20.6.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/47


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 mei 2016 – Jimenez Krause/Commissie

(Zaak F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 336 van 16.11.2013, blz. 32.