27.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 283/2


Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2011/635/BUSP, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 356/2010, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 956/2011

2011/C 283/02

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA

Toliau pateikta informacija yra skirta asmenims ir subjektams, nurodytiems Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2011/635/BUSP (1), priede ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 356/2010, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 956/2011 (2), I priede.

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliuciją 751 (1992) dėl Somalio įsteigtas Sankcijų komitetas 2010 m. balandžio 12 d. patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos JT ST rezoliucijos 1844 (2008) 1, 3 ir 7 dalių nuostatos, sąrašą.

Atitinkami asmenys ir subjektai bet kuriuo metu šiam JT komitetui gali pateikti prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į JT sąrašą. Prašymas turėtų būti siunčiamas adresu:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Daugiau informacijos žr. http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Atsižvelgdama į JT sprendimą, Europos Sąjungos Taryba nustatė, kad pirmiau nurodytuose prieduose išvardyti asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į asmenų ir subjektų, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2010/231/BUSP ir Reglamente (ES) Nr. 356/2010 nustatytos ribojamosios priemonės, sąrašus.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys atkreipiamas į galimybę teikti paraiškas atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingoms institucijoms, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 356/2010 II priede pateiktose interneto svetainėse, siekiant gauti leidimą naudoti įšaldytas lėšas pagrindiniams poreikiams arba konkretiems mokėjimams (plg. reglamento 5 straipsnį).

Atitinkami asmenys ir subjektai gali pateikti prašymą gauti motyvų, dėl kurių jie buvo įtraukti į JT sankcijų komiteto sudarytą sąrašą, pareiškimą šiuo adresu:

Council of the European Union

DG K Coordination

General Secretariat

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Atitinkami asmenys ir subjektai pirmiau nurodytu adresu gali pateikti Tarybai prašymą (kartu su patvirtinamaisiais dokumentais) persvarstyti sprendimą įtraukti juos į pirmiau nurodytus sąrašus.

Atitinkamų asmenų ir subjektų dėmesys taip pat atkreipiamas į galimybę apskųsti Tarybos sprendimą Europos Sąjungos Bendrajame Teisme pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 275 straipsnio 2 dalies ir 263 straipsnio 4 ir 6 dalių nuostatas.


(1)  OL L 249, 2011 9 27.

(2)  OL L 249, 2011 9 27, p. 1.