26.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/1


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 986/2012

z dne 22. oktobra 2012

o razjasnitvi področja uporabe protidampinških dajatev, uvedenih z Uredbo (ES) št. 383/2009 na uvoz nekaterih žic in pletenih žičnih vrvi PSC s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je po posvetovanju s svetovalnim odborom predložila Evropska komisija („Komisija“),

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

1.   Veljavni ukrepi

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 383/2009 (2) („dokončna uredba“) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz žic in pletenih žičnih vrvi PSC s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („veljavni ukrepi“).

2.   Zahtevek za vmesni pregled

(2)

Komisija je s strani družbe ECN Cable Group S.L., španskega proizvajalca kablov („vložnik“), prejela zahtevek za delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe.

(3)

Vložnik je zahteval izključitev nekaterih žic in pletenih žičnih vrvi PSC iz področja uporabe veljavnih protidampinških ukrepov za uvoz nekaterih vrst žic in pletenih žičnih vrvi iz nelegiranega jekla za pred- in ponapenjanje (žice in pletene žične vrvi PSC) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Izdelek, za katerega se zahteva izključitev, so pletene žične vrvi, sestavljene iz sedmih žic iz nelegiranega jekla, platirane ali prevlečene s cinkom, z vsebnostjo vsaj 0,6 mas. % ogljika, z največjim prečnim prerezom več kot 3 mm, ki ustrezajo mednarodnemu standardu IEC 60888 ali evropskemu standardu (cenelec) UNE-EN 50189 („pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike“).

(4)

Vložnik je predložil dokaze prima facie, ki kažejo, da so osnovne fizikalne in tehnične lastnosti izdelka, za katerega se zahteva izključitev, bistveno drugačne od lastnosti zadevnega izdelka, ki je predmet veljavnih ukrepov.

3.   Začetek

(5)

Komisija je ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, in po posvetovanju s svetovalnim odborom je z obvestilom, objavljenim 4. oktobra 2011 v Uradnem listu Evropske unije  (3) („obvestilo o začetku“), začela delni vmesni pregled v skladu z določbami člena 11(3) osnovne uredbe, omejen na preučitev obsega izdelka.

4.   Preiskava v zvezi s pregledom

(6)

Komisija je uradno obvestila organe Ljudske republike Kitajske („zadevna država“) in vse druge znane zadevne strani, npr. znane proizvajalce izvoznike v zadevni državi, uporabnike in uvoznike v Uniji ter proizvajalce v Uniji, o začetku preiskave v zvezi z delnim vmesnim pregledom. Zainteresirane strani so imele možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in da v roku, ki je določen v obvestilu o začetku, zahtevajo zaslišanje.

(7)

Komisija je poslala vprašalnike vsem znanim zadevnim stranem in vsem drugim stranem, ki so se javile v rokih, navedenih v obvestilu o začetku.

(8)

Izpolnjene vprašalnike je prejela od vložnika, dveh kitajskih proizvajalcev izvoznikov, dvanajstih proizvajalcev žic in pletenih žičnih vrvi PSC Unije, dveh proizvajalcev prevodnikov za električne vode Unije, šestih uporabnikov in dveh uvoznikov Unije. Glede na obseg delnega pregleda za namen tega delnega pregleda obdobje preiskave ni bilo določeno.

(9)

Komisija je poiskala in preverila vse informacije, ki so bile po njenem mnenju potrebne za oceno, ali je treba spremeniti obseg obstoječih protidampinških ukrepov, in opravila preveritvene obiske v prostorih naslednjih družb:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Španija,

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Španija,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Nemčija,

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Nizozemska,

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, Kitajska,

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugalska,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Poljska.

B.   ZADEVNI IZDELEK

(10)

Zadevni izdelek je enak, kot je določen v členu 1 dokončne uredbe, tj. neplatirana ali neprevlečena žica iz nelegiranega jekla, žica iz nelegiranega jekla, platirana ali prevlečena s cinkom, in pletene žične vrvi iz nelegiranega jekla, platirane ali ne ali prevlečene ali ne, iz največ 18 žic, z vsebnostjo 0,6 mas. % ali več ogljika, z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 3 mm, trenutno uvrščene pod oznake KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 in ex 7312 10 69 s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

C.   REZULTATI PREISKAVE V ZVEZI S PREGLEDOM

1.   Ozadje

(11)

Žice ali pletene žične vrvi za pred- in ponapenjanje so narejene iz jekla z visoko vsebnostjo ogljika in se večinoma uporabljajo v gradbeni industriji za armirani beton, vzmetne elemente in napete mostove. Žice in pletene žične vrvi PSC so proizvedene iz jeklene valjane žice.

(12)

Obstajata dve glavni različni vrsti žic in pletenih žičnih vrvi PSC, in sicer: tiste, ki se uporabljajo v betonskih elementih in niso galvanizirane, in tiste, ki se uporabljajo za napete mostove ali viseče mostove in so pocinkane. Pocinkane pletene žične vrvi, ki se uporabljajo za viseče mostove, predstavljajo samo približno 1 % skupnega trga z žicami in pletenimi žičnimi vrvmi PSC v Uniji. Zato so glavni uporabniki žic in pletenih žičnih vrvi PSC podjetja v gradbeni industriji.

(13)

Vložnik je španski proizvajalec prevodnikov nadzemnih električnih vodov. Vrsta izdelka, ki jo želi vložnik izključiti iz opredelitve izdelka, je pocinkana pletena žična vrv, ki je sestavljena iz sedmih žic in se uporablja kot jekleno jedro v prevodnikih nadzemnih električnih vodov.

2.   Metodologija

(14)

Da bi ocenili, ali bi bilo treba pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike za nadzemne električne vode, zajeti v opredelitev izdelka iz člena 1 dokončne uredbe, se je preučilo, ali imajo pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, in druge žice in pletene žične vrvi PSC, enake fizikalne in tehnične lastnosti ter končne uporabe. V zvezi s tem je bila ocenjena tudi zamenljivost pletenih žičnih vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike za nadzemne električne vode, in drugih žic ter pletenih žičnih vrvi PSC, ki so predmet zadevnih ukrepov v Uniji.

(15)

Vložnik je predlagal razlikovanje obeh izdelkov z uporabo standardov. Vložnik trdi, da žice in pletene žične vrvi PSC, ki se uporabljajo v gradbeni industriji, ne ustrezajo zahtevam mednarodnega standarda IEC 60888 ali zahtevam evropskega standarda (cenelec) UNE-EN 50189. Obe normi veljata za jeklene žice prevlečene s cinkom, ki se uporabljajo za pletene žične prevodnike električne energije.

3.   Ugotovitve

3.1   Fizikalne in tehnične lastnosti

(16)

Standardi, ki so navedeni v zahtevi in v uvodni izjavi 15, se uporabljajo samo v zvezi s prevodniki za električno energijo. Ker proizvajalci žic in pletenih žičnih vrvi v Uniji, ki se uporabljajo v gradbeni industriji, niso bili seznanjeni z navedenimi normami, so tudi njihovi odgovori na vprašalnik pokazali različna mnenja glede tega, ali so izpolnjeni standardi pocinkanih pletenih žičnih vrvi, ki so sestavljene iz sedmih žic in se uporabljajo za viseče mostove.

(17)

Preiskava je pokazala, da je večina fizikalnih lastnosti/standardnih specifikacij obeh proizvodov vsaj delno primerljivih, a pokazala tudi, da obstaja prepoznavna posebna fizikalna razlika, ki omogoča jasno ločevanje obeh izdelkov – pri primerjavi norm, uporabljenih za prevodnike za nadzemne vode, z normami jekla za prednapenjanje, ki se uporablja v gradbeništvu.

(18)

V skladu s standardom EN 10337 za jeklo za prednapenjanje, ki se uporablja v gradbeništvu, „naj bi bil premer centralnega vodnika vsaj 3 % večji od premera zunanjih spiralnih žic“ (točka 7.1.3 norme), medtem ko imajo, v skladu s standardom za nadzemne prevodnike (EN 50182), žice v pocinkani pleteni žični vrvi, ki je sestavljena iz sedmih žic in se uporablja kot jekleno jedro za prevodnike, isti premer.

(19)

Razlike v debelini osrednje žice se lahko preveri z uporabo opreme, ki lahko meri debelino žic. V skladu s tem je to vrsto izdelka mogoče razlikovati od drugih vrst zadevnega izdelka.

(20)

Opravljeno je bilo posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, ki so se, na kratko, strinjale, da je mogoče razlikovati med obema vrstama izdelkov, kot sta opisana zgoraj.

3.2   Osnovna in končna uporaba in zamenljivost

(21)

Preiskava je tudi pokazala, da imata obe vrsti izdelka različne, ločene načine uporabe in se uporabljata v dveh različnih industrijah. Žice in pletene žične vrvi PSC se uporabljajo v gradbeni industriji, medtem ko se pletene žične vrvi, za katere se je zahtevala izključitev, uporablja kot podporno jedro v prevodnikih za nadzemne električne vode v industriji kablov.

(22)

Poleg tega zaradi različnih specifikacij vsake vrste izdelka ni možna zamenljivost pri uporabi žic in pletenih žičnih vrvi PSC ter pletenih žičnih vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike.

(23)

Na podlagi tega se šteje, da obstajajo znatne temeljne fizikalne in tehnične razlike med žicami in pletenimi žičnimi vrvmi PSC ter pletenimi žičnimi vrvmi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike za nadzemne električne vode, ki jih je možno identificirati.

3.3   Izdelek v prvotni preiskavi

(24)

Nobena od družb, ki so sodelovale v prvotni preiskavi (sedem proizvajalcev Unije, sedem proizvajalcev izvoznikov v Ljudsko republiko Kitajsko, štirje nepovezani uvozniki v Uniji in sedem uporabnikov), ni bila vključena v izdelavo in/ali trgovino pletenih žičnih vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike. Razvidno je, da relevantne informacije o pletenih žičnih vrveh, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, v času prvotne raziskave niso bile zbrane.

(25)

Zato se zdi, da čeprav pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, niso bile izrecno izključene, jih preiskava takrat ni nameravala vključiti v zadevni izdelek.

4.   Obtožbe glede možnega izogibanja veljavnim ukrepom

(26)

Nekatere zainteresirane strani so izrazile skrb glede možnega izogibanja ukrepom, če bi se pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, izključilo iz obsega ukrepov.

(27)

Vendar se pocinkane pletene žične vrvi, ki jih sestavlja sedem žic in se uporabljajo v prevodnikih nadzemnih električnih vodov, prodajajo neprevlečene, medtem ko se pocinkane pletene žične vrvi, ki jih sestavlja sedem žic in se uporabljajo pri gradnji mostov, vzmetnih elementih in vetrnih generatorjih, večinoma prevlečene s polietilenom in so povoskane ali namaščene za pričakovano življenjsko dobo 50 let ali več.

(28)

Med preiskavo je bila opredeljena samo ena uporaba za nepremazane pocinkane žice in pletene žične vrvi PSC – začasna podpora pri gradnji mostov. Vendar pa ta vloga predstavlja le majhen del že tako majhnega trga uporabe vseh pocinkanih žic in pletenih žičnih vrvi PSC (glej uvodno izjavo 12).

(29)

Zato je v veliki večini primerov različne vrste pletenih žičnih vrvi lahko razlikovati med seboj – pocinkane in nepocinkane, in znotraj skupine pocinkanih med prevlečenimi in neprevlečenimi –, zaradi česar je nadzor izvedljiv.

(30)

Poleg tega velika večina držav članic EU zahteva za standardno/tradicionalno „uporabo PSC“ nacionalno homologacijo za uporabo žic in pletenih žičnih vrvi PSC, da se zagotovi kakovost izdelkov. Postopek homologacije je zelo podroben in zahteva objavo kakovosti in dobavitelja valjane žice, proizvodnih obratov, uporabljene opreme, laboratorijskih testov, itd.

(31)

V nekaterih primerih lahko nacionalno homologacijo – v skladu s postopki, ki so v veljavi v večini držav članic EU – nadomesti „sprejem kakovosti“ ali „projektu specifična homologacija“.

(32)

Vendar pa v obeh primerih neodvisni tehnični strokovnjak potrdi, da so izdelki, namenjeni uporabi, v skladu s standardnimi specifikacijami PSC. Ti postopki zagotavljajo dodatno zagotovilo v zvezi z morebitnimi poskusi izogibanja ukrepom.

(33)

Poleg tega se različne vrste izdelkov po potrebi lahko razlikuje z uporabo posebnih merilnih instrumentov/opreme v primerih, ko naj bi se za prosti promet ocarinilo pocinkane neprevlečene pletene žične vrvi.

(34)

Na podlagi zgoraj navedenega je mogoče sklepati, da je tveganje izogibanja minimalno.

D.   SKLEPNE UGOTOVITVE O OBSEGU PROIZVODA

(35)

Zgoraj navedene ugotovitve kažejo, da pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, ter druge žice in pletene žične vrvi PSC, ki so predmet zadevnih ukrepov, nimajo enakih osnovnih fizikalnih in tehničnih lastnosti ter končnih uporab. Izdelka imata različne končne uporabe, ciljne trge in nista zamenljiva. Poleg tega pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, niso bile preučene v okviru prvotne preiskave. Na podlagi tega se sklene, da so pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, ter druge žice in pletene žične vrvi PSC dva različna izdelka.

(36)

Glede na zgoraj navedeno in ker je bilo ugotovljeno, da je pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, mogoče razlikovati od zadevnega izdelka, bi jih bilo treba izključiti iz obsega izdelka, za katerega veljajo ukrepi.

(37)

Vse zainteresirane strani so bile seznanjene z bistvenimi dejstvi in premisleki, na podlagi katerih so bile sprejete sklepne ugotovitve. Določeno je bilo tudi obdobje, v katerem strani lahko predložijo svoja stališča v zvezi s tem razkritjem. Komisija ni prejela pripomb, ki bi povzročile drugačen sklep.

E.   RETROAKTIVNA UPORABA

(38)

Ker je sedanji postopek omejen na razjasnitev obsega izdelka, pletene žične vrvi, ki se uporabljajo kot jekleno jedro za prevodnike, pa niso bile zajete v prvotni preiskavi in posledične protidampinške ukrepe, se zdi primerno, da se ugotovitve uporabljajo od začetka veljavnosti dokončne uredbe, vključno z uvozom, za katerega so veljale začasne dajatve med 16. novembrom 2008 in 13. majem 2009. Komisija ni našla tehtnega razloga proti uvedbi takšne retroaktivne uporabe.

(39)

Zato bi bilo treba za blago, ki ni zajeto s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 383/2009, kakor se spremeni s to uredbo, dokončne protidampinške dajatve, plačane ali vknjižene v skladu s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 383/2009, in začasne protidampinške dajatve, dokončno pobrane v skladu s členom 2 iste uredbe, povrniti ali odpustiti. Povrnitev ali odpustitev dajatev je treba zahtevati pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo Če roki iz člena 236(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (4) pretečejo pred ali s 26. oktobrom 2012 ali v roku šestih mesecev po navedenem datumu, se ti roki podaljšajo, da pretečejo šest mesecev po datumu objave te uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 383/2009 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Dokončna protidampinška dajatev se uvede na uvoz neplatirane ali neprevlečene žice iz nelegiranega jekla, žice iz nelegiranega jekla, platirane ali prevlečene s cinkom, in pletene žične vrvi iz nelegiranega jekla, platirane ali ne ali prevlečene ali ne, iz največ 18 žic, z vsebnostjo 0,6 mas. % ali več ogljika, z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 3 mm, trenutno uvrščene pod oznake KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 in ex 7312 10 69 (oznake TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 in 7312106991) in s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Pocinkane (vendar nadalje neprevlečene s kakršnim koli materialom) žične vrvi, ki so sestavljene iz sedmih žic, pri katerih je premer osrednje žice bodisi enak premeru katere koli izmed ostalih šestih žic ali manj kot 3 % večji, niso vključene v dokončno protidampinško dajatev.“

Člen 2

Za blago, ki ni zajeto s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 383/2009, kakor se spremeni s to uredbo, se dokončne protidampinške dajatve, plačane ali vknjižene v skladu s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 383/2009 v prvotni različici, in začasne protidampinške dajatve, dokončno pobrane v skladu s členom 2 iste uredbe, povrnejo ali odpustijo. Povrnitev ali odpustitev se zahtevata pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo. Če roki iz člena 236(2) Uredbe (EGS) št. 2913/92 pretečejo pred ali s 26. oktobrom 2012 ali v roku šestih mesecev po navedenem datumu, se ti roki podaljšajo, da pretečejo šest mesecev po 26. oktobru 2012.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. maja 2009 dalje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2012

Za Svet

Predsednik

S. ALETRARIS


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 118, 13.5.2009, str. 1.

(3)  UL C 291, 4.10.2011, str. 6.

(4)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.