20.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 222/47


Определение на Съда на публичната служба от 4 май 2016 г. — Jimenez Krause/Комисия

(Дело F-93/13) (1)

(2016/C 222/68)

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.


(1)  ОВ C 336, 16.11.2013 г., стр,32.