27.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 283/2


Obvestilo za osebe in subjekte, za katere veljajo omejitveni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2010/231/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2011/635/SZVP, in Uredbi Sveta (EU) št. 356/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 956/2011

2011/C 283/02

SVET EVROPSKE UNIJE

Osebam in subjektom, navedenim v Prilogi k Sklepu Sveta 2010/231/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2011/635/SZVP (1), in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 356/2010, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 956/2011 (2), sporočamo naslednje:

Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 751 (1992) o Somaliji, je 12. aprila 2010 sprejel seznam oseb in subjektov, za katere se uporabljajo določbe iz 1., 3. in 7. odstavka RVSZN 1844 (2008).

Zadevne osebe in subjekti lahko odboru ZN kadarkoli pošljejo zahtevek, skupaj z morebitnimi dokazili, naj se odločitev o njihovi uvrstitvi na seznam ZN ponovno preuči. Tovrstne zahtevke je treba poslati na naslednji naslov:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Podrobnejše informacije najdete na spletu (http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml).

V skladu z odločitvijo ZN je Svet Evropske unije odločil, da se osebe in subjekti, ki so navedeni v omenjenih prilogah, uvrstijo na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP in Uredbe (EU) št. 356/2010.

Zadevne osebe in subjekte opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic (glej spletne strani, navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 356/2010), zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za nujne potrebe ali točno določena plačila (glej člen 5 Uredbe).

Zadevne osebe in subjekti lahko zahtevek, da se jim posreduje obrazložitev Odbora ZN za sankcije v zvezi z njihovo uvrstitvijo na seznam, pošljejo na naslednji naslov:

Council of the European Union

DG K Coordination

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zadevne osebe in subjekti lahko na ta naslov skupaj z dokazili pošljejo tudi zahtevek, da se odločitev o njihovi uvrstitvi na navedena seznama ponovno preuči.

Obenem zadevne osebe in subjekte obveščamo, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo pred Splošnim sodiščem Evropske unije v skladu s pogoji iz členov 275(2) ter 263(4) in (6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 249, 27.9.2011.

(2)  UL L 249, 27.9.2011, str. 1.