23.12.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 341/32


NÕUKOGU OTSUS 2010/800/ÜVJP,

22. detsember 2010,

mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2006/795/ÜVJP

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. novembril 2006 vastu ühise seisukoha 2006/795/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (1), millega rakendati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006).

(2)

Nõukogu võttis 27. juulil 2009 vastu ühise seisukoha 2009/573/ÜVJP (2), millega muudeti ühist seisukohta 2006/795/ÜVJP ja rakendati ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1874 (2009).

(3)

Nõukogu võttis 22. detsembril 2009 vastu otsuse 2009/1002/ÜVJP (3), millega muudeti ühist seisukohta 2006/795/ÜVJP.

(4)

Vastavalt ühise seisukoha 2006/795/ÜVJP artikli 7 lõikele 2 on nõukogu vaadanud täielikult läbi kõnealuse ühise seisukoha II ja III lisas esitatud loetelud isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse kõnealuse ühise seisukoha artikli 3 lõike 1 punkte b ja c ning artikli 4 lõike 1 punkte b ja c. Nõukogu järeldas, et asjaomaste isikute ja üksuste suhtes tuleks jätkata piiravate meetmete kohaldamist.

(5)

Nõukogu on määranud kindlaks täiendavad isikud ja üksused, kelle suhtes tuleks kohaldada piiravaid meetmeid.

(6)

Käesoleva otsuse I ja II lisa muutmise kord peaks hõlmama kohustust teatada loetellu kantud isikutele ja üksustele nende loetellu kandmise põhjused, et anda neile võimalus märkusi esitada. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, peaks nõukogu oma otsuse kõnealuste märkuste põhjal läbi vaatama ning teavitama vastavalt asjaomast isikut või üksust.

(7)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid ning eelkõige õigust tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele, õigust omandile ning õigust isikuandmete kaitsele. Käesolevat otsust tuleks kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(8)

Käesolev otsus järgib ka täies ulatuses ÜRO põhikirjast tulenevaid liikmesriikide kohustusi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide õiguslikult siduvat iseloomu.

(9)

Ühine seisukoht 2006/795/ÜVJP tuleks tunnistada kehtetuks ja asendada käesoleva otsusega.

(10)

Liidu rakendusmeetmed on sätestatud nõukogu 27. märtsi 2007. aasta määruses (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid (4),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Keelatud on järgmiste esemete ja tehnoloogia, sealhulgas tarkvara otsene või kaudne Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki (KRDV) tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või territooriumi kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte:

a)

relvad ja igasugused nendega seotud materjalid, sealhulgas tulirelvad ja laskemoon, sõjaväeveokid- ja seadmed, poolsõjaline varustus ja eespool nimetatuile ettenähtud varuosad, välja arvatud sõidukid, mis ei ole lahingusõidukid ja mis on valmistatud ballistilist kaitset pakkuvast materjalist või on sellega kaetud ning on ette nähtud üksnes liidu ja tema liikmesriikide personali kaitseks KRDVs;

b)

kõik vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 8 alapunkti a alapunktile ii ÜRO Julgeolekunõukogu või ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) punkti 12 kohaselt moodustatud komitee (edaspidi „sanktsioonide komitee”) määratud esemed, materjal, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele;

c)

teatavad muud esemed, materjalid, seadmed, kaubad ja tehnoloogia, mis võivad aidata kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele või sõjalisele tegevusele, sealhulgas nõukogu 5. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) (5) I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia. Liit võtab vajalikke meetmeid, et määratleda vastavad käesoleva sättega hõlmatavad esemed.

2.   Samuti on keelatud:

a)

pakkuda tehnilist koolitust, nõustamist, teenuseid, abi või vahendusteenuseid seoses lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga või kõnealuste esemete otsese või kaudse varustamise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega seotud teenuseid ühelegi isikule, üksusele või asutusele KRDVs või kasutamiseks KRDVs;

b)

otseselt või kaudselt rahastada või osutada rahalist abi, mis on seotud lõikes 1 osutatud esemete ja tehnoloogiaga, sealhulgas eelkõige toetused, laenud ja ekspordikrediidikindlustused kõnealuste esemete ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või ekspordiks või nendega seotud tehnilise koolituse, nõustamise, teenuste, abi või vahendusteenuste otseseks või kaudseks osutamiseks ühelegi isikule, üksusele või asutusele KRDVs või kasutamiseks KRDVs;

c)

osaleda teadlikult või tahtlikult tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvale hoida punktides a ja b osutatud keeldudest.

3.   Samuti on liikmesriikide kodanikel, või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu ja õhusõidukeid kasutades, keelatud lõikes 1 osutatud esemete või tehnoloogiate hankimine KRDVst ning samuti KRDV poolt liikmesriikide kodanikele lõikes 2 osutatud tehnilise koolituse, nõustamise, teenuste, abi, rahastamise ja rahalise abi pakkumine, olenemata sellest, kas need pärinevad KRDV territooriumilt või mitte.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid ei võta uusi kohustusi anda KRDVle toetusi, rahalist abi või sooduslaene, sealhulgas rahvusvahelistes finantseerimisasutustes osalemise kaudu, välja arvatud humanitaar- ja arengueesmärkidel, mis on otseselt seotud tsiviilelanike vajaduste rahuldamise või tuumarelvade kaotamise edendamisega. Lisaks ilmutavad liikmesriigid valvsust, et vähendada kehtivaid kohustusi ja võimaluse korral need likvideerida.

2.   Liikmesriigid ei anna riiklikku rahalist toetust kaubavahetuseks KRDVga, sealhulgas ei anta ekspordikrediiti, -tagatisi või -kindlustust sellise kaubavahetusega tegelevatele liikmesriikide kodanikele või üksustele, kui selline rahaline toetus võib aidata kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele või tegevustele.

Artikkel 3

Keelatud on luksuskaupade otsene või kaudne KRDVsse tarnimine, müümine või üleandmine liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt või territooriumi kaudu või liikmesriikide lipu all sõitvaid laevu või õhusõidukeid kasutades, olenemata sellest, kas need tooted on pärit liikmesriikide territooriumilt või mitte.

Artikkel 4

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid, et järgmised isikud ei siseneks nende territooriumile ega läbiks nende territooriumi:

a)

sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu kindlaks määratud ning I lisas loetletud isikud, kes vastutavad, muu hulgas toetuse andmise või edendamise kaudu, KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmidega seotud KRDV poliitika kujundamise eest, ning nende perekonnaliikmed;

b)

I lisas loetlemata isikud, kes vastutavad muu hulgas toetuse andmise või edendamise kaudu KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide eest ja kes on loetletud II lisas;

c)

I või II lisas loetlemata isikud, kes osutavad finantsteenuseid ja kes teostavad finants- või muu vara või vahendite ülekandeid liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt või kaasates sellisesse tegevusse liikmesriikide kodanikke, nende õigusaktide alusel asutatud üksuseid või nende territooriumil asuvaid isikuid või finantseerimisasutusi, kes võivad kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele ja kes on loetletud III lisas.

2.   Lõike 1 punkti a ei kohaldata, kui sanktsioonide komitee otsustab igal üksikjuhul eraldi, et reisimine on õigustatud seoses humanitaarvajadustega, sealhulgas usuliste kohustustega, või kui sanktsioonide komitee jõuab järeldusele, et erandi tegemine aitaks muul viisil kaasa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1718 (2006) või resolutsiooni 1874 (2009) eesmärkide saavutamisele.

3.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

4.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, nimelt:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuvat rahvusvahelist konverentsi läbi viiva võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel;

d)

Püha Tooli (Vatikani Linnriik) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingu (Lateraani pakt) alusel.

5.   Lõiget 4 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

6.   Nõukogu tuleb nõuetekohaselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõigete 4 või 5 kohaselt tehtud eranditest.

7.   Liikmesriigid võivad teha erandeid lõike 1 punktidega b ja c kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud kiireloomuliste humanitaarvajadustega või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega, kaasa arvatud liidu edendatavad või OSCE eesistujaks olevas liikmesriigis toimuvad kohtumised, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid KRDVs.

8.   Lõikes 7 osutatud erandeid teha sooviv liikmesriik teavitab sellest kirjalikult nõukogu. Erand loetakse tehtuks, kui ükski nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teate saamisest kavandatava erandi kohta. Kui vähemalt üks nõukogu liige esitab vastuväite, võib nõukogu otsustada teha kavandatav erand kvalifitseeritud häälteenamusega.

9.   Kui liikmesriik lubab lõigete 4, 5 ja 7 alusel I, II või III lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või nende poolt selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.

Artikkel 5

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on otseselt või kaudselt järgmiste isikute omandis, valduses või kontrolli all:

a)

sanktsioonide komitee või ÜRO Julgeolekunõukogu kindlaks määratud ning I lisas loetletud isikud ja üksused, kes on kaasatud KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastesse programmidesse või toetavad neid, sh ebaseaduslikul viisil;

b)

I lisas loetlemata isikud ja üksused, kes vastutavad KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alaste programmide eest, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad isikud ja üksused, kes on loetletud II lisas;

c)

I või II lisas loetlemata isikud ja üksused, kes osutavad finantsteenuseid ja kes teostavad mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekandeid liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt, või kaasavad sellisesse tegevusse liikmesriikide kodanikke, nende õigusaktide alusel asutatud üksuseid või nende territooriumil asuvaid isikuid või finantseerimisasutusi, kes võivad kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad isikud ja üksused, kes on loetletud III lisas.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isikute ega üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.

3.   Erandeid võib teha rahaliste vahendite ja majandusressursside puhul, mis on:

a)

vajalikud põhivajaduste rahuldamiseks tehtavate kulutuste katteks, nagu tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks; või

c)

ette nähtud üksnes siseriiklike õigusaktidega kooskõlas olevate tasude ja teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite ja majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest,

pärast seda, kui asjaomase liikmesriigi poolt on seoses I lisas loetletud isikute ja üksustega teatatud sanktsioonide komiteele kavatsusest lubada vajaduse korral juurdepääsu sellistele rahalistele vahenditele ja majandusressurssidele ning kui sanktsioonide komitee ei ole viie tööpäeva jooksul pärast sellist teatamist teinud negatiivset otsust.

4.   Erandeid võib samuti teha rahaliste vahendite ja majandusressursside puhul, mis on:

a)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane liikmesriik on oma kavatsuse sanktsioonide komiteele teatavaks teinud ja sanktsioonide komitee on selle seoses I lisas loetletud isikute ja üksustega heaks kiitnud; või

b)

kohtu, haldusorgani või vahekohtu seatud kinnipidamisõiguse või nende otsuse esemeks, millisel juhul võib rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutada sellise kinnipidamisõiguse või otsuse täitmiseks tingimusel, et selline otsus võeti vastu või kinnipidamisõigus tekkis enne seda kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud isik või üksus määrati kindlaks sanktsioonide komitee, ÜRO Julgeolekunõukogu või nõukogu poolt ja lõikes 1 osutatud isik või üksus ei saa sellest kasu ning asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed seoses I lisas loetletud isikute ja üksustega.

5.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud; või

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne 14. oktoobrit 2006,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõiget 1.

Artikkel 6

1.   Et vältida finantsteenuste osutamist ja mis tahes finants- või muu vara või vahendite ülekandeid liikmesriikide territooriumile, läbi liikmesriigi territooriumi või liikmesriigi territooriumilt, või liikmesriikide kodanikele, liikmesriigi õigusaktide alusel asutatud üksustele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või finantseerimisasutustele või nende poolt, mis võib kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele või tegevustele, kontrollivad liikmesriigid põhjalikult nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate finantseerimisasutuste tegevusi seoses:

a)

pankadega, mille asukoht on KRDVs;

b)

IV lisas loetletud KRDVs asuvate pankade filiaalide ja tütarettevõtetega, mis kuuluvad liikmesriikide jurisdiktsiooni alla;

c)

V lisa loetletud KRDVs asuvate pankade filiaalide ja tütarettevõtetega, mis ei kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla; ning

d)

V lisa loetletud finantseerimisüksustega, mis ei asu KRDVs ega kuulu liikmesriikide jurisdiktsiooni alla, kuid mida kontrollivad KRDVs asuvad isikud ja üksused,

et vältida tegevusi, mis aitavad kaasa KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele või tegevustele.

2.   Eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks nõutakse finantseerimisasutustelt, et nad oma tegevustes, mis on seotud lõikes 1 loetletud pankade ja finantseerimisüksustega:

a)

kontrollivad pidevalt kontode tehinguid, sealhulgas oma kliendikontrolli programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

b)

nõuavad, et täidetakse kõnealuste tehingute maksekorralduste kõik teabeväljad, mis puudutavad makse algatajat ja saajat, ning keelduvad tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;

c)

säilitavad andmed viimase viia aasta jooksul sooritatud tehingute kohta ja teevad need taotluse korral riiklikele asutustele kättesaadavaks;

d)

kui kahtlustatakse või esineb põhjendatud alus kahtlustada, et raha võib kaasa aidata KRDV tuumarelva-, ballistiliste kanderakettide või muude massihävitusrelvade alastele programmidele või tegevustele, teatavad oma kahtlustest rahapesu andmebüroole või muule asjaomase liikmesriigi määratud pädevale asutusele. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on otsene või kaudne ning õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitseteabele, mis on vajalik tema ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas teatatud kahtlaste tehingute analüüsimiseks.

Artikkel 7

1.   Liikmesriigid kontrollivad kooskõlas oma riiklike asutuste ja õigusnormidega ning vastavalt rahvusvahelisele õigusele oma territooriumil, sealhulgas oma lennujaamades ja sadamates kõiki KRDVsse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et see veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsusega keelatud.

2.   Liikmesriigid kontrollivad avamerel asuvaid laevu lipuliikmesriigi nõusolekul, kui neil on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et nende laevade veos sisaldab esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsusega keelatud.

3.   Lõigete 1 ja 2 alusel läbiviidavate kontrollide puhul teevad liikmesriigid kooskõlas oma siseriikliku õigusega koostööd.

4.   KRDVsse suunduvaid ja sealt saabuvaid veoseid vedavatelt õhusõidukitelt ja laevadelt nõutakse täiendavat saabumis- ja lahkumiseelset teavet kõikide liikmesriiki toodavate ja sealt välja viidavate kaupade kohta.

5.   Kui teostatakse lõikes 1 või 2 osutatud kontrolli, peavad liikmesriigid kinni ja kõrvaldavad esemed, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1874 (2009) punktiga 14 käesoleva otsuse alusel keelatud.

6.   Punkerdamisteenuste või laevavarustuse tarnimise või muude teenuste osutamine KRDV laevadele liikmesriikide kodanike poolt või liikmesriikide territooriumilt on keelatud, kui liikmesriikidel on teavet, mis annab põhjendatud aluse arvata, et laevad veavad esemeid, mille tarnimine, müük, üleandmine või eksport on käesoleva otsuse alusel keelatud, välja arvatud juhul, kui selliste teenuste osutamine on vajalik humanitaareesmärkidel või kuni veos on lõigete 1, 2 ja 4 kohaselt kontrollitud ning vajaduse korral kinni peetud ja kõrvaldatud.

Artikkel 8

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et olla valvsad ning vältida oma territooriumil või oma kodanike poolt KRDV kodanikele erihariduse või -koolituse andmist valdkondades, mis võivad kaasa aidata tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikele tuumaenergiaalastele KRDV tegevustele või tuumarelva kandesüsteemide väljatöötamisele KRDVs.

Artikkel 9

1.   Nõukogu muudab I lisa ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee otsuste alusel.

2.   Nõukogu, toimides ühehäälselt, koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepaneku põhjal II ja III lisas esitatud loetelud ning võtab vastu nende muudatused.

Artikkel 10

1.   Kui ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab loetellu mõne isiku või üksuse, lisab nõukogu kõnealuse isiku või üksuse I lisasse.

2.   Kui nõukogu otsustab kohaldada isiku või üksuse suhtes artikli 4 lõike 1 punktides b ja c või artikli 5 lõike 1 punktides b ja c loetletud meetmeid, muudab ta vastavalt II lisa.

3.   Nõukogu edastab oma otsuse ja loetellu kandmise põhjused lõikes 1 või 2 osutatud isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

4.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 11

1.   I ja II lisa sisaldab loetellu kantud isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid, mille ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee on esitanud seoses I lisaga.

2.   I ja II lisa sisaldab ka asjaomaste isikute või üksuste kindlakstegemiseks vajalikku teavet (selle olemasolul), mille ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee on esitanud seoses I lisaga. Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime (alias), sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registreerimise kohta ja kuupäeva, registreerimisnumbrit ja tegevuskohta. I lisas on kirjas ka ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 12

1.   Käesolev otsus vaadatakse läbi ning vajaduse korral seda muudetakse, eelkõige isikute, üksuste või esemete kategooriate osas, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeteid, või isikute, üksuste või esemete kategooriate osas, kelle suhtes tuleb täiendavalt kohaldada piiravaid meetmeid, või ÜRO Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonide arvessevõtmiseks.

2.   Artiklis 6 ettenähtud meetmed vaadatakse läbi kuue kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

3.   Artikli 4 lõike 1 punktides b ja c ning artikli 5 lõike 1 punktides b ja c osutatud meetmed vaadatakse korrapäraste ajavahemike järel läbi ning seda tehakse vähemalt iga 12 kuu tagant. Nende meetmete kohaldamine asjaomaste isikute ja üksuste suhtes lõpetatakse, kui nõukogu teeb artikli 9 lõikes 2 osutatud korra kohaselt kindlaks, et tingimused kõnealuste meetmete kohaldamiseks ei ole enam täidetud.

Artikkel 13

Ühine seisukoht 2006/795/ÜVJP tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 14

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 22 detsember 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

S. VANACKERE


(1)  ELT L 322, 22.11.2006, lk 32.

(2)  ELT L 197, 29.7.2009, lk 111.

(3)  ELT L 346, 23.12.2009, lk 47.

(4)  ELT L 88, 29.3.2007, lk 1.

(5)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.


I LISA

A.   Artikli 4 lõike 1 punktis a ja artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud isikute loetelu

 

Nimi

Varjunimi (alias)

Sünniaeg

Määramise kuupäev

Muu teave

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Namchongang Trading Corporationi direktor; vastutab uraani rikastamise programmi jaoks vajalike toodete impordi eest.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumaprogrammi juhtimise peamise asutuse General Bureau of Atomic Energy (GBAE) direktor, korraldab mitmeid tuumaprojekte, sh Yongbyoni tuumauuringute keskuse ja Namchongang Trading Corporationi juhtimist GBAE poolt.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktor asutuses General Bureau of Atomic Energy (GBAE); tegeleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumaprogrammiga; osales GBAE sisese teaduslike suuniste büroo juhina teaduskomitees tuumauuringute ühisinstituudis.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Endine direktor, Yongbyoni tuumauuringute keskus, juhtis kolme tähtsamat rajatist, mis aitavad toota tuumarelvades kasutatavat plutooniumi: tuumakütuse tootmistehas, tuumareaktor ja ümbertöötlemiskäitis.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Korea Ryongaksan General Trading Corporationi direktor; tegeleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ballistiliste rakettide programmiga.


B.   Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud üksuste loetelu

 

Nimi

Varjunimi (alias)

Asukoht

Määramise kuupäev

Muu teave

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID”

Central District, P’yŏngyang, KRDV.

24.4.2009

Peamine relvakaupleja ning põhiline ballistiliste rakettide ja tavarelvastusega seotud kaupade ja varustuse eksportija.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; varem LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot’onggang District, P’yŏngyang, KRDV; Rakwon-dong, Pothonggang District, P’yŏngyang, KRDV.

24.4.2009

Kaitsetööstuse konglomeraat, mis tegeleb KRDV kaitsetööstuse hangetega ja toetab riigi sõjalise otstarbega kaupade müüki.

3.

Tanchon Commercial Bank

varem CHANGGWANG CREDIT BANK; varem KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, P’yŏngyang, KRDV.

24.4.2009

KRDV tavarelvastuse, ballistiliste rakettide ning sellelaadsete relvade kooste ja tootmisega seotud kaupade müügi rahastaja.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

P’yŏngyang, KRDV.

16.7.2009

Namchongang on KRDV äriühing, mis allub GBAEle. Namchongang osales KRDV tuumarajatises tuvastatud Jaapani päritolu vaakumpumpade hankimisel ning tuumavaldkonnaga seotud hanketegevuses, mis on seostatud ühe Saksa isikuga. Ettevõte on 1990. aastate lõpust osalenud ka spetsiaalselt uraani rikastamise programmi jaoks sobilike alumiiniumtorude ja muude seadmete ostmisel. Ettevõtte esindaja on endine diplomaat, kes oli KRDV esindaja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri poolt läbiviidud Yongbyoni tuumarajatiste kontrollimises 2007. aastal. Namchongangi tegevus massihävitusrelvade levikul on äärmiselt murettekitav, võttes arvesse KRDV samalaadset tegevust minevikus.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iraan.

16.7.2009

Tanchon Commercial Banki ja KOMIDi omanduses või kontrolli all või tegutseb või näib tegutsevat nende heaks või nende nimel. Hong Kong Electronics on Tanchon Commercial Banki ja KOMIDi (mõlemad komitee poolt määratud 2009. aasta aprillis) nimel 2007. aastast alates üle kandnud miljoneid dollareid massihävitusrelvade levikuga seotud raha. Hong Kong Electronics on korraldanud KOMIDi nimel raha liikumist Iraanist KRDVsse.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, P’yŏngyang, KRDV.

16.7.2009

P’yŏngyangis asuv KRDV ettevõte, mis allub Korea Ryonbong General Corporationile (määratud komitee poolt 2009. aasta aprillis) ning osaleb massihävitusrelvade väljatöötamisel.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, P’yŏngyang, KRDV.

16.7.2009

GBAE vastutab KRDV tuumaprogrammi eest, mis hõlmab Yongbyoni tuumauuringute keskust ja selle plutooniumi tootmise uurimisreaktorit (5 MWe, 25 MWt) ning selle kütuse tootmise ja ümbertöötlemise rajatisi. GBAE on korraldanud tuumavaldkonnaga seotud kohtumisi ja arutelusid Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga. GBAE on KRDV peamine valitsusasutus, mis juhib tuumaprogramme, juhtides muu hulgas Yongbyoni tuumauuringute keskuse tööd.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

P’yŏngyang, KRDV.

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation allub KRDV teisele loodusteaduste akadeemiale ning vastutab peamiselt kaupade ja tehnoloogiate hankimise eest KRDV kaitsealaste teadusuuringute ja arenguprogrammide toetamiseks, mis hõlmavad muu hulgas massihävitusrelvi ning kandesüsteemide programme ja hanget, sealhulgas materjale, mis on teatavate mitmepoolsete kontrollirežiimide alusel kontrollitavad või keelatud.


II LISA

A.   Artikli 4 lõike 1 punktis b ja artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud isikute loetelu

#

Nimi

(ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

CHANG Song-taek (teise nimega JANG Song–Taek)

Sünniaeg: 2.2.1946 või 6.2.1946 või 23.2.1946 (Hamgyongi Põhjaprovints)

Passi number (alates 2006. aastast): PS 736420617

Riikliku kaitsekomisjoni liige. Korea tööliste partei haldusosakonna direktor

2.

CHON Chi Bu

 

Aatomienergia üldbüroo direktor, endine Yongbyoni tehnikadirektor.

3.

CHU Kyu-Chang (teise nimega JU Kyu-Chang)

Sünniaeg: 1928. ja 1933. aasta vahel

Korea tööliste partei, kaitsetööstuse osakonna (ballistika programm) esimene asedirektor, riikliku kaitsekomisjoni liige.

4.

HYON Chol-hae

Sünniaasta: 1934 (Mandžuuria, Hiina)

Rahva relvajõudude üldpoliitika osakonna asedirektor (Kim Jong Ili sõjaväenõunik).

5.

JON Pyong-ho

Sünniaasta: 1926

Korea tööliste partei keskkomitee sekretär, keskkomitee teist majanduskomiteed kontrolliva keskkomitee sõjaväeliste tarnete tööstuse osakonna juhataja, riikliku kaitsekomisjoni liige.

6.

KIM Yong-chun (teise nimega Young-chun)

Sünniaeg:

4.3.1935

Passi number: 554410660

Riikliku kaitsekomisjoni asepresident, rahva relvajõudude minister, Kim Jong Ili tuumastrateegia erinõunik.

7.

O Kuk-Ryol

Sünniaasta: 1931

(Jilini provints, Hiina)

Riikliku kaitsekomisjoni asepresident, teostab järelevalvet tuuma- ja ballistika programmide jaoks tipptehnoloogia hankimise üle välismaalt.

8.

PAEK Se-bong

Sünniaasta: 1946

Korea tööliste partei keskkomitee (ballistika programmi eest vastutava) teise majanduskomitee president. Riikliku kaitsekomisjoni liige.

9.

PAK Jae-gyong (teise nimega Chae-Kyong)

Sünniaasta: 1933

Passi number: 554410661

Rahva relvajõudude üldpoliitika osakonna asedirektor ja rahva relvajõudude logistikabüroo asedirektor (Kim Jong Ili sõjaväenõunik).

10.

PYON Yong Rip (teise nimega Yong-Nip)

Sünniaeg:

20.09.1929

Passi number: 645310121 (välja antud 13.9.2005)

Massihävitusrelvadega seotud bioloogiliste uuringutega tegeleva Teaduste Akadeemia president.

11.

RYOM Yong

 

Aatomienergia keskbüroo (ÜRO määratud üksus) direktor, vastutab rahvusvaheliste suhete eest.

12.

SO Sang-kuk

Sünniaeg: 1932. ja 1938. aasta vahel

Tuumafüüsika osakonna juhataja, Kim Il Sungi Ülikool.


B.   Artikli 5 lõike 1 punktis b osutatud üksuste loetelu

#

Nimi

(ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Green Pine Associated Corporation (teiste nimedega: Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, P’yŏngyang / Nungrado, P’yŏngyang

Ch’o’ngsong Yo’nhapile on määratud sanktsioonid relvade ja seonduvate materjalide Põhja Koreasse eksportimise eest. Green Pine on spetsialiseerunud sõjaliste meresõiduvahendite ja relvastuse tootmisele, näiteks allveelaevad, sõjalaevad ja raketisüsteemid, ning on eksportinud torpeedosid ja tehnilist abi Iraani kaitsetööstuse ettevõtetele. Green Pine on vastutav ligikaudu poole relvade ja seotud materjali ekspordi eest Põhja-Koreast ning on võtnud üle paljud KOMIDi tegevused pärast seda, kui KOMID kanti ÜRO Julgeolekunõukogu poolt loetellu.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Asukoht: P’yŏngyang

P’yŏngyangis asuv üksus, mida Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kasutab kaubanduslikel eesmärkidel (KOMIDi määras ÜRO 24.4.2009) Üksust Korea Heungjin Trading Company kahtlustatakse ka rakettidega seotud kaupade tarnimises Iraani kontsernile Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Korea Ryongbong General Corporationi tütarettevõte (ÜRO määratud üksus, 24.4.2009), haldab rakettide valdkonnas kasutatavat alumiiniumpulbrit tootvaid tehaseid.

4.

Korea Taesong Trading Company

Asukoht: P’yŏngyang

P’yŏngyangis asuv üksus, mida Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kasutab kaubanduslikel eesmärkidel (KOMIDi määras ÜRO 24.4.2009) Korea Taesong Trading Company on tegutsenud KOMIDi nimel Süüriaga.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggangi piirkond, P’yŏngyang, Põhja-Korea

Korea Ryongbong General Corporationi tütarettevõte (ÜRO määratud üksus, 24.4.2009).

6.

Teine majanduskomitee ja Teine Loodusteaduste Akadeemia

 

Teine majanduskomitee tegeleb Põhja-Korea raketiprogrammi peamiste aspektidega. Teine majanduskomitee vastutab Põhja-Korea ballistiliste rakettide tootmise järelevalve eest. Samuti juhib ta KOMIDi tegevust (KOMIDi määras ÜRO 24.4.2009). Tegu on üleriigilise organisatsiooniga, mis vastutab Põhja-Korea moodsate relvasüsteemide, sealhulgas rakettide ja tõenäoliselt tuumarelvade arendamise ja vastava uurimistöö eest. Üksus kasutab mitmeid allorganisatsioone, sealhulgas Korea Tangun Trading Corporationit, et hankida välismaalt tehnoloogiat, varustust ja teavet, mida kasutada Põhja-Korea raketi- ja tõenäoliselt ka tuumarelvaprogrammides.

7.

Sobaeku United Corp (teise nimega Sobaeksu United Corp)

 

Riigiettevõte, osaleb tundlike toodete või seadmete uuringutes või hankimises. Ettevõte omab mitut loodusliku grafiidi maardlat, mis varustavad toorainega kahte töötlemistehast, mis eelkõige toodavad ballistika valdkonnas kasutatavaid grafiidiplokke.

8.

Yongbyoni tuumauuringute keskus

 

Uurimiskeskus, mis osales sõjaväelise kvaliteediga plutooniumi tootmises. Keskus, mis sõltub aatomienergia keskbüroost (ÜRO määratud üksus, 16.7.2009).


III LISA

A.   Artikli 4 lõike 1 punktis c ja artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud isikute loetelu

#

Nimi

(ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

JON Il-chun

Sünniaeg:

24.8.1941

2010. aasta veebruaris vabastati KIM Tong-un „39. büroo” direktori ametikohalt. „39. büroo” tegeleb relvade leviku rahastamisega ning vastutab muu hulgas kaupade sisseostmise eest KRDV diplomaatiliste esinduste kaudu, hiilides sanktsioonidest kõrvale. Ta asendati JON Il-chuniga. JON Il-chuni peetakse ka üheks riigi arengupanga juhtivaks tegelaseks.

2.

KIM Tong-un

 

Relvade leviku rahastamisega seotud tööliste partei keskkomitee „39. büroo” endine direktor.


B.   Artikli 5 lõike 1 punktis c osutatud üksuste loetelu

#

Nimi

(ja võimalikud varjunimed)

Identifitseerimisandmed

Põhjendus

1.

Korea Daesong Bank

(teiste nimedega: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Aadress:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, P’yŏngyang

Tel: 850 2381 8221

Tel: 850 2 18111 laiend 8221

Faks: 850 2381 4576

Põhja-Korea finantseerimisasutus, mis allub vahetult „39. büroole” ja tegeleb Põhja-Korea relvade leviku rahastamise projektide toetamisega.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(teiste nimedega: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Aadress:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, P’yŏngyang

Tel: 850 2 18111 laiend 8204/8208

Tel: 850 2381 8208/4188

Faks: 850 2381 4431/4432

Ettevõte, mis allub „39. büroole” ja mida kasutatakse välistehingute soodustamiseks „39. büroo” nimel.

„39. büroo” endine direktor Kim Tong-un on kantud nõukogu määrusega nr 1283/2009 V lisasse.


IV LISA

Artikli 6 lõike 1 punktis b osutatud filiaalide ja tütarettevõtete loetelu


V LISA

Artikli 6 lõike 1 punktides c ja d osutatud filiaalide, tütarettevõtete ja finantseerimisüksuste loetelu