12.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 80/19


Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2010 r. — El Corte Inglés przeciwko OHIM — Technisynthese (BTS)

(Sprawa T-592/10)

2011/C 80/37

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: El Corte Inglés, SA (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci E. López Camba i J. L. Rivas Zurdo)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Technisynthese SARL (Saint Pierre Montlimart, Francja)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie R 1380/2009-1 — w całości oraz

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: strona skarżąca

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: słowny znak towarowy „BTS” dla towarów należących do klas 14, 18, 25 i 28

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Technisynthese SARL

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: krajowe i wspólnotowe graficzne znaki towarowe zawierające element słowny „BTS” dla towarów należących do klas 18 i 25

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: oddalenie sprzeciwu

Decyzja Izby Odwoławczej: uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów i uwzględnienie sprzeciwu

Podniesione zarzuty: brak dowodu na renomę i używanie wcześniejszych znaków towarowych oraz naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (1) z uwagi na brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących znaków towarowych


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)