23.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 341/32


ROZHODNUTÍ RADY 2010/800/SZBP

ze dne 22. prosince 2010

o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení společného postoje 2006/795/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. listopadu 2006 přijala Rada společný postoj 2006/795/SZBP o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1) (dále jen „KLDR“), kterým byla provedena rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006).

(2)

Dne 27. července 2009 přijala Rada společný postoj 2009/573/SZBP (2), kterým se měnil společný postoj 2006/795/SZBP a kterým byla provedena rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1874 (2009).

(3)

Dne 22. prosince 2009 Rada přijala rozhodnutí 2009/1002/SZBP (3), kterým se mění společný postoj 2006/795/SZBP.

(4)

V souladu s čl. 7 odst. 2 společného postoje 2006/795/SZBP provedla Rada úplný přezkum seznamů osob a subjektů podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 4. odst. 1 písm. b) a c), které jsou uvedeny v přílohách II a III uvedeného společného postoje. Rada shledala, že na dotyčné osoby a subjekty by se omezující opatření měla vztahovat i nadále.

(5)

Rada určila další osoby a subjekty, na které by se měla vztahovat omezující opatření.

(6)

V rámci změn příloh I a II tohoto rozhodnutí by měly být osobám a subjektům zařazeným na seznamech sděleny důvody pro jejich zařazení na seznam, aby měly možnost předložit k nim připomínky. Pokud jsou předloženy připomínky nebo nové závažné důkazy, měla by Rada na jejich základě své rozhodnutí přehodnotit a o výsledku tohoto přehodnocení dotyčnou osobu nebo subjekt informovat.

(7)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především pak právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Rozhodnutí by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(8)

Toto rozhodnutí rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti.

(9)

Společný postoj 2006/795/SZBP by měl být zrušen a nahrazen tímto rozhodnutím.

(10)

Prováděcí opatření Unie jsou uvedena v nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod následujících věcí a technologií, včetně programového vybavení, do KLDR státními příslušníky členských států anebo přes území nebo z území členských států, ať už z území těchto členských států pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států:

a)

zbraně a související materiál jakéhokoli druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenská vozidla a vybavení a náhradní díly pro výše uvedené věci, s výjimkou nebojových vozidel vyrobených s využitím materiálů, které poskytují balistickou ochranu, nebo vozidel, která jsou těmito materiály vybavena a slouží pouze pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v KLDR;

b)

veškeré věci, materiály, vybavení, zboží a technologie určené Radou bezpečnosti nebo výborem ustaveným podle odstavce 12 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006) (dále jen „výbor pro sankce“) v souladu s odst. 8 písm. a) bodem ii) rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006), které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;

c)

některé další věci, materiály, vybavení, zboží a technologie, které by mohly přispívat programům KLDR v oblasti jaderných zbraní či balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo by mohly být využívány v rámci vojenské činnosti KLDR a které zahrnují veškeré zboží a technologie dvojího užití uvedené na seznamu v příloze I nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (5). Unie přijme nezbytná opatření s cílem určit příslušné věci, na které se má vztahovat toto ustanovení.

2.   Rovněž se zakazuje:

a)

poskytovat technický výcvik, poradenství, služby, pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1 a poskytovat, vyrábět, provádět údržbu a používat dané věci přímo nebo nepřímo jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v KLDR nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s věcmi a technologiemi uvedenými v odstavci 1, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo technologií, nebo na poskytování technického výcviku, poradenství, služeb, pomoci nebo zprostředkovatelských služeb přímo či nepřímo osobě, subjektu nebo orgánu v KLDR nebo pro použití v této zemi;

c)

podílet se vědomě nebo záměrně na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obejít zákaz uvedený v písmenech a) a b).

3.   Zakazuje se rovněž nákup věcí a technologií uvedených v odstavci 1 z KLDR, ať už z území KLDR pocházejí či nikoli, státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, jakož i poskytování technického výcviku, poradenství, služeb, pomoci, finančních prostředků nebo finanční pomoci uvedených v odstavci 2 ze strany KLDR, ať už z území KLDR pocházejí či nikoli, státním příslušníkům členských států.

Článek 2

1.   Členské státy nepřijmou nové závazky týkající se grantů, finanční pomoci nebo zvýhodněných půjček KLDR, a to ani na základě své účasti v mezinárodních finančních institucích, vyjma pro humanitární a rozvojové účely v přímé reakci na potřeby civilního obyvatelstva a vyjma prosazování denuklearizace. Členské státy jsou rovněž obezřetné v zájmu omezení stávajících závazků a pokud možno jejich ukončení.

2.   Členské státy neposkytnou obchodu s KLDR veřejnou finanční podporu, a to ani vývozní úvěry, záruky či pojištění svým státním příslušníkům nebo subjektům zapojeným do takového obchodu, pokud by tato finanční podpora mohla přispět k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní nebo balistických raket či jiných zbraní hromadného ničení.

Článek 3

Zakazují se přímé i nepřímé dodávky, prodej nebo převod luxusního zboží do KLDR státními příslušníky členských států anebo přes území nebo z území členských států, ať už z území členských států pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

Článek 4

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zamezení vstupu na své území nebo průjezdu přes ně:

a)

osob uvedených v příloze I, které jsou podle výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti odpovědné, a to i podporou či prosazováním, za politiku KLDR související s jejími programy v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, a jejich rodinných příslušníků;

b)

osob uvedených v příloze II, na něž se nevztahuje příloha I a které jsou zodpovědné, a to i podporou či prosazováním, za politiku KLDR související s programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení;

c)

osob uvedených v příloze III, na něž se nevztahuje příloha I ani příloha II a které ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo dalších zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby nebo provádějí převody na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytují finanční služby nebo provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce na jejich území.

2.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, pokud výbor pro sankce u jednotlivých případů stanoví, že cesta je odůvodněna humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti, nebo pokud výbor pro sankce dojde k závěru, že by výjimka jinak podpořila cíle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1718 (2006) nebo 1874 (2009).

3.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

4.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, konkrétně:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo konané pod její záštitou,

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách,

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

5.   Odstavec 4 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

6.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 4 nebo 5.

7.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odst. 1 písm. b) a c), pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Unií, nebo těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v KLDR.

8.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 7, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

9.   Pokud členský stát podle odstavců 4, 5 a 7 povolí osobám uvedeným v přílohách I, II nebo III vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 5

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo nebo nepřímo náležející, vlastněné, držené či ovládané:

a)

osobami a subjekty, které se podle výboru pro sankce nebo Rady bezpečnosti OSN podílejí na programech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo které tyto programy podporují, a to i nedovolenými prostředky, uvedenými v příloze I;

b)

osobami a subjekty, na něž se nevztahuje příloha I a které jsou odpovědné za programy KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, uvedenými v příloze II;

c)

osobami a subjekty, na něž se nevztahuje příloha I ani příloha II a které ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo dalších zbraní hromadného ničení, poskytují finanční služby nebo provádějí převody na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytují finanční služby nebo provádějí převody, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce na jejich území, nebo osobami či subjekty jednajícími jejich jménem nebo na jejich příkaz, uvedenými v příloze III.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nesmějí být dány k dispozici, přímo ani nepřímo, ani nesmějí být v jejich prospěch poskytnuty žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Výjimku lze učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb; nebo

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů, v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů,

a to poté, co dotčený členský stát oznámí výboru pro sankce svůj úmysl povolit v souvislosti s osobami a subjekty uvedenými v příloze I případný přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

4.   Výjimku lze rovněž učinit v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu výboru a po schválení výborem pro sankce, a to v souvislosti s osobami a subjekty uvedenými v příloze I; nebo

b)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo být předmětem výkonu takového rozhodnutí, pokud zástavní právo bylo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno přede dnem, kdy osobu nebo subjekt uvedené v odstavci 1 určil výbor pro sankce, Rada bezpečnosti nebo Rada, a pokud toto zástavní právo nebo rozhodnutí nejsou ve prospěch osoby nebo subjektu uvedených v odstavci 1, a po oznámení výboru pro sankce ze strany dotyčného členského státu v souvislosti s osobami a subjekty uvedenými v příloze I.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých před 14. říjnem 2006

za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 6

1.   Ve vztahu k finančním nebo jiným aktivům či zdrojům, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo dalších zbraní hromadného ničení, členské státy s cílem zabránit poskytování finančních služeb nebo provádění převodů na území členských států, přes něj nebo z něj, nebo poskytování finančních služeb nebo provádění převodů, do nichž jsou zapojeni státní příslušníci členských států nebo subjekty založené podle jejich práva nebo osoby či finanční instituce v rámci jejich územní působnosti, důkladně monitorují činnosti finančních institucí v rámci své územní působnosti, do nichž jsou zapojeny:

a)

banky se sídlem v KLDR;

b)

pobočky a dceřiné společnosti v rámci územní působnosti členských států náležející bankám se sídlem v KLDR, uvedené v příloze IV;

c)

pobočky a dceřiné společnosti mimo rámec územní působnosti členských států náležející bankám se sídlem v KLDR, uvedené v příloze V; a

d)

finanční subjekty, které nemají sídlo v KLDR ani nespadají do územní působnosti členských států, ale jsou ovládány osobami a subjekty se sídlem v KLDR, uvedené v příloze V,

aby bylo zamezeno tomu, že tyto činnosti přispějí k programům nebo činnostem KLDR v oblasti jaderných zbraní či balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

2.   Z výše uvedeného důvodu se vyžaduje, aby finanční instituce v rámci svých činností, do nichž jsou zapojeny banky a finanční subjekty uvedené v odstavci 1:

a)

nepřetržitě sledovaly operace na účtech, mimo jiné prostřednictvím svých programů hloubkové kontroly klienta a v rámci svých závazků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;

b)

vyžadovaly, aby byly vyplněny všechny informační kolonky platebních příkazů, které se týkají příkazce a příjemce příslušné transakce, a v případě neposkytnutí těchto informací transakci odmítly;

c)

po dobu pěti let uchovávaly veškeré záznamy o transakcích a na požádání je zpřístupnily vnitrostátním orgánům;

d)

pokud mají podezření nebo přiměřené důvody se domnívat, že finanční prostředky souvisí s programy nebo činnostmi KLDR v oblasti jaderných zbraní či balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení, neprodleně své podezření oznámily útvaru finančního zpravodajství nebo jinému příslušnému orgánu určenému dotyčným členským státem. Útvar finančního zpravodajství nebo jiný příslušný orgán mají včasný, přímý či nepřímý přístup k informacím z finanční a správní oblasti a z oblasti vymáhání práva, které potřebují pro řádné plnění svých úkolů, včetně analýz zpráv o podezřelých obchodních operacích.

Článek 7

1.   V souladu se svými vnitrostátními orgány a právními předpisy a s mezinárodním právem kontrolují členské státy na svém území, včetně přístavů a letišť, každý náklad pocházející z KLDR a směřující do ní, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto rozhodnutí.

2.   Členské státy se souhlasem státu vlajky kontrolují plavidla na volném moři, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto rozhodnutí.

3.   Členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy spolupracují při kontrolách podle odstavců 1 a 2.

4.   Letadla a plavidla přepravující náklad do KLDR nebo z ní podléhají požadavku na poskytování dodatečných informací před příjezdem a před odjezdem ohledně veškerého zboží, které je přiváženo do členského státu nebo z něj vyváženo.

5.   V případech kontroly uvedené v odstavcích 1 a 2 členské státy zajistí a odstraní věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz je zakázán podle tohoto rozhodnutí v souladu s bodem 14 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1874 (2009).

6.   Je zakázáno, aby státní příslušníci členských států poskytovali plavidlům KLDR služby spojené se zásobováním nebo jiné služby, nebo aby tyto služby byly poskytovány z území členských států, jestliže mají k dispozici informace, které opravňují k domněnce, že tato plavidla vezou věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz je zakázán podle tohoto rozhodnutí, ledaže jsou tyto služby nezbytné pro humanitární účely, nebo dokud náklad nebyl zkontrolován a případně zajištěn či odstraněn v souladu s odstavci 1, 2 a 4.

Článek 8

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zachováním ostražitosti zabránily specializované výuce nebo výcviku státních příslušníků KLDR na svém území nebo svými státními příslušníky v oborech, které by přispěly k jaderným činnostem KLDR souvisejícím s šířením a k vývoji nosičů jaderných zbraní.

Článek 9

1.   Rada přijme změny přílohy I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo výboru pro sankce.

2.   Rada vyhotovuje seznamy obsažené v přílohách II a III a přijímá jejich změny jednomyslně na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Článek 10

1.   Zařadí-li Rada bezpečnosti nebo výbor pro sankce osobu nebo subjekt na seznam, Rada tuto osobu nebo tento subjekt uvede v příloze I.

2.   Rozhodne-li Rada, že se na osobu nebo subjekt vztahují opatření podle čl. 4. odst. 1 písm. b) a c) a čl. 5 odst. 1 písm. b) a c), změní odpovídajícím způsobem přílohu II.

3.   Rada takové rozhodnutí včetně důvodů pro zařazení na seznam sdělí osobě nebo subjektu podle odstavce 1 a 2, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž osobě nebo subjektu dá možnost předložit připomínky.

4.   Pokud jsou předloženy připomínky nebo nové závažné důkazy, Rada své rozhodnutí přehodnotí a o výsledku tohoto přehodnocení osobu nebo subjekt informuje.

Článek 11

1.   V přílohách I a II jsou uvedeny důvody pro zařazení uvedených osob a subjektů na seznam, jak je stanovila Rada bezpečnosti nebo výbor pro sankce, pokud jde o přílohu I.

2.   V přílohách I a II jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených osob nebo subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti nebo výborem pro sankce, pokud jde o přílohu I. Pokud jde o osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla cestovního pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti nebo výborem pro sankce.

Článek 12

1.   Toto rozhodnutí se přezkoumá a v případě potřeby změní, zejména pokud jde o kategorie osob, subjektů nebo věcí nebo další osoby, subjekty nebo věci, jichž by se měla týkat omezující opatření, nebo s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti.

2.   Opatření uvedené v článku 6 se přezkoumají do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí.

3.   Opatření uvedená v čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) a v čl. 5 odst. 1 písm. b) a c) se přezkoumávají pravidelně, a to alespoň každých 12 měsíců. Tato opatření se přestanou na dotyčné osoby a subjekty uplatňovat, rozhodne-li Rada postupem podle čl. 9 odst. 2, že již nejsou splněny podmínky pro jejich použití.

Článek 13

Společný postoj 2006/795/CFSP se zrušuje.

Článek 14

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. prosince 2010.

Za Radu

předseda

S. VANACKERE


(1)  Úř. věst. L 322, 22.11.2006, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 111.

(3)  Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 47.

(4)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

A)   Seznam osob podle čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1 písm. a)

 

Jméno

Další používaná jména

Datum narození

Datum zařazení na seznam

Další informace

1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

13.10.1944

16.7.2009

Ředitel společnosti Namchongang Trading Corporation; vykonává dohled nad dovozem zboží potřebného pro program obohacování uranu.

2.

Ri Je-son

Ri Che-son

1938

16.7.2009

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (GBAE), tj. hlavní agentury řídící jaderný program Korejské lidově demokratické republiky; napomáhá při různých činnostech v jaderné oblasti, včetně řízení střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu a společnosti Namchongang Trading Corporation ze strany GBAE.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009

Ředitel v Generálním úřadu pro atomovou energii; zapojen do jaderného programu Korejské lidově demokratické republiky; vedoucí útvaru pro vědecké vedení v GBAE, bývalý člen vědeckého výboru v rámci Společného ústavu pro jaderný výzkum.

4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

Bývalý ředitel střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu, vykonával dohled nad třemi klíčovými zařízeními, které se podílejí na výrobě plutonia pro vojenské účely: zařízením pro výrobu paliva, jaderným reaktorem a regeneračním zařízením.

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009

Ředitel společnosti Korea Ryongaksan General Trading Corporation; zapojen do programu Korejské lidově demokratické republiky pro balistické rakety.


B)   Seznam subjektů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a)

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum zařazení na seznam

Další informace

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; „KOMID“

Central District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Jedna z největších společností obchodujících se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION; LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

Pot'onggang District, Pyongyang, DPRK; Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Zbrojní konsorcium zaměřené na nákup vybavení pro obranný průmysl KLDR a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země.

3.

Tanchon Commercial Bank

CHANGGWANG CREDIT BANK; KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, DPRK.

24.4.2009

Hlavní finanční instituce v KLDR pro prodej konvenčních zbraní, balistických raket a zboží souvisejícího s montáží a výrobou uvedených typů zbraní.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; a.k.a. NAMCHONGANG TRADING; NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION

Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Namchongang je severokorejská obchodní společnost podléhající GBAE. Je zapojena do nákupu vakuových vývěv pocházejících z Japonska, které byly zjištěny v jaderném zařízení KLDR, jakož i do nákupů souvisejících s jaderným programem, kterých se účastnil německý občan. Společnost je rovněž od konce 90. let 20. století zapojena do nákupu hliníkových trubek a dalšího vybavení, které je konkrétně určeno pro program obohacování uranu. Zástupcem společnosti je bývalý diplomat, který se jako zástupce KLDR v roce 2007 účastnil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v jaderném zařízení Yongbyon. Činnost společnosti Namchongang v oblasti šíření vyvolává velké znepokojení vzhledem k dřívějším aktivitám KLDR souvisejícím se šířením.

5.

Hong Kong Electronics

HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009

Společnost je vlastněná nebo ovládaná bankou Tanchon Commercial Bank a společností KOMID; jedná nebo údajně jedná za tuto banku a společnost KOMID nebo jejich jménem. Hong Kong Electronics převedla od roku 2007 jménem Tanchon Commercial Bank a společnosti KOMID (obě jsou od dubna roku 2009 zařazeny na seznam Výboru pro sankce) miliony dolarů v souvislosti se šířením. Hong Kong Electronics jménem společnosti KOMID umožnila převod finančních prostředků z Íránu do KLDR.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Severokorejská společnost se sídlem v Pchjongjangu, která podléhá společnosti Korea Ryonbong General Corporation (od dubna roku 2009 zařazena na seznam Výboru pro sankce) a je zapojena do vývoje zbraní hromadného ničení.

7.

Generální úřad pro atomovou energii (GBAE)

Generální oddělení pro atomovou energii (GDAE)

Haeudong, Pyongchen District, Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

GBAE odpovídá za jaderný program KLDR, jehož součástí je středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu a jeho výzkumný reaktor pro výrobu plutonia o výkonu 5 MWe (25 MWt) a zařízení na výrobu paliva a regenerační zařízení. GBAE uspořádal zasedání a jednání s MAAE zaměřená na jadernou energii. GBAE je hlavní vládní agenturou KLDR, která vykonává dohled nad jadernými programy, včetně provozu střediska jaderného výzkumu v Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pyongyang, DPRK.

16.7.2009

Společnost Korea Tangun Trading Corporation podléhá Druhé akademii přírodních věd KLDR a nese hlavní odpovědnost za nákup zboží a technologií potřebných pro obranný výzkum a vývojové programy KLDR, k nimž mimo jiné patří programy a nákupy související se zbraněmi hromadného ničení a nosiči jaderných zbraní, včetně materiálů, které jsou v rámci příslušných mnohostranných kontrolních režimů kontrolovány nebo zakázány.


PŘÍLOHA II

A.   Seznam osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. b) a v čl. 5 odst. 1 písm. b)

#

Jméno

(a případná jiná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

CHANG Song-taek (JANG Song-Taek)

Datum narození: 2.2.1946 nebo 6.2.1946 nebo 23.2.1946 (provincie Severní Hamgyong)

Číslo pasu (v roce 2006): PS 736420617

Člen Komise národní obrany. Ředitel správního odboru Korejské strany pracujících.

2.

CHON Chi Bu

 

Člen Generálního úřadu pro atomovou energii, bývalý technický ředitel střediska v Yongbyonu.

3.

CHU Kyu-Chang (JU Kyu-Chang)

Datum narození: mezi lety 1928 a 1933

První náměstek ředitele odboru pro obranný průmysl (balistický program), Korejská strana pracujících, člen Komise národní obrany.

4.

HYON Chol-hae

Rok narození: 1934 (Mandžusko, Čína)

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila).

5.

JON Pyong-ho

Rok narození: 1926

Tajemník ústředního výboru Korejské strany pracujících, vedoucí odboru ústředního výboru pro dodávky vojenského materiálu, který kontroluje druhý hospodářský výbor ústředního výboru, člen Komise národní obrany.

6.

KIM Yong-chun (Young-chun)

Datum narození:

4.3.1935

Číslo pasu: 554410660

Místopředseda Komise národní obrany, ministr lidových ozbrojených sil, zvláštní poradce Kim Čong-ila v oblasti jaderné strategie.

7.

O Kuk-Ryol

Rok narození: 1931

(provincie Ťi-lin, Čína)

Místopředseda Komise národní obrany pověřený dohledem nad získáváním vyspělých moderních technologií ze zahraniční pro jaderný a balistický program.

8.

PAEK Se-bong

Rok narození: 1946

Předseda druhého hospodářského výboru (odpovědný za balistický program) ústředního výboru Korejské strany pracujících. Člen Komise národní obrany.

9.

PAK Jae-gyong (Chae-Kyong)

Rok narození: 1933

Číslo pasu: 554410661

Náměstek ředitele odboru pro obecnou politiku lidových vojenských sil a náměstek ředitele úřadu pro logistiku lidových ozbrojených sil (vojenský poradce Kim Čong-ila).

10.

PYON Yong Rip (Yong-Nip)

Datum narození:

20.9.1929

Číslo pasu: 645310121 (vydán 13.9.2005)

Předseda akademie věd, která je zapojena do biologického výzkumu souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení.

11.

RYOM Yong

 

Ředitel Generálního úřadu pro atomovou energii (subjekt určený pro zařazení na seznam Organizací spojených národů) pověřený mezinárodními vztahy.

12.

SO Sang-kuk

Datum narození: mezi lety 1932 a 1938

Vedoucí katedry jaderné fyziky, Univerzita Kim Ir-sena.


B.   Seznam subjektů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b)

#

Název

(a případné jiné názvy)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Green Pine Associated Corporation (Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Pyongyang / Nungrado, Pyongyang

Společnost Ch’o’ngsong Yo’nhap byla označena jako subjekt podléhající sankcím za vývoz zbraní nebo souvisejícího materiálu ze Severní Koreje. Green Pine se specializuje na produkci vojenských námořních plavidel a výzbroje, například ponorek, vojenských lodí a raketových systémů, a dále vyváží torpéda a poskytuje technickou pomoc íránským společnostem působícím v oblasti obrany. Společnost Green Pine je odpovědná za zhruba polovinu severokorejského vývozu zbraní a souvisejícího materiálu; převzala řadu činností společnosti KOMID poté, co RB OSN označila tuto společnost za subjekt určený k zařazení na seznam.

2.

Korea Heungjin Trading Company

Sídlo: Pyongyang

Subjekt se sídlem v Pchjongjangu, který společnost KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) používá pro obchodní účely (společnost KOMID byla Organizací spojených národů označena dne 24.4.2009). Společnost Korea Heungjin Trading Company je také podezřelá ze zapojení do dodávek zboží z oblasti balistiky íránské skupině Shahid Hemmat Industrial Group.

3.

Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd

 

Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Organizací spojených národů dne 24.4.2009). Provozuje zařízení na výrobu hliníkového prášku, který lze použít v raketách.

4.

Korea Taesong Trading Company

Sídlo: Pyongyang

Subjekt se sídlem v Pchjongjangu, který společnost KOMID (Korea Mining Development Trading Corporation) používá pro obchodní účely (společnost KOMID byla Organizací spojených národů označena dne 24.4.2009). Společnost Korea Taesong Trading Company vystupovala jménem společnosti KOMID při obchodních jednáních se Sýrií.

5.

Korean Ryengwang Trading Corporation

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, North Korea

Dceřiná společnost podniku Korea Ryongbong General Corporation (subjekt označený Organizací spojených národů dne 24.4.2009).

6.

Druhý hospodářský výbor a Druhá akademie přírodních věd

 

Druhý hospodářský výbor je zapojen do klíčových činností severokorejského programu na výrobu balistických raket. Druhý hospodářský výbor dohlíží na výrobu severokorejských balistických raket. Dále řídí činnosti KOMID (společnost KOMID byla Organizací spojených národů označena dne 24.4.2009). Jde o celostátní organizaci zabývající se výzkumem a vývojem severokorejských vyspělých zbraňových systémů, včetně balistických raket a pravděpodobně jaderných zbraní. Pro účely severokorejského raketového a pravděpodobně jaderného programu používá při získávání technologií, vybavení a informací ze zahraničí řadu podřízených organizací, včetně společnosti Korea Tangun Trading Corporation.

7.

Sobaeku United Corp. (Sobaeksu United Corp.)

 

Státní podnik zapojený do výzkumu nebo získávání výrobků nebo zařízení, u nichž hrozí šíření. Vlastní několik ložisek přírodního grafitu, které zásobují touto surovinou dvě zpracovatelská zařízení, která vyrábějí zejména grafitové bloky použitelné v oblasti balistiky.

8.

Středisko jaderného výzkumu v Yongbyonu

 

Výzkumné středisko, které se podílelo na výrobě plutonia pro vojenské účely. Středisko je podřízeno Generálnímu úřadu pro atomovou energii (subjekt označený Organizací spojených národů dne 16.7.2009).


PŘÍLOHA III

A)   Seznam osob uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. c) a v čl. 5 odst. 1 písm. c)

#

Jméno

(a případná jiná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

JON Il-chun

Datum narození:

24.8.1941

V únoru roku 2010 byl KIM Tong-un zbaven funkce ředitele „kanceláře 39“, která se podílí na financování šíření a je pověřena mimo jiné nákupem zboží prostřednictvím diplomatických zastoupení KLDR, čímž dochází k obcházení sankcí. Nahradil jej JON Il-chun. JON Il-chun je dále pravděpodobně jednou z vůdčích postav Státní rozvojové banky (State Development Bank).

2.

KIM Tong-un

 

Bývalý ředitel „kanceláře 39“ ústředního výboru Strany pracujících, která se podílí na financování šíření.


B)   Seznam subjektů uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. c)

#

Jméno

(a případná jiná jména)

Identifikační údaje

Důvody

1.

Korea Daesong Bank

(Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank)

Adresa:

Segori-dong, Gyongheung St., Potonggang District, Pyongyang

Phone: 850 2381 8221

Phone: 850 2 18111 ext. 8221

Fax: 850 2381 4576

Severokorejská finanční instituce,která je přímo podřízena „kanceláři 39“ a zapojena do usnadňování projektů Severní Koreje týkajících se financování šíření.

2.

Korea Daesong General Trading Corporation

(Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation)

Adresa:

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang

Phone: 850 2 18111 ext. 8204/8208

Phone: 850 2381 8208/4188

Fax:: 850 2381 4431/4432

Společnost, která je podřízena „kanceláři 39“ a která má usnadňovat její zahraniční transakce.

Ředitel „kanceláře 39“ Kim Tong-un je uveden v příloze V nařízení Rady č. 1283/2009.


PŘÍLOHA IV

Seznam poboček a dceřinných společností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b)


PŘÍLOHA V

Seznam poboček, dceřinných společností a finančních subjektů uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. c) a d)