10.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 269/37


Преюдициално запитване, отправено от Elegktiko Synedrio (Гърция) на 7 юли 2011 г. — Комисар на Elegktiko Synedrio при Министерството на културата и туризма/Отдел за финансов одит на Министерството на културата и туризма и Konstantinos Antonopoulos

(Дело C-363/11)

2011/C 269/77

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Elegktiko Synedrio (Сметна палата)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Комисар на Elegktiko Synedrio при Министерството на културата и туризма

Ответник: Отдел за финансов одит на Министерството на културата и туризма и Konstantinos Antonopoulos

Преюдициални въпроси

1.

Представлява ли заплащането на служителя за времето на неговото отсъствие от работа поради отпуск за синдикална дейност условие на труд или условие за наемане на работа по смисъла на правото на Съюза; по-специално представляват ли законовите разпоредби, които предвиждат предоставянето на неплатен отпуск за синдикална дейност на служители от публичния сектор със срочно трудово правоотношение, които не заемат щатна длъжност и са членове на ръководния орган на синдикална организация, „условие на труд“ по член 137, параграф 1, буква б) ЕО и „условие за наемане на работа“ по клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение (Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129)), или този въпрос е свързан със заплащането и правото на сдружаване, които не попадат под действието на правото на Съюза?

2.

Ако отговорът на предходния въпрос е утвърдителен, може ли служител с частноправно трудово правоотношение за неопределено време на публична служба, който заема предвидена в щатното разписание длъжност и полага същия вид труд като служител в рамките на срочно частноправно трудово правоотношение и не заема щатна длъжност, да бъде считан за такъв, „който се намира в сходно положение“ с последния по смисъла на клауза 3, точка 2 и на клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение, или обстоятелството, че Конституцията на съответната държава (член 103) и законите за нейното прилагане предвиждат по отношение на него специален режим на служба (във връзка с назначаването и специалните гаранции в съответствие с член 103, параграф 3 от Конституцията), е достатъчно, за да се счита, че той не може да бъде такъв, „който се намира в сходно положение“, и следователно не може да се приравни на служител със срочно частноправно правоотношение, който не заема щатна длъжност?

3.

В случай на утвърдителен отговор на предходните въпроси:

а)

ако от националните разпоредби следва, че на служителите в публична служба с трудово правоотношение за неопределено време, които заемат щатна длъжност и са членове на ръководния орган на местна синдикална организация, се предоставя платен отпуск за синдикална дейност (до 9 дни месечно), докато служители, които имат същото синдикално качество и работят в същата публична служба, но на срочен трудов договор и не заемат щатна длъжност, получават само неплатен отпуск за синдикална дейност със същата продължителност, представлява ли посоченото разграничение по-неблагоприятно третиране на втората категория служители по смисъла на клауза 4, точка 1 от Рамковото споразумение; и

б)

може ли самата ограничена във времето продължителност на трудовото правоотношение на втората категория служители, както и отликите, свързани като цяло с техния режим на служба (по отношение на назначаване, повишаване, прекратяване на трудовото правоотношение) да представляват обективни причини за това различно третиране?

4.

Представлява ли спорното разграничение между синдикалните дейци, които са служители за неопределено време на щатна длъжност в публична служба, и служителите, които притежават същото синдикално качество и работят за същата публична служба, но на срочен трудов договор и без да заемат щатна длъжност, нарушение на принципа на недопускане на дискриминация при упражняване на синдикални права по смисъла на членове 12, 20, 21 и 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз или това разграничение може да бъде обосновано поради различията в режимите на служба на служителите от двете категории?