24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 112/6


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: Преходни мерки

2.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

Договор за функционирането на Европейския съюз

31996 L 0071: Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1);

32004 L 0038: Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77);

32011 R 0492: Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

1.

Член 45 и член 56, първа алинея от ДФЕС се прилагат изцяло единствено по отношение на свободното движение на работници и свободното предоставяне на услуги, включително временното движение на работници, както е определено в член 1 от Директива 96/71/ЕО, между Хърватия от една страна, и всяка от настоящите държави-членки, от друга страна, само при условията на преходните разпоредби, установени в точки 2—13.

2.

Чрез дерогация от членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 и до края на двегодишния период след датата на присъединяване, настоящите държави-членки ще прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, за регулиране на достъпа на хърватски граждани до техните пазари на труда. Настоящите държави-членки могат да продължат да прилагат такива мерки до края на петгодишния период след датата на присъединяване.

Хърватски граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване и са допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок от 12 месеца без прекъсване или за по-дълъг срок, ще имат достъп до пазара на труда на тази държава-членка, но не и до пазара на труда на други държави-членки, които прилагат национални мерки.

Хърватски граждани, допуснати след присъединяването до пазара на труда на настояща държава-членка за срок от 12 месеца без прекъсване или за по-дълъг срок, се ползват от същите права.

Хърватските граждани, посочени във втората и третата алинея, престават да се ползват от правата посочени в тези алинеи, ако доброволно напуснат пазара на труда на съответната настояща държава-членка.

Хърватските граждани, които работят законно в настояща държава-членка към датата на присъединяване или през период на прилагане на национални мерки и които са били допуснати до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца, не се ползват от правата, посочени във втора и трета алинея.

3.

Преди края на двегодишния период след датата на присъединяване Съветът, въз основа на доклад от Комисията, прави преглед на действието на преходните разпоредби, установени в точка 2.

При завършване на този преглед и не по-късно от края на двегодишния период след датата на присъединяване, настоящите държави-членки нотифицират Комисията за това дали ще продължат да прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, или занапред ще прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011. При липса на такава нотификация, се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

4.

По искане на Хърватия може да се извърши един допълнителен преглед. Прилага се процедурата, посочена в точка 3, като прегледът се извършва в рамките на шест месеца след получаване на искането на Хърватия.

5.

В края на петгодишния период, посочен в точка 2, държава-членка, прилагаща национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, може, при сериозни затруднения на нейния пазар на труда или при заплаха от такива затруднения и след нотифициране на Комисията, да продължи да прилага тези мерки до изтичане на седемгодишния период след датата на присъединяване. При липса на такава нотификация, се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011.

6.

По време на седемгодишния период следващ датата на присъединяване тези държави-членки, в които по силата на точки 3, 4 или 5 се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 по отношение на хърватски граждани, и които през този период издават разрешения за работа на граждани на Хърватия с цел наблюдение, ги издават автоматично.

7.

Тези държави-членки, в които по силата на точки 3, 4 или 5 се прилагат членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 по отношение на хърватски граждани, могат да прибягнат до процедурите, уредени във втора и трета алинея от настоящата точка, до края на седемгодишния период следващ датата на присъединяване.

Когато държава-членка, посочена в първа алинея, изпитва или предвижда затруднения на нейния пазар на труда, които биха могли сериозно да застрашат стандарта на живот или нивото на заетост в даден регион или професия, тази държава-членка информира за това Комисията и другите държави-членки и им предоставя всички съответни данни. Въз основа на тази информация държавата-членка може да поиска от Комисията да обяви, че изцяло или частично се спира прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011, за да се възстанови нормалното състояние в съответния регион или професия. Комисията взема решение за спирането, продължителността и обхвата на тази мярка не по-късно от две седмици след получаване на такова искане и нотифицира Съвета за решението си. Всяка държава-членка може да поиска в рамките на две седмици от решението на Комисията Съветът да анулира или измени това решение. В рамките на две седмици Съветът взема решение по такова искане с квалифицирано мнозинство.

Държава-членка, посочена в първата алинея, при неотложни или извънредни случаи, може да спре прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011, като впоследствие изпрати на Комисията мотивирана нотификация.

8.

Докато прилагането на членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 е спряно по силата на посочените по-горе точки 2—5 и 7, по отношение на граждани на настоящите държави-членки в Хърватия и по отношение на хърватски граждани в настоящите държави членки се прилага член 23 от Директива 2004/38/ЕО при следните условия, доколкото се отнася до правото на членове на семействата на работници да постъпват на работа:

съпругът или съпругата на работника, или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка към датата на присъединяване, получават към момента на присъединяване незабавен достъп до пазара на труда на тази държава-членка. Това не се отнася за членове на семейството на работник, който е законно допуснат до пазара на труда на тази държава-членка за срок, по-кратък от 12 месеца;

съпругът или съпругата на работника или техни низходящи, които са на възраст под 21 години или са зависими лица, законно пребиваващи с работника на територията на държава-членка от дата след датата на присъединяване, но по време на срока на прилагане на преходните разпоредби, постановени по-горе, имат достъп до пазара на труда на съответната държава-членка, след като са пребивавали в тази държава-членка най-малко 18 месеца или от третата година след присъединяването, която от двете дати настъпи по-рано.

Тези разпоредби не засягат по-благоприятни мерки, независимо дали са национални мерки или мерки произтичащи от двустранни споразумения.

9.

Доколкото разпоредбите на Директива 2004/38/ЕО, отменяща разпоредбите на Директива 68/360/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно премахването на ограниченията на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите-членки и техните семейства (1), не могат да бъдат разглеждани отделно от тези на Регламент (ЕС) № 492/2011, прилагането на които е отложено съгласно точки 2—5, 7 и 8, Хърватия и настоящите държави-членки могат да дерогират от тези разпоредби дотолкова, доколкото е необходимо за прилагането на точки 2—5, 7 и 8.

10.

Когато по силата на посочените по-горе преходни разпоредби настоящи държави-членки прилагат национални мерки или мерки, произтичащи от двустранни споразумения, Хърватия може да запази в сила еквивалентни мерки по отношение на гражданите на съответната държава-членка или съответните държави-членки.

11.

Всяка настояща държава-членка, която прилага национални мерки в съответствие с точки 2—5 и 7—9, може да въведе съгласно националното си законодателство по-голяма свобода на движение в сравнение със съществуващата към датата на присъединяване, включително пълен достъп до пазара на труда. От третата година след датата на присъединяване всяка настояща държава-членка, прилагаща национални мерки, може по всяко време да реши да ги замени, като приложи членове 1—6 от Регламент (ЕС) № 492/2011. Комисията се информира за всяко такова решение.

12.

С оглед предприемане на мерки срещу сериозни затруднения или заплаха за такива в специфични чувствителни сектори на услугите в пазарите на труда на Германия и Австрия, които биха могли да възникнат в определени региони вследствие на транснационалното предоставяне на услуги, както е определено в член 1 от Директива 96/71/ЕО, и докато прилагат по силата на посочените по-горе преходни разпоредби национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения относно свободното движение на хърватски работници, Германия и Австрия могат, след като нотифицират Комисията, да дерогират от член 56, първа алинея от ДФЕС с цел да ограничат, в контекста на предоставянето на услуги от дружества, установени в Хърватия, временното движение на работници, чието право да постъпват на работа в Германия и Австрия е предмет на национални мерки.

Списъкът на секторите в областта на услугите, които могат да бъдат предмет на тази дерогация, е както следва:

в Германия:

Сектор

Код по NACE (2), освен ако не е предвидено друго

Строителство, включително свързани с него подсектори

45.1 - 4;

Дейности, изброени в приложението към Директива 96/71/ЕО

Промишлено почистване

74.70 Промишлено почистване

Други услуги

74.87 Единствено дейности на вътрешни декоратори

в Австрия:

Сектор

Код по NACE (3), освен ако не е предвидено друго

Градинарски услуги

01.41

Рязане, профилиране и обработване на строителни и декоративни скални материали

26.7

Производство на метални конструкции и части от такива

28.11

Строителство, включително свързани с него подсектори

45.1 - 4;

Дейности, изброени в приложението към Директива 96/71/ЕО

Дейности по сигурността

74.60

Промишлено почистване

74.70

Грижи по домовете

85.14

Социална работа и дейности без настаняване

85.32

Доколкото Германия или Австрия дерогират от член 56, първа алинея от ДФЕС в съответствие с първа и втора алинея от настоящата точка, Хърватия може да предприеме еквивалентни мерки, след като нотифицира Комисията.

Прилагането на настоящата точка не води до създаване на условия за временно движение на работници в контекста на транснационалното предоставяне на услуги между Германия или Австрия и Хърватия, които са по-ограничителни от условията, съществуващи към датата на подписване на договора за присъединяване.

13.

Прилагането на точки 2—5 и 7—11 не води до създаване на условия за достъп на хърватски граждани до пазарите на труда на настоящите държави-членки, които са по-ограничителни от условията, съществуващи към датата на подписване на договора за присъединяване.

Независимо от прилагането на разпоредбите, установени в точки 1—12, за периода на прилагане на национални мерки или такива, произтичащи от двустранни споразумения, по отношение на достъпа до техните пазари на труда, настоящите държави-членки дават предимство на работници, които са граждани на държавите-членки, пред работници, които са граждани на трети държави.

Хърватски работници мигранти и техните семейства, които пребивават и работят законно в друга държава-членка, или работници мигранти от други държави-членки и техните семейства, които пребивават и работят законно в Хърватия, не се третират по-ограничително от тези от трети държави, които пребивават и работят съответно в тази държава-членка или Хърватия. Освен това при прилагане на принципа за преференция на Съюза, работници мигранти от трети държави, които пребивават и работят в Хърватия, не се третират по-благоприятно от гражданите на Хърватия.


(1)  ОВ L 257, 19.10.1968 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33) и отменена, считано от 30 април 2006 г., с Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(2)  NACE: вж. 31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1);

(3)  NACE: вж. 31990 R 3037: Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета от 9 октомври 1990 г. относно статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (ОВ L 293, 24.10.1990 г., стр. 1).