26.10.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 297/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 986/2012 VAN DE RAAD

van 22 oktober 2012

tot verduidelijking van het toepassingsgebied van de bij Verordening (EG) nr. 383/2009 ingestelde definitieve antidumpingrechten op bepaalde PSC-draad en -strengen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name artikel 11, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie („de Commissie”), ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   PROCEDURE

1.   Geldende maatregelen

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 383/2009 (2) („de definitieve verordening”) heeft de Raad een definitief antidumpingrecht ingesteld op PSC-draad en -strengen van oorsprong uit de Volksrepubliek China („de geldende maatregelen”).

2.   Verzoek om een tussentijds nieuw onderzoek

(2)

De Commissie heeft een verzoek ontvangen van ECN Cable Group S.L., een Spaanse kabelproducent („de indiener van het verzoek”) voor een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van de basisverordening.

(3)

De indiener verzocht om uitsluiting van bepaalde draden en strengen van het toepassingsgebied van de huidige antidumpingmaatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde voor- en naspandraad en voor- en naspanstrengen van niet-gelegeerd staal (PSC-draad en -strengen) van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Bij het product waarvoor een verzoek werd ingediend om het van de productomschrijving uit te sluiten, gaat het om strengen bestaande uit zeven draden van niet-gelegeerd staal, bekleed of verzinkt, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm, die voldoen aan de internationale norm IEC 60888 of de Europese/Cenelec-norm UNE-EN 50189 (strengen gebruikt als stalen kern voor geleiders).

(4)

De indiener heeft voorlopig bewijsmateriaal overgelegd waaruit blijkt dat de fysieke en technische basiskenmerken van het product waarvan om uitsluiting wordt verzocht aanzienlijk verschillen van die van het betrokken product waarop de bestaande maatregelen van toepassing zijn.

3.   Opening van het onderzoek

(5)

Na tot de conclusie te zijn gekomen dat er voldoende bewijsmateriaal was om de opening van een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek te rechtvaardigen en na raadpleging van het Raadgevend Comité kondigde de Commissie bij een op 4 oktober 2011 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt bericht (3) („het bericht van inleiding”) aan overeenkomstig artikel 11, lid 3, van de basisverordening een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek te zullen openen dat uitsluitend betrekking zou hebben op de productomschrijving.

4.   Het nieuwe onderzoek

(6)

De Commissie heeft de autoriteiten van de Volksrepubliek China („het betrokken land”) en alle andere haar bekende betrokken partijen, d.w.z. de bekende producenten-exporteurs in het betrokken land, gebruikers en importeurs in de Unie en producenten in de Unie, in kennis gesteld van de opening van het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek. Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van opening vermelde termijn hun standpunt schriftelijk bekend te maken en te verzoeken om te worden gehoord.

(7)

De Commissie heeft alle haar bekende belanghebbenden en alle overige partijen die zich binnen de in het bericht van opening vermelde termijn kenbaar hadden gemaakt, een vragenlijst toegezonden.

(8)

De indiener van het verzoek, twee Chinese producenten-exporteurs, twaalf producenten van PSC-draad en -strengen in de Unie, twee producenten van geleiders voor elektriciteitsleidingen in de Unie, zes gebruikers en twee importeurs in de Unie hebben de vragenlijst beantwoord. Gezien het voorwerp van het gedeeltelijke nieuwe onderzoek werd geen onderzoektijdvak vastgesteld.

(9)

De Commissie heeft alle gegevens die zij noodzakelijk achtte om uit te maken of het toepassingsgebied van de bestaande antidumpingmaatregelen moest worden gewijzigd, ingewonnen en gecontroleerd en heeft bij de volgende ondernemingen ter plaatse een controle uitgevoerd:

ECN Cable Group SL Vitoria Gasteiz, Spanje

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL, Santander, Spanje

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Keulen, Duitsland

Nedri Spanstaal, bv,Venlo, Nederland

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, China

Solidal Condutores Eléctricos S.A. Esposende, Portugal

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. Sk.A, Krakow, Polen

B.   BETROKKEN PRODUCT

(10)

Het betrokken product is hetzelfde als dat gedefinieerd in artikel 1 van de definitieve verordening, namelijk niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 en ex 7312 10 69, van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

C.   RESULTATEN VAN HET NIEUWE ONDERZOEK

1.   Achtergrond

(11)

Voor- of naspandraad en voor- of naspanstrengen zijn gemaakt van gecarboneerd staal en worden vooral gebruikt in de bouwsector voor betonwapening, hangconstructies en tuibruggen. PSC-draad en -strengen worden gemaakt van walsdraad.

(12)

Er kunnen in hoofdzaak twee soorten PSC-draad en -strengen worden onderscheiden: de niet-gegalvaniseerde, welke in betontoepassingen worden gebruikt, en de gegalvaniseerde, die voor tuibruggen of hangbruggen worden gebruikt. De gegalvaniseerde strengen, die voor hangbruggen worden gebruikt, vertegenwoordigen slechts ongeveer 1 % van de totale EU-markt voor PSC-draad en -strengen. Bijgevolg zijn de grootste gebruikers van de PSC-draad en -strengen ondernemingen in de bouwsector.

(13)

De indiener van het verzoek is een Spaanse producent van geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen. De productsoort die de indiener van het verzoek uit de productbeschrijving verwijderd wil zien, is een gegalvaniseerde streng met zeven draden die als stalen kern voor geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen wordt gebruikt.

2.   Methode

(14)

Om te kunnen beoordelen of strengen die worden gebruikt als stalen kern voor geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen onder de productomschrijving van artikel 1 van de definitieve verordening moeten vallen, werd onderzocht of strengen die worden gebruikt als stalen kern voor geleiders en andere PSC-draad en -strengen dezelfde fysieke en technische kenmerken en gebruiksdoeleinden hebben. In dit opzicht werd ook onderzocht of de strengen die als stalen kern voor geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen worden gebruikt en andere PSC-draad en -strengen waarop de maatregelen in kwestie in de Unie van toepassing zijn onderling verwisselbaar zijn.

(15)

De indiener van het verzoek stelde voor om door middel van normen een onderscheid te maken tussen de twee producten. Volgens de indiener van het verzoek voldoen de PSC-draad en -strengen die in de bouwsector worden gebruikt niet aan de eisen van de internationale norm IEC 60888 of de Europese/Cenelec-norm UNE-EN 50189. Beide normen zijn van toepassing op verzinkte stalen draad die wordt gebruikt in strenggeleiders voor elektriciteit.

3.   Bevindingen

3.1.   Fysieke en technische kenmerken

(16)

De normen waarnaar in het verzoek wordt verwezen en die in overweging 15 worden uiteengezet, worden uitsluitend gebruikt voor geleiders voor elektriciteitsleidingen. De producenten in de Unie van PSC-draad en -strengen voor gebruik in de bouwsector waren bijgevolg niet vertrouwd met deze normen. In hun antwoorden op de vragenlijst gaven zij dan ook uiteenlopende meningen over de vraag of gegalvaniseerde strengen met zeven draden die voor hangbruggen worden gebruikt aan deze normen voldoen.

(17)

Uit het onderzoek is gebleken dat de meeste fysieke kenmerken/specificaties in de norm van de twee producten in kwestie minstens gedeeltelijk vergelijkbaar zijn, maar er is ook uit gebleken dat er één identificeerbaar specifiek fysiek verschil is — dat het mogelijk maakt een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee producten — wanneer de normen die voor geleiders voor bovengrondse leidingen worden gebruikt, worden vergeleken met de norm voor voorspanstaal dat in de bouwsector wordt gebruikt.

(18)

Volgens norm EN 10337 voor voorspanstaal, die in de bouwsector wordt gebruikt, moet de diameter van de kerndraad minstens 3 % groter zijn dan de diameter van de buitenste spiraaldraden (punt 7.1.3. van de norm); volgens de norm voor bovengrondse geleiders (EN 50182) daarentegen, hebben de draden in een gegalvaniseerde streng met zeven draden die als stalen kern voor geleiders wordt gebruikt allemaal dezelfde diameter.

(19)

De verschillen in dikte van de kerndraad kunnen worden gecontroleerd met een toestel waarmee de dikte van de draden kan worden gemeten. Deze productsoort kan dus van andere soorten van het betrokken product worden onderscheiden.

(20)

De belanghebbenden werden geraadpleegd en waren het er al met al mee eens dat de twee productsoorten zoals hierboven beschreven van elkaar konden worden onderscheiden.

3.2.   Basisgebruiksdoeleinden en onderlinge verwisselbaarheid

(21)

Het onderzoek heeft eveneens aangetoond dat de twee productsoorten verschillende, afzonderlijke toepassingen hebben en in twee verschillende bedrijfstakken worden gebruikt. PSC-draad en -strengen worden gebruikt in de bouwsector, terwijl de strengen waarvoor wordt verzocht dat zij van de productomschrijving worden uitgesloten, worden gebruikt als kerndraad in de geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen in de kabelindustrie.

(22)

Voorts zijn de toepassingen van de PSC-draad en -strengen en de strengen die worden gebruikt als stalen kern voor geleiders door de verschillende specificaties van elke productsoort onderling niet verwisselbaar.

(23)

Op grond hiervan wordt geoordeeld dat er aanzienlijke identificeerbare elementaire fysieke en technische verschillen zijn tussen PSC-draad en -strengen en de stalen kern voor geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen.

3.3.   Product dat in het oorspronkelijke onderzoek werd onderzocht

(24)

Geen van de ondernemingen die aan het oorspronkelijke onderzoek hadden meegewerkt (zeven producenten in de Unie, zeven producenten-exporteurs in de Volksrepubliek China, vier niet-verbonden importeurs in de EU en zeven gebruikers) vervaardigde en/of handelde in strengen die als stalen kern voor geleiders werden gebruikt. Uit het oorspronkelijke onderzoek blijkt dat de relevante informatie wat de strengen betreft die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt toen niet werd verzameld.

(25)

Hoewel de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt niet uitdrukkelijk werden uitgesloten, blijkt het toenmalige onderzoek dus niet tot doel te hebben gehad deze in het betrokken product op te nemen.

4.   Beweringen dat de geldende maatregelen mogelijk zullen worden ontweken

(26)

Een aantal belanghebbenden uitten hun bezorgdheid over de mogelijke ontwijking van de maatregelen indien de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt van het toepassingsgebied van de maatregelen worden uitgesloten.

(27)

De gegalvaniseerde strengen van zeven draden die in de geleiders voor bovengrondse elektriciteitsleidingen worden gebruikt, worden echter niet extra bekleed verkocht, terwijl de gegalvaniseerde strengen van zeven draden die voor de bouw van bruggen, hangconstructies en windturbines worden gebruikt meestal extra met polyethyleen zijn bekleed en zijn gewaxt of ingevet om 50 jaar of langer mee te gaan.

(28)

Tijdens het onderzoek is er slechts één toepassing voor niet extra beklede gegalvaniseerde PSC-draden en -strengen — de tijdelijke ondersteuning van bruggen tijdens het bouwproces — vastgesteld. Deze toepassing vertegenwoordigt echter slechts een klein deel van de reeds kleine markt voor alle toepassingen van gegalvaniseerde PSC-draden en -strengen (zie overweging 12).

(29)

De verschillende soorten strengen — gegalvaniseerd en niet-gegalvaniseerd, en binnen de groep van gegalvaniseerde strengen extra beklede en niet extra beklede strengen — zijn in het overgrote deel van de gevallen dus gemakkelijk te onderscheiden, zodat ook controles mogelijk zijn.

(30)

Bovendien is in het overgrote deel van de EU-lidstaten voor standaard-/traditionele PSC-toepassingen voor het gebruik van PSC-draad en -strengen een nationale homologatie vereist teneinde producten van goede kwaliteit te garanderen. De homologatieprocedure is erg gedetailleerd en de kwaliteit en de leverancier van de walsdraad, de productiefaciliteiten, de gebruikte machines, de laboratoriumtests, enz. moeten worden vermeld.

(31)

In een aantal gevallen kan de nationale homologatieprocedure — in overeenstemming met de procedures die in de meeste EU-lidstaten gelden — worden vervangen door een „kwaliteitshomologatie” of een „projectspecifieke homologatie”.

(32)

In beide gevallen bevestigt een onafhankelijke technische deskundige echter dat de voor gebruik bedoelde producten beantwoorden aan de standaardspecificaties voor PSC. Deze procedures bieden een extra garantie ten aanzien van eventuele pogingen om de maatregelen te ontwijken.

(33)

Voorts kunnen de verschillende productsoorten indien nodig worden onderscheiden door gebruik te maken van speciale meetinstrumenten/-toestellen wanneer gegalvaniseerde niet extra beklede strengen voor het vrije verkeer moeten worden ingeklaard.

(34)

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het gevaar van ontwijking minimaal is.

D.   CONCLUSIES INZAKE DE PRODUCTOMSCHRIJVING

(35)

Uit de bovenstaande bevindingen blijkt dat de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt en andere PSC-draad en -strengen waarop de desbetreffende maatregelen van toepassing zijn niet dezelfde fysieke en technische basiskenmerken en gebruiksdoeleinden hebben. De twee producten hebben verschillende gebruiksdoeleinden, zijn voor verschillende markten bestemd en zijn niet onderling verwisselbaar. Bovendien zijn de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt niet onderzocht in het oorspronkelijke onderzoek. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt en andere PSC-draad en -strengen twee verschillende producten zijn.

(36)

Gelet op het bovenstaande en aangezien kon worden vastgesteld dat de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt, kunnen worden onderscheiden van het betrokken product, moeten zij van de productomschrijving van de geldende maatregelen worden uitgesloten.

(37)

Alle belanghebbenden zijn in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen op basis waarvan de bovenstaande conclusies zijn bereikt. De partijen konden binnen een bepaalde termijn na deze bekendmaking opmerkingen maken. De Commissie heeft geen opmerkingen ontvangen die tot een andere conclusie konden leiden.

E.   RETROACTIEVE TOEPASSING

(38)

Aangezien dit onderzoek beperkt is tot de verduidelijking van de productomschrijving en aangezien de strengen die als stalen kern voor geleiders worden gebruikt niet onder het oorspronkelijke onderzoek en de daaruit voortvloeiende antidumpingmaatregelen vielen, wordt het passend geacht dat de bevindingen worden toegepast vanaf de datum van de inwerkingtreding van de definitieve verordening, met inbegrip van de invoer die tussen 16 november 2008 en 13 mei 2009 aan voorlopige maatregelen onderworpen was. De Commissie zag geen doorslaggevende reden die dergelijke retroactieve toepassing in de weg zou staan.

(39)

Bijgevolg moeten het krachtens artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 383/2009 betaalde of in de rekeningen opgenomen definitieve antidumpingrecht en de krachtens artikel 2 van dezelfde verordening definitief geïnde voorlopige antidumpingrechten worden terugbetaald of kwijtgescholden voor goederen die niet onder artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 383/2009 van de Raad, zoals gewijzigd bij deze verordening, vallen. De terugbetaling of kwijtschelding dient overeenkomstig de toepasselijke douanewetgeving bij de nationale douaneautoriteiten te worden aangevraagd. Wanneer de termijnen waarin artikel 236, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4) voorziet zijn verstreken vóór of op 26 oktober 2012, of wanneer deze verstrijken binnen zes maanden na die datum, worden zij verlengd zodat zij zes maanden na de datum van bekendmaking van deze verordening verstrijken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 383/2009 wordt vervangen door:

„1.   Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op niet-beklede draad van niet-gelegeerd staal, verzinkte draad van niet-gelegeerd staal en strengen van niet-gelegeerd staal (al dan niet bekleed) met niet meer dan 18 draden, bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met een grootste afmeting der dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 en ex 7312 10 69 (Taric-codes 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 en 7312106991), van oorsprong uit de Volksrepubliek China. Het definitieve antidumpingrecht is niet van toepassing op strengen die zijn gegalvaniseerd (evenwel zonder extra bekledingsmateriaal) bestaande uit zeven draden waarin de diameter van de kerndraad gelijk is aan of minder dan 3 % groter is dan de diameter van elk van de andere zes draden.”.

Artikel 2

Het krachtens artikel 1, lid 1, van de oorspronkelijke versie van Verordening (EG) nr. 383/2009 betaalde of in de rekeningen opgenomen definitieve antidumpingrecht en de krachtens artikel 2 van dezelfde verordening definitief geïnde voorlopige antidumpingrechten worden terugbetaald of kwijtgescholden voor goederen die niet onder artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 383/2009, zoals gewijzigd bij deze verordening, vallen. Terugbetaling of kwijtschelding worden overeenkomstig de toepasselijke douanewetgeving bij de nationale douaneautoriteiten aangevraagd. Wanneer de termijnen waarin artikel 236, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad voorziet, zijn verstreken vóór 26 oktober 2012 of op de datum van bekendmaking van deze verordening, of wanneer deze verstrijken binnen zes maanden na die datum, worden zij verlengd zodat zij zes maanden na 26 oktober 2012 verstrijken,

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 mei 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 22 oktober 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

S. ALETRARIS


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

(2)  PB L 118 van 13.5.2009, blz. 1.

(3)  PB C 291 van 4.10.2011, blz. 6.

(4)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.