11/Sv. 128

HR

Službeni list Europske unije

306


32012R0986


L 297/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 986/2012

od 22. listopada 2012.

o pojašnjenju opsega konačnih antidampinških pristojbi uvedenih Uredbom (EZ) br. 383/2009 na uvoz određenih žica i žica u strukovima PSC podrijetlom iz Narodne Republike Kine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („osnovna Uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Europska komisija („Komisija”) nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom,

budući da:

A.   POSTUPAK

1.   Mjere na snazi

(1)

Vijeće je Uredbom (EZ) br. 383/2009 (2) („konačna Uredba”) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenih žica i žica u strukovima PSC podrijetlom iz Narodne Republike Kine („mjere na snazi”).

2.   Zahtjev za privremenu reviziju

(2)

Komisija je zaprimila zahtjev za parcijalnu privremenu reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. osnovne Uredbe od španjolskog proizvođača kabela ECN Cable Group SL („podnositelj zahtjeva”).

(3)

Podnositelj zahtjeva zatražio je isključivanje određenih žica i žica u strukovima iz opsega trenutačnih antidampinških mjera na uvoz određenih žica i žica u strukovima od nelegiranog čelika za prednaprezanje i naknadno naprezanje (žice i žice u strukovima PSC) podrijetlom iz Narodne Republike Kine. Zatražilo se isključivanje žice u strukovima sa sedam žica od nelegiranog čelika, prekrivene ili prevučene cinkom, s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, u skladu s međunarodnom normom IEC 60888 ili europskom normom (cenelec) UNE-EN 50189 („žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče”).

(4)

Podnositelj zahtjeva predočio je dokaze prima facie koji dokazuju da se osnovna fizička i tehnička svojstva proizvoda za koji se traži isključivanje značajno razlikuju od svojstava dotičnog proizvoda koji podliježe mjerama koje su na snazi.

3.   Pokretanje postupka

(5)

Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje parcijalne privremene revizije te je, nakon savjetovanja sa savjetodavnim odborom, najavila putem obavijesti objavljene 4. listopada 2011. u Službenom listu Europske unije  (3) („obavijest o pokretanju postupka”) pokretanje parcijalne privremene revizije u skladu s odredbama članka 11. stavka 3. osnovne Uredbe, ograničene na ispitivanje opsega proizvoda.

4.   Revizija ispitnog postupka

(6)

Komisija je službeno obavijestila tijela Narodne Republike Kine („dotična zemlja”) i sve ostale stranke za koje se znalo da se to na njih odnosi, odnosno poznate proizvođače izvoznike u dotičnoj zemlji, korisnike i uvoznike u Uniji i proizvođače u Uniji o pokretanju ispitnog postupka parcijalne privremene revizije. Zainteresirane stranke dobile su priliku iznijeti svoje stavove u pisanom obliku i zatražiti raspravu u roku određenom u obavijesti o pokretanju postupka.

(7)

Komisija je poslala upitnike svim strankama, za koje se znalo da se to na njih odnosi, te svim ostalim strankama koje su se javile u rokovima određenima u obavijesti o pokretanju postupka.

(8)

Odgovore na upitnik dostavili su podnositelj zahtjeva, dva kineska proizvođača izvoznika, 12 proizvođača žica i žica u strukovima PSC iz Unije, dva proizvođača vodiča za električne vodove iz Unije, šest korisnika i dva uvoznika iz Unije. U pogledu opsega parcijalne revizije, za potrebe ove parcijalne revizije nije određeno nikakvo razdoblje ispitnog postupka.

(9)

Komisija je tražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za potrebe ocjene postoji li potreba za izmjenom opsega postojećih antidampinških mjera i izvršila je posjete radi provjere u poslovnim prostorijama sljedećih trgovačkih društava:

ECN Cable Group SL, Vitoria Gasteiz, Španjolska

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, SL, Santander, Španjolska

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Njemačka

Nedri Spanstaal, BV,Venlo, Nizozemska

Gongyi Hengxing Hardware Co. Ltd, Henan Province, Kina

Solidal Condutores Eléctricos SA, Esposende, Portugal

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. SKA, Krakow, Poljska.

B.   DOTIČNI PROIZVOD

(10)

Dotični je proizvod istovjetan onome definiranome u članku 1. konačne Uredbe, odnosno neprekrivena ili neprevučena žica od nelegiranog čelika, žice od nelegiranog čelika, pocinčane ili prevučene cinkom, i žice u strukovima od nelegiranog čelika, bez obzira na to jesu li neprekrivene ili prevučene ili ne, s ne više od 18 žica, s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili više, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, trenutačno razvrstane prema oznakama KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 i ex 7312 10 69, podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

C.   NALAZI REVIZIJE ISPITNOG POSTUPKA

1.   Pozadina

(11)

Žice i žice u strukovima PSC proizvode se od čeličnih žičanih šipki.

(12)

Postoje dvije glavne različite vrste žica i žica u strukovima PSC: one koje se koriste u betonskim elementima i koje nisu galvanizirane te one koje se koriste za ovješene ili viseće mostove i koje su galvanizirane. Galvanizirane žice u strukovima koje se koriste za viseće mostove čine samo oko 1 % ukupnog tržišta žica i žica u strukovima PSC Unije. Prema tome, glavni korisnici žica i žica u strukovima PSC poduzeća su u građevinskoj industriji.

(13)

Podnositelj zahtjeva jest španjolski proizvođač vodiča za nadzemne električne vodove. Vrsta je proizvoda za koju podnositelj zahtjeva traži isključenje iz definicije proizvoda galvanizirana žica u strukovima koja se sastoji od 7 žica koja se koristi kao čelična jezgra za vodiče za nadzemne električne vodove.

2.   Metodologija

(14)

Kako bi se ocijenilo trebaju li žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za nadzemne električne vodove biti obuhvaćene definicijom proizvoda iz članka 1. konačne Uredbe, ispitivalo se dijele li žice u strukovima koje se koriste kao čelične jezgre za vodiče i ostale žice i žice u strukovima PSC ista fizička i tehnička svojstva i krajnje namjene. U vezi s tim također se ocjenjivalo jesu li žice u strukovima koje se koriste kao čelične jezgre za vodiče i ostale žice i žice u strukovima PSC koje podliježu dotičnim mjerama u Uniji, međusobno zamjenljive.

(15)

Podnositelj zahtjeva predložio je razlikovanje dvaju proizvoda prema normama u primjeni. Prema podnositelju zahtjeva, žice i žice u strukovima PSC koje se koriste u građevinskoj industriji ne ispunjavaju zahtjeve međunarodne norme IEC 60888 ili zahtjevima europske norme (cenelec) UNE-EN 50189. Obje norme odnose se na čelične žice prevučene cinkom koje se koriste za vodiče električne energije u strukovima.

3.   Nalazi

3.1.   Fizička i tehnička svojstva

(16)

Norme na koje se upućuje u zahtjevu i u uvodnoj izjavi 15. koriste se isključivo u vezi s vodičima za vodiče za električne vodove. Prema tome, proizvođači iz Unije žica i žica u strukovima PSC za primjenu u građevinskoj industriji nisu bili upoznati s navedenim normama te su, stoga, u njihovim odgovorima na upitnik bila navedena drukčija stajališta o tome ispunjavaju li galvanizirane žice u strukovima koje se sastoje od sedam žica koje se koriste za viseće mostove, navedene norme.

(17)

Ispitnim je postupkom utvrđeno da je većina fizičkih svojstava/standardnih specifikacija dotična dva proizvoda barem djelomično usporediva. Međutim, također je utvrđeno da postoji prepoznatljiva posebna razlika – koja omogućava jasno razlikovanje dvaju proizvoda – prilikom usporedbe normi koje se primjenjuju za vodiče za nadzemne vodove s normom za prednapregnuti čelik koji se koristi u građevinarstvu.

(18)

Prema normi EN 10337 za prednapregnuti čelik koji se koristi u građevinskoj industriji, „promjer središnje žice barem je 3 % veći od promjera vanjskih spiralnih žica” (točka 7.1.3. norme), dok je, prema normi za nadzemne vodiče (EN 50182), sedam žica u žici u strukovima koja se koristi kao čelična jezgra za vodiče istog promjera.

(19)

Razlika u debljini središnje žice može se provjeriti uređajima koji mogu mjeriti debljinu žica. Prema tome, navedena vrsta proizvoda može se razlikovati od ostalih vrsta dotičnog proizvoda.

(29)

Izvršeno je savjetovanje sa zainteresiranim strankama te je, ukratko, usuglašeno da je moguće razlikovati dvije vrste proizvoda kako je gore opisano.

3.2.   Osnovne krajnje namjene i zamjenjivost

(21)

Ispitnim je postupkom također utvrđeno da dvije vrste proizvoda imaju različite, posebne primjene te se koriste u dvije različite industrije. Žice i žice u strukovima PSC koriste se u građevinskoj industriji, dok se žice u strukovima za koje se traži isključivanje koriste kao potporna jezgra u vodičima za nadzemne električne vodove u industriji kabela.

(22)

Nadalje, zbog različitih specifikacija svake vrste proizvoda nije moguća zamjenjivost u primjenama žica i žica u strukovima PSC te žica u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče.

(23)

Na navedenoj osnovi smatra se da postoje značajne osnovne fizičke i tehničke razlike između žica i žica u strukovima PSC i žica u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče za nadzemne električne vodove, koje je moguće identificirati.

3.3.   Proizvod ispitan u početnom ispitnom postupku

(24)

Ni jedno trgovačko društvo koje je surađivalo u početnom ispitnom postupku (sedam proizvođača iz Unije, sedam proizvođača izvoznika u Narodnoj Republici Kini, četiri nepovezana uvoznika u EU i sedam korisnika) nije sudjelovalo u proizvodnji i/ili trgovini žica u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče. Iz početnog ispitnog postupka čini se da u tom trenutku nisu prikupljeni odgovarajući podaci u pogledu žica u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče.

(25)

Stoga se čini da, iako žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče nisu izričito isključene, ispitnim postupkom u to vrijeme nije bilo predviđeno njihovo uključivanje u opseg proizvoda.

4.   Optužbe u vezi mogućeg izbjegavanja mjera na snazi

(26)

Neke su zainteresirane stranke izrazile zabrinutost u vezi mogućeg izbjegavanja mjera u slučaju isključivanja žica u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče iz opsega mjera.

(27)

Međutim, galvanizirane žice sa sedam žica koje se koriste u vodičima za nadzemne električne vodove prodaju se neprevučene, dok se galvanizirane žice sa sedam žica koje se koriste u izgradnji mostova, visećih elemenata i vjetrogeneratora pretežno dalje prevlače polietilenom te se premazuju voskom ili masti za životni vijek od 50 ili više godina.

(28)

Tijekom ispitnog postupka utvrđena je samo jedna primjena neprevučenih galvaniziranih žica i žica u strukovima PSC – privremena potpora mostovima tijekom izgradnje. Međutim, navedena primjena predstavlja samo mali dio ionako malog tržišta primjene svih galvaniziranih žica i žica u strukovima PSC(vidjeti uvodnu izjavu 12.).

(29)

Stoga su u velikoj većini slučajeva među različitim vrstama žica u strukovima lako razlikuju galvanizirane i negalvanizirane, a unutar skupine galvaniziranih prevučene i neprevučene, čime se omogućava kontrola.

(30)

Nadalje, velika većina država članica EU-a zahtjeva za standardne/tradicionalne „primjene PSC” nacionalnu homologaciju za korištenje žica i žica u strukovima PSC kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda. Postupak homologacije vrlo je detaljan te zahtjeva podatke o kvaliteti žičane šipke i dobavljaču, proizvodnim pogonima, korištenim strojevima, laboratorijskim testiranjima itd.

(31)

U nekim slučajevima nacionalni se postupak homologacije može zamijeniti „preuzimanjem kvalitete” ili „homologacijom specifičnom za projekt” – u skladu s procedurama koje su na snazi u većini država članica EU-a.

(32)

Međutim, u oba slučaja neovisni tehnički stručnjak potvrđuje da su proizvodi namijenjeni upotrebi u skladu sa standardnim specifikacijama PSC. Navedeni postupci osiguravaju dodatno jamstvo u vezi s mogućim pokušajima izbjegavanja mjera.

(33)

Nadalje, različite vrste proizvoda mogu se, prema potrebi, razlikovati primjenom posebnih mjernih instrumenata/posebne opreme u slučajevima kada se neprevučene žice u strukovima trebaju cariniti za puštanje u slobodan promet.

(34)

Iz gore navedenog može se zaključiti da je rizik izbjegavanja mjera minimalan.

D.   ZAKLJUČCI O OPSEGU PROIZVODA

(35)

Gornji nalazi pokazuju da žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče i ostale PSC žice i žice u strukovima koje podliježu dotičnim mjerama ne dijele ista osnovna fizička i tehnička svojstva i krajnje namjene. Dva proizvoda imaju različite krajnje namjene, ciljaju različita tržišta i nisu zamjenjiva. Nadalje, žice u strukovima koje se koriste za vodiče nisu obuhvaćene početnim ispitnim postupkom. Na navedenoj se osnovi zaključuje da su žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče i druge žice i žice u strukovima PSC dva različita proizvoda.

(36)

U vezi gore navedenog te s obzirom na to da je utvrđeno da se žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče razlikuju od dotičnog proizvoda, iste bi trebalo isključiti iz opsega proizvoda mjera na snazi.

(37)

Sve su zainteresirane stranke bile obaviještene o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se došlo do gore navedenih zaključaka. Nakon navedene objave stranke do dobile rok za podnošenje prigovora. Komisija nije zaprimila nikakve podneske koji bi doveli do drukčijeg zaključka.

E.   RETROAKTIVNA PRIMJENA

(38)

Budući da je trenutačni postupak ograničen na pojašnjavanje opsega proizvoda te da žice u strukovima koje se koriste kao čelična jezgra za vodiče nisu obuhvaćene početnim ispitnim postupkom i posljedičnim antidampinškim mjerama, smatra se primjerenim da se nalazi primjenjuju od dana stupanja na snagu konačne Uredbe, uključujući sav uvoz koji je podlijegao privremenim pristojbama između 16. studenoga 2008. i 13. svibnja 2009. Komisija nije utvrdila nikakav opravdani razlog koji bi spriječio takvu retroaktivnu primjenu.

(39)

Slijedom toga, za robu koja nije obuhvaćena člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 383/2009 kako je izmijenjena ovom Uredbom, konačnu antidampinšku pristojbu plaćenu ili knjiženu u poslovnim knjigama prema članku 1. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 383/2009, i privremene antidampinške pristojbe, konačno naplaćene prema članku 2. iste Uredbe, trebalo bi vratiti ili otpustiti. Povrat ili otpust treba zatražiti od državnih carinskih tijela u skladu s primjenjivim carinskim zakonodavstvom. U slučajevima kada su rokovi predviđeni člankom 236. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (4) istekli prije ili na dan 26. listopada 2012., ili ako ističu u roku od šest mjeseci nakon tog datuma, produljuju se tako da ističu šest mjeseci nakon datuma objavljivanja ove Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 1. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 383/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz neprekrivene ili neprevučene žice od nelegiranog čelika, žice od nelegiranog čelika, pocinčane ili prevučene cinkom, i žice u strukovima od nelegiranog čelika, neovisno o tome je li neprekrivena ili prevučena ili ne, s ne više od 18 žica, s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili više, najveće dimenzije poprečnog presjeka veće od 3 mm, trenutačno razvrstanih prema oznakama KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 i ex 7312 10 69 (oznake TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 i 7312106991) i podrijetlom iz Narodne Republike Kine. Galvanizirane (ali neprevučene nikakvim drugim materijalom) žice u strukovima koje se sastoje od sedam žica kod kojih je promjer središnje žice 3 % ili manje veći od promjera bilo koje od 6 preostalih žica, nisu obuhvaćene konačnom antidampinškom pristojbom.”.

Članak 2.

Za robu koja nije obuhvaćena člankom 1. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 383/2009, kako je izmijenjena ovom Uredbom, konačne antidampinške pristojbe plaćene ili knjižene u poslovnim knjigama prema članku 1. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 383/2009 u svojoj prvotnoj inačici, i privremene antidampinške pristojbe, konačno naplaćene prema članku 2. iste Uredbe, vraćaju se ili otpuštaju. Vraćanje ili otpust traži se od državnih carinskih tijela u skladu s mjerodavnim carinskim zakonodavstvom. U slučajevima kada su rokovi predviđeni člankom 236. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 istekli prije ili na dan 26. listopada 2012. ili ako ističu u roku od šest mjeseci nakon tog datuma, produljuju se tako da ističu šest mjeseci nakon 26. listopada 2012.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje od 14. svibnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. listopada 2012.

Za Vijeće

Predsjednik

S. ALETRARIS


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 118, 13.5.2009., str. 1.

(3)  SL C 291, 4.10.2011., str. 6.

(4)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.