23.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/32


RÅDETS AFGØRELSE 2010/800/FUSP

af 22. december 2010

om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af fælles holdning 2006/795/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 20. november 2006 vedtog Rådet fælles holdning 2006/795/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (1) (»DPRK«) til gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution (»UNSCR«) 1718 (2006).

(2)

Den 27. juli 2009 vedtog Rådet fælles holdning 2009/573/FUSP (2), der ændrede fælles holdning 2006/795/FUSP og gennemførte UNSCR 1874 (2009).

(3)

Den 22. december 2009 vedtog Rådet afgørelse 2009/1002/FUSP (3), der ændrede fælles holdning 2006/795/FUSP.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i fælles holdning 2006/795/FUSP har Rådet foretaget en fuldstændig revision af listerne i bilag II og III til nævnte fælles holdning over de personer og enheder, der er omfattet af dens artikel 3, stk. 1, litra b) og c), og artikel 4, stk. 1, litra b) og c). Rådet har konkluderet, at de berørte personer og enheder fortsat bør være omfattet af restriktive foranstaltninger.

(5)

Rådet har identificeret yderligere personer og enheder, der bør være underlagt restriktive foranstaltninger.

(6)

Proceduren for ændring af bilag I og II til denne afgørelse bør omfatte, at begrundelserne for opførelsen på listen meddeles de pågældende personer og enheder for at give dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, bør Rådet tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse i lyset af disse bemærkninger og underrette personen eller enheden herom.

(7)

Denne afgørelse overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, ejendomsretten og retten til beskyttelse af personoplysninger. Denne afgørelse bør anvendes i overensstemmelse med disse rettigheder og principper.

(8)

Denne afgørelse overholder også fuldt ud medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN-pagten og den retligt bindende karakter af Sikkerhedsrådets resolutioner.

(9)

Fælles holdning 2006/795/FUSP bør ophæves og erstattes af nærværende afgørelse.

(10)

Unionens gennemførelsesbestemmelser findes i Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 af 27. marts 2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea (4)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af følgende produkter og teknologi, herunder software, til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej:

a)

forsvarsmateriel af enhver art, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer, militært udstyr, paramilitært udstyr og reservedele hertil, bortset fra ikke-kampmæssige køretøjer, der er fremstillet eller udstyret med materialer til ballistisk beskyttelse, og som udelukkende er bestemt til beskyttelsesbrug for Unionens og dets medlemsstaters personale i DPRK

b)

alle produkter, alt materiel, alt udstyr, alle varer og al teknologi som vedtaget af Sikkerhedsrådet eller den komité, der er nedsat i henhold til punkt 12 i UNSCR 1718 (2006) (»sanktionskomitéen«), i overensstemmelse med punkt 8, litra a), nr. ii), i UNSCR 1718 (2006), der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben

c)

visse andre typer produkter, materiel, udstyr, varer og teknologi, der kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller som kunne bidrage til dets militære aktiviteter, og som skal omfatte alle varer med dobbelt anvendelse og teknologi, som er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (5). Unionen træffer de nødvendige foranstaltninger til at fastlægge, hvilke produkter der skal være omfattet af denne bestemmelse.

2.   Det er ligeledes forbudt:

a)

direkte eller indirekte at levere teknisk uddannelse, rådgivning, tjenester og bistand eller yde mæglervirksomhed i forbindelse med produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 eller i forbindelse med levering, fremstilling, vedligeholdelse og brug af disse produkter til personer, enheder eller organisationer i DPRK eller til anvendelse i dette land

b)

direkte eller indirekte at levere finansiering eller finansiel bistand i forbindelse med produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af disse produkter og den teknologi, eller i forbindelse med direkte eller indirekte levering af hermed relateret teknisk uddannelse, rådgivning, tjenester og bistand eller mæglervirksomhed til personer, enheder eller organisationer i DPRK eller til anvendelse i dette land

c)

bevidst eller forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) og b).

3.   Indkøb i DPRK foretaget af medlemsstaternes statsborgere eller ved brug af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, af produkter og teknologi som omhandlet i stk. 1 samt DPRK's levering til medlemsstaternes statsborgere af teknisk uddannelse, rådgivning, tjenester, finansiering eller finansiel bistand som omhandlet i stk. 2, med oprindelse i DPRK eller ikke, forbydes også.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne må, herunder gennem deres deltagelse i internationale finansielle institutioner, ikke give nye tilsagn om gavebistand, finansiel bistand eller lån på lempelige vilkår til DPRK, undtagen hvor dette sker i humanitært og udviklingsmæssigt øjemed med henblik på direkte at dække civilbefolkningens behov eller fremme atomafrustning. Medlemsstaterne udviser desuden årvågenhed for at begrænse de nuværende forpligtelser og om muligt bringe dem til ophør.

2.   Medlemsstaterne yder ikke offentlig finansiel støtte med henblik på handel med DPRK, herunder eksportkreditter, garantier eller forsikring, til deres statsborgere eller enheder, som er involveret i en sådan handel, hvis en sådan finansiel støtte kunne bidrage til DPRK-programmer eller -aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler eller andre masseødelæggelsesvåben.

Artikel 3

Direkte eller indirekte levering, salg eller overførsel af luksusvarer til DPRK fra statsborgere i medlemsstaterne eller gennem eller fra medlemsstaternes områder eller ved anvendelse af skibe eller luftfartøjer, der fører medlemsstaternes flag, forbydes, uanset om de har oprindelse i medlemsstaternes områder eller ej.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at hindre indrejse i eller transit gennem deres område for:

a)

personer, herunder disses familiemedlemmer, som sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd har udpeget som ansvarlige for DPRK's politikker i forbindelse med dets nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer og programmer for andre masseødelæggelsesvåben, bl.a. ved at støtte eller fremme disse programmer, jf. listen i bilag I

b)

personer, der ikke er omfattet af bilag I, men som er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, bl.a. ved at støtte eller fremme disse programmer, jf. listen i bilag II

c)

personer, der ikke er omfattet af bilag I eller bilag II, men som leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område, jf. listen i bilag III.

2.   Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse, hvis sanktionskomitéen i det enkelte tilfælde fastslår, at sådanne rejser er berettiget af humanitære hensyn, herunder religiøse forpligtelser, eller hvis sanktionskomitéen konkluderer, at en undtagelse på anden måde vil fremme målene i UNSCR 1718 (2006) eller UNSCR 1874 (2009).

3.   Stk. 1 forpligter ikke en medlemsstat til at nægte egne statsborgere indrejse på dens område.

4.   Stk. 1 berører ikke tilfælde, hvor en medlemsstat er bundet af en folkeretlig forpligtelse, nemlig:

a)

som værtsland for en international mellemstatslig organisation

b)

som værtsland for en international konference indkaldt af FN eller i FN's regi

c)

i henhold til en multilateral aftale, hvorved der tilkendes privilegier og immuniteter

d)

i henhold til Lateranforliget fra 1929 mellem Pavestolen (Vatikanstaten) og Italien.

5.   Stk. 4 anses også for at gælde i tilfælde, hvor en medlemsstat er værtsland for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

6.   Rådet underrettes behørigt, hver gang en medlemsstat indrømmer en undtagelse i henhold til stk. 4 eller 5.

7.   Medlemsstaterne kan indrømme undtagelser fra foranstaltningerne i stk. 1, litra b) og c), såfremt rejsen er berettiget af tvingende humanitære hensyn eller med henblik på deltagelse i mellemstatslige møder, herunder møder i EU's regi eller møder arrangeret af en medlemsstat, der varetager formandskabet for OSCE, hvor der føres en politisk dialog, som direkte fremmer demokratiet, menneskerettighederne og retsstaten i DPRK.

8.   En medlemsstat, der ønsker at indrømme undtagelser, jf. stk. 7, giver Rådet skriftlig meddelelse herom. Undtagelsen anses for indrømmet, medmindre et eller flere medlemmer af Rådet skriftligt gør indsigelse inden to arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen om den foreslåede undtagelse. Hvis et eller flere medlemmer af Rådet gør indsigelse, kan Rådet med kvalificeret flertal beslutte at indrømme den foreslåede undtagelse.

9.   I tilfælde, hvor en medlemsstat i medfør af stk. 4, 5 og 7 tillader personer, der er opført på listerne i bilag I, II eller III, indrejse i eller transit gennem sit område, gælder tilladelsen udelukkende det formål, den er udstedt til, og de berørte personer.

Artikel 5

1.   Der foretages indefrysning af alle midler og økonomiske ressourcer, der direkte eller indirekte tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af:

a)

personer og enheder, som ifølge sanktionskomitéen eller FN's Sikkerhedsråd er involveret i eller yder støtte til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, herunder ved hjælp af ulovlige midler, jf. listen i bilag I

b)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I, men som er ansvarlige for DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer eller programmer for andre masseødelæggelsesvåben, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, jf. listen i bilag II

c)

personer og enheder, der ikke er omfattet af bilag I eller bilag II, men som leverer finansielle tjenesteydelser eller foretager overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK's nukleare programmer, ballistiske missilprogrammer og programmer for andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller med deltagelse af statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner på deres område, eller personer eller enheder, der handler på deres vegne eller efter deres anvisninger eller enheder, der ejes eller kontrolleres af dem, jf. listen i bilag III.

2.   Ingen midler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de personer eller enheder, der er omhandlet i stk. 1.

3.   Der kan gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige for at dække basale behov, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på bolig, medicin og lægebehandling, skat, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter,

b)

er bestemt udelukkende til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand eller

c)

udelukkende er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, til rutinemæssig forvaltning af indefrosne midler og økonomiske ressourcer,

efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen om, at den, når det er hensigtsmæssigt, har til hensigt at godkende adgangen til sådanne midler og økonomiske ressourcer for personer og enheder, der er anført i bilag I, og sanktionskomitéen ikke har truffet negativ afgørelse herom senest fem arbejdsdage efter en sådan underretning.

4.   Der kan desuden gøres undtagelser for midler og økonomiske ressourcer, der:

a)

er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, forudsat at den pågældende medlemsstat har underrettet og opnået godkendelse fra sanktionskomitéen for personer og enheder, der er anført i bilag I, eller

b)

er genstand for en retlig, administrativ eller voldgiftsmæssig afgørelse om tilbageholdelsesret eller en dom, i hvilket fald midlerne og de økonomiske ressourcer kan anvendes til at opfylde afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen, forudsat at afgørelsen om tilbageholdelsesret eller dommen var registreret forud for den dato, hvor personen eller enheden som omhandlet i stk. 1 blev udpeget af sanktionskomitéen, Sikkerhedsrådet eller Rådet, og ikke er til fordel for en person eller enhed, som omhandlet i stk. 1, efter at den pågældende medlemsstat har underrettet sanktionskomitéen for så vidt angår personer og enheder, der er anført i bilag I.

5.   Stk. 2 gælder ikke beløb, der tilføres indefrosne konti i form af

a)

renter eller anden form for afkast fra disse konti, eller

b)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået inden den 14. oktober 2006,

såfremt sådanne renter eller anden form for afkast og betalinger fortsat er omfattet af stk. 1.

Artikel 6

1.   For at hindre levering af finansielle tjenesteydelser eller overførsel af finansielle eller andre aktiver eller ressourcer, som kunne bidrage til DPRK-programmer eller -aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler og andre masseødelæggelsesvåben, til, gennem eller fra medlemsstaternes område eller til eller fra statsborgere i medlemsstaterne eller enheder etableret i henhold til deres lovgivning eller personer eller finansielle institutioner under deres jurisdiktion fører medlemsstaterne øget kontrol med aktiviteter, der udøves af finansielle institutioner under deres jurisdiktion i forbindelse med:

a)

banker hjemmehørende i DPRK

b)

filialer og datterselskaber under medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK, jf. bilag IV

c)

filialer og datterselskaber uden for medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i DPRK, jf. bilag V, og

d)

finansielle enheder, der hverken er hjemmehørende i DPRK eller inden for medlemsstaternes jurisdiktion, men som kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i DPRK, jf. bilag V,

med henblik på at undgå sådanne aktiviteter, der kunne bidrage til DPRK-programmer eller -aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler og andre masseødelæggelsesvåben.

2.   De finansielle institutioner skal derfor, når de udøver aktiviteter i forbindelse med banker og finansielle enheder som nævnt i stk. 1:

a)

løbende føre kontrol med kontobevægelser, herunder gennem deres kundelegitimationsprogrammer og i henhold til deres forpligtelser vedrørende hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

b)

kræve, at alle oplysningsfelter i betalingsordrer vedrørende transaktionens afsender og modtager udfyldes og, hvis disse oplysninger ikke foreligger, afvise transaktionen

c)

opbevare alle registreringer af transaktioner i fem år og på anmodning stille dem til rådighed for de nationale myndigheder

d)

hvis de har mistanke om eller har rimelig grund til at antage, at midlerne har tilknytning til DPRK-programmer eller -aktiviteter i forbindelse med nukleare våben, ballistiske missiler og andre masseødelæggelsesvåben, omgående indberette deres mistanke til den finansielle efterretningsenhed (FIU) eller en anden kompetent myndighed, der er udpeget af den pågældende medlemsstat. Den finansielle efterretningsenhed eller en anden sådan kompetent myndighed skal have hurtig direkte eller indirekte adgang til de oplysninger om finansielle forhold, administration og retshåndhævelse, som den skal bruge for at kunne udføre denne funktion korrekt, hvilket også omfatter analyse af rapporter om mistænkelige transaktioner.

Artikel 7

1.   Medlemsstaterne inspicerer i overensstemmelse med deres nationale myndigheder, deres nationale lovgivning og folkeretten al fragt, der transporteres til og fra DPRK på deres område, herunder i deres søhavne og lufthavne, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at fragten indeholder produkter, som det i henhold denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

2.   Medlemsstaterne inspicerer med flagstatens samtykke skibe på åbent hav, hvis de har oplysninger, der giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibes fragt indeholder produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

3.   Medlemsstaterne samarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning i forbindelse med inspektioner i henhold til stk. 1 og 2.

4.   Luftfartøjer og skibe, der transporterer fragt til og fra DPRK, skal inden ankomst eller afgang afgive supplerende oplysninger om alle varer, der føres ind i eller ud af en medlemsstat.

5.   Når der gennemføres inspektion i henhold til stk. 1 og 2, beslaglægger og bortskaffer medlemsstaterne produkter, som det i henhold til denne afgørelse og i overensstemmelse med punkt 14 i UNSCR 1874 (2009) er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere.

6.   Levering af bunkring, f.eks. brændstof eller forsyninger, eller andre ydelser til skibe fra DPRK er forbudt for medlemsstaternes statsborgere eller fra medlemsstaternes område, hvis der foreligger oplysninger, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende skibe transporterer produkter, som det i henhold til denne afgørelse er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre der er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål, eller indtil fragten er inspiceret og om nødvendigt beslaglagt og bortskaffet i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 4.

Artikel 8

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at udvise årvågenhed og forhindre specialiseret uddannelse eller træning af nordkoreanske statsborgere på deres område eller leveret af deres statsborgere inden for fagområder, der kunne bidrage til DPRK's spredningsfølsomme nukleare aktiviteter og udvikling af fremføringsmidler til atomvåben.

Artikel 9

1.   Rådet vedtager ændringerne til bilag I på grundlag af Sikkerhedsrådets eller sanktionskomitéens konstateringer.

2.   Rådet udarbejder med enstemmighed på forslag af medlemsstaterne eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik listerne i bilag II og III og vedtager ændringer hertil.

Artikel 10

1.   Når Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen opfører en person eller enhed på listen, medtager Rådet den pågældende person eller enhed på listen i bilag I.

2.   Når Rådet træffer afgørelse om foranstaltninger i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b) og c), og artikel 5, stk. 1, litra b) og c), med hensyn til en person eller enhed, ændrer det bilag II i overensstemmelse hermed.

3.   Rådet underretter den i stk. 1 og 2 omhandlede person eller enhed om sin afgørelse, herunder om grundene til opførelse på listen, enten direkte, hvis adressen er bekendt, eller ved offentliggørelse af en notits, og giver personen eller enheden mulighed for at fremsætte bemærkninger.

4.   Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter personen eller enheden herom.

Artikel 11

1.   Bilag I og II indeholder de grunde til at opføre personerne og enhederne, der stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller af sanktionskomitéen for så vidt angår bilag I.

2.   Bilag I og II indeholder også, hvis der findes sådanne oplysninger, de oplysninger, der er nødvendige for at identificere de pågældende personer eller enheder, og som stilles til rådighed af Sikkerhedsrådet eller sanktionskomitéen med hensyn til bilag I. For så vidt angår personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliaser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår enheder kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted. Bilag I skal også indeholde datoen for Sikkerhedsrådets eller sanktionskomitéens opførelse af personen eller enheden på listen.

Artikel 12

1.   Denne afgørelse tages op til revision og ændres, når det er relevant, især med hensyn til kategorierne af personer, enheder eller produkter eller tilføjelse af andre personer, enheder eller produkter, der skal være omfattet af de restriktive foranstaltninger, eller på baggrund af relevante sikkerhedsrådsresolutioner.

2.   De i artikel 6 omhandlede foranstaltninger tages op til revision senest seks måneder efter vedtagelsen af denne afgørelse.

3.   De foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), og artikel 5, stk. 1, litra b) og c), tages op til revision regelmæssigt og mindst hver 12. måned. De ophører med at finde anvendelse på de berørte personer og enheder, hvis Rådet efter proceduren i artikel 9, stk. 2, fastslår, at betingelserne for deres anvendelse ikke længere er opfyldt.

Artikel 13

Fælles holdning 2006/795/FUSP ophæves.

Artikel 14

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. december 2010.

På Rådets vegne

S. VANACKERE

Formand


(1)  EUT L 322 af 22.11.2006, s. 32.

(2)  EUT L 197 af 29.7.2009, s. 111.

(3)  EUT L 346 af 23.12.2009, s. 47.

(4)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 1.

(5)  EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1.


BILAG I

A.   Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a)

 

Navn

Alias

Fødselsdato

Udpegningsdato

Andre oplysninger

1.

Yun Ho-jin

også kendt som Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Direktør i Namchongang Trading Corporation; fører tilsyn med importen af nødvendige bestanddele til uranberigelsesprogrammet.

2.

Ri Je-son

også kendt som Ri Che-son

1938

16.7.2009

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (GBAE), hovedagenturet, der styrer Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; medvirker ved flere satsninger på det nukleare område, herunder GBAE's ledelse af Yongbyon Nuclear Research Centre og Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (GBAE); involveret i Den Demokratiske Republik Koreas atomprogram; havde som chef for GBAE's Scientific Guidance Bureau sæde i det videnskabelige udvalg i Joint Institute for Nuclear Research.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Tidligere direktør, Yongbyon Nuclear Research Centre, førte tilsyn med tre centrale anlæg, der medvirker ved fremstilling af plutonium, der er egnet til fremstilling af våben: anlægget til fremstilling af brændsel, atomreaktoren og oparbejdningsanlægget.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Direktør i Korea Ryongaksan General Trading Corporation; involveret i Den Demokratiske Republik Koreas ballistiske missilprogram.


B.   Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a)

 

Navn

Alias

Placering

Udpegningsdato

Andre oplysninger

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

også kendt som CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; også kendt som EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; også kendt som DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; også kendt som »KOMID«

Central District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

En af de største våbenhandlere og hovedeksportør af varer og udstyr, der vedrører ballistiske missiler og konventionelle våben.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

også kendt som KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; tidligere kendt som LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

Forsvarskonglomerat specialiseret i indkøb for DPRK's forsvarsindustri og støtte til landets militærrelaterede salg.

3.

Tanchon Commercial Bank

tidligere kendt som CHANGGWANG CREDIT BANK; tidligere kendt som KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

24.4.2009

DPRK's vigtigste finansielle enhed for salg af konventionelle våben, ballistiske missiler og varer, der vedrører montering og fremstilling af sådanne våben.

4.

Namchongang Trading Corporation

også kendt som NCG; også kendt som NAMCHONGANG TRADING; også kendt som NAM CHON GANG CORPORATION; også kendt som NOMCHONGANG TRADING CO.; også kendt som NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Namchongang er en handelsvirksomhed i DPRK under General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Namchongang har været involveret i indgåelsen af offentlige kontrakter om vakuumpumper af japansk oprindelse, som blev identificeret på et atomanlæg i DPRK, samt indgåelse af nukleart relaterede offentlige kontrakter i forbindelse med en tysk statsborger. Den har endvidere været involveret i køb af aluminiumsrør og andet udstyr specifikt egnet til et uranberigelsesprogram fra slutningen af 1990'erne. Dens repræsentant er en tidligere diplomat, der fungerede som DPRK's repræsentant ved Den Internationale Atomenergiorganisations (IAEA's) inspektion af atomanlægget i Yongbyon i 2007. Namchongangs spredningsaktiviteter er yderst bekymrende i betragtning af DPRK's tidligere spredningsaktiviteter.

5.

Hong Kong Electronics

også kendt som HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., øen Kish, Iran

16.7.2009

Ejes eller kontrolleres af eller handler eller giver sig ud for at handle for eller på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID. Hong Kong Electronics har overført millioner af dollars af spredningsrelaterede midler på vegne af Tanchon Commercial Bank og KOMID (begge udpeget af komitéen i april 2009) siden 2007. Hong Kong Electronics har medvirket til overførsel af penge fra Iran til DPRK på vegne af KOMID.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

også kendt som KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

En DPRK-virksomhed med base i Pyongyang, som hører under Korea Ryonbong General Corporation (udpeget af komitéen i april 2009), og som er engageret i udvikling af masseødelæggelsesvåben.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

også kendt som General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK

16.7.2009

GBAE er ansvarlig for DPRK's atomprogram, der omfatter Yongbyon Nuclear Research Centre og dets forskningsreaktor til plutoniumfremstilling på 5 MWe (25 MWt), samt dets anlæg til fremstilling af brændsel og dets oparbejdningsanlæg. GBAE har deltaget i nukleart relaterede møder og drøftelser med Den Internationale Atomenergiorganisation. GBAE er det største regeringsagentur i DPRK, der fører tilsyn med nukleare programmer, herunder driften af Yongbyon Nuclear Research Centre.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK

16.7.2009

Korea Tangun Trading Corporation hører under DPRK's andet akademi for naturvidenskab og er hovedsagelig ansvarlig for indkøb af råstoffer og teknologi til støtte for DPRK's programmer for forsvarsforskning og -udvikling, bl.a., men ikke udelukkende, programmer og indkøb i forbindelse med masseødelæggelsesvåben og fremføringssystemer, herunder materialer, der er omfattet af kontrol eller forbud i henhold til relevante multilaterale kontrolregimer.


BILAG II

A.   Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b)

#

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger

Begrundelse

1.

CHANG Song-taek (alias JANG Song-Taek)

Fødselsdato: 2.2.1946 or 6.2.1946 eller 23.2.1946 (provinsen Hamgyong Nord)

Pasnr. (fra og med 2006): PS 736420617

Medlem af den nationale forsvarskommission. Direktør for administrationsafdelingen i det koreanske arbejderparti.

2.

CHON Chi Bu

 

Medlem af General Bureau of Atomic Energy, tidligere teknisk direktør i Yongbyon.

3.

CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang)

Fødselsdato: mellem 1928 og 1933

Første vicedirektør i forsvarsindustriafdelingen (det ballistiske program), det koreanske arbejderparti, medlem af den nationale forsvarskommission.

4.

HYON Chol-hae

Fødselsdato: 1934 (Manchuriet, Kina)

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik (militær rådgiver for Kim Jong Il).

5.

JON Pyong-ho

Fødselsdato: 1926

Sekretær i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Leder af centralkomitéens afdeling for militærmaterielindustrien, som kontrollerer centralkomitéens 2. økonomiske komité. Medlem af den nationale forsvarskommission.

6.

KIM Yong-chun (alias Young-chun)

Fødselsdato:

4.3.1935

Pasnr.: 554410660

Næstformand i den nationale forsvarskommission. Minister for Folkets væbnede styrker. Særlig rådgiver for Kim Jong Il i spørgsmål vedrørende nuklear strategi.

7.

O Kuk-Ryol

Fødselsdato: 1931

(Jilin-provinsen, Kina)

Næstformand i den nationale forsvarskommission, med ansvar for at overvåge erhvervelsen i udlandet af højteknologi til det nukleare og det ballistiske program.

8.

PAEK Se-bong

Fødselsdato: 1946

Formand for 2. økonomiske komité (ansvarlig for det ballistiske program) i det koreanske arbejderpartis centralkomité. Medlem af den nationale forsvarskommission.

9.

PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong)

Fødselsdato: 1933

Pasnr.: 554410661

Vicedirektør i folkets væbnede styrkers afdeling for den generelle politik og vicedirektør i folkets væbnede styrkers logistiske afdeling (militær rådgiver for Kim Jong Il).

10.

PYON Yong Rip (alias Yong-Nip)

Fødselsdato:

20.9.1929

Pasnr.: 645310121 (udstedt d. 13.9.2005)

Formand for videnskabernes akademi, der beskæftiger sig med WMD-relateret biologisk forskning.

11.

RYOM Yong

 

Direktør i General Bureau of Atomic Energy (en enhed udpeget af FN), med ansvar for internationale forbindelser.

12.

SO Sang-kuk

Fødselsdato: mellem 1932 og 1938

Leder af afdelingen for atomfysik på Kim Il Sung-Universitetet.


B.   Liste over enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b)

#

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikations-oplysninger

Begrundelse

1.

Green Pine Associated Corporation (alias: Chongsong Yonhap ; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Ch’o’ngsong Yo’nhap er blevet identificeret med henblik på sanktioner for eksport af våben eller relateret materiel fra Nordkorea. Green Pine har specialiseret sig i fremstilling af militærfartøjer og maritimt forsvarsmateriel, såsom ubåde, både til militært brug og missilsystemer, og har eksporteret torpedoer og teknisk bistand til iranske firmaer med relation til forsvaret. Green Pine er ansvarlig for ca. halvdelen af Nordkoreas eksport af våben og relateret materiel og har overtaget mange af KOMIDs funktioner, efter at KOMID blev udpeget af FNs Sikkerhedsråd.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Beliggenhed: Pyongyang

Enhed med base i Pyongyang, som anvendes af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) til handelsformål (KOMID blev udpeget af FN 24.4.2009). Korea Heungjin Trading Company er også mistænkt for at have været involveret i levering af missilrelaterede varer til Iran's Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN, 24.4.2009), som administrerer fabrikker, der fremstiller aluminiumspulver, der kan benyttes i forbindelse med missiler.

4.

Korea Taesong Trading Company

Beliggenhed: Pyongyang

Enhed med base i Pyongyang, som anvendes af Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) til handelsformål (KOMID blev udpeget af FN 24.4.2009). Korea Taesong Trading Company har optrådt på KOMIDs vegne over for Syrien.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Nordkorea

Datterselskab af Korea Ryongbong General Corporation (enhed udpeget af FN 24.4.2009).

6.

Second Economic Committee og Second Academy of Natural Sciences

 

Second Economic Committee er involveret i afgørende aspekter af Nordkoreas missilprogram. Second Economic Committee er ansvarlig for tilsynet med fremstilling af Nordkoreas ballistiske missiler. Det styrer også KOMIDs aktiviteter (KOMID blev udpeget af FN 24.4.2009). Det drejer sig om en organisation på nationalt plan, der er ansvarlig for forskning i og udvikling af Nordkoreas avancerede våbensystemer, herunder missiler og formodentlig atomvåben. Det bruger en række underordnede organisationer, bl.a. Korea Tangun Trading Corporation, til at tilvejebringe teknologi, udstyr og information fra udlandet til anvendelse i Nordkoreas missilprogrammer og formodentlig atomvåbenprogrammer..

7.

Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.)

 

Statsejet virksomhed, der deltager i forskning i eller erhvervelse af følsomme produkter og følsomt udstyr. Den ejer en række naturgrafitminer, der leverer råvarer til to forarbejdningsanlæg, der bl.a. fremstiller grafitblokke, som kan anvendes i missiler.

8.

Atomforskningscentret i Yongbyon

 

Forskningscenter, der har medvirket til fremstilling af plutonium af militær kvalitet. Centret hører under General Bureau of Atomic Energy (enhed udpeget af FN, 16.7.2009).


BILAG III

A.   Liste over personer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), og artikel 5, stk. 1, litra c)

#

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikations-oplysninger

Begrundelse

1.

JON Il-chun

Fødselsdato:

24.8.1941

I februar 2010 blev KIM Tong-un afskediget fra sit embede som direktør for »Office 39«, der er involveret i spredningsfinansiering, og som bl.a. står for indkøb af varer gennem Nordkoreas diplomatiske repræsentationer og dermed omgå sanktionerne. Han blev erstattet med JON Il-chun. JON Il-chun siges også at være en af de ledende skikkelser i State Development Bank.

2.

KIM Tong-un

 

Tidligere direktør for »Office 39« i arbejderpartiets centralkomité, som er involveret i spredningsfinansiering.


B.   Liste over de enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra c)

#

Navn

(og eventuelle kaldenavne)

Identifikations-oplysninger

Begrundelse

1.

Korea Daesong Bank

(alias: Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresse:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Tlf.: 850 2381 8221

Tlf.: 850 2 18111 lok. 8221

Fax: 850 2381 4576

Nordkoreansk finansiel institution, der er direkte underlagt Office 39 og er involveret i formidling af Nordkoreas spredningsfinansieringsprojekter.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(alias: Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresse:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Tlf.: 850 2 18111 lok. 8204/8208

Tlf.: 850 2381 8208/4188

Fax: 850 2381 4431/4432

Selskab, der er underlagt Office 39 og anvendes til at formidle transaktioner med udlandet på vegne af Office 39.

Direktøren for Office 39, Kim Tong-un, er anført i bilag V til Rådets forordning (EU) nr. 1283/2009.


BILAG IV

Liste over de filialer og datterselskaber, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b)


BILAG V

Liste over de filialer, datterselskaber og finansielle enheder, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c) og d)