26.10.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 297/1


A TANÁCS 986/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. október 22.)

a Kínai Népköztársaságból származó egyes elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára a 383/2009/EK rendelettel kivetett végleges dömpingellenes vám alkalmazási körének tisztázásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatra,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

1.   Hatályos intézkedések

(1)

A Tanács a 383/2009/EK rendelettel (2) (a továbbiakban: a végleges rendelet) végleges dömpingellenes vámot vetett ki a Kínai Népköztársaságból származó elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (a továbbiakban: PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára (a továbbiakban: hatályos intézkedések).

2.   Időközi felülvizsgálatra irányuló kérelem

(2)

A Bizottsághoz az ECN Cable Group S.L. spanyol huzalgyártótól (a továbbiakban: kérelmező) kérelem érkezett az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése értelmében történő részleges időközi felülvizsgálat iránt.

(3)

A kérelmező egyes huzalok és sodratok kizárását kérte a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és -sodratok) behozatalára jelenleg alkalmazott dömpingellenes intézkedések hatálya alól. Az intézkedés hatályából kizárandó termék a cinkkel lemezelt vagy bevont, hét, legalább 0,6 tömegszázalék szenet tartalmazó ötvözetlen acélból készült huzalból álló, 3 mm-t meghaladó maximális keresztmetszetű, az IEC 60888 nemzetközi szabványnak vagy az európai UNE-EN 50189 CENELEC szabványnak („vezetőként használt acélhuzalok”) megfelelő sodort huzal.

(4)

A kérelmező prima facie bizonyítékokkal szolgált arról, hogy az intézkedés hatályából kizárandó termék alapvető fizikai és műszaki tulajdonságait tekintve jelentősen különbözik a hatályos intézkedések tárgyát képező termékkörtől.

3.   Az eljárás megindítása

(5)

Minthogy a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően megállapítást nyert, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre részleges időközi felülvizsgálat megindításához, a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában2011. október 4-én közzétett értesítéssel (3) (a továbbiakban: az eljárás megindításáról szóló értesítés) bejelentette, hogy az alaprendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján részleges időközi felülvizsgálatot indít, amely a termékkör vizsgálatára korlátozódik.

4.   Felülvizsgálati eljárás

(6)

A Bizottság a részleges időközi felülvizsgálat megindításáról hivatalosan értesítette a Kínai Népköztársaság (a továbbiakban: érintett ország) hatóságait és az összes ismert érintett felet, azaz az érintett ország ismert exportáló gyártóit, az uniós gyártókat, importőröket és felhasználókat. Az érdekeltek lehetőséget kaptak arra, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül írásban ismertessék álláspontjukat, illetve szóbeli meghallgatást kérjenek.

(7)

A Bizottság kérdőíveket küldött az összes ismert érintett félnek és minden egyéb félnek, amelyek az eljárás kezdeményezéséről szóló közleményben megállapított határidőn belül jelentkeztek.

(8)

A kitöltött kérdőívet a kérelmező, két kínai exportáló gyártó, tizenkét, az Unióban működő, PSC-huzalokat és -sodratokat gyártó vállalat, két, elektromos vezetékekhez vezetőt gyártó unióbeli gyártó, hat felhasználó és két unióbeli importőr küldte vissza. Tekintettel a részleges felülvizsgálat alkalmazási körére, a Bizottság nem jelölt ki vizsgálati időszakot a részleges felülvizsgálat céljára.

(9)

A Bizottság összegyűjtött és ellenőrzött minden általa szükségesnek tartott információt annak megvizsgálásához, hogy szükséges-e a meglévő dömpingellenes intézkedések hatályának módosítása, továbbá ellenőrző látogatásokat tett az alábbi vállalatok telephelyén:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spanyolország

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spanyolország

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Németország

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Hollandia

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, Kína

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugália

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakkó, Lengyelország

B.   ÉRINTETT TERMÉK

(10)

Az érintett termék ugyanaz, mint a végleges rendelet 1. cikkében meghatározott termék, azaz a jelenleg az ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 és ex 7312 10 69 KN-kód alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó, lemezelés vagy bevonás nélküli, ötvözetlen acélból készült huzalok, cinkkel lemezelt vagy bevont, ötvözetlen acélból készült huzalok, valamint az akár lemezelt vagy bevont, akár lemezelés vagy bevonás nélküli, legfeljebb 18 huzalból álló, legalább 0,6 tömegszázalék szenet tartalmazó, 3 mm-t meghaladó maximális keresztmetszetű sodort huzalok.

C.   A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

1.   Előzmények

(11)

A elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok nagy széntartalmú acéldrótból készülnek, és elsősorban az építőiparban használják őket betonerősítéshez, függesztőelemként vagy kábelhídhoz való felhasználásra. A PCS-huzalokat és -sodratokat acél hengerhuzalból állítják elő.

(12)

A PSC-huzalok és -sodratok két különböző fő típusra oszthatók: az egyik típust, melyet nem galvanizálnak, betonhoz, a másik típust pedig – amely galvanizált – kábelhidakhoz és függőhidakhoz használják fel. A függőhidakhoz felhasznált galvanizált huzalsodratok a PSC-huzalok és -sodratok teljes uniós gyártásának mindössze 1 %-át teszik ki. A PSC-huzalok és -huzalsodratok fő felhasználói az építőipari vállalatok.

(13)

A kérelmező egy spanyol gyártó, amely villamos szabadvezetékek vezetőit gyártja. A terméktípus, amelyet a kérelmező a termékmeghatározásból kizáratni kíván, a hét huzalból álló galvanizált huzalsodrat, amely villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők acélmagjaként használatos.

2.   Módszer

(14)

Annak felmérése érdekében, hogy a villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők acélmagjaként használatos sodratokra vonatkozzon-e a végleges rendelet 1. cikke, megvizsgálták, hogy a vezetők acélmagjaként használt sodratok, illetve más PCS-huzalok és -huzalsodratok fizikai és műszaki tulajdonságai, illetve végfelhasználásai megegyeznek-e. Ebben a tekintetben a villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők acélmagjaként használt sodratok és más, az Unióban hatályos intézkedések által érintett PSC-huzalok és -huzalsodratok felcserélhetőségét is megvizsgálták.

(15)

A kérelmező azt javasolta, hogy szabványok használatával különböztessék meg a két terméket. A kérelmező szerint az építőiparban használt PSC-huzalok és -sodratok nem felelnek meg az IEC 60888 nemzetközi szabványnak vagy az európai UNE-EN 50189 CENELEC-szabványnak. Mindkét szabvány cinkkel bevont acélhuzalokra vonatkozik, amelyek elektromos vezetőkben, huzalsodratként kerülnek felhasználásra.

3.   Megállapítások

3.1.   Fizikai és műszaki jellemzők

(16)

A kérelemben szereplő és a (15) preambulumbekezdésben meghatározott szabványokat kizárólag villamosenergia-vezetékek vezetőiként használják fel. Ennek megfelelően az építőiparban felhasznált PSC-huzalok és -sodratok uniós gyártói nem ismerték ezeket a szabványokat, ezért a kérdőívre adott válaszaikban eltérő véleményeket fejeztek ki azt illetően, hogy teljesülnek-e szabványok előírásai a függőhidakhoz használatos, hét huzalból álló galvanizált huzalsodrat esetében.

(17)

A vizsgálat feltárta, hogy a kérdéses két termék legtöbb fizikai tulajdonsága/szabványelőírása legalább részben összehasonlítható, azonban arra is rávilágított, hogy a villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők, valamint az építőiparban használt előfeszítő acélhuzalok és sodratok szabványainak összehasonlításakor megállapítható legalább egy olyan fizikai különbség, amely lehetővé teszi a két termék egymástól való egyértelmű megkülönböztetését.

(18)

Az építőiparban használt előfeszítő acélhuzalokra és -sodratokra vonatkozó EN 10337 szabvány szerint „a központi huzal átmérője legalább 3 %-kal nagyobb, mint a külső spirális huzaloké” (a szabvány 7.1.3. pontja), míg a szabadvezetékek vezetőire vonatkozó szabvány (EN 50182) szerint a villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők acélmagjaként használatos, hét huzalból álló galvanizált huzalsodratban található huzalok átmérője azonos méretű.

(19)

A központi huzal vastagságának különbségeit a huzalvastagságot mérő eszközzel lehet igazolni. Ennek megfelelően e terméktípus megkülönböztethető az érintett termék más terméktípusaitól.

(20)

Az érdekelt felekkel ezzel kapcsolatban konzultációt folytattak, melyen végül megállapodtak abban, hogy e két terméktípust a fentiekben ismertetett módon meg lehet különböztetni egymástól.

3.2.   Alapvető végfelhasználási terület és az egymással való helyettesíthetőség

(21)

A vizsgálat azt is feltárta, hogy a két terméktípus különböző, egymástól elkülöníthető felhasználási módokkal rendelkezik, és két különböző gazdasági ágazatban alkalmazzák őket. A PSC-huzalokat és -huzalsodratokat az építőiparban használják, míg a kizárni kívánt huzalokat a kábelipar használja villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők támasztómagjaként.

(22)

Emellett – az egyes terméktípusok eltérő specifikációi miatt – a PSC-huzalok és -huzalsodratok, valamint a vezetők acélmagjaként használt huzalok alkalmazási területeit figyelembe véve, azok egymással nem cserélhetők fel.

(23)

Ennek alapján levonható az a következtetés, hogy a PSC-huzalok és -huzalsodratok, valamint a villamos szabadvezetékekhez szánt vezetők acélmagjaként használt huzalok alapvető fizikai és műszaki tulajdonságaiban jelentős különbségek vannak.

3.3.   Az eredeti vizsgálat során vizsgált termék

(24)

Az eredeti vizsgálatban együttműködő érdekelt felek (hét uniós gyártó, hét kínai köztársaságbeli exportáló gyártó, négy független uniós importőr és hét felhasználó) közül egyik sem érintett vezetők acélmagjaként használt huzalok gyártásában és/vagy kereskedelmében. Az eredeti vizsgálatból kiderül, hogy a vezetők acélmagjaként használt huzalokról annak idején nem gyűjtöttek be információt.

(25)

Ezek alapján úgy tűnik, hogy habár a vezetők acélmagjaként használt huzalokat nem zárták ki kifejezetten a vizsgálatból, (viszont) a vizsgálat során nem is szándékoztak ezt a típust az érintett termék termékkörébe felvenni.

4.   A hatályos intézkedések kijátszására való utalás

(26)

Egyes érdekelt felek aggályukat fejezték ki a hatályos intézkedések potenciális kijátszásával kapcsolatban abban az esetben, ha a vezetők acélmagjaként használt huzalokat kizárják az intézkedések hatálya alól.

(27)

A villamos szabadvezetékekhez szánt vezetőkhöz használatos, hét huzalból álló sodratokat azonban további bevonat nélkül értékesítik, míg a hidak, függesztőelemek és szélerőművek építéséhez használt, hét huzalból álló sodratokat általában bevonják polietilénnel, majd viasz- vagy zsírréteget visznek fel rájuk a legalább ötven évig tartó használat érdekében.

(28)

A vizsgálat során a galvanizált, további bevonatot nem kapó PSC-huzalok és -sodratok esetében mindössze egy alkalmazási területet – hidak építésekor használt ideiglenes támaszt – állapítottak meg. Ez az alkalmazás azonban a galvanizált PSC-huzalok és -huzalsodratok alkalmazásai már így is kisméretű piacának csak egy töredékét jelenti (lásd a (12) preambulumbekezdést).

(29)

Így a huzalok különböző típusai az esetek nagy többségében könnyen megkülönböztethetők egymástól – galvanizált és nem galvanizált, valamint a galvanizált termékek csoportján belül további bevonattal ellátott vagy további bevonat nélküli –, tehát az ellenőrzés megvalósítható.

(30)

Az uniós tagállamok túlnyomó többsége továbbá a szabványos/hagyományos PSC-alkalmazások esetében a PSC-huzalok és -huzalsodratok alkalmazására vonatkozó nemzeti jóváhagyási eljárást ír elő a termék minőségbiztosítása érdekében. A rendkívül részletes jóváhagyási eljárás során közölni kell a következő adatokat: a huzalalapanyag minősége, a beszállító, gyártási létesítmények, a használt gépek, laboratóriumi vizsgálatok stb.

(31)

Bizonyos esetekben a nemzeti jóváhagyási eljárást – a legtöbb uniós tagállamban érvényes eljárásoknak megfelelően – „minőségelfogadással” vagy „projektspecifikus jóváhagyással” válthatják fel.

(32)

Mindkét esetben ugyanakkor független műszaki szakértő igazolja, hogy a felhasználandó termékek megfelelnek a PSC-szabvány előírásainak. Ezek az eljárások további garanciát nyújtanak az intézkedések bármiféle kijátszási kísérlete ellen.

(33)

Ráadásul a különböző terméktípusokat szükség esetén speciális mérőműszerek/felszerelés használatával is meg lehet különböztetni, amennyiben a galvanizált, további bevonattal nem rendelkező huzalokat szabad forgalomba bocsátás érdekében vámkezelik.

(34)

A fentiekből levonható az a következtetés, hogy az intézkedések kijátszásának kockázata minimális.

D.   KÖVETKEZTETÉSEK A TERMÉKKÖRRŐL

(35)

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vezetők acélmagjaként használt huzalsodratok és az intézkedés hatálya alá tartozó egyéb PSC-huzalok és -huzalsodratok alapvető fizikai és műszaki jellegzetességei, valamint végfelhasználási területei nem egyeznek meg egymással. A kétféle termék végfelhasználása eltérő, a termékek különböző piacokat céloznak meg, és nem cserélhetők fel egymással. Emellett a vezetők acélmagjaként használt huzalsodratokat az eredeti vizsgálat során nem vizsgálták. Ennek alapján levonható az a következtetés, hogy a vezetők acélmagjaként használt huzalsodratok és az egyéb PSC-huzalok és -huzalsodratok két különböző terméket alkotnak.

(36)

A fentiekre tekintettel és mivel megállapítható, hogy a vezetők acélmagjaként használt huzalsodratok megkülönböztethetők az érintett terméktől, az előbbieket ki kell zárni a hatályos intézkedések termékköréből.

(37)

A Bizottság minden felet értesített azokról az alapvető tényekről és szempontokról, amelyek alapján a fenti következtetéseket levonta. Egyúttal lehetővé tette a felek számára, hogy e tájékoztatást követően, adott határidőn belül ismertethessék álláspontjukat. Nem érkezett olyan beadvány, amely a következtetéseket megváltoztatta volna.

E.   VISSZAMENŐLEGES ALKALMAZÁS

(38)

Mivel a jelenlegi eljárás a termékkör pontosítására korlátozódik, és a vezetők acélmagjaként használt huzalsodratok nem tartoztak az eredeti vizsgálat és az ezt követő dömpingellenes intézkedések hatálya alá, helyénvalónak tűnik, hogy a megállapításokat a végleges rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazzák, beleértve minden olyan behozatalt is, amelyre 2008. november 16. és 2009. május 13. között ideiglenes vámot vetettek ki. A Bizottság nem talált nyomós indokot e visszaható hatályú alkalmazás ellen.

(39)

Következésképpen az e rendelettel módosított 383/2009/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó áruk esetében a 383/2009/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdése alapján megfizetett vagy elkönyvelt, végleges dömpingellenes vámokat és az ugyanazon rendelet 2. cikke szerint véglegesen beszedett ideiglenes dömpingellenes vámokat vissza kell fizetni vagy el kell engedni. A visszafizetést vagy az elengedést a nemzeti vámhatóságoktól kell kérelmezni az alkalmazandó vámjogszabályokkal összhangban. Azokban az esetekben, amelyekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 236. cikke (2) bekezdésében megállapított határidők 2012. október 26. előtt vagy annak a napján lejárnak, illetve amennyiben e napot követő hat hónapon belül járnak le, azokat meg kell hosszabbítani oly módon, hogy azok e rendelet kihirdetése után hat hónappal járjanak le,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 383/2009/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Végleges dömpingellenes vámot kell kivetni a jelenleg az ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 és ex 7312 10 69 (TARIC-kódok: 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 és 7312106991) KN-kód alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó, lemezelés vagy bevonás nélküli, ötvözetlen acélból készült huzalok, a cinkkel lemezelt vagy bevont, ötvözetlen acélból készült huzalok, valamint az akár lemezelt vagy bevont, akár lemezelés vagy bevonás nélküli, legfeljebb 18 huzalból álló, legalább 0,6 tömegszázalék szenet tartalmazó, 3 mm-t meghaladó maximális keresztmetszetű sodort huzalok behozatalára. A hét huzalból álló, galvanizált (de további bevonat nélküli) huzalsodratokra, amelyeknél a központi huzal átmérője a külső hat huzal átmérőjénél legfeljebb 3 %-kal nagyobb, nem kell végleges dömpingellenes vámot kivetni.”

2. cikk

Az e rendelettel módosított 383/2009/EK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó termékek esetében a 383/2009/EK rendelet eredeti változata 1. cikkének (1) bekezdése alapján megfizetett vagy elkönyvelt végleges dömpingellenes vámokat és ugyanazon rendelet 2. cikke alapján véglegesen beszedett ideiglenes dömpingellenes vámokat vissza kell fizetni vagy el kell engedni. A visszafizetést vagy az elengedést az alkalmazandó vámjogszabályoknak megfelelően a nemzeti vámhatóságoknál kell kérelmezni. Azokban az esetekben, amelyekben a 2913/92/EGK rendelet 236. cikke (2) bekezdésében megállapított határidők 2012. október 26. előtt vagy annak a napján lejárnak, illetve amennyiben e napot követő hat hónapon belül járnak le – azokat meg kell hosszabbítani oly módon, hogy azok 2012. október 26. után hat hónappal járjanak le.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. május 14-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2012. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. ALETRARIS


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

(2)  HL L 118., 2009.5.13., 1. o.

(3)  HL C 291., 2011.10.4., 6. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.