20.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 222/47


Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 maja 2016 r. – Jimenez Krause/Komisja

(Sprawa F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.


(1)  Dz.U. C 336 z 16.11.2013, s. 32.