10.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 269/37


Begäran om förhandsavgörande framställd av Elegktiko Sinedrio (revisionsrätten) (Grekland) den 7 juli 2011 — Revisionsrättens kontrolltjänsteman vid kultur- och turistministeriet mot kultur- och turistministeriets revisionsavdelning och Konstantinos Antonopoulos

(Mål C-363/11)

2011/C 269/77

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Elegktiko Sinedrio (revisionsrätten) (Grekland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Revisionsrättens kontrolltjänsteman vid kultur- och turistministeriet

Motpart: Kultur- och turistministeriets revisionsavdelning och Konstantinos Antonopoulos

Tolkningsfrågor

1.

Utgör en bestämmelse om att lön till anställda ska utbetalas, eller inte utbetalas, för en period då de har varit lediga för facklig verksamhet ett arbetsvillkor eller anställningsvillkor enligt unionsrätten och, närmare bestämt, utgör en bestämmelse i vilken det föreskrivs att tidsbegränsat anställda inom den offentliga sektorn som inte innehar en ordinarie tjänst och som innehar en ledande post i en facklig organisation, ett arbetsvillkor enligt artikel 137.1 b EG eller ett anställningsvillkor enligt klausul 4.1 i ramavtalet (rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP), eller rör denna fråga områdena löneförhållanden eller föreningsrätt, vilka inte omfattas av unionsrätten?

2.

Om den första frågan ska besvaras jakande: Är tillsvidareanställda inom den offentliga sektorn som är privaträttsligt anställda, innehar en ordinarie lagstadgad tjänst och utför samma arbete som tidsbegränsat anställda som är privaträttsligt anställda och inte innehar en ordinarie tjänst, ”jämförbara”, i den mening som avses i klausulerna 3.2 och 4.1 i ramavtalet, med den sistnämnda typen av anställda, eller är den omständigheten att det i den grekiska konstitutionen (artikel 103) och dess genomförandelagar föreskrivs särskilda bestämmelser för denna kategori (vad gäller villkor för anställning och särskilda garantier i enlighet med artikel 103.3 i konstitutionen) tillräcklig för att de inte ska anses jämförbara och således inte kan liknas vid tidsbegränsat anställda som är privaträttsligt anställda och inte innehar en ordinarie tjänst.

3.

Om de båda föregående frågorna ska besvaras jakande:

a)

När det följer av nationella bestämmelser att tillsvidareanställda inom den offentliga sektorn, vilka innehar en ordinarie tjänst och vilka innehar en ledande post i en facklig organisation på andra nivån, medges ledighet (upp till nio dagar per månad) för facklig verksamhet, medan anställda som är fackligt anslutna på samma sätt och arbetar för samma offentliga organ men är tidsbegränsat anställda och inte innehar en ordinarie tjänst visserligen har rätt till lika mycket ledighet för facklig verksamhet men inte till betald sådan ledighet, innebär då en sådan skillnad i behandling att det är fråga om en mindre fördelaktig behandling av den sistnämnda kategorin anställda, i den mening som avses i klausul 4.1 i ramavtalet?

b)

Kan den omständigheten att arbetsförhållandet för den sistnämnda kategorin anställda är tidsbegränsat och den omständigheten att tjänsteföreskrifterna för de olika kategorierna skiljer sig åt (vad gäller villkor för anställning, karriärutveckling och uppsägning) utgöra objektiva grunder för sådan skillnad i behandling?

4.

Innebär den omtvistade skillnaden i behandling mellan å ena sidan fackligt anslutna som är tillsvidareanställda inom den offentliga sektorn och innehar en ordinarie tjänst och å andra sidan sådana som är fackligt anslutna på samma sätt och arbetar för samma offentliga organ men är tidsbegränsat anställda och inte innehar en ordinarie tjänst, ett åsidosättande av icke diskrimineringsprincipen vid utövandet av fackliga rättigheter, i den mening som avses i artiklarna 12, 20, 21 och 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, eller kan en sådan skillnad i behandling vara motiverad av att de olika kategorierna omfattas av olika tjänsteföreskrifter?