20.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 222/47


Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Jimenez Krause/Komisia

(Vec F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 336, 16.11.2013, s. 32.