2009L0042 — DA — 01.01.2012 — 003.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/42/EF

af 6. maj 2009

om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(EFT L 141, 6.6.2009, p.29)

Ændret ved:

 

 

Tidende

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 14. april 2010

  L 94

33

15.4.2010

►M2

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1090/2010 af 24. november 2010

  L 325

1

9.12.2010

►M3

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE af 3. februar 2012

  L 101

5

11.4.2012
▼B

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/42/EF

af 6. maj 2009

om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 1 ), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen ( 2 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 3 ). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør direktivet af hensyn til klarheden omarbejdes.

(2)

Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den fælles søtransportpolitik, bør Kommissionen (Eurostat) have adgang til sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede og regelmæssige statistikker om omfanget og udviklingen af godstransport og passagerbefordring ad søvejen til og fra Fællesskabet, medlemsstaterne imellem og i medlemsstaterne.

(3)

Ligeledes er det vigtigt for medlemsstaterne og virksomhederne, at de har et godt kendskab til søtransportmarkedet.

(4)

Der kan oprettes et integreret system, som kan producere pålidelige, kompatible og ajourførte oplysninger ved at indsamle statistiske fællesskabsdata på et sammenligneligt eller harmoniseret grundlag.

(5)

Data vedrørende godstransport og passagerbefordring ad søvejen bør gøres sammenlignelige mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem de forskellige transportformer.

(6)

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at producere harmoniserede oplysninger, en opgave, som kun kan udføres effektivt på fællesskabsplan. Indsamlingen af oplysninger i de enkelte medlemsstater forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen ( 4 ).

(8)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage visse detaljerede regler til gennemførelse af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(9)

De nye bestemmelser, der indføres ved dette direktiv, vedrører kun udvalgsproceduren. Det er derfor ikke nødvendigt, at de gennemføres af medlemsstaterne.

(10)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse af direktivet i bilag IX, del B, i national ret —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:Artikel 1

Indsamling af statistiske data

Medlemsstaterne indsamler statistiske data vedrørende godstransport og passagerbefordring med søgående skibe, der anløber havne på deres område.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a)

»Godstransport og passagerbefordring ad søvejen« :

transport af gods og befordring af passagerer med skibe på rejser, der helt eller delvis foregår til søs.

Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ligeledes gods, der

i) transporteres til offshoreanlæg

ii) opsamles på havbunden og losses i havne.

Bunkring og proviantering af skibe er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

b)

»Søgående skib« :

ethvert skib med undtagelse af skibe, der udelukkende sejler i indre farvande eller i smult vande, i områder, hvor havnebestemmelser finder anvendelse, eller i områder, som grænser umiddelbart op hertil.

Fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af fisk, samt boreskibe, bugserbåde, sandpumpere, havforskningsskibe, krigsskibe og skibe, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesområde

c)

»havn« : lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller laste gods samt ud- eller indskibe passagerer

d)

»søtransportoperatørens nationalitet« : nationaliteten i det land, hvor det faktiske hjemsted for transportoperatørens kommercielle virksomhed er beliggende

e)

»søtransportoperatør« : enhver person, som indgår, eller på hvis vegne der indgås en kontrakt om transport af gods eller befordring af passagerer ad søvejen med en befragter eller en passager.

Artikel 3

Karakteristika ved dataindsamlingen

1.  Medlemsstaterne indsamler data, der vedrører følgende områder:

a) oplysninger om gods og passagerer

b) oplysninger om skibet.

Skibe med en bruttotonnage på mindre end 100 kan udelukkes fra dataindsamlingen.

2.  De omhandlede karakteristika ved dataindsamlingen, dvs. de statistiske variabler for hvert område, nomenklaturer for deres klassificering samt observationshyppigheden, fremgår af bilag I-VIII.

3.  Indsamlingen af oplysninger baseres så vidt muligt på eksisterende kilder for derved at begrænse den byrde, der påhviler respondenterne.

4.  Kommissionen tilpasser dataindsamlingens karakteristika og indholdet af bilag I-VIII til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt en sådan tilpasning ikke medfører nogen væsentlig forøgelse af udgifterne for medlemsstaterne og/eller af den byrde, der påhviler respondenterne.

▼M2

Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og på de i artikel 10b og 10c anførte betingelser.

▼B

Artikel 4

Havne

1.  Med henblik på dette direktiv udarbejder Kommissionen en liste over havne med kode- og registernumre efter lande og havkystzoner.

▼M2

Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og på de i artikel 10b og 10c anførte betingelser.

▼B

2.  På den i stk. 1 nævnte liste udvælger hver medlemsstat de havne, hvor der årligt behandles mere end en million tons gods eller registreres flere end 200 000 passagerbevægelser.

Detaljerede oplysninger leveres for hver udvalgt havn i overensstemmelse med bilag VIII for de områder (gods, passagerer), hvor havnen opfylder udvælgelseskriteriet, og eventuelt summariske data for det andet område.

3.  For de havne på listen, der ikke er udvalgte, leveres summariske data i overensstemmelse med bilag VIII, datasæt A3.

Artikel 5

Statistikkernes præcision

De metoder, der anvendes ved indsamling af data, skal være således udviklede, at fællesskabsstatistikker om søtransport udviser den præcision, der er nødvendig for de statistiske datasæt i bilag VIII.

Kommissionen udarbejder præcisionsnormerne.

▼M2

Kommissionen kan vedtage disse foranstaltninger ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a og på de i artikel 10b og 10c anførte betingelser.

▼B

Artikel 6

Behandling af resultaterne fra dataindsamlingen

Medlemsstaterne behandler de i henhold til artikel 3 indsamlede statistiske oplysninger således, at der fremkommer sammenlignelige statistikker, som opfylder den i artikel 5 omhandlede præcisionsnorm.

Artikel 7

Fremsendelse af resultaterne fra dataindsamlingen

1.  Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) resultaterne fra den i artikel 3 nævnte fra dataindsamling, inklusive de data, medlemsstaterne har erklæret fortrolige i medfør af national lovgivning eller national praksis vedrørende statistisk fortroligt materiale, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker ( 5 ).

2.  Resultaterne fremsendes i overensstemmelse med de statistiske datasæts struktur, der er defineret i bilag VIII. De tekniske detaljer vedrørende fremsendelsen af resultaterne fastsættes efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2.

3.  Fremsendelsen af resultaterne finder sted inden for en frist på fem måneder at regne fra slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og otte måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt.

Første fremsendelse dækker første kvartal i året 1997.

Artikel 8

Rapporter

Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) alle relevante oplysninger om de metoder, der er anvendt ved udarbejdelsen af data. Endvidere meddeler medlemsstaterne, hvor det er relevant, Kommissionen væsentlige ændringer i de anvendte indsamlingsmetoder.

Artikel 9

Formidling af statistiske data

Kommissionen (Eurostat) udsender relevante statistiske data med samme hyppighed som gælder for fremsendelsen af resultaterne.

Bestemmelserne om Kommissionens (Eurostats) offentliggørelse eller formidling af statistiske data vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for Det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, i en periode på fem år fra den 29. december 2010. Kommissionen aflægger rapport vedrørende de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i henhold til artikel 10b.

2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.  Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 10b og 10c anførte betingelser.

Artikel 10b

Tilbagekaldelse af delegationen

1.  Den i artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af hvilke delegerede beføjelser, der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

3.  Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 10c

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden udløbet af den i stk. 1 omhandlede frist, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.  Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt, inden for den i stk. 1 omhandlede frist, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

▼B

Artikel 11

Meddelelse af nationale retsforskrifter

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Ophævelse

Direktiv 95/64/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag IX, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse af direktivet i bilag IX, del B, i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 13

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

▼M3
BILAG I

VARIABLER OG DEFINITIONER

1.    Statistiske variabler

a)    Oplysninger vedrørende gods og passagerer

 godsets bruttovægt i tons

 fragttype ifølge den i bilag II indeholdte nomenklatur

 varegruppe ifølge den i bilag III indeholdte nomenklatur

 indberettende havn

 ind- eller udgående sejlretning

 partnerhavn for indgående gods: indskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er taget om bord på det skib, hvormed den er ankommet til den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

 partnerhavn for udgående gods: udskibningshavn (dvs. den havn, hvor ladningen er udlosset fra det skib, hvormed den har forladt den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

 antal passagerer, der har påbegyndt eller afsluttet en overfart/sørejse, samt antal krydstogtspassagerer på turistbesøg.

 partnerhavn for indgående passagerer: indskibningshavn (dvs. den havn, hvor passageren kom om bord på det skib, hvormed denne er ankommet til den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

 partnerhavn for udgående passagerer: udskibningshavn (dvs. den havn, hvor passageren er gået fra borde fra det skib, hvormed denne har forladt den indberettende havn), hvortil benyttes de individuelle EØS-havne, der er beskrevet i listen over havne og, uden for EØS, de havkystzoner, der er beskrevet i bilag IV

For gods befordret i containere eller ro-ro-enheder indberettes endvidere følgende data:

 samlet antal containere (lastede og tomme)

 antal tomme containere

 samlet antal mobile enheder (ro-ro-enheder) (lastede og tomme)

 antal tomme mobile enheder (ro-ro-enheder).

b)    Oplysninger vedrørende skibe

 antal skibe

 skibenes tons dødvægt eller bruttotonnage

 skibenes registreringsland eller -område ifølge den i bilag V indeholdte nomenklatur

 skibstype ifølge den i bilag VI anførte nomenklatur

 skibenes størrelsesklasse ifølge den i bilag VII anførte nomenklatur.

2.    Definitioner

a)

»Transportcontainer« :

transportenhed:

1. i holdbar udførelse og følgelig solid nok til at tåle at blive anvendt gentagne gange

2. konstrueret således, at det er lettere at transportere gods med et eller flere transportmidler uden omladning

3. er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et transportmiddel til et andet

4. konstrueret således, at den let kan fyldes og tømmes

5. med en længde på mindst 20 fod.

b)

»Ro-ro-enhed« : køretøj til godstransport, såsom lastbil, påhængskøretøj eller sættevogn, der kan køres eller trækkes om bord på et skib. Påhængskøretøjer, der tilhører havne eller skibe, er omfattet af denne definition. Nomenklaturerne skal følge henstilling EØF-FN nr. 21 »Codes for types of cargo, packages, and packaging materials« (Koder til transportmidler).

c)

»Containergods« : godscontainere eller tomme containere, der ind- eller udskibes fra det skib, som fragter dem ad søvejen.

d)

»Ro-ro-gods« : containergods og andet gods på køretøjer, der kører om bord på eller fra borde fra det skib, der fragter dem ad søvejen.

e)

»Godsets bruttovægt« : vægten af godset inklusive emballage, men eksklusive containernes og ro-ro-enhedernes taravægt.

f)

»Dødvægt (DWT)« : forskellen i tons mellem et skibs deplacement ved sommerfribord i vand med en vægtfylde på 1,025 og skibets egenvægt, dvs. dets deplacement i tons uden brændstof, smøreolie, last, vandballast, ferskvand og drikkevand i tanke, proviant samt passagerer, besætningsmedlemmer og deres ejendele.

g)

»Bruttotonnage« : mål for et skibs samlede størrelse fastlagt i overensstemmelse med den internationale konvention af 1969 om måling af skibe.

h)

»Krydstogtspassager« : skibspassager, der foretager en sørejse med et krydstogtsskib. Omfatter ikke passagerer på skibe, der foretager endagssejladser.

i)

»Krydstogtsskib« : passagerskib, der har til formål at give passagererne en fuldstændig turistoplevelse. Alle passagerer har kabiner, og skibet er udstyret med underholdningsfaciliteter. Omfatter ikke skibe, der fungerer som almindelige færger, selv om nogle af passagererne betragter sejladsen som et krydstogt. Omfatter heller ikke skibe, der transporterer gods, og som kun kan medtage nogle få passagerer med egne kabiner, eller skibe, der udelukkende er beregnet til endagssejladser.

j)

»Krydstogtspassagers turistbesøg« : kortvarigt besøg, som en krydstogtspassager, der bevarer sin kabine om bord, aflægger på en turistattraktion i tilknytning til en havn.

k)

»Ro-ro-containergods« : containere med eller uden gods, som pålæsses ro-ro-enheder, der kører om bord på eller fra borde fra det skib, der fragter dem ad søvejen.

l)

»Skibsbåren havn-til-havn-vogn« : vogn beregnet til at befordre gods (og containere) mellem to havne på ro-ro-skibe. Den er primært konstrueret til at operere enten på ro-ro-skibe eller på områder på land, som er underlagt havnemyndighedens kontrol.

m)

»Ro-ro-skib« : et skib beregnet til at befordre ro-ro-enheder.
BILAG IIKlassificering af fragttype

Kategori (1)

1-cifret

kode

2-cifret

kode

Beskrivelse

Tonnage

Antal

Flydende styrtgods

1

1X

Styrtgods, flydende (ikke fragtenhed)

X

 

11

Flydende gas

X

 

12

Råolie

X

 

13

Olieprodukter

X

 

19

Andet flydende styrtgods

X

 

Fast styrtgods

2

2X

Styrtgods, fast (ikke fragtenhed)

X

 

21

Malm

X

 

22

Kul

X

 

23

Landbrugsprodukter (f.eks. korn, soja, tapioka)

X

 

29

Andet fast styrtgods

X

 

Containere

3

3X

Gods i store containere

(2)

X

31

Fragtenheder på 20 fod

(2)

X

32

Fragtenheder på 40 fod

(2)

X

33

Fragtenheder på > 20 fod og < 40 fod

(2)

X

34

Fragtenheder på > 40 fod

(2)

X

Ro-ro

(selvfremdrevne)

5

5X

Mobile selvfremdrevne enheder

X

X

51

Motorkøretøjer til godstransport med anhængere

(2)

X

52

Personbiler og motorcykler med påhængsvogne og campingvogne

 

(3)

53

Busser

 

(3)

54

Motorkøretøjer som handelsvare (herunder køretøjer i import/eksport)

X

(3)

56

Levende dyr

X

(3)

59

Andre mobile selvfremdrevne enheder

X

X

Ro-ro

(ikke selvfremdrevne)

6

6X

Mobile ikke selvfremdrevne enheder

X

X

61

Uledsagede sættevogne og påhængsvogne

(2)

X

62

Uledsagede campingvogne og andre landbrugs- og industrikøretøjer til transport ad landevejen

X

(3)

64

Jernbanevogne til godstransport

(2)

X

65

Skibsbårne havn-til-havn-vogne til godstransport

(2)

X

66

Skibsbårne pramme til godstransport

(2)

X

69

Andre mobile ikke selvfremdrevne enheder

X

X

Andet stykgods

(inklusive små containere)

9

9X

Anden fragt — ikke klassificeret andetsteds

X

 

91

Skovprodukter

X

 

92

Jern- og stålprodukter

X

 

99

Andet stykgods

X

 Supplement til klassificering af fragttype for ro-ro-containere

Kategori (1)

1-cifret

kode

2-cifret

kode

Beskrivelse

Tonnage

Antal

Store ro-ro-containere

R

RX

Store ro-ro-containere

 

X

R1

Fragtenheder på 20 fod

 

X

R2

Fragtenheder på 40 fod

 

X

R3

Fragtenheder på > 20 fod og < 40 fod

 

X

R4

Fragtenheder på > 40 fod

 

X

(1)   Disse kategorier er kompatible med henstilling nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa.

(2)   Den registrerede mængde er godsets bruttovægt inklusive emballage, men eksklusive vægten af containere og ro-ro-enheder.

(3)   Udelukkende samlet antal enheder.

▼B
BILAG IIINST 2007

Hovedgruppe

Beskrivelse

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter

02

Stenkul og brunkul; råolie og naturgas

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding; tørv; uran og thorium

04

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

07

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

08

Kemiske produkter og kemofibre; gummi- og plastprodukter; nukleart brændsel

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

10

Metal: færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og computere; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

12

Transportmidler

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald

15

Breve, pakker

16

Udstyr og materiel til godstransport

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n.

18

Samlegods: en blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

19

Uidentificerbart gods: gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16

20

Andet gods i.a.n.

▼M3
BILAG IV

HAVKYSTZONER

Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater) ( 9 ) for det år, dataene vedrører.

Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra ovennævnte nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande, som er opdelt i flere havkystzoner. Disse er kendetegnet ved et fjerde tegn, som ikke må være nul (fra 1 til 7), som angivet nedenfor:Kode

Havkystzoner

FR01

Frankrig: Atlanterhavet/Nordsøen

FR02

Frankrig: Middelhavet

FR03

De franske oversøiske departementer: Fransk Guyana

FR04

De franske oversøiske departementer: Martinique og Guadeloupe

FR05

De franske oversøiske departementer: Réunion

DE01

Tyskland: Nordsøen

DE02

Tyskland: Østersøen

DE03

Tyskland: Indland

GB01

Det Forenede Kongerige

GB02

Øen Man

GB03

De Britiske Kanaløer

ES01

Spanien: Atlanterhavet (nord)

ES02

Spanien: Middelhavet og Atlanterhavet (syd), herunder Balearerne og De Kanariske Øer

SE01

Sverige: Østersøen

SE02

Sverige: Nordsøen

TR01

Tyrkiet: Sortehavet

TR02

Tyrkiet: Middelhavet

RU01

Rusland Sortehavet

RU03

Rusland: Asien

RU04

Rusland: Barentshavet og Hvidehavet

RU05

Rusland: Østersøen, kun Den Finske Bugt

RU06

Rusland: Østersøen, undtagen Den Finske Bugt

RU07

Rusland: indre vandveje i Europa, herunder Det Kaspiske Hav

MA01

Marokko: Middelhavet

MA02

Marokko: Vestafrika

EG01

Egypten: Middelhavet

EG02

Egypten: Det Røde Hav

IL01

Israel: Middelhavet

IL02

Israel: Det Røde Hav

SA01

Saudi Arabien: Det Røde Hav

SA02

Saudi Arabien: Golfen

US01

Amerikas Forenede Stater: Atlanterhavet (nord)

US02

Amerikas Forenede Stater: Atlanterhavet (syd)

US03

Amerikas Forenede Stater: Golfen

US04

Amerikas Forenede Stater: Stillehavet (syd)

US05

Amerikas Forenede Stater: Stillehavet (nord)

US06

Amerikas Forenede Stater: De Store Søer

US07

Puerto Rico

CA01

Canada: Atlanterhavet

CA02

Canada: De Store Søer og øvre St. Lawrence

CA03

Canada: Vestkysten

CO01

Colombia: Nordkysten

CO02

Colombia: Vestkysten

MX01

Mexico: Atlanterhavet

MX02

Mexico: Stillehavet

Med supplerende koder

ZZ01

Offshoreanlæg i.a.n.

ZZ02

Aggregater og i.a.n.

▼M1
BILAG V

SKIBETS REGISTRERINGSNATIONALITET

Som nomenklatur skal anvendes den gældende geonomenklatur (den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater) ( 10 ) for det år, dataene vedrører.

Koden består af fire tegn: ISO alfa-2-standardkoden for hvert land fra ovennævnte nomenklatur efterfulgt af 2 nuller (f.eks. kode GR00 for Grækenland) undtagen for de lande, som har flere registre, hvilket er angivet med et fjerde tegn (ikke nul) som vist nedenfor.FR01

Frankrig

FR02

Fransk Antarktis (herunder Kerguelen-øerne) [register ophørte ved udgangen af april 2007]

FR03

Frankrig (RIF) [nyt register indført i maj 2007]

IT01

Italien — primært register

IT02

Italien — internationalt register

GB01

Det Forenede Kongerige

GB02

Øen Man

GB03

De Britiske Kanaløer

GB04

Gibraltar

DK01

Danmark

DK02

Danmark (DIS)

PT01

Portugal

PT02

Portugal (MAR)

ES01

Spanien

ES02

Spanien (Rebeca)

NO01

Norge

NO02

Norge (NIS)

US01

USA

US02

Puerto Rico

▼B
BILAG VINOMENKLATUR FOR SKIBSTYPE (ICST-COM)

 

Type

Indbefattede kategorier for hver skibstype

10

Flydende styrtegods

Olietankskibe

Kemikalietankskibe

Gastankskibe

Tanklægtere

Andre tankskibe

20

Tørt styrtegods

Bulk/olie carrier

Bulk carrier

31

Containere

Containerskibe

32

Specialskibe

Lægtermoderskibe

Kemikalieskibe

Skibe til transport af bestrålet brændsel

Kreaturbåde

Skibe til transport af køretøjer

Andre specialskibe

33

Stykgodsskibe, uspecificerede varer

Køleskibe

Bilfærger

Ro-ro-containerskibe

Ro-ro-skibe til anden fragt

»Stykgods-«/passagerskibe

»Stykgods-«/containerskibe

»Stykgods-«skibe med et enkelt dæk

»Stykgods-«skibe med flere dæk

34

Pramme/lægtere til tørlast

Pram med dæk

Selvlossepram

LASH-pram (Sea-bee-type)

Åben tørlastpram

Lukket tørlastpram

Andre tørlastpramme, ikke andetsteds defineret

35

Passagerer

Passagerskibe (undtagen krydstogtskibe)

36

Krydstogtspassagerer

Krydstogtsskibe

41

Fiskeri

Fiskerfartøjer (1)

Skibe til forarbejdning af fisk (1)

42

Offshoreanlæg

Boreskibe (1)

Forsyning af platforme (1)

43

Bugserfartøjer

Bugserbåde (trækkende) (1)

Andre bugserbåde (1)

49

Diverse

Havforskningsskibe (1)

Sandpumpere (1)

Andre skibe og både, ikke andetsteds defineret (1)

XX

Ukendt

Ukendt skibstype

(1)   Ikke omfattet af dette direktiv.
BILAG VII

SKIBENES STØRRELSESKLASSE

i tons dødvægt (DWT) eller i bruttotonnage (BT)

Denne nomenklatur vedrører udelukkende skibe med en bruttotonnage på 100 eller derover.Gruppe

Nederste grænse

Øverste grænse

DWT

BT

DWT

BT

01

100

indtil 499

indtil 499

02

500

500

999

999

03

1 000

1 000

1 999

1 999

04

2 000

2 000

2 999

2 999

05

3 000

3 000

3 999

3 999

06

4 000

4 000

4 999

4 999

07

5 000

5 000

5 999

5 999

08

6 000

6 000

6 999

6 999

09

7 000

7 000

7 999

7 999

10

8 000

8 000

8 999

8 999

11

9 000

9 000

9 999

9 999

12

10 000

10 000

19 999

19 999

13

20 000

20 000

29 999

29 999

14

30 000

30 000

39 999

39 999

15

40 000

40 000

49 999

49 999

16

50 000

50 000

79 999

79 999

17

80 000

80 000

99 999

99 999

18

100 000

100 000

149 999

149 999

19

150 000

150 000

199 999

199 999

20

200 000

200 000

249 999

249 999

21

250 000

250 000

299 999

299 999

22

≥ 300 000

≥ 300 000

NB: Såfremt skibe med bruttotonnage under 100 skulle blive medtaget i medfør af direktivet, vil de få tildelt gruppekoden »99«.

▼M3
BILAG VIII

DE STATISTISKE DATASÆTS STRUKTUR

I de datasæt, der er specificeret i dette bilag, defineres hyppigheden af de statistikker om søtransport, som Fællesskabet har behov for. Hvert sæt definerer en krydsfordeling over et begrænset antal dimensioner på forskellige niveauer af nomenklaturerne med aggregering i alle andre dimensioner, for hvilken statistikker af god kvalitet er nødvendige.

SUMMARISKE OG DETALJEREDE STATISTIKKER

 De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer og passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 og F2.

 De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for varer, men ikke for passagerer, er A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 og F2.

 De datasæt, der for de udvalgte havne skal fremsendes for passagerer, men ikke for varer, er A3, D1, F1 og F2.

 De datasæt, der skal fremsendes for de ikke-udvalgte havne (for varer eller for passagerer), er A3.

DATASÆTTENES STATUS

 Datasættene A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 og F2 er obligatoriske.

 Datasættene C2 og F2 er frivillige. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Data:  Godsets bruttovægt i tons. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (eksklusive lasteenheder) bilag II (underkategori 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 og 99)

Data:  Godsets bruttovægt i tons. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

A3

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Alle havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Data:  Godsets bruttovægt i tons.

Antal passagerer (undtagen krydstogtspassagerer).

Antal krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt.

Antal krydstogtspassagerer på turistbesøg: retning: kun indgående (1) — (frivilligt). 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

B1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Produkt

2 alfanumeriske tegn

Varenomenklatur, bilag III

Data:  Godsets bruttovægt i tons. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

C1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (kun containere og ro-ro-enheder) bilag II (underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69)

Data:  Godsets bruttovægt i tons (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69).

Antal enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 og 69).

Antal tomme enheder (fragttype: underkategori 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 og 69). 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensio-ner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

C2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn (frivilligt)

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone (frivilligt)

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

2 alfanumeriske tegn

Fragttype (kun ro-ro-container) bilag II (underkategori RX, R1, R2, R3, R4)

Data:  Antal enheder (fragttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4.)

Antal tomme enheder (fragttype: underkategori RX, R1, R2, R3, R4 — (frivilligt)). 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

D1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Skibets registreringsnationalitet (frivilligt)

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data:  Antal passagerer, ekskl. krydstogtspassagerer, som påbegynder og afslutter et krydstogt, og krydstogtspassagerer på turistbesøg. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

E1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(0)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Ind-/udgående (1, 2)

Ind-/udskibningshavn

5 alfanumeriske tegn

EØS-havne i havnelisten

Kystzone

4 alfanumeriske tegn

Havkystzoner, bilag IV

Fragttype

1 alfanumerisk tegn

Fragttype, bilag II

Skibets registreringsnationalitet

4 alfanumeriske tegn

Skibets registreringsnationalitet, bilag V

Data:  Godsets bruttovægt i tons. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F1

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Kun indgående (1)

Fartøjstype

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse DWT

2 alfanumeriske tegn

Dødvægtsklasse, bilag VII

Data:  Antal skibe.

Skibenes bruttotonnage. 

Variabler

Koder

Nomenklatur

Dimensioner

Datasæt

2 alfanumeriske tegn

F2

Referenceår

4 alfanumeriske tegn

(f.eks. 1997)

Referencekvartal

1 alfanumerisk tegn

(1, 2, 3, 4)

Indberettende havn

5 alfanumeriske tegn

Udvalgte EØS-havne i havnelisten

Retning

1 alfanumerisk tegn

Kun indgående (1)

Fartøjstype:

2 alfanumeriske tegn

Skibstype, bilag VI

Skibsstørrelse GT

2 alfanumeriske tegn

Bruttotonnageklasse, bilag VII

Data:  Antal skibe.

Skibenes bruttotonnage.

▼B
BILAG IX

DEL AOphævet direktiv med oversigt over ændringer

(jf. artikel 12)

Rådets direktiv 95/64/EF

(EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25)

 

Kommissionens beslutning 98/385/EF

(EFT L 174 af 18.6.1998, s. 1)

Kun artikel 3

Kommissionens beslutning 2000/363/EF

(EFT L 132 af 5.6.2000, s. 1)

Kun artikel 1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Kun punkt 20 i bilag II

Kommissionens beslutning 2005/366/EF

(EUT L 123 af 17.5.2005, s. 1)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1304/2007

(EUT L 290 af 8.11.2007, s. 14)

Kun artikel 1

DEL BListe over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 12)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

95/64/EF

31. december 1996
BILAG XSAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 95/64/EF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, nr. 1), første afsnit

Artikel 2, litra a), første afsnit

Artikel 2, nr. 1), andet afsnit, litra a) og b)

Artikel 2, litra a), andet afsnit, nr. i) og ii)

Artikel 2, nr. 1), tredje afsnit

Artikel 2, litra a), tredje afsnit

Artikel 2, nr. 2)-5)

Artikel 2, litra b)-e)

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, første afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 2, andet afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 5, 6 og 7

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8

Artikel 8, stk. 2

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13, stk. 1 og 2

Artikel 10, stk. 1 og 2

Artikel 10, stk. 3

Artikel 13, stk. 3

Artikel 14, stk. 1

Artikel 14, stk. 2

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Bilag I-VIII

Bilag I-VIII

Bilag IX

Bilag X( 1 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 21.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.4.2009.

( 2 ) EFT L 320 af 30.12.1995, s. 25.

( 3 ) Jf. bilag IX, del A.

( 4 ) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

( 5 ) EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

( 6 ) Disse kategorier er kompatible med henstilling nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa.

( 7 ) Den registrerede mængde er godsets bruttovægt inklusive emballage, men eksklusive vægten af containere og ro-ro-enheder.

( 8 ) Udelukkende samlet antal enheder.

( 9 ) De momenteel geldende versie is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie van 13 december 2006 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten, PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19.

( 10 ) Den nugældende udgave er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 af 13. december 2006 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19).