26.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 297/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 986/2012

(2012. gada 22. oktobris),

ar ko precizē piemērošanas jomu galīgajiem antidempinga maksājumiem, kuri ar Regulu (EK) Nr. 383/2009 noteikti dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes PSC stiepļu un dzīslu jeb stiepļu vijumu importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Eiropas Komisija (“Komisija”) iesniedza pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome ar Regulu (EK) Nr. 383/2009 (2) (“galīgā maksājuma regula”) noteica galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes PSC stiepļu un stiepļu vijumu importam (“spēkā esošie pasākumi”).

2.   Starpposma pārskatīšanas pieprasījums

(2)

Komisija no Spānijas kabeļu ražotāja ECN Cable Group S.L. (“pieprasījuma iesniedzējs”) saņēma pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam.

(3)

Pieprasījuma iesniedzējs pieprasīja izslēgt dažas stieples un stiepļu vijumus no to ražojumu klāsta, kuriem piemēro spēkā esošos antidempinga pasākumus dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes iepriekš un vēlāk stiegrotu neleģētā tērauda stiepļu un stiepļu vijumu (PSC stiepļu un stiepļu vijumu) importam. Ražojums, kura izslēgšana tika pieprasīta, ir stiepļu vijums no septiņām neleģēta tērauda stieplēm, kas ir plakētas vai pārklātas ar cinku un ir ar oglekļa saturu pēc svara 0,6 % vai vairāk, kura maksimālais šķērsgriezuma izmērs pārsniedz 3 mm un kurš atbilst starptautiskajam standartam IEC 60888 vai Eiropas/Celenec standartam UNE-EN 50189 (“stiepļu vijumi, ko izmanto kā vadu tērauda serdi”).

(4)

Pieprasījuma iesniedzējs sniedza pirmšķietamus pierādījumus, apstiprinot to, ka izslēdzamā ražojuma fizikālās un tehniskās pamatīpašības ievērojami atšķiras no attiecīgā ražojuma, kam piemēro spēkā esošos pasākumus, pamatīpašībām.

3.   Procedūras sākšana

(5)

Konstatējot, ka ir pietiekami pierādījumi, lai sāktu daļēju starpposma pārskatīšanu, un pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju Komisija, 2011. gada 4. oktobrī publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (3) (“paziņojums par procedūras sākšanu”), paziņoja par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam, attiecinot to vienīgi uz ražojumu klāsta pārbaudi.

4.   Pārskatīšanas izmeklēšana

(6)

Par to, ka tiek sākta daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšana, Komisija oficiāli informēja Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) iestādes un visas pārējās zināmās ieinteresētās personas, t. i., zināmos ražotājus eksportētājus attiecīgajā valstī, lietotājus un importētājus Savienībā un ražotājus Savienībā. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(7)

Komisija nosūtīja anketas visām tai zināmajām ieinteresētajām personām un visiem pārējiem, kas pieteicās paziņojumā par procedūras sākšanu noteiktajā termiņā.

(8)

Atbildes uz anketas jautājumiem tika saņemtas no pieprasījuma iesniedzēja, diviem ražotājiem eksportētājiem Ķīnā, divpadsmit PSC stiepļu un stiepļu vijumu ražotājiem Savienībā, diviem elektrolīniju vadu ražotājiem Savienībā, sešiem lietotājiem un diviem Savienības importētājiem. Ņemot vērā daļējās pārskatīšanas apjomu, šīs daļējās pārskatīšanas nolūkos netika noteikts izmeklēšanas periods.

(9)

Komisija vāca un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai novērtētu, vai jāgroza pašreizējo antidempinga pasākumu piemērošanas joma, un veica pārbaudes apmeklējumus šādos uzņēmumos:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spānija,

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spānija,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Vācija,

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Nīderlande,

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, Ķīna,

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugāle,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Polija.

B.   ATTIECĪGAIS RAŽOJUMS

(10)

Attiecīgais ražojums ir tāds pats, kā definēts galīgo pasākumu regulas 1. pantā, proti, Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda neplakētas vai nepārklātas stieples, neleģētā tērauda plakētas vai ar cinku pārklātas stieples un neleģētā tērauda plakētu vai neplakētu un pārklātu vai nepārklātu stiepļu vijumi, kam ir ne vairāk kā 18 stieples ar oglekļa saturu pēc svara 0,6 % vai vairāk, kā šķērsgriezuma maksimālais izmērs pārsniedz 3 mm un kas šobrīd atbilst KN kodiem ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 un ex 7312 10 69.

C.   PĀRSKATĪŠANAS IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

1.   Vispārīga informācija

(11)

Iepriekš un vēlāk stiegrotas stieples un stiepļu vijumi ir no tērauda ar augstu oglekļa koncentrāciju, un tos izmanto galvenokārt būvniecības nozarē betona stiegrojumam, piekares elementos un vanšu tiltos. PSC stieples un stiepļu vijumus ražo no tērauda stieples stieņiem.

(12)

Ir divi dažādi galvenie PSC stiepļu un stiepļu vijumu veidi: izmantošanai betonā (necinkoti) un vanšu un iekaramajos tiltos (cinkoti). Cinkotie stiepļu vijumi, ko izmanto iekaramajos tiltos, aizņem tikai apmēram 1 % no visa Savienības PSC stiepļu un stiepļu vijumu tirgus. Tādējādi galvenie PSC stiepļu un stiepļu vijumu lietotāji ir celtniecības nozares uzņēmumi.

(13)

Pieprasījuma iesniedzējs ir virszemes elektrolīniju vadu ražotājs Spānijā. Ražojuma veids, ko pieprasījuma iesniedzējs vēlētos izslēgt no ražojuma definīcijas, ir septiņu stiepļu cinkots vijums, ko izmanto kā vadu tērauda serdi virszemes elektrolīnijās.

2.   Metode

(14)

Lai izvērtētu, vai stiepļu vijumi, ko izmanto kā vadu tērauda serdi virszemes elektrolīnijās, būtu jāietver galīgo pasākumu regulas 1. pantā minētajā ražojuma definīcijā, tika pārbaudīts, vai stiepļu vijumiem, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, un citām PSC stieplēm un stiepļu vijumiem ir vienādas fizikālās un tehniskās īpašības un galalietojums. Tādējādi tika arī izvērtēta stiepļu vijumu, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi virszemes elektrolīnijās, un citu PSC stiepļu un stiepļu vijumu, kam Savienībā piemēro attiecīgos pasākumus, savstarpējā aizvietojamība.

(15)

Pieprasījuma iesniedzējs ierosināja nošķirt abus ražojumus, izmantojot standartus. Pēc pieprasījuma iesniedzēja domām, PSC stieples un stiepļu vijumi, ko izmanto celtniecības nozarē, neatbilst starptautiskā standarta IEC 60888 vai Eiropas/Cenelec standarta UNE-EN 50189 prasībām. Abas šīs normas piemēro ar cinku pārklātām tērauda stieplēm, kuras izmanto vītos elektrības vados.

3.   Konstatējumi

3.1.   Fizikālās un tehniskās īpašības

(16)

Pieprasījumā minētos un 15. apsvērumā norādītos standartus izmanto vienīgi attiecībā uz elektrolīniju vadiem. Attiecīgi Savienības ražotājiem, kas ražo PSC stieples un stiepļu vijumus izmantošanai celtniecības nozarē, minētās normas nebija pazīstamas, un tādēļ viņu atbildēs uz anketas jautājumiem bija dažādi viedokļi par to, vai minētie standarti attiecas uz septiņu cinkotu stiepļu vijumiem, ko izmanto iekaramajos tiltos.

(17)

Izmeklēšanā atklājās, ka vairākums abu izskatāmo ražojumu fizikālo īpašību / standarta specifikāciju ir vismaz daļēji salīdzināmas, tomēr tajā arī tika konstatēts, ka pastāv vismaz viena īpaša fiziska atšķirība, kas ļauj skaidri nošķirt abus ražojumus, salīdzinot virszemes elektrolīniju vadiem piemērojamos standartus ar celtniecībā izmantojamā iepriekš stiegrota tērauda standartu.

(18)

Iepriekš stiegrota tērauda standartā EN 10337, kuru lieto celtniecības nozarē, norādīts, ka centrālās stieples diametrs ir vismaz par 3 % lielāks nekā ārējo spirālisko stiepļu diametrs (standarta 7.1.3. punkts), taču virszemes vadu standartā (EN 50182) visām stieplēm septiņu cinkotu stiepļu vijumā, ko izmanto kā vadu tērauda serdi, ir vienāds diametrs.

(19)

Centrālās stieples biezuma atšķirību var pārbaudīt, izmantojot aprīkojumu, ar ko var izmērīt stiepļu biezumu. Tādējādi šo ražojuma veidu var nošķirt no citiem attiecīgā ražojuma veidiem.

(20)

Notika apspriešanās ar ieinteresētajām personām, kuras kopumā piekrita, ka ir iespējams nošķirt abus ražojuma veidus, kā minēts iepriekš.

3.2.   Galvenais galalietojums un savstarpēja aizstājamība

(21)

Izmeklēšanā arī atklājās, ka abiem ražojuma veidiem ir atšķirīgs un dažāds lietojums un ka tos izmanto divās dažādās nozarēs. PSC stieples un stiepļu vijumus izmanto celtniecības nozarē, kamēr stiepļu vijumus, kurus tiek pieprasīts izslēgt no piemērošanas jomas, izmanto kā virszemes elektrolīniju vadu tērauda serdi kabeļu ražošanas nozarē.

(22)

Turklāt sakarā ar abu ražojuma veidu dažādajām specifikācijām PSC stieples un stiepļu vijumi un tie stiepļu vijumi, ko izmanto kā vadu tērauda serdi, nav savstarpēji aizstājami.

(23)

Tādējādi tiek uzskatīts, ka pastāv ievērojamas un nosakāmas pamata fizikālās un tehniskās atšķirības starp PSC stieplēm un stiepļu vijumiem un tiem stiepļu vijumiem, ko izmanto kā vadu tērauda serdi virszemes elektrolīnijās.

3.3.   Ražojums, uz kuru attiecās sākotnējā izmeklēšana

(24)

Neviens no uzņēmumiem, kas sadarbojās sākotnējā izmeklēšanā (septiņi Savienības ražotāji, septiņi ražotāji eksportētāji Ķīnas Tautas Republikā, četri nesaistīti importētāji ES un septiņi lietotāji), nebija iesaistīts tādu stiepļu vijumu, ko izmanto kā vadu tērauda serdi, ražošanā un/vai tirdzniecībā. Ir redzams, ka sākotnējās izmeklēšanas laikā netika vākta attiecīgā informācija par stiepļu vijumiem, ko izmanto kā vadu tērauda serdi.

(25)

Tādējādi šķiet – lai gan stiepļu vijumi, ko izmanto kā vadu tērauda serdi, netika nepārprotami izslēgti no piemērošanas jomas, minētajā izmeklēšanā nebija domāts tos iekļaut starp attiecīgajiem ražojumiem.

4.   Iespējama spēkā esošo pasākumu apiešana

(26)

Dažas ieinteresētās personas izteica bažas attiecībā uz pasākumu iespējamu apiešanu, ja stiepļu vijumi, ko izmanto kā vadu tērauda serdi, tiktu izslēgti no pasākumu piemērošanas jomas.

(27)

Tomēr septiņu cinkotu stiepļu vijumus, ko izmanto virszemes elektrolīniju vados, pārdod bez turpmāka pārklājuma, kamēr septiņu stiepļu cinkotie vijumi, kurus izmanto tiltu celtniecībā, piekares elementos un vēja ģeneratoros, lielākoties ir turpmāk pārklāti ar polietilēnu un ievaskoti vai ieeļļoti, lai pagarinātu to mūža ilgumu līdz 50 vai vairāk gadiem.

(28)

Izmeklēšanā tika noteikts tikai viens lietojums turpmāk nepārklātām cinkotām PSC stieplēm un stiepļu vijumiem – tiltu pagaidu atbalsts celtniecības procesā. Tomēr šis lietojums ir tikai neliela daļa no jau tā mazā visu cinkoto PSC stiepļu un stiepļu vijumu tirgus (sk. 12. apsvērumu).

(29)

Tādēļ absolūtā vairākumā gadījumu ir viegli nošķirt dažādos stiepļu vijumu veidus (cinkoti un necinkoti un cinkoto stiepļu vijumu grupā turpmāk pārklāti un turpmāk nepārklāti), un tas padara iespējamu to kontroli.

(30)

Turklāt lielākā daļa ES dalībvalstu parastajiem PSC lietojumiem pieprasa valsts apstiprinājumu PSC stiepļu un stiepļu vijumu izmantošanai, lai pārliecinātos par ražojuma kvalitāti. Apstiprināšanas process ir ļoti detalizēts, un tajā ir obligāti jānorāda stieples stieņa kvalitāte un piegādātājs, ražotne, izmantotās ierīces, laboratorijas pārbaudes utt.

(31)

Dažkārt valsts apstiprināšanas procesu var atbilstīgi procedūrām, kas ir spēkā lielākajā daļā ES dalībvalstu, aizstāt ar “kvalitātes pārbaudi pa partijām” vai “saskaņošanu konkrētam projektam”.

(32)

Tomēr abos gadījumos neatkarīgs tehniskais eksperts apliecina, ka izmantojamie ražojumi ir saskaņā ar PSC standarta specifikācijām. Šīs procedūras sniedz papildu nodrošinājumu pret iespējamiem mēģinājumiem apiet pasākumus.

(33)

Turklāt dažādos ražojuma veidus vajadzības gadījumā var atšķirt, izmantojot īpašus mērinstrumentus/ierīces, kad cinkoti turpmāk nepārklāti stiepļu vijumi būtu jāatmuito laišanai brīvā apgrozībā.

(34)

No minētā var secināt, ka apiešanas risks ir neliels.

D.   SECINĀJUMI PAR RAŽOJUMU KLĀSTU

(35)

Minētie konstatējumi liecina, ka stiepļu vijumiem, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, un citām PSC stieplēm un stiepļu vijumiem, kam piemēro attiecīgos pasākumus, nav vienādas fizikālās un tehniskās pamatīpašības un galalietojums. Abiem ražojumiem ir atšķirīgi galalietojumi, tie ir paredzēti dažādiem tirgiem un nav savstarpēji aizstājami. Turklāt stiepļu vijumiem, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, sākotnējā izmeklēšanā nepievērsās. Tādējādi tiek secināts, ka stiepļu vijumi, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, un citas PSC stieples un stiepļu vijumi ir divi dažādi ražojumi.

(36)

Ņemot vērā iepriekš minēto, tā kā ir bijis iespējams noteikt, ka stiepļu vijumi, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, var nošķirt no attiecīgā ražojuma, tie būtu jāizslēdz no to ražojumu klāsta, kam piemēro spēkā esošos pasākumus.

(37)

Visas ieinteresētās personas tika informētas par svarīgākajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika izdarīti iepriekš minētie secinājumi. Ieinteresētajām personām tika dots laiks, kurā tās pēc minētās informācijas izpaušanas varēja iesniegt piezīmes. Piezīmes, kas liktu secināt citādi, netika saņemtas.

E.   PIEMĒROŠANA AR ATPAKAĻEJOŠU DATUMU

(38)

Tā kā šī procedūra attiecās vienīgi uz ražojuma klāsta precizēšanu un tā kā sākotnējā izmeklēšanā un tās rezultātā ieviestajos antidempinga pasākumos stiepļu vijumiem, kurus izmanto kā vadu tērauda serdi, nepievērsās, tiek uzskatīts par lietderīgu konstatējumus piemērot no galīgo pasākumu regulas spēkā stāšanās dienas, ieskaitot importu, kam piemērots pagaidu maksājums laikā no 2008. gada 16. novembra līdz 2009. gada 13. maijam. Komisijas rīcībā nav pārliecinošu iemeslu, kas nepieļautu šādu piemērošanu ar atpakaļejošu datumu.

(39)

Attiecīgi būtu jāatmaksā vai jāatbrīvo galīgais antidempinga maksājums, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 383/2009 1. panta 1. punktu ir samaksāts vai iegrāmatots par precēm, uz kurām neattiecas ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 383/2009 1. panta 1. punkts, kā arī būtu jāatmaksā vai jāatbrīvo pagaidu antidempinga maksājumi, kas galīgi iekasēti atbilstīgi minētās regulas 2. pantam. Pieprasījumu atmaksāt vai atbrīvot minētos maksājumus iesniedz valsts muitas dienestiem saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro muitas jomā. Ja termiņi, kas paredzēti 236. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (4), ir beigušies 2012. gada 26. oktobrī vai pirms vai arī sešu mēnešu laikā pēc minētā datuma, minētos termiņus ar šo pagarina uz laiku, kas beidzas sešus mēnešus pēc šīs regulas publicēšanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 383/2009 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo tiek noteikts galīgais antidempinga maksājums, importējot Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes neleģētā tērauda stieples (neplakētas vai nepārklātas un plakētas vai pārklātas ar cinku) un neleģētā tērauda (plakētu vai neplakētu un pārklātu vai nepārklātu) stiepļu vijumus, kam ir ne vairāk kā 18 stieples ar oglekļa saturu pēc svara 0,6 % vai vairāk, kā šķērsgriezuma maksimālais izmērs pārsniedz 3 mm un kas atbilst KN kodiem ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 un ex 7312 10 69 (Taric kodi 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 un 7312106991). Galīgais antidempinga maksājums neattiecas uz septiņu cinkotu (bet turpmāk nepārklātu) stiepļu vijumiem, kur centrālās stieples diametrs ir vienāds ar diametru jebkurai citai no sešām pārējām stieplēm vai ne vairāk kā 3 % lielāks par to.”

2. pants

Atmaksā vai atbrīvo galīgo antidempinga maksājumu, kas saskaņā ar sākotnējās Regulas (EK) Nr. 383/2009 1. panta 1. punktu ir samaksāts vai iegrāmatots par precēm, uz kurām neattiecas ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 383/2009 1. panta 1. punkts, kā arī atmaksā vai atbrīvo pagaidu antidempinga maksājumus, kas galīgi iekasēti atbilstīgi minētās regulas 2. pantam. Atmaksāšanu vai atbrīvojumu pieprasa valsts muitas dienestiem saskaņā ar spēkā esošajiem muitas tiesību aktiem. Ja termiņi, kas paredzēti Regulas (EEK) Nr. 2913/92 236. panta 2. punktā, ir beigušies 2012. gada 26. oktobrī vai pirms vai arī sešu mēnešu laikā pēc minētā datuma, minētos termiņus ar šo pagarina uz laiku, kas beidzas sešus mēnešus pēc 2012. gada 26. oktobra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2009. gada 14. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2012. gada 22. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 118, 13.5.2009., 1. lpp.

(3)  OV C 291, 4.10.2011., 6. lpp.

(4)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.