6.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/3


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. septembra 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Grécko) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

(Vec C-149/10) (1)

(Sociálna politika - Smernica 96/34/ES - Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke - Výklad doložky 2.1 rámcovej dohody - Príjemca práva na rodičovskú dovolenku - Rodičovská dovolenka v prípade narodenia dvojčiat - Pojem „narodenie“ - Zohľadnenie počtu narodených detí - Zásada rovnosti zaobchádzania)

2010/C 301/04

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Zoi Chatzi

Žalovaný: Ypourgos Oikonomikon

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Výklad doložky 2.1 smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, s. 4; Mim. vyd. 05/002, s. 285) v spojení s článkom 24 Charty základných práv Európskej únie (Ú. v. ES C 83, s. 389) — Rodičovská dovolenka priznaná v prípade narodenia dvojčiat — Priznanie jedinej rodičovskej dovolenky v prípade narodenia dvojčiat — Porušenie článku 21 Charty základných práv Európskej únie z dôvodu diskriminácie kvôli narodeniu a z dôvodu obmedzenia práv detí dvojčiat nedovoleného zásadou proporcionality?

Výrok rozsudku

1.

Doložka 2.1 rámcovej dohody o rodičovskej dovolenke uzavretej 14. decembra 1995, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, sa nemôže vykladať v tom zmysle, že dieťaťu priznáva individuálne právo na rodičovskú dovolenku.

2.

Doložka 2.1 tejto rámcovej dohody sa nemá vykladať v tom zmysle, že narodenie dvojčiat zakladá právo na počet rodičovských dovoleniek rovnajúci sa počtu narodených detí. Táto doložka vykladaná vo svetle zásady rovnosti zaobchádzania však ukladá vnútroštátnemu zákonodarcovi povinnosť, aby zaviedol režim rodičovskej dovolenky, ktorý v závislosti od situácie existujúcej v dotknutom členskom štáte zabezpečuje rodičom dvojčiat zaobchádzanie, ktoré náležite prihliada na ich špecifické potreby. Je úlohou vnútroštátneho súdu preskúmať, či vnútroštátna právna úprava zodpovedá tejto požiadavke, a prípadne vykladať vnútroštátnu právnu úpravu v maximálnej možnej miere v súlade s právom Únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 148, 5.6.2010.