6.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/3


Решение на Съда (първи състав) от 16 септември 2010 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Гърция) — Zoi Chatzi/Ypourgos Oikonomikon

(Дело C-149/10) (1)

(Социална политика - Директива 96/34/ЕО - Рамково споразумение за родителския отпуск - Тълкуване на клауза 2, точка 1 от Рамковото споразумение - Носител на правото на родителски отпуск - Родителски отпуск, предоставян при раждане на близнаци - Понятието „раждане“ - Отчитане на броя родени деца - Принцип на равно третиране)

2010/C 301/04

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Страни в главното производство

Жалбоподател: Zoi Chatzi

Ответник: Ypourgos Oikonomikon

Предмет

Преюдициално запитване — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Тълкуване на клауза 2, точка 1 от Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) (ОВ L 145, стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 160) във връзка с член 24 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ОВ C 83, стр. 389) — Родителски отпуск, предоставян при раждане на близнаци — Предоставяне на само един родителски отпуск при раждане на близнаци — Нарушение на член 21 от Хартата на основните права поради дискриминация въз основа на раждане и поради несъвместимо с принципа на пропорционалност ограничаване на правата на децата—близнаци?

Диспозитив

1.

Клауза 2, точка 1 от Рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено на 14 декември 1995 г., съдържащо се като приложение към Директива 96/34/ЕО на Съвета от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), съответно изменена с Директива 79/75/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година, не може да се тълкува в смисъл, че предоставя на детето лично право на родителски отпуск.

2.

Клауза 2, точка 1 от споменатото рамково споразумение не трябва да се тълкува в смисъл, че раждането на близнаци дава право на такъв брой родителски отпуск, който да е равен на броя родени деца. Въпреки това в светлината на принципа на равно третиране тази клауза изисква от националния законодател да въведе режим на родителски отпуск, който в зависимост от съществуващото в съответната държава членка положение да осигурява на родителите на близнаци третиране, което да отчита надлежно особените им потребности. Националният съд следва да провери дали националната правна уредба отговаря на това изискване и при необходимост да тълкува тази национална правна уредба до изчерпване на всички възможности в съответствие с правото на Съюза.


(1)  ОВ C 148, 5.6.2010 г.