26.10.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 297/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 986/2012 AL CONSILIULUI

din 22 octombrie 2012

de clarificare a domeniului de aplicare al taxelor antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 383/2009 asupra importurilor de anumite cabluri și toroane PSC originare din Republica Populară Chineză

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulamentul de bază”), în special articolul 11 alineatul (3),

având în vedere propunerea prezentată de către Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile în vigoare

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 383/2009 (2) (denumit în continuare „regulamentul definitiv”), Consiliul a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile de cabluri și toroane PSC originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „măsurile în vigoare”).

2.   Cerere de reexaminare intermediară

(2)

Comisia a primit o cerere din partea ECN Cable Group S.L., un producător spaniol de cabluri (denumit în continuare „solicitantul”), pentru o reexaminare intermediară parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din regulamentul de bază.

(3)

Solicitantul cerea excluderea anumitor cabluri și toroane din domeniul de aplicare al măsurilor antidumping actuale asupra importurilor de anumite cabluri și toroane din oțel nealiat pentru pretensionare și posttensionare (cabluri și toroane PSC) originare din Republica Populară Chineză. Produsul a cărui excludere a fost solicitată constă în toroane formate din șapte cabluri din oțel nealiat, placate sau acoperite cu zinc, conținând în greutate minimum 0,6 % carbon, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale de peste 3 mm și care sunt conforme cu standardul internațional IEC 60888 sau cu standardul european/Cenelec UNE-EN 50189 (denumit în continuare „toroane utilizate drept inimă de oțel pentru conductori”).

(4)

Solicitantul a furnizat elemente de probă prima facie care demonstrează diferența semnificativă dintre caracteristicile fizice și tehnice esențiale ale produsului care urmează să fie exclus și cele ale produsului care face obiectul măsurilor existente.

3.   Inițierea procedurii

(5)

În urma consultării comitetului consultativ și după ce a constatat că există suficiente dovezi care să justifice inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, Comisia a anunțat, printr-un aviz de inițiere publicat la 4 octombrie 2011 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (3) (denumit în continuare „avizul de inițiere”), inițierea unei reexaminări intermediare parțiale, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul de bază, limitată la examinarea definiției produsului în cauză.

4.   Ancheta de reexaminare

(6)

Comisia a informat oficial autoritățile Republicii Populare Chineze (denumită în continuare „țara în cauză”) și toate celelalte părți interesate, mai precis producătorii-exportatori cunoscuți în țara în cauză, utilizatorii și importatorii din Uniune și producătorii din Uniune, cu privire la inițierea anchetei de reexaminare intermediară parțială. Părților interesate li s-a oferit posibilitatea să-și exprime în scris punctele de vedere și să solicite o audiere până la termenul-limită stabilit în avizul de inițiere.

(7)

Comisia a trimis chestionare tuturor părților cunoscute ca fiind vizate, precum și tuturor părților care s-au făcut cunoscute în termenele stabilite în avizul de inițiere.

(8)

S-au primit răspunsuri la chestionar din partea solicitantului, a doi producători-exportatori chinezi, a doisprezece producători de cabluri și toroane PSC din Uniune, a doi producători de conductori pentru linii electrice din Uniune, a șase utilizatori și a doi importatori din Uniune. Având în vedere obiectul reexaminării parțiale, nu s-a stabilit nicio perioadă de investigație în sensul prezentei reexaminări parțiale.

(9)

Comisia a căutat și a verificat toate informațiile considerate necesare pentru evaluarea necesității de modificare a domeniului de aplicare al măsurilor antidumping în vigoare și a efectuat vizite de verificare în localurile următoarelor societăți:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spania

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spania

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Germania

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Țările de Jos

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Provincia Henan, China

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugalia

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Polonia.

B.   PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(10)

Produsul în cauză este același cu cel definit la articolul 1 din regulamentul definitiv, mai precis cabluri din oțel nealiat neacoperite sau neplacate, cabluri din oțel nealiat acoperite sau placate cu zinc și toroane din oțel nealiat placate/acoperite sau nu, cu maximum 18 cabluri, care conțin în greutate minimum 0,6 % carbon, cu dimensiunea maximă a secțiunii transversale mai mare de 3 mm, încadrate la codurile NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 și ex 7312 10 69 și originare din Republica Populară Chineză.

C.   REZULTATELE ANCHETEI DE REEXAMINARE

1.   Context

(11)

Cablurile și toroanele pentru pretensionare sau posttensionare sunt fabricate din oțel cu conținut ridicat de carbon și sunt utilizate în principal în industria construcțiilor pentru armarea betonului, pentru elementele de suspensie și pentru podurile hobanate. Cablurile și toroanele PSC sunt fabricate din sârmă de oțel.

(12)

Există două tipuri principale de cabluri și toroane PSC: cele utilizate în aplicații din beton care nu sunt galvanizate și cele utilizate pentru poduri hobanate sau poduri suspendate care sunt galvanizate. Toroanele galvanizate utilizate pentru podurile suspendate reprezintă numai aproximativ 1 % din totalul pieței de cabluri și toroane PSC a Uniunii. În consecință, principalii utilizatori de cabluri și toroane PSC sunt întreprinderile din industria construcțiilor.

(13)

Solicitantul este un producător spaniol de conductori pentru linii electrice aeriene. Tipul de produs a cărui excludere din definiția produsului este dorită de către solicitant este un toron galvanizat format din șapte cabluri care este utilizat drept inimă de oțel pentru conductorii pentru linii electrice aeriene.

2.   Metodologie

(14)

În scopul de a evalua dacă toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductorii pentru linii electrice aeriene ar trebui să fie incluse sau nu în definiția produsului de la articolul 1 din regulamentul definitiv, s-a examinat dacă toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori și alte cabluri și toroane PSC prezintă aceleași caracteristici fizice și tehnice și utilizări finale. În această privință, a fost, de asemenea, examinată interschimbabilitatea între toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori pentru linii electrice aeriene și alte cabluri și toroane PSC care fac obiectul măsurilor în cauză în Uniune.

(15)

Solicitantul a propus să se diferențieze cele două produse prin utilizarea standardelor. Conform solicitantului, cablurile și toroanele PSC utilizate în industria construcțiilor nu îndeplinesc cerințele prevăzute în standardul internațional IEC 60888 sau în standardul european/Cenelec UNE-EN 50189. Aceste două standarde se aplică cablurilor din oțel zincate care urmează să fie utilizate în conductoarele de energie electrică prevăzute cu toroane.

3.   Constatări

3.1.   Caracteristici fizice și tehnice

(16)

Standardele menționate în cerere și stabilite în considerentul 15 de mai sus sunt utilizate numai în ceea ce privește conductorii pentru linii de energie electrică. În consecință, producătorii din Uniune de cabluri și toroane PSC destinate utilizării în industria construcțiilor nu erau familiarizați cu aceste standarde și, în consecință, răspunsurile la chestionar oferite de aceștia au reflectat opinii divergente cu privire la măsura în care aceste standarde sunt respectate în ceea ce privește toroanele galvanizate formate din șapte cabluri care sunt utilizate pentru podurile suspendate.

(17)

Ancheta a arătat că cele mai multe caracteristici fizice/caietul de sarcini al celor două produse în cauză sunt cel puțin parțial comparabile, dar a evidențiat, de asemenea, faptul că nu există o diferență fizică anume care să permită o distincție clară între cele două produse atunci când se compară standardele utilizate în cazul conductorilor pentru liniile aeriene cu standardul utilizat în cazul oțelului de pretensionare care este folosit în sectorul construcțiilor.

(18)

În conformitate cu standardul EN 10337 pentru oțelul de pretensionare, care este utilizat în sectorul construcțiilor, „diametrul cablului central trebuie să fie cu cel puțin 3 % mai mare decât diametrul cablurilor elicoidale exterioare” (punctul 7.1.3 din standard), întrucât, în conformitate cu standardul pentru conductorii aerieni (EN 50182), cablurile dintr-un toron galvanizat format din șapte cabluri care este utilizat drept inimă de oțel pentru conductori au toate același diametru.

(19)

Diferențele în privința grosimii cablului central pot fi verificate utilizând un echipament capabil să măsoare grosimea cablurilor. În consecință, acest tip de produs poate fi diferențiat de alte tipuri ale produsului în cauză.

(20)

Părțile interesate au fost consultate și au fost de acord, pe scurt, că este posibil să se facă distincție între cele două tipuri de produse descrise mai sus.

3.2.   Utilizări finale de bază și interschimbabilitate

(21)

Ancheta a arătat, de asemenea, că cele două tipuri de produs au diferite aplicații distincte și sunt utilizate în două industrii distincte. Cablurile și toroanele PSC sunt utilizate în industria construcțiilor, în timp ce cablurile pentru care s-a solicitat excluderea sunt utilizate în industria cablurilor ca bază de susținere în conductorii pentru linii electrice aeriene.

(22)

În plus, datorită specificațiilor diferite pentru fiecare tip de produs, nu este posibilă interschimbabilitatea în ceea ce privește aplicațiile cablurilor și toroanelor PSC și cele ale toroanelor utilizate drept inimă de oțel pentru conductori.

(23)

Pe această bază, se consideră că există diferențe fizice și tehnice de bază semnificative între cablurile și toroanele PSC și toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori pentru linii electrice aeriene, care sunt identificabile.

3.3.   Produsul investigat în cadrul anchetei inițiale

(24)

Niciuna dintre societățile care au cooperat în cadrul anchetei inițiale (șapte producători din Uniune, șapte producători-exportatori din Republica Populară Chineză, patru importatori neafiliați din UE și șapte utilizatori) nu a fost implicată în procesul de fabricație și/sau în comercializarea de toroane utilizate drept inimă de oțel pentru conductori. Din ancheta inițială reiese că la momentul respectiv nu se colectau informațiile relevante în ceea ce privește toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori.

(25)

Astfel, se pare că, deși toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori nu erau excluse în mod explicit, ancheta nu avea, la acel moment, drept scop să le includă în produsul în cauză.

4.   Acuzații de eventuală eludare a măsurilor în vigoare

(26)

Unele părți interesate au exprimat preocupări cu privire la o eventuală eludare a măsurilor în cazul în care toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori ar urma să fie excluse din domeniul de aplicare al măsurilor.

(27)

Cu toate acestea, toroanele galvanizate formate din șapte cabluri care sunt utilizate în conductorii pentru linii electrice aeriene sunt vândute fără acoperire suplimentară, în timp ce toroanele galvanizate formate din șapte cabluri utilizate în construcția de poduri, elementele de suspensie și generatoarele eoliene sunt în cea mai mare parte acoperite cu folie de polietilenă și sunt cerate sau unse pentru o asigura o durabilitate de cel puțin 50 de ani.

(28)

În cursul anchetei a fost identificată o singură aplicație pentru cablurile și toroanele PSC galvanizate care nu sunt acoperite – sprijinirea temporară a podurilor în procesul de construcție a acestora. Totuși, această aplicație reprezintă doar o mică parte a pieței, deja redusă ca dimensiune, a tuturor aplicațiilor cablurilor și toroanelor PSC galvanizate (a se vedea considerentul 12).

(29)

Prin urmare, diferitele tipuri de toroane sunt, în marea majoritate a cazurilor, ușor de diferențiat – între toroanele galvanizate și negalvanizate, iar în cadrul grupului de toroane galvanizate, între toroanele acoperite și toroanele neacoperite – făcând astfel posibil controlul.

(30)

În plus, marea majoritate a statelor membre ale UE necesită pentru „aplicațiile PSC” standard/tradiționale o omologare națională pentru utilizarea de cabluri și toroane PSC în vederea garantării calității produselor. Procesul de omologare este foarte detaliat și este obligatoriu să se prezinte calitatea sârmei și furnizorul acesteia, instalațiile de producție, echipamentele utilizate, testele de laborator etc.

(31)

În unele cazuri, procesul de omologare națională poate – în conformitate cu procedurile în vigoare în majoritatea statelor membre ale UE – să fie înlocuit de o „recepționare a calității” sau de o „omologare specifică proiectului”.

(32)

Cu toate acestea, în ambele cazuri, un expert tehnic independent certifică faptul că produsele destinate a fi utilizate sunt conforme cu caietul de sarcini PSC. Aceste proceduri oferă o asigurare suplimentară privind eventualele încercări de eludare a măsurilor.

(33)

În plus, diferitele tipuri de produse pot fi diferențiate, dacă este necesar, prin utilizarea de instrumente/echipamente de măsurare speciale în cazurile în care toroanele galvanizate neacoperite trebuie să fie vămuite pentru libera circulație.

(34)

Din cele de mai sus se poate constata că riscul de eludare este minim.

D.   CONSTATĂRI PRIVIND DEFINIȚIA PRODUSULUI

(35)

Constatările prezentate mai sus indică faptul că toroanele folosite drept inimă de oțel pentru conductori și alte cabluri și toroane PSC care fac obiectul măsurilor în cauză nu au aceleași caracteristici fizice și tehnice de bază și aceleași utilizări finale. Cele două produse au diferite utilizări finale, sunt destinate unor piețe diferite și nu sunt interschimbabile. În plus, toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori nu au fost examinate în cadrul anchetei inițiale. Pe această bază, s-a ajuns la constatarea că toroanele folosite drept inimă de oțel pentru conductori și alte cabluri și toroane PSC sunt două produse diferite.

(36)

Având în vedere cele de mai sus și întrucât s-a putut stabili faptul că toroanele folosite drept inimă de oțel pentru conductori se pot distinge de produsul în cauză, acestea ar trebui să fie excluse din definiția produsului vizat de măsurile în vigoare.

(37)

Toate părțile interesate au fost informate în legătură cu faptele și considerentele esențiale pe baza cărora s-a ajuns la constatările de mai sus. Părților li s-a acordat o perioadă în cursul căreia au putut formula observații cu privire la această comunicare. Nu a fost primită nicio observație care ar duce la o constatare diferită.

E.   APLICAREA RETROACTIVĂ

(38)

Întrucât actualele proceduri se limitează la clarificarea definiției produsului și deoarece toroanele utilizate drept inimă de oțel pentru conductori nu au făcut obiectul anchetei inițiale și nici al măsurilor antidumping ulterioare, se consideră că este adecvat ca rezultatele să fie aplicate de la data intrării în vigoare a regulamentului definitiv, inclusiv orice importuri supuse taxelor provizorii în perioada cuprinsă între 16 noiembrie 2008 și 13 mai 2009. Comisia nu a găsit niciun motiv întemeiat care să împiedice o aplicare retroactivă.

(39)

În consecință, pentru produsele care nu intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 383/2009, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, taxa antidumping definitivă achitată sau înscrisă în evidența contabilă în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 383/2009 și taxele antidumping provizorii definitiv percepute în conformitate cu articolul 2 din regulamentul sus-menționat ar trebui rambursate sau remise. Rambursarea sau remiterea trebuie solicitată de la autoritățile vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă. În cazul în care termenele prevăzute la articolul 236 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (4) au expirat înainte de 26 octombrie 2012 sau la acea dată, sau dacă expiră în termen de șase luni de la acea dată, respectivele termene se prelungesc prin prezentul regulament astfel încât să expire la șase luni de la publicarea sa,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 383/2009, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se instituie o taxă antidumping definitivă la importurile de cabluri din oțel nealiat neacoperite sau neplacate, de cabluri din oțel nealiat acoperite sau placate cu zinc și de toroane din oțel nealiat placate/acoperite sau nu, cu maximum 18 cabluri, care conțin în greutate minimum 0,6 % carbon, cu dimensiunea maximă a secțiunii transversale mai mare de 3 mm, încadrate în prezent la codurile NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 și ex 7312 10 69 (coduri TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 și 7312106991) și originare din Republica Populară Chineză. Toroanele galvanizate (dar care nu sunt acoperite cu niciun alt material) formate din șapte cabluri, în care diametrul cablului central este egal sau mai mare cu sub 3 % decât diametrul oricăruia dintre celelalte 6 cabluri, nu fac obiectul taxei antidumping definitive.”

Articolul 2

Pentru produsele care nu intră sub incidența articolului 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 383/2009, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, taxele antidumping definitive achitate sau înscrise în evidența contabilă în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 383/2009 în versiunea inițială a acestuia și taxele antidumping provizorii definitiv percepute în temeiul articolului 2 din regulamentul menționat ar trebui rambursate sau remise. Cererea de rambursare sau remitere se adresează autorităților vamale naționale în conformitate cu legislația vamală aplicabilă. În cazul în care termenele prevăzute la articolul 236 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 au expirat înainte de 26 octombrie 2012 sau la acea dată, sau dacă expiră în termen de șase luni de la acea dată, respectivele termene se prelungesc prin prezentul regulament astfel încât să expire la șase luni de la 26 octombrie 2012.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 mai 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 22 octombrie 2012.

Pentru Consiliu

Președintele

S. ALETRARIS


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 118, 13.5.2009, p. 1.

(3)  JO C 291, 4.10.2011, p. 6.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.