26.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/1


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 986/2012

2012 m. spalio 22 d.

kuriuo patikslinama galutinių antidempingo muitų, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 383/2009 tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams, taikymo sritis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos (toliau – Komisija) pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 383/2009 (2) (toliau – galutinis reglamentas) importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams nustatė galutinį antidempingo muitą (toliau – galiojančios priemonės).

2.   Prašymas atlikti tarpinę peržiūrą

(2)

Komisija gavo Ispanijos kabelių gamintojo ECN Cable Group S.L. (toliau – pareiškėjas) prašymą atlikti dalinę tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(3)

Pareiškėjas prašė iš galiojančių antidempingo priemonių, taikomų tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės nelegiruotojo plieno išankstinio įtempio ir vėliau įtempiamoms vieloms ir vielapluoščiams (toliau – iš anksto įtemptojo gelžbetonio vieloms ir pluoštams), taikymo srities išbraukti tam tikras vielas ir pluoštus. Produktas, kurį prašoma išbraukti, yra suvytas pluoštas iš septynių vielų iš nelegiruotojo plieno, platiruotas ar dengtas cinku, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kurio maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm ir kuris atitinka tarptautinį standartą IEC 60888 arba Europos/Cenelec standartą UNE-EN 50189 (toliau – pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis).

(4)

Pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad pagrindinės išbrauktino produkto fizinės ir techninės charakteristikos labai skiriasi nuo nagrinėjamojo produkto, kuriam taikomos galiojančios priemonės, fizinių ir techninių charakteristikų.

3.   Inicijavimas

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą, Komisija, vadovaudamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis, 2011 m. spalio 4 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą apie dalinės tarpinės peržiūros, kurią atliekant bus nagrinėjama tik produkto apibrėžtoji sritis, inicijavimą (3) (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

4.   Peržiūros tyrimas

(6)

Apie dalinės tarpinės peržiūros tyrimo inicijavimą Komisija oficialiai pranešė Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – nagrinėjamoji šalis) valdžios institucijoms ir visoms kitoms žinomoms susijusioms šalims, t. y. žinomiems nagrinėjamosios šalies eksportuojantiems gamintojams, Sąjungos naudotojams ir importuotojams, taip pat Sąjungos gamintojams. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė per pranešime apie inicijavimą nurodytą laikotarpį pateikti savo nuomonę raštu ir paprašyti jas išklausyti.

(7)

Komisija išsiuntė klausimynus visoms žinomoms susijusioms šalims ir visoms kitoms šalims, pranešusioms apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytus terminus.

(8)

Klausimyno atsakymus pateikė pareiškėjas, du eksportuojantys Kinijos gamintojai, dvylika Sąjungos iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų gamintojų, du Sąjungos elektros linijų laidininkų gamintojai, šeši naudotojai ir du Sąjungos importuotojai. Atsižvelgiant į dalinės peržiūros aprėptį, atliekant šią dalinę peržiūrą tiriamasis laikotarpis nebuvo nustatytas.

(9)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga norint įvertinti, ar reikia iš dalies keisti galiojančių antidempingo priemonių taikymo sritį, ir surengė tikrinamuosius vizitus šių bendrovių patalpose:

ECN Cable Group S.L., Vitorija-Gasteisas, Ispanija

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santanderas, Ispanija

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Kelnas, Vokietija

Nedri Spanstaal, B.V., Venlas, Nyderlandai

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henano provincija, Kinija

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Espozendė, Portugalija

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krokuva, Lenkija

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS

(10)

Nagrinėjamasis produktas – tas pats produktas, kaip apibrėžta galutinio reglamento 1 straipsnyje, t. y. Kinijos Liaudies Respublikos kilmės neplatiruota ar nedengta viela iš nelegiruotojo plieno, platiruota ar dengta cinku viela iš nelegiruotojo plieno ir suvyta viela iš nelegiruotojo plieno (platiruota ar dengta arba ne) iš ne daugiau kaip 18 vielų, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ir ex 7312 10 69.

C.   PERŽIŪROS TYRIMO REZULTATAI

1.   Pagrindiniai faktai

(11)

Išankstinio įtempio ar vėliau įtempiamos vielos arba pluoštai yra gaminami iš anglinio plieno ir daugiausia naudojami statybos pramonėje gelžbetonio armatūrai, pakabos elementams ir vantiniams tiltams. Iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielos ir pluoštai gaminami iš plieninės vielos strypų.

(12)

Iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielos ir pluoštai yra dviejų pagrindinių skirtingų rūšių: negalvanizuoti (naudojami su betonu susijusioms paskirtims) ir galvanizuoti (naudojami vantiniams tiltams arba kabamiesiems tiltams). Kabamiesiems tiltams naudojami galvanizuoti pluoštai sudaro tik maždaug 1 % visos Sąjungos iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų rinkos. Todėl pagrindiniai iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų naudotojai yra statybos pramonės įmonės.

(13)

Pareiškėjas yra Ispanijos kabamųjų elektros linijų laidininkų gamintojas. Produkto rūšis, kurią pareiškėjas prašo išbraukti iš produkto apibrėžties, yra iš septynių vielų suvyta galvanizuota viela, naudojama kaip plieninė kabamųjų elektros linijų laidininkų šerdis.

2.   Metodika

(14)

Siekiant įvertinti, ar pluoštams, naudojamiems kaip plieninė kabamųjų elektros linijų laidininkų šerdis, turėtų būti taikoma galutinio reglamento 1 straipsnio produkto apibrėžtis, buvo nagrinėjama, ar pluoštų, naudojamų kaip plieninė laidininkų šerdis, ir kitų įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų fizinės ir techninės charakteristikos bei galutinė paskirtis yra tokios pačios. Šiuo atžvilgiu taip pat buvo vertinamas pluoštų, naudojamų kaip plieninė kabamųjų elektros linijų laidininkų šerdis, ir kitų iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų, kuriems taikomos atitinkamos priemonės Sąjungoje, pakeičiamumas.

(15)

Pareiškėjas pasiūlė atskirti abu produktus pagal taikomus standartus. Pareiškėjo nuomone, iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielos ir pluoštai, naudojami statybos pramonėje, neatitinka tarptautinio standarto IEC 60888 arba Europos/Cenelec standarto UNE-EN 50189 reikalavimų. Abu šie standartai taikomi cinku dengtoms plieninėms vieloms, naudojamoms pluoštiniuose elektros laidininkuose.

3.   Nustatyti faktai

3.1.   Fizinės ir techninės charakteristikos

(16)

Prašyme nurodyti ir 15 konstatuojamojoje dalyje išdėstyti standartai taikomi tik elektros linijų laidininkams. Taigi statybos pramonėje naudojamų iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų Sąjungos gamintojai tų standartų nežinojo, todėl klausimyno atsakymuose pateikė skirtingas nuomones apie tai, ar kabamiesiems tiltams naudojami iš septynių vielų suvyti galvanizuoti pluoštai atitinka tuos standartus.

(17)

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugelis abiejų šių produktų fizinių charakteristikų ir standartinių specifikacijų yra bent iš dalies palyginamos, tačiau taip pat nustatytas vienas išskirtinas konkretus fizinis skirtumas, pagal kurį lyginant kabinamųjų linijų laidininkams taikomus standartus su statybos versle naudojamų įtempiamosios armatūros standartu galima aiškiai atskirti abu šiuos produktus.

(18)

Pagal statybos pramonėje naudojamos įtempiamosios armatūros standartą EN 10337 „centrinės vielos skersmuo turi būti bent 3 % didesnis nei išorinių sraigtinių vielų skersmuo“ (standarto 7.1.3 punktas), o pagal kabinamųjų laidininkų standartą (EN 50182) visų vielų, esančių iš septynių vielų galvanizuotame pluošte, naudojamame kaip plieninė laidininkų šerdis, skersmuo yra toks pats.

(19)

Centrinės vielos storio skirtumus galima patikrinti naudojant prietaisą, galintį pamatuoti vielų storį. Todėl šios rūšies produktas gali būti atskirtas nuo kitų nagrinėjamojo produkto rūšių produktų.

(20)

Buvo konsultuotasi su suinteresuotomis šalimis ir apibendrinant sutarta, kad galima atskirti šias dvi produktų rūšis, kaip nurodyta pirmiau.

3.2.   Pagrindinė galutinė paskirtis ir pakeičiamumas

(21)

Atlikus tyrimą taip pat nustatyta, kad abiejų rūšių produktai pasižymi akivaizdžiai skirtinga paskirtimi ir naudojami dviejų skirtingų šakų pramonėje. Iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielos ir pluoštai naudojami statybos pramonėje, o pluoštai, kuriuos prašoma išbraukti, naudojami kabelių pramonėje kaip kabinamųjų elektros laidų laidininkų atraminė šerdis.

(22)

Be to, dėl skirtingų kiekvienos rūšies produkto specifikacijų neįmanoma iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų bei pluoštų ir pluoštų, naudojamų kaip plieninė laidininkų šerdis, pakeisti vienų kitais.

(23)

Tuo remiantis manoma, kad iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų ir pluoštų, naudojamų kaip plieninė laidininkų šerdis, pagrindiniai fiziniai ir techniniai skirtumai yra dideli ir juos galima nustatyti.

3.3.   Pradiniame tyrime nagrinėtas produktas

(24)

Nė viena iš bendrovių, bendradarbiavusių atliekant pradinį tyrimą (septyni Sąjungos gamintojai, septyni eksportuojantys Kinijos Liaudies Respublikos gamintojai, keturi nesusiję ES importuotojai ir septyni naudotojai), nebuvo susijusi su pluoštų, naudojamų kaip plieninė laidininkų šerdis, gamyba ir (arba) prekyba. Iš pradinio tyrimo išvadų akivaizdžiai matyti, kad tuo metu atitinkama informacija apie pluoštus, naudojamus kaip plieninė laidininkų šerdis, nebuvo renkama.

(25)

Taigi, nors pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, nebuvo specialiai neįtraukti, panašu, kad tuo metu atliekant tyrimą įtraukti jų į nagrinėjamąjį produktą neketinta.

4.   Įtarimai dėl galimo taikomų priemonių vengimo

(26)

Kai kurios suinteresuotosios šalys išreiškė susirūpinimą dėl galimo priemonių vengimo, jei pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, būtų išbraukti iš priemonių taikymo srities.

(27)

Tačiau iš septynių vielų suvyti galvanizuoti pluoštai, naudojami kabinamųjų elektros laidų laidininkuose, yra parduodami papildomai nedengti, o iš septynių vielų suvyti galvanizuoti pluoštai, naudojami tiltams statyti, pakabos elementams ir vėjo generatoriams, dažniausiai yra papildomai dengti polietilenu ir vaškuoti ar padengti riebalais tam, kad tikimoji naudojimo trukmė būtų 50 ar daugiau metų.

(28)

Atliekant tyrimą buvo nustatyta tik viena papildomai nedengtų galvanizuotų iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų paskirtis: laikina statomų tiltų atrama. Tačiau šios paskirties produktai sudaro tik labai mažą ir taip mažos visų galvanizuotų iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų rinkos dalį (žr. 12 konstatuojamąją dalį).

(29)

Todėl skirtingų rūšių pluoštai yra beveik visada lengvai atskiriami: galvanizuoti ir negalvanizuoti bei galvanizuotų pluoštų grupėje papildomai dengti ir papildomai nedengti; todėl jų kontrolė yra įmanoma.

(30)

Be to, dauguma ES valstybių narių, siekdamos užtikrinti produkto kokybę, reikalauja standartinių ir (arba) tradicinių iš anksto įtemptojo gelžbetonio paskirčių nacionalinio patvirtinimo, susijusio su iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų naudojimu. Patvirtinimo procesas yra labai išsamus ir privaloma atskleisti informaciją apie vielos strypo kokybę, tiekėją, gamybos įrenginius, naudojamas mašinas, laboratorinius tyrimus ir kt.

(31)

Kai kuriais atvejais nacionalinis patvirtinimo procesas, remiantis daugumoje ES valstybių narių galiojančiomis procedūromis, gali būti pakeistas kokybės priėmimo arba specialiąja projekto patvirtinimo procedūra.

(32)

Tačiau abiem atvejais nepriklausomas techninis ekspertas patvirtina, kad ketinami naudoti produktai atitinka iš anksto įtemptojo gelžbetonio standartines specifikacijas. Šiomis procedūromis suteikiama papildoma garantija dėl bet kokių galimų bandymų vengti priemonių.

(33)

Be to, prireikus skirtingų rūšių produktus galima atskirti naudojant specialius matavimo prietaisus ir (arba) įrangą tais atvejais, kai galvanizuoti papildomai nedengti pluoštai turėtų būti pateikiami muitinei išleidimo į laisvą apyvartą procedūrai įforminti.

(34)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad priemonių vengimo rizika yra labai nedidelė.

D.   IŠVADOS DĖL PRODUKTO APIBRĖŽTOSIOS SRITIES

(35)

Iš pirmiau pateiktų nustatytų faktų matyti, kad pluoštų, naudojamų kaip plieninė laidininkų šerdis, ir kitų iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielų ir pluoštų, kuriems taikomos susijusios priemonės, pagrindinės fizinės ir techninės charakteristikos bei galutinė paskirtis skiriasi. Skiriasi abiejų produktų galutinė paskirtis, jie skirti skirtingoms rinkoms ir nėra pakeičiami vienas kitu. Be to, pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, atliekant pradinį tyrimą nebuvo tiriami. Tuo remiantis daroma išvada, kad pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, ir kitos iš anksto įtemptojo gelžbetonio vielos ir pluoštai yra du skirtingi produktai.

(36)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir kadangi nustatyta, kad pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, gali būti atskirti nuo nagrinėjamojo produkto, jie turėtų būti išbraukti iš produkto, kuriam taikomos galiojančios priemonės, apibrėžtosios srities.

(37)

Visoms suinteresuotosioms šalims pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis padarytos šios išvados. Šalims suteiktas laikotarpis, per kurį jos galėjo pateikti su šiuo informacijos atskleidimu susijusias pastabas. Negauta jokios informacijos, kuria remiantis būtų padaryta kitokia išvada.

E.   TAIKYMAS ATGALINE DATA

(38)

Kadangi dabartinis tyrimas atliekamas tik siekiant patikslinti produkto apibrėžtąją sritį ir kadangi pluoštai, naudojami kaip plieninė laidininkų šerdis, nebuvo įtraukti į pradinį tyrimą ir jiems nebuvo taikomos nustatytos antidempingo priemonės, manoma, kad šio tyrimo išvadas tikslinga pradėti taikyti nuo galutinio reglamento įsigaliojimo dienos, įskaitant importuotus produktus, kuriems nuo 2008 m. lapkričio 16 d. iki 2009 m. gegužės 13 d. buvo taikomi laikinieji muitai. Komisija nerado jokios svarbios priežasties, dėl kurios ji neturėtų taip taikyti atgaline data.

(39)

Taigi už prekes, kurioms netaikoma Reglamento (EB) Nr. 383/2009 1 straipsnio 1 dalis su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, galutinis antidempingo muitas, sumokėtas ar įtrauktas į sąskaitas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 383/2009 1 straipsnio 1 dalimi, ir laikinieji antidempingo muitai, galutinai surinkti vadovaujantis to paties reglamento 2 straipsniu, turėtų būti grąžinti arba turėtų būti atsisakoma juos išieškoti. Dėl muito grąžinimo ar atsisakymo jį išieškoti būtina kreiptis į nacionalinę muitinę pagal taikytinus muitų teisės aktus. Jei terminai, numatyti 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (4), 236 straipsnio 2 dalyje, baigėsi anksčiau nei arba 2012 m. spalio 26 d., arba jei baigsis per šešis mėnesius po tos dienos, jie pratęsiami taip, kad baigtųsi po šešių mėnesių po šio reglamento paskelbimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 383/2009 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Importuojamai Kinijos Liaudies Respublikos kilmės neplatiruotai ar nedengtai vielai iš nelegiruotojo plieno, platiruotai ar dengtai cinku vielai iš nelegiruotojo plieno ir suvytai vielai iš nelegiruotojo plieno (platiruotai ar dengtai arba ne) iš ne daugiau kaip 18 vielų, kurių sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 0,6 % masės, kurių maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 3 mm ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ir ex 7312 10 69 (TARIC kodai 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 ir 7312106991), nustatomas galutinis antidempingo muitas. Galvanizuotiems (bet be jokios papildomos dengiamosios medžiagos) iš septynių vielų suvytiems pluoštams, kurių centrinės vielos skersmuo yra toks pat kaip bet kurios iš kitų 6 vielų skersmuo arba už jį didesnis mažiau nei 3 %, galutinis antidempingo muitas netaikomas.“

2 straipsnis

Prekėms, kurioms netaikoma Reglamento (EB) Nr. 383/2009 1 straipsnio 1 dalis su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, galutinis antidempingo muitas, sumokėtas ar įrašytas į sąskaitas pagal Reglamento (EB) Nr. 383/2009 pradinės redakcijos 1 straipsnio 1 dalį, ir laikinieji antidempingo muitai, galutinai surinkti pagal to paties reglamento 2 straipsnį, grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti. Dėl muitų grąžinimo ar atsisakymo juos išieškoti kreipiamasi į nacionalines muitines, remiantis taikytinais muitų teisės aktais. Jei terminai, numatyti Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 236 straipsnio 2 dalyje, baigėsi anskčiau nei arba 2012 m. spalio 26 d., arba jei baigsis per šešis mėnesius po tos dienos, jie pratęsiami taip, kad baigtųsi po šešių mėnesių po 2012 m. spalio 26 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. gegužės 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2012 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. ALETRARIS


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 118, 2009 5 13, p. 1.

(3)  OL C 291, 2011 10 4, p. 6.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.