Dzimšanas datums:

20.09.1929.

Pases Nr.: 645310121 (izdota 13.09.2005.)

Zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs, iesaistīts bioloģiskos pētījumos saistībā ar masu iznīcināšanas ieročiem

11.

RYOM Yong

 

Galvenā atomenerģētikas biroja vadītājs (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija), atbildīgs par starptautiskajiem sakariem

12.

SO Sang-kuk

Dzimšanas datums: laikā starp 1932. un 1938. gadu

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās vienības

#

Nosaukums

(un iespējamie pieņemtie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Green Pine Associated Corporation (arī Chongsong Yonhap, Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjana/Nungrado, Phenjana

Ch’o’ngsong Yo’nhap ir pakļauta sankcijām saistībā ar ieroču un ar tiem saistītu materiālu eksportēšanu no Ziemeļkorejas. Green Pine specializācija ir jūras spēku iekārtu un ieroču, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu ražošana, un tā ir eksportējusi torpēdas un tehnisko palīdzību ar aizsardzību saistītiem Irānas uzņēmumiem. Green Pine ir atbildīga par apmēram pusi no visiem Ziemeļkorejas eksportētajiem ieročiem un ar tiem saistītajiem materiāliem, un ir pārņēmusi daudzas no KOMID darbībām pēc tam, kad ANO DP KOMID iekļāva sarakstā.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Atrašanās vieta– Phenjana

Phenjanā reģistrēta vienība, ko tirdzniecības nolūkiem izmanto Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID); (Apvienoto Nāciju Organizācija iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī. Korea Heungjin Trading Company arī tur aizdomās, ka tā ir bijusi iesaistīta ar raķetēm saistītu preču piegādē Irānas Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (Apvienoto Nāciju Organizācija to iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī); tās rīcībā ir iekārtas alumīnko var izmantot raķetēs

4.

Korea Taesong Trading Company

Atrašanās vieta– Phenjana

Vienība darbojas Phenjanā, un Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) to izmanto tirdzniecības nolūkiem (Apvienoto Nāciju Organizācija KOMID iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī). Korea Taesong Trading Company ir rīkojusies KOMID vārdā darījumos ar Sīriju.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang rajons, Phenjana, Ziemeļkoreja

Korea Ryongbong General Corporation filiāle (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija, 24.04.2009.).

6.

Otrā ekonomikas komiteja (Second Economic Committee) un Otrā dabaszinātņu akadēmija (Second Academy of Natural Sciences)

 

Otrā ekonomikas komiteja ir iesaistīta Ziemeļkorejas raķešu programmas svarīgākajos aspektos. Tā atbild par Ziemeļkorejas ballistisko raķešu ražošanas pārraudzību. Tā arī virza KOMID darbības (Apvienoto Nāciju Organizācija KOMID iekļāva sarakstā 2009. gada 24. aprīlī). Otrā ekonomikas komiteja ir valsts līmeņa organizācija, kas atbild par Ziemeļkorejas augsta līmeņa ieroču sistēmu, tostarp raķešu un, iespējams, arī kodolieroču, pētniecību un izstrādi. Tā izmanto vairākas tai pakļautas organizācijas, tostarp Korea Tangun Trading Corporation, lai no ārvalstīm iegūtu tehnoloģijas, iekārtas un informāciju izmantošanai Ziemeļkorejas raķešu un, iespējams, arī kodolieroču programmās.

7.

Sobaeku United Corp. (arī Sobaeksu United Corp.)

 

Valsts sabiedrība, kas iesaistīta pētījumos par paaugstināta riska ražojumiem un iekārtām, kā arī to iepirkumos. Tās īpašumā ir vairākas dabīga grafīta atradnes, kuras ar izejvielām apgādā divas pārstrādes rūpnīcas, kurās papildus citiem izstrādājumiem ražo grafīta blokus, ko var izmantot raķetēs.

8.

Yongbyon Kodolpētījumu centrs

 

Pētniecības centrs, kas piedalījās militārām vajadzībām piemērota plutonija ražošanā. Centrs ir pakļauts Galvenajam atomenerģētikas birojam (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija, 16.07.2009.).


III PIELIKUMS

A.   Lēmuma 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto personu saraksts

#

Vārds, uzvārds

(un iespējamie pieņemtie vārdi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

JON Il-chun

Dzimšanas datums: 24.08.1941.

2010. gada februārī KIM Tong-un atbrīvoja no direktora amata “39. birojā”, kas ir iesaistīts ieroču izplatīšanas finansēšanā un, cita starpā, atbild par preču izpirkšanu no Ziemeļkorejas diplomātiskajām pārstāvniecībām, apejot sankcijas. Viņu šajā amatā aizstāja JON Il-chun. Tiek arī apgalvots, ka JON Il-chun ir viens no vadošajiem darbiniekiem Valsts attīstības bankā (State Development Bank).

2.

KIM Tong-un

 

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas “39. biroja” bijušais direktors.


B.   Lēmuma 5. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto vienību saraksts

#

Nosaukums

(un iespējamie pieņemtie nosaukumi)

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Korea Daesong Bank

(arī Choson Taesong Unhaeng, Taesong Bank)

Adrese:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang rajons, Phenjana

Tālrunis: 850 2381 8221

Tālrunis: 850 2 18111 papildnumurs: 8221

Fakss: 850 2381 4576

Ziemeļkorejas finanšu iestāde, kas ir tieši pakļauta “39. birojam” un ir iesaistīta Ziemeļkorejas ieroču izplatīšanas finansēšanas projektu veicināšanā.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(arī Daesong Trading, Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Company, Korea Daesong Trading Corporation)

Adrese:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang rajons, Phenjana

Tālrunis: 850 2 18111 papildnumurs: 8204/8208

Tālrunis: 850 2381 8208/4188

Fakss: 850 2381 4431/4432

Uzņēmums, kas ir pakļauts “39. birojam” un ko izmanto ārvalstu darījumu veicināšanai “39. biroja” vārdā.

“39. biroja” direktors Kim Tong-un ir minēts Padomes Regulas Nr. 1283/2009 V pielikumā.


IV PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto filiāļu un meitasuzņēmumu saraksts


V PIELIKUMS

Lēmuma 6. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minēto filiāļu, meitasuzņēmumu un finanšu vienību saraksts