10.9.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 269/37


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Elegktiko Sinedrio (Grecja) w dniu 7 lipca 2011 r. — Komisarz Elegktiko Synedrio przy ministerstwie kultury i turystyki przeciwko Wydziałowi kontroli księgowej ministerstwa kultury i turystyki i Konstantinoowi Antonopoulosowi

(Sprawa C-363/11)

2011/C 269/77

Język postępowania: grecki

Sąd krajowy

Elegktiko Synedrio

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Komisarz Elegktiko Synedrio [trybunału obrachunkowego] przy ministerstwie kultury i turystyki

Strona pozwana: Wydział kontroli księgowej ministerstwa kultury i turystyki i Konstantinos Antonopoulos

Pytania prejudycjalne

1)

Czy przyznanie pracownikowi wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy z tytułu działalności związkowej stanowi warunki pracy czy też warunki zatrudnienia w rozumieniu prawa Unii, w szczególności czy przepisy prawa przewidujące możliwość nieobecności w pracy z tytułu działalności związkowej bez prawa do wynagrodzenia w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym na podstawie stosunku pracy na czas określony, nie zajmujących stałego stanowiska i będących członkami zarządu organizacji związkowej stanowią „warunki pracy” w rozumieniu art. 137 ust. 1 lit. b) WE i „warunki zatrudnienia”, o których mowa w klauzuli 4 pkt 1 porozumienia ramowego [dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC)] czy też taka kwestia należy do zakresu wynagrodzenia i prawa zrzeszania się, do których prawo Unii nie znajduje zastosowania?

2)

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie, czy pracownik zatrudniony w sektorze publicznym na podstawie stosunku pracy prawa prywatnego na czas nieokreślony, który zajmuje stałe stanowisko i wykonuje tę samą pracę co pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy prawa prywatnego na czas określony, który nie zajmuje stałego stanowiska jest pracownikiem „porównywalnym” do tego drugiego pracownika w rozumieniu klauzuli 3 pkt 2 i klauzuli 4 pkt 1 porozumienia ramowego czy też okoliczność, iż konstytucja państwa (art. 103) i odnośne przepisy wykonawcze przewidują w odniesieniu do niego specjalny system zatrudnienia (w zakresie zatrudnienia i specjalnych gwarancji zgodnie z art. 103 ust. 3 konstytucji) wystarcza by uznać, że nie jest on pracownikiem „porównywalnym” i w efekcie nie można go zrównać z pracownikiem zatrudnionym na podstawie stosunku pracy prawa prywatnego na czas określony, który nie zajmuje stałego stanowiska?

3)

W razie udzielenia odpowiedzi twierdzących na poprzednie pytania:

a)

jeżeli z przepisów krajowych wynika, że dopuszcza się możliwość płatnej nieobecności w pracy z tytułu działalności związkowej (do 9 dni miesięcznie) pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym na podstawie stosunku pracy na czas nieokreślony, którzy zajmują stałe stanowisko i są członkami zarządu organizacji związkowej drugiego stopnia, podczas gdy pracownikom posiadającym taki sam status związkowy, którzy zatrudnieni są w tej samej jednostce publicznej na czas określony nie zajmując stałego stanowiska przysługuje jedynie prawo do bezpłatnej nieobecności z tytułu działalności związkowej o tym samym wymiarze czasu, czy taka różnica stanowi mniej korzystne traktowanie tej drugiej kategorii pracowników w rozumieniu klauzuli 4 pkt 1 porozumienia ramowego?

b)

czy sam ograniczony czas trwania stosunku pracy drugiej kategorii pracowników a także ich wyodrębnienie z ogólnego systemu zatrudnienia (w zakresie zatrudnienia, awansu, rozwiązania stosunku pracy) mogą stanowić obiektywne względy uzasadniające taką różnicę?

4)

Czy sporna różnica między związkowcami będącymi pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony, którzy zajmują stałe stanowisko w jednostce publicznej a związkowcami posiadającymi taki sam status związkowy, którzy są zatrudnieni na czas określony w tej samej jednostce publicznej nie zajmując stałego stanowiska stanowi naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w odniesieniu do wykonywania praw związkowych w rozumieniu art. 12, 20, 21 i 28 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej czy też może ona zostać uzasadniona odmiennością systemów zatrudnienia pracowników należących do tych dwóch kategorii?