20.6.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 222/47


Kendelse afsagt af Personaleretten den 4. maj 2016 – Jimenez Krause mod Kommissionen

(Sag F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registret.


(1)  EUT C 336 af 16.11.2013, s. 32.