10.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 269/37


2011 m. liepos 7 d.Elegktiko Sinedrio (Corte dei Conti) (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo prieš Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

(Byla C-363/11)

2011/C 269/77

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte dei Conti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Commissario della Corte dei Conti presso il Ministero dei Beni culturali e del Turismo

Atsakovai: Servizio di controllo del Ministero dei Beni culturali e del Turismo e Κostantinos Antonopoulos

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar darbo užmokesčio mokėjimas arba nemokėjimas darbuotojui už laikotarpį, kai jis nedirbo dėl veiklos profesinėje sąjungoje, yra darbo sąlygos arba įdarbinimo sąlygos pagal Sąjungos teisę, o būtent — ar įstatymo nuostatos, pagal kurias numatyta, kad veiklai profesinėse sąjungose suteikiamos nemokamos atostogos pagal terminuotą sutartį nenuolatiniu etatu dirbantiems viešojo sektoriaus darbuotojams, kurie yra profesinės sąjungos organizacijos komiteto nariai, yra „darbo sąlygos“ pagal EB 137 straipsnio 1 dalies b punktą ir „įdarbinimo sąlygos“ pagal [1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvos 1999/70/EB dėl ETUC, UNICE ir CEEP bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis] 4 punkto 1 dalį, ar šis klausimas patenka į darbo užmokesčio ir teisės jungtis į asociacijas sritis, kurioms netaikoma Sąjungos teisė?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal privatinės teisės reglamentuojamą neterminuotą darbo sutartį nuolatiniu etatu valstybės tarnyboje dirbantis darbuotojas, kuris dirba tą patį darbą kaip ir pagal privatinės teisės reglamentuojamą terminuotą darbo sutartį nenuolatiniu etatu valstybės tarnyboje dirbantis darbuotojas, gali būti laikomas „panašiu“ darbuotoju pagal bendrojo susitarimo 3 punkto 2 dalį ir 4 punkto 1 dalį, ar to, kad valstybės Konstitucijoje (103 straipsnis) ir atitinkamuose ją įgyvendinančiuose įstatymuose tokiam asmeniui nustatyta speciali įdarbinimo tvarka (kiek tai susiję su priėmimu į darbą ir specialiomis garantijomis pagal Konstitucijos 103 straipsnio 3 dalį) pakanka, kad jis nebūtų laikomas „panašiu“ ir todėl neprilyginamas pagal privatinės teisės reglamentuojamą terminuotą darbo sutartį nenuolatiniu etatu dirbančiam darbuotojui?

3.

Jei į pirmesnius klausimus būtų atsakyta teigiamai:

a)

kadangi iš nacionalinės teisės aktų nuostatų matyti, kad pagal neterminuotą sutartį nuolatiniu etatu valstybės tarnyboje dirbantiems darbuotojams, kurie yra profesinės sąjungos organizacijos komiteto antro lygio nariai, veiklai profesinėse sąjungose suteikiamos mokamos atostogos (iki 9 dienų per mėnesį), o tokias pačias pareigas profesinėse sąjungose užimantiems darbuotojams, kurie toje pačioje valstybės tarnyboje pagal terminuotą sutartį dirba nenuolatiniu etatu, veiklai profesinėse sąjungose suteikiamos tokios pačios trukmės, bet nemokamos atostogos, ar toks diferencijavimas yra antrosios kategorijos darbuotojų nepalankesnis vertinimas atsižvelgiant į bendrojo susitarimo 4 punkto 1 dalį?

b)

ar antrosios kategorijos darbuotojų ribota darbo santykių trukmė ir tai, kad bendrai skiriasi jų darbo tvarka (įdarbinimas ir pareigų paaukštinimas, darbo santykių pabaiga) gali būti objektyvus tokio nevienodo vertinimo pagrindas?

4.

Ar toks profesinės sąjungos narių, kurie pagal neterminuotą sutartį dirba nuolatiniu etatu valstybės tarnyboje, ir tokias pat pareigas profesinėje sąjungoje einančių narių, kurie pagal terminuotą sutartį dirba nenuolatiniu etatu toje pačioje valstybės tarnyboje, diferencijavimas yra nediskriminavimo principo pažeidimas įgyvendinant su profesinėmis sąjungomis susijusias teises, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12, 20, 21 ir 28 straipsniuose, ar toks diferencijavimas gali būti pateisinamas dviejų kategorijų darbuotojų nevienoda darbo tvarka?