30.9.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 328/43


Rettens dom af 12. juli 2019 — Ceobus m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-330/17) (1)

(Statsstøtte - støtteordning gennemført af Frankrig fra 1994 til 2008 - investeringstilskud tildelt af regionen Île-de-France - afgørelse, hvorved støtteordningen erklæres forenelig med det indre marked - begreberne »eksisterende støtte« og »ny støtte« - artikel 107 TEUF - artikel 108 TEUF - artikel 1, litra b), nr. i) og v), i forordning (EU) 2015/1589 - forældelsesfrist - artikel 17 i forordning 2015/1589)

(2019/C 328/47)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Ceobus (Génicourt, Frankrig) og de øvrige sagsøgere, hvis navne fremgår af bilaget (først ved advokat D. de Combles de Nayves, derefter ved advokat F. Segalen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar og T. Maxian Rusche, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om delvis annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1470 af 2. februar 2017 om Frankrigs støtteordninger SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) til fordel for busselskaber i regionen Île-de-France (EUT 2017, L 209, s. 24).

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Ceobus og de øvrige sagsøgere, hvis navne fremgår af bilaget, bærer hver deres egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.


(1)  EUT C 231 af 17.7.2017.