6.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/3


2010 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Dioikitiko Efeteio Thessalonikis (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Zoi Chatzi prieš Ypourgos Oikonomikon

(Byla C-149/10) (1)

(Socialinė politika - Direktyva 96/34/EB - Bendrasis susitarimas dėl vaiko priežiūros atostogų - Bendrojo susitarimo 2 punkto 1 dalis - Teisės į vaiko priežiūros atostogas gavėjas - Vaiko priežiūros atostogos gimus dvyniams - „Gimimo“ sąvoka - Atsižvelgimas į gimusių vaikų skaičių - Vienodo požiūrio principas)

2010/C 301/04

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Zoi Chatzi

Atsakovas: Ypourgos Oikonomikon

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC (OL L 145, p. 4; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 2 t., p. 285), priedo 2 straipsnio 1 dalies, skaitomos kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 83, p. 389) 24 straipsniu, aiškinimas — Vaiko priežiūros atostogos, suteikiamos gimus dvynukams — Vienintelių vaiko priežiūros atostogų suteikimas gimus dvynukams — Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnio pažeidimas dėl diskriminacijos dėl gimimo fakto ir dėl dvynukų teisių apribojimo, o tai nesuderinama su proporcingumo principu?

Rezoliucinė dalis

1.

1995 m. gruodžio 14 d. sudaryto Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, esančio 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvos 96/34/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl tėvystės atostogų, sudaryto tarp UNICE, CEEP ir ETUC, iš dalies pakeistos 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/75/EB, priede, 2 punkto 1 dalis negali būti aiškinama taip, kad individuali teisė į vaiko priežiūros atostogas suteikiama vaikui.

2.

Bendrojo susitarimo 2 punkto 1 dalis neturi būti aiškinama taip, kad gimus dvyniams atsiranda teisė gauti tiek vaiko priežiūros atostogų laikotarpių, kiek gimė vaikų. Vis dėlto, atsižvelgiant į vienodo požiūrio principą, šia nuostata reikalaujama, kad nacionalinės teisės aktų leidėjas įvestų tokią vaiko priežiūros atostogų tvarką, pagal kurią, nelygu atitinkamoje valstybėje narėje susiklosčiusi situacija, dvynių tėvams būtų užtikrinamas toks požiūris, kad būtų geriausiai atsižvelgta į ypatingus jų poreikius. Nacionalinis teismas turi įvertinti, ar nacionaliniu reglamentavimu tenkinamas šis reikalavimas, ir prireikus aiškinti šį nacionalinį reglamentavimą kiek įmanoma taip, kad jis atitiktų Sąjungos teisę.


(1)  OL C 148, 2010 6 5.