24.4.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

6


IARSCRÍBHINN V

An liosta dá dtagraítear in Airteagal 18 den Ionstraim Aontachais: bearta idirthréimhseacha

2.   SAORGHLUAISEACHT DAOINE

An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

31996 L 0071: Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1).

32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le ceart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse laistigh de chríoch na mBallstát, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus lena n-aisghairtear Treoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77).

32011 R 0492: Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas (IO L 141, 27.5.2011, lch 1).

1.

I dtaca le saorghluaiseacht oibrithe agus saoirse seirbhísí lena mbaineann gluaiseacht shealadach oibrithe mar a shainítear in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE í a sholáthar, idir an Chróit ar thaobh amháin agus gach ceann de na Ballstáit láithreacha ar an taobh eile, ní bheidh feidhm iomlán ag Airteagal 45 ná ag an gcéad mhír d’Airteagal 56 CFAE ach amháin faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha a leagtar síos i míreanna 2 go 13.

2.

De mhaolú ar Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus go dtí deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, cuirfidh na Ballstáit láithreacha i bhfeidhm bearta náisiúnta, nó bearta a thig as socruithe déthaobhacha, lena rialaítear rochtain ar a margaí saothair ag náisiúnaigh de chuid na Cróite. Féadfaidh na Ballstáit láithreacha leanúint de bhearta den sórt sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse cúig bliana tar éis dháta an aontachais.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a bheidh ag obair go dleathach ar dháta an aontachais i mBallstát láithreach agus a bheidh ligthe isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos faide gan bhriseadh, tairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ach ní thairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair Ballstáit eile a chuireann bearta náisiúnta i bhfeidhm.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a ligfear isteach ar mhargadh saothair Ballstáit láithrigh tar éis an aontachais ar feadh tréimhse 12 mhí nó níos faide gan bhriseadh, tairbheoidh siad freisin de na cearta céanna.

Scoirfidh na náisiúnaigh de chuid na Cróite dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír de na cearta dá dtagraítear sna fomhíreanna sin a thairbhiu má fhágann siad margadh saothair an Bhallstáit láithrigh i dtrácht go deonach.

Maidir le náisiúnaigh de chuid na Cróite a bheidh ag obair go dleathach i mBallstát láithreach ar dháta an aontachais nó le linn tréimhse ina mbeidh bearta náisiúnta i bhfeidhm agus a ligeadh isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí, ní thairbheoidh siad de na cearta dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír.

3.

Roimh dheireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, déanfaidh an Chomhairle oibriú na bhforálacha idirthréimhseacha a leagtar síos i mír 2 a athbhreithniú ar bhonn tuarascála ón gCoimisiún.

Tráth críochnaithe an athbhreithnithe sin, agus tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fógra don Choimisiún á rá cé acu an leanfaidh siad de bhearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha a chur i bhfeidhm nó an gcuirfidh siad Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011.

4.

Ar iarraidh a fháil ón gCróit, féadfar athbhreithniú amháin eile a dhéanamh. Beidh feidhm ag an nós imeachta dá dtagraítear i mír 3 agus críochnófar é laistigh de shé mhí tar éis an iarraidh a fháil ón gCróit.

5.

Aon Bhallstát a dhéanann bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha a choimeád ar bun ag deireadh na tréimhse cúig bliana dá dtagraítear i mír 2, féadfaidh sé, i gcás ina dtarlaíonn suaitheadh tromchúiseach ar a mhargadh saothair nó ina bhfuil bagairt ann go dtarlóidh a leithéid agus tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, leanúint de na bearta sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011.

6.

I rith na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais, maidir leis na Ballstáit sin ina mbeidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i leith náisiúnach de chuid na Cróite, de bhua mhíreanna 3, 4 nó 5, agus a eisíonn ceadanna oibre chuig náisiúnaigh de chuid na Cróite chun críocha faireacháin i rith na tréimhse sin, déanfaidh siad amhlaidh go huathoibríoch.

7.

Na Ballstáit ina mbeidh feidhm ag Airteagail 1 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 i leith náisiúnach de chuid na Cróite, de bhua mhíreanna 3, 4 nó 5, féadfaidh siad dul ar iontaoibh na nósanna imeachta a leagtar amach sa dara fomhír agus sa tríú fomhír go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais.

Nuair a tharlóidh suaitheadh ar mhargadh saothair ceann de na Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír a d'fhéadfadh a bheith ina bhagairt thromchúiseach don chaighdeán maireachtála nó don leibhéal fostaíochta i réigiún nó i ngairm áirithe, nó nuair a dhéanfaidh an Ballstát sin suaitheadh den sórt sin a thuar, cuirfidh an Ballstát sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus déanfaidh sé na sonraí uile ábhartha a sholáthar dóibh. Ar bhonn na faisnéise sin, féadfaidh an Ballstát sin a iarraidh ar an gCoimisiún a dhearbhú go bhfuil cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 á fhionraí go hiomlán nó go páirteach, d’fhonn an staid sa réigiún nó sa ghairm sin a athbhunú ina gnáthriocht. Tráth nach déanaí ná dhá sheachtain tar éis iarraidh den sórt sin a fháil, glacfaidh an Coimisiún cinneadh ar an bhfionraí agus ar a ré agus a raon feidhme agus cuirfidh sé an Chomhairle ar an eolas faoina chinneadh. Laistigh de dhá sheachtain ón gcinneadh ón gCoimisiún, féadfaidh aon Bhallstát, a iarraidh ar an gComhairle an cinneadh sin a neamhniú nó a leasú. Gníomhóidh an Chomhairle ar an iarraidh sin trí thromlach cáilithe laistigh de dhá sheachtain.

I gcásanna práinneacha agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dá dtagraítear sa chéad fhomhír cur i bhfeidhm Airteagail 1 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a fhionraí agus fógra réasúnaithe ex-post a thabhairt don Choimisiún ina dhiaidh sin.

8.

Fad a bheidh cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ar fionraí de bhua mhíreanna 2 go 5 agus 7 thuas, beidh feidhm ag Airteagal 23 de Threoir 2004/38/CE sa Chróit i leith náisiúnach de chuid na mBallstát láithreach, agus sna Ballstáit láithreacha i leith náisiúnach de chuid na Cróite, faoi na coinníollacha seo a leanas, a mhéid a bhaineann leis an gceart atá ag baill de theaghlaigh oibrithe gabháil le fostaíocht:

maidir le céile oibrí agus maidir lena sliochtaigh a bheidh faoi bhun 21 bhliain d'aois nó a bheidh ina gcleithiúnaithe agus a mbeidh cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí i gcríoch Ballstáit ar dháta an aontachais, beidh acu, amhail ar an aontachas, rochtain láithreach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin. Níl feidhm ag an méid sin maidir le baill de theaghlach oibrí a ligfear isteach go dleathach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is giorra ná 12 mhí;

maidir le céile oibrí agus maidir lena sliochtaigh a bheidh faoi bhun 21 bhliain d'aois nó a bheidh ina gcleithiúnaithe agus a mbeidh cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí i gcríoch Ballstáit ó dháta is déanaí ná dáta an aontachais ach i rith na tréimhse ina gcuirfear i bhfeidhm na forálacha idirthréimhseacha a leagtar síos thuas, beidh rochtain acu ar mhargadh saothair an Bhallstáit i dtrácht a thúisce a bheidh cónaí orthu sa Bhallstát i dtrácht ar feadh 18 mí ar a laghad nó ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

Ní dochar na forálacha seo do bhearta níos fabhraí, bíodh siad ina mbearta náisiúnta nó ina mbearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha.

9.

Sa mhéid nach bhféadfar na forálacha de chuidThreoir 2004/38/CE lena n-athghabhtar forálacha Threoir 68/360/CEE ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 1968 maidir le srianta a dhíothú ar ghluaiseacht agus cónaí sa Chomhphobal d'oibrithe ó na Ballstáit agus dá dteaghlaigh (1) a dhealú ó na forálacha sin de chuid Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a gcuirtear siar a gcur i bhfeidhm de bhun mhíreanna 2 go 5 agus 7 agus 8, féadfaidh an Chróit agus na Ballstáit láithreacha maolú ar na forálacha sin a mhéid is gá chun míreanna 2 go 5 agus 7 agus 8 a chur i bhfeidhm.

10.

Aon uair a chuirfidh na Ballstáit láithreacha bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha i bhfeidhm de bhua na mbeart idirthréimhseach a leagtar síos thuas, féadfaidh an Chróit bearta coibhéiseacha a choimeád i bhfeidhm i leith náisiúnach de chuid an Bhallstáit nó na mBallstát a bheidh i gceist.

11.

Féadfaidh aon Bhallstát láithreach, agus bearta náisiúnta á gcur i bhfeidhm aige i gcomhréir le míreanna 2 go 5 agus 7 go 9, saorghluaiseacht is mó ná mar a bheidh ann ar dháta an aontachais, lena n-áirítear rochtain iomlán ar an margadh saothair, a thabhairt isteach faoin dlí náisiúnta. Ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, féadfaidh aon Bhallstát láithreach a chuireann bearta náisiúnta i bhfeidhm a chinneadh tráth ar bith Airteagail 1 go 6 de Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 a chur i bhfeidhm ina n-ionad. Cuirfear an Coimisiún ar an eolas faoi aon chinneadh den sórt sin.

12.

Chun díriú ar shuaitheadh tromchúiseach, nó chun díriú ar bhagairt go mbeidh suaitheadh tromchúiseach ann, in earnálacha seirbhíse sonracha íogaire ar mhargaí saothair na Gearmáine agus na hOstaire a d'fhéadfadh teacht chun cinn i réigiúin áirithe de dhroim soláthar trasnáisiúnta seirbhísí, mar a shainítear in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE é, agus fad a dhéanfaidh siad bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha a chur i bhfeidhm, de bhua na bhforálacha idirthréimhseacha a leagtar amach thuas, maidir le saorghluaiseacht oibrithe de chuid na Cróite, féadfaidh an Ghearmáin agus an Ostair maolú ar an gcéad mhír d'Airteagal 56 CFAE tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, d'fhonn teorainn a chur, i gcomhthéacs seirbhísí a sholáthar ag cuideachtaí arna mbunú sa Chróit, le gluaiseacht shealadach oibrithe a mbeidh a gceart gabháil le hobair sa Ghearmáin agus san Ostair faoi réir beart náisiúnta.

Is é seo a leanas liosta na n-earnálacha seirbhíse a d’fhéadfaí a fholú leis an maolú seo:

sa Ghearmáin:

Earnáil

Cód NACE (2), mura sonraítear a mhalairt

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí gaolmhara

45.1 go 4;

Gníomhaíochtaí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE

Glantachán tionsclaíoch

74.70 Glantachán tionsclaíoch cleaning

Seirbhísí Eile

74.87 Gníomhaíochtaí de chuid maisitheoirí intí amháin

san Ostair:

Earnáil

Cód NACE (3), mura sonraítear a mhalairt

Gníomhaíochtaí seirbhíse gairneoireachta

01.41

Cloch a ghearradh, a dheilbhiú agus a chríochnú

26.7

Struchtúir mhiotail agus codanna díobh a mhonarú

28.11

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí gaolmhara

45.1 go 4;

Gníomhaíochtaí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE

Gníomhaíochtaí slándála

74.60

Glantachán tionsclaíoch

74.70

Altranas tí

85.14

Obair shóisialta agus gníomhaíochtaí gan chóiríocht

85.32

A mhéid a mhaolóidh an Ghearmáin nó an Ostair ar an gcéad mhír d'Airteagal 56 CFAE i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus leis an dara fomhír den mhír seo, féadfaidh an Chróit, tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, bearta coibhéiseacha a ghlacadh.

Ní leanfaidh as an mír seo a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha do ghluaiseacht shealadach oibrithe i gcomhthéacs soláthair thrasnáisiúnta seirbhísí idir an Ghearmáin nó an Ostair agus an Chróit ná na coinníollacha a bheidh ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais.

13.

Ní leanfaidh as míreanna 2 go 5 agus 7 go 11 a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha rochtana do náisiúnaigh de chuid na Cróite ar mhargaí saothair na mBallstát láithreach ná na coinníollacha a bheidh ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais.

D'ainneoin chur i bhfeidhm na bhforálacha a leagtar síos i míreanna 1 go 12, i rith aon tréimhse ina gcuirfear i bhfeidhm bearta náisiúnta nó bearta a thig as comhaontuithe déthaobhacha, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fabhar d'oibrithe is náisiúnaigh de chuid na mBallstát seachas d'oibrithe is náisiúnaigh de chuid tríú tíortha i dtaca le rochtain ar a margadh saothair.

Maidir le hoibrithe imirceacha de chuid na Cróite agus a dteaghlaigh a mbeidh cónaí orthu agus a bheidh ag obair go dleathach i mBallstát eile nó maidir le hoibrithe imirceacha ó Bhallstáit eile agus a dteaghlaigh a mbeidh cónaí orthu agus a bheidh ag obair go dleathach sa Chróit, ní chuirfear cóir níos sriantaí orthu ná mar a chuirfear ar oibrithe imirceacha ó thríú tíortha agus a dteaghlaigh a mbeidh cónaí orthu agus a bheidh ag obair sa Bhallstát sin nó sa Chróit faoi seach. Ina theannta sin, agus prionsabal an fhabhair Comhphobail á chur i bhfeidhm, ní chuirfear cóir níos fabhraí ar oibrithe imirceacha ó thríú tíortha a mbeidh cónaí orthu agus a bheidh ag obair sa Chróit ná mar a chuirfear ar náisiúnaigh de chuid na Cróite.


(1)  IO L 257, 19.10.1968, lch. 13. An Treoir arna leasú an uair dheireanach le hIonstraim Aontachais 2003 (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33) agus arna haisghairm le héifeacht ón 30 Aibreán 2006 le Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77).

(2)  NACE: féach 31990 R 3037: Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 1990 maidir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal Eorpach (IO L 293, 24.10.1990, lch. 1).

(3)  NACE: féach 31990 R 3037: Rialachán (CEE) Uimh. 3037/90 ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 1990 maidir le haicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa Chomhphobal Eorpach (IO L 293, 24.10.1990, lch. 1).