26.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 986/2012,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2012,

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnista annetulla asetuksella (EY) N:o 383/2009 käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien soveltamisalan täsmentämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission, jäljempänä ’komissio’, ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 383/2009 (2), jäljempänä ’lopullista tullia koskeva asetus’, käyttöön lopullisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnissa, jäljempänä ’voimassa olevat toimenpiteet’.

2.   Välivaiheen tarkastelua koskeva pyyntö

(2)

Komissio sai perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaista osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan pyynnön espanjalaiselta kaapelien valmistajalta ECN Cable Group S.L., jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

(3)

Pyynnön esittäjä pyysi, että tietyt langat ja säikeislangat jätettäisiin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuontia koskevien nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden ulkopuolelle. Tuote, joka pyydetään jättämään toimenpiteiden ulkopuolelle, on seostamattomasta teräksestä valmistetut sinkillä pinnoitetut säikeislangat, joissa on seitsemän lankaa ja vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm ja jotka ovat kansainvälisen standardin IEC 60888 tai eurooppalaisen/Cenelecin standardin UNE-EN 50189 mukaiset, jäljempänä ’johtimien terässydämenä käytetyt säikeislangat’.

(4)

Pyynnön esittäjä toimitti alustavaa näyttöä, jonka mukaan toimenpiteiden ulkopuolelle jätettävän tuotteen fyysiset ja tekniset perusominaisuudet eroavat merkittävästi voimassa olevien toimenpiteiden kohteena olevan tarkasteltavana olevan tuotteen perusominaisuuksista.

3.   Vireillepano

(5)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio päätti, että osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanoa varten oli olemassa riittävä näyttö, mistä syystä se ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3)4 päivänä lokakuuta 2011 julkaistussa ilmoituksessa, jäljempänä ’vireillepanoa koskeva ilmoitus’, panevansa perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla vireille osittaisen välivaiheen tarkastelun, joka rajataan koskemaan tuotteen määritelmää.

4.   Tarkastelua koskeva tutkimus

(6)

Komissio ilmoitti virallisesti osittaista välivaiheen tarkastelua koskevan tutkimuksen vireillepanosta Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ’asianomainen maa’, viranomaisille sekä kaikille muille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, eli tiedossa oleville asianomaisen maan vientiä harjoittaville tuottajille sekä unionin käyttäjille ja tuojille ja unionin tuottajille. Asianomaiset osapuolet saivat tilaisuuden esittää kantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa vahvistetussa määräajassa.

(7)

Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan, sekä kaikille muille osapuolille, jotka olivat ilmoittautuneet vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa vahvistetussa määräajassa.

(8)

Vastaukset saatiin pyynnön esittäjältä, kahdelta kiinalaiselta vientiä harjoittavalta tuottajalta, 12:lta esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuottajalta unionissa, kahdelta unionissa toimivalta sähkölinjojen johtimia valmistavalta tuottajalta, kuudelta käyttäjältä ja kahdelta unionin tuojalta. Ottaen huomioon osittaisen tarkastelun soveltamisalan tätä osittaista tarkastelua varten ei vahvistettu tutkimusajanjaksoa.

(9)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki tutkimuksensa kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot sen arvioimiseksi, pitäisikö voimassa olevien polkumyyntitoimenpiteiden soveltamisalaa muuttaa, ja teki tarkastuskäynnin seuraavien yritysten toimitiloihin:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Espanja

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Espanja

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Saksa

Nedri Spanstaal, B.V., Venlo, Alankomaat

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, Kiina

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugali

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakova, Puola.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(10)

Tarkasteltavana oleva tuote on sama kuin lopullista tullia koskevan asetuksen 1 artiklassa määritelty tuote eli Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat pinnoittamattomat seostamattomasta teräksestä valmistetut langat, sinkillä pinnoitetut seostamattomasta teräksestä valmistetut langat ja pinnoitetut tai pinnoittamattomat seostamattomasta teräksestä valmistetut säikeislangat, joissa on enintään 18 lankaa, vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm ja jotka nykyisin luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69.

C.   TARKASTELUA KOSKEVAN TUTKIMUKSEN TULOKSET

1.   Tausta

(11)

Esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat on tehty runsashiilisestä teräksestä, ja niitä käytetään enimmäkseen rakennusteollisuudessa betonin raudoitukseen, ripustus- tai kannatuselementteihin taikka vinoköysisiltoihin. Esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat valmistetaan teräsvalssilangasta.

(12)

Esi- ja jälkijännitettyjä lankoja ja säikeislankoja on kahta päätyyppiä: betoniin käytettävät galvanoimattomat langat ja vinoköysisiltoihin tai riippusiltoihin käytettävät galvanoidut langat. Riippusiltoihin käytettävien galvanoitujen säikeislankojen osuus unionin esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen markkinoista on vain noin 1 prosentti. Näin ollen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen pääasiallisia käyttäjiä ovat rakennusteollisuuden yritykset.

(13)

Pyynnön esittäjä on espanjalainen ilmasähköjohtojen johtimien tuottaja. Tuotetyyppi, jonka pyynnön esittäjä haluaa saada suljettua tuotteen määritelmän ulkopuolelle, on seitsemästä langasta koostuva galvanoitu säikeislanka, jota käytetään ilmasähköjohtojen johtimien terässydämenä.

2.   Menetelmät

(14)

Sen arvioimiseksi, pitäisikö ilmajohtojen johtimien terässydämenä käytettävien säikeislankojen kuulua lopullista tullia koskevan asetuksen 1 artiklassa esitetyn tuotteen määritelmän soveltamisalaan, tarkasteltiin, onko johtimien terässydämenä käytettävillä säikeislangoilla ja muilla esi- ja jälkijännitetyillä langoilla ja säikeislangoilla samat fyysiset ja tekniset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Tässä yhteydessä arvioitiin myös ilmajohtojen johtimien terässydämenä käytettävien säikeislankojen ja muiden, unionissa käytössä olevien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvien esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen keskinäistä vaihdettavuutta.

(15)

Pyynnön esittäjä ehdotti näiden kahden tuotteen erottamista toisistaan standardien avulla. Pyynnön esittäjän mukaan rakennusteollisuudessa käytettävät esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat eivät täytä kansainvälisen standardin IEC 60888 tai eurooppalaisen/Cenelecin standardin UNE-EN 50189 vaatimuksia. Molemmat näistä standardeista koskevat sinkillä pinnoitettuja teräslankoja, joita käytetään sähköjohtimien säikeislangoissa.

3.   Havainnot

3.1   Fyysiset ja tekniset ominaisuudet

(16)

Pyynnössä tarkoitettuja ja edellä olevassa johdanto-osan 15 kappaleessa mainittuja standardeja käytetään ainoastaan sähköjohtojen johtimien osalta. Rakennusteollisuudessa käytettävien esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuottajat unionissa eivät näin ollen tunteneet näitä standardeja, minkä vuoksi niiden kyselyvastauksista ilmeni erilaisia näkemyksiä siitä, täyttävätkö riippusilloissa käytettävät seitsemästä langasta koostuvat galvanoidut säikeislangat kyseiset standardit.

(17)

Tutkimuksessa selvisi, että kyseisten kahden tuotteen useimmat fyysiset ominaisuudet / standardin mukaiset eritelmät ovat ainakin osittain vertailukelpoiset. Siitä kuitenkin ilmeni myös, että on olemassa yksi fyysinen ero, jonka avulla nämä kaksi tuotetta voidaan selkeästi erottaa toisistaan; tämä ero käy ilmi verrattaessa ilmajohtojen johtimiin sovellettavia standardeja ja rakennusalalla käytettävään esijännitettyyn teräkseen sovellettavaa standardia.

(18)

Rakennusteollisuudessa käytettävää esijännitettyä terästä koskevan standardin EN 10337 mukaisesti keskellä olevan langan läpimitan on oltava vähintään 3 prosenttia suurempi kuin ulompien kierteisten lankojen läpimitta (standardin 7.1.3 kohta), kun taas ilmajohtimia koskevan standardin (EN 50182) mukaisesti johtimien terässydämenä käytettävän seitsemästä langasta koostuvan galvanoidun säikeislangan langoilla on kaikilla sama läpimitta.

(19)

Keskellä olevan langan paksuuden erot voidaan todentaa käyttämällä laitetta, jolla voidaan mitata lankojen paksuutta. Näin ollen tämä tuotetyyppi voidaan erottaa muista tarkasteltavana olevan tuotteen tuotetyypeistä.

(20)

Asianomaisia osapuolia kuultiin, ja tiivistetysti voidaan todeta, että ne olivat yhtä mieltä siitä, että on mahdollista erottaa toisistaan edellä kuvatut kaksi tuotetyyppiä.

3.2   Peruskäyttötarkoitukset ja keskinäinen vaihdettavuus

(21)

Tutkimuksesta kävi lisäksi ilmi, että kyseisillä kahdella tuotetyypillä on toisistaan erilliset käyttötarkoitukset ja niitä käytetään kahdessa eri teollisuudessa. Esi- ja jälkijännitettyjä lankoja ja säikeislankoja käytetään rakennusteollisuudessa, kun taas niitä säikeislankoja, joiden jättämistä soveltamisalan ulkopuolelle pyydetään, käytetään johdinteollisuudessa ilmajohtojen johtimien tukisydäminä.

(22)

Kunkin tuotetyypin erilaisista eritelmistä johtuen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen ja johtimien terässydämenä käytettävien säikeislankojen käyttötarkoituksia ei voida vaihtaa keskenään.

(23)

Tältä pohjalta katsotaan, että esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen ja ilmajohtojen johtimien terässydämenä käytettävien säikeislankojen välillä on perustavaa laatua olevia merkittäviä ja todennettavissa olevia fyysisiä ja teknisiä eroja.

3.3   Alkuperäisessä tutkimuksessa tutkittu tuote

(24)

Yksikään alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyötä tehneistä yrityksistä (seitsemän tuottajaa unionissa, seitsemän vientiä harjoittavaa tuottajaa Kiinan kansantasavallassa, neljä etuyhteydetöntä tuojaa EU:ssa ja seitsemän käyttäjää) ei ollut mukana johtimien terässydämenä käytettävien säikeislankojen valmistuksessa ja/tai kaupassa. On ilmeistä, että alkuperäisen tutkimuksen aikana ei kerätty asiaankuuluvaa tietoa johtimien terässydämenä käytettävistä säikeislangoista.

(25)

Näin ollen näyttää siltä, että vaikka johtimien terässydämenä käytettäviä säikeislankoja ei nimenomaisesti jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, tutkimuksessa ei tuolloin aiottu sisällyttää niitä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmän piiriin.

4.   Voimassa olevien toimenpiteiden mahdollista kiertämistä koskevat väitteet

(26)

Jotkin asianomaiset osapuolet olivat huolissaan toimenpiteiden mahdollisesta kiertämisestä, jos johtimien terässydämenä käytettävät säikeislangat jätettäisiin toimenpiteiden soveltamisalan ulkopuolelle.

(27)

Voidaan kuitenkin todeta, että ilmajohtojen johtimissa käytetyt seitsemästä langasta koostuvat galvanoidut säikeislangat myydään ilman muuta pinnoitusta, kun taas siltojen, ripustus- ja kannatuselementtien ja tuuligeneraattoreiden rakentamisessa käytettävät seitsemästä langasta koostuvat galvanoidut säikeislangat pinnoitetaan tavallisesti vielä polyeteenillä ja vahataan tai rasvataan vähintään 50 vuoden oletettua kestoikää varten.

(28)

Tutkimuksessa todettiin vain yksi sellaisten galvanoitujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen, joille ei tehdä muuta pinnoitusta, käyttötarkoitus eli siltojen tilapäinen tukeminen rakennusvaiheessa. Tämä käyttötarkoitus muodostaa kuitenkin vain pienen osan kaikkien galvanoitujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen jo ennestään pienistä markkinoista (ks. johdanto-osan 12 kappale).

(29)

Säikeislankojen osalta on tämän vuoksi useimmissa tapauksissa helppo erottaa toisistaan galvanoidut ja galvanoimattomat langat sekä galvanoitujen lankojen ryhmässä ne, joille on tehty muu pinnoitus, ja ne, joille sitä ei ole tehty, mikä mahdollistaa valvonnan.

(30)

Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa edellytetään lisäksi vakiomuotoisten/perinteisten ”esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen käyttötarkoitusten” osalta esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen käytölle kansallista hyväksyntää tuotteen laadun varmistamiseksi. Hyväksyntäprosessi on erittäin yksityiskohtainen, ja siinä on pakollista ilmoittaa valssilangan laatu ja toimittaja, tuotantotilat, käytetyt laitteet, laboratoriotestit jne.

(31)

Joissakin tapauksissa kansallinen hyväksyntäprosessi voidaan – useimmissa EU:n jäsenvaltioissa voimassa olevien menettelyjen mukaisesti – korvata ”vastaanottohyväksynnällä” tai ”hankekohtaisella hyväksynnällä”.

(32)

Molemmissa tapauksissa tarvitaan kuitenkin riippumattoman teknisen asiantuntijan todistus siitä, että käytettäviksi aiotut tuotteet ovat esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen standardin mukaisten eritelmien mukaiset. Nämä menettelyt antavat lisävarmuuden toimenpiteiden mahdollisten kiertämisyritysten varalta.

(33)

Eri tuotetyypit voidaan lisäksi tarvittaessa erottaa toisistaan käyttämällä erityisiä mittausvälineitä/-laitteita niissä tapauksissa, joissa galvanoidut, ilman muuta pinnoitusta myytävät säikeislangat olisi tullattava vapaaseen liikkeeseen.

(34)

Edellä sanotun pohjalta voidaan todeta, että toimenpiteiden kiertämisen riski on erittäin vähäinen.

D.   TUOTTEEN MÄÄRITELMÄÄ KOSKEVAT PÄÄTELMÄT

(35)

Edellä esitetyt havainnot osoittavat, että johtimien terässydämenä käytettävillä säikeislangoilla ja kyseisten toimenpiteiden kohteena olevilla muilla esi- ja jälkijännitetyillä langoilla ja säikeislangoilla ei ole samoja fyysisiä ja teknisiä perusominaisuuksia eikä käyttötarkoituksia. Näillä kahdella tuotteella on eri käyttötarkoitukset, ne kohdistetaan eri markkinoille, eivätkä ne ole vaihdettavissa keskenään. Johtimien terässydämenä käytettäviä säikeislankoja ei myöskään tutkittu alkuperäisen tutkimuksen puitteissa. Tältä pohjalta todetaan, että johtimien terässydämenä käytettävät säikeislangat ja muut esi- ja jälkijännitetyt langat ja säikeislangat ovat kaksi eri tuotetta.

(36)

Edellä sanottu huomioon ottaen ja, koska voidaan vahvistaa, että johtimien terässydämenä käytettävät säikeislangat voidaan erottaa tarkasteltavana olevasta tuotteesta, ne olisi jätettävä voimassa olevien toimenpiteiden kattaman tuotteen määritelmän ulkopuolelle.

(37)

Kaikille asianomaisille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella päädyttiin edellä esitettyihin päätelmiin. Osapuolille asetettiin määräaika, jossa ne voivat esittää huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta. Mitään sellaisia huomautuksia ei saatu, jotka olisivat johtaneet toisenlaisiin päätelmiin.

E.   TAANNEHTIVA SOVELTAMINEN

(38)

Koska tämä menettely rajoittuu tuotteen määritelmän selkiyttämiseen ja koska johtimien terässydämenä käytettävät säikeislangat eivät kuuluneet alkuperäisen tutkimuksen ja sen seurauksena sovellettujen polkumyyntitoimenpiteiden piiriin, päätelmiä katsotaan olevan aiheellista soveltaa lopullista tullia koskevan asetuksen voimaantulopäivästä, mukaan luettuna 16 päivän marraskuuta 2008 ja 13 päivän toukokuuta 2009 välisenä aikana käytössä olleiden väliaikaisten tullien kohteena ollut tuonti. Komissio ei ole todennut mitään pakottavaa syytä olla soveltamatta asetusta taannehtivasti.

(39)

Niiden tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu tällä asetuksella muutetun asetuksen (EY) N:o 383/2009 1 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, olisi palautettava tai peruutettava asetuksen (EY) N:o 383/2009 1 artiklan 1 kohdan mukaan maksettu tai tileihin kirjattu lopullinen polkumyyntitulli sekä saman asetuksen 2 artiklan mukaan lopullisesti kannetut väliaikaiset polkumyyntitullit. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. Tapauksissa, joissa yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (4) 236 artiklan 2 kohdassa säädetyt määräajat ovat menneet umpeen ennen 26 päivää lokakuuta 2012 tai kyseisenä päivänä taikka ne menisivät umpeen kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä, määräaikoja jatketaan siten, että ne päättyvät kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 383/2009 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuonnissa, joka koskee Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia pinnoittamattomia seostamattomasta teräksestä valmistettuja lankoja, sinkillä pinnoitettuja seostamattomasta teräksestä valmistettuja lankoja ja pinnoitettuja tai pinnoittamattomia seostamattomasta teräksestä valmistettuja säikeislankoja, joissa on enintään 18 lankaa, vähintään 0,6 painoprosenttia hiiltä, joiden poikkileikkauksen suurin läpimitta on suurempi kuin 3 mm ja jotka nykyään luokitellaan CN-koodeihin ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 (Taric-koodit 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 ja 7312106991). Lopullinen polkumyyntitulli ei koske galvanoituja (joita ei ole kuitenkaan pinnoitettu millään muulla materiaalilla) seitsemästä langasta koostuvia säikeislankoja, joissa keskellä olevan langan läpimitta on sama tai alle 3 prosenttia suurempi kuin muiden kuuden langan läpimitta.”

2 artikla

Niiden tuotteiden osalta, jotka eivät kuulu tällä asetuksella muutetun asetuksen (EY) N:o 383/2009 1 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, olisi palautettava tai peruutettava asetuksen (EY) N:o 383/2009 1 artiklan 1 kohdan mukaan maksettu tai tileihin kirjattu lopullinen polkumyyntitulli sekä saman asetuksen 2 artiklan mukaan lopullisesti kannetut väliaikaiset polkumyyntitullit. Palauttamista tai peruuttamista on pyydettävä kansallisilta tulliviranomaisilta voimassa olevan tullilainsäädännön mukaisesti. Tapauksissa, joissa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 236 artiklan 2 kohdassa säädetyt määräajat ovat menneet umpeen ennen 26 päivää lokakuuta 2012 tai kyseisenä päivänä taikka ne menisivät umpeen kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivämäärästä, määräaikoja jatketaan siten, että ne päättyvät kuuden kuukauden kuluttua 26 päivästä lokakuuta 2012.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä toukokuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2012.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. ALETRARIS


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUVL L 118, 13.5.2009, s. 1.

(3)  EUVL C 291, 4.10.2011, s. 6.

(4)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.