26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 986/2012,

22. oktoober 2012,

millega selgitatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit legeerimata terasest eel- ja järelpingestatud traatide ja trossikeede impordi suhtes määrusega (EÜ) nr 383/2009 kehtestatud lõplike dumpinguvastaste tollimaksude kohaldamisala

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse ettepanekut, mille Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon”) esitas pärast konsulteerimist nõuandekomiteega,

ning arvestades järgmist:

A.   MENETLUS

1.   Kehtivad meetmed

(1)

Nõukogu kehtestas määrusega (EÜ) nr 383/2009 (2) (edaspidi „lõplik määrus”) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit legeerimata terasest eel- ja järelpingestatud traatide ja trossikeede impordi suhtes (edaspidi „kehtivad meetmed”).

2.   Vahepealse läbivaatamise taotlus

(2)

Komisjon sai ühelt Hispaania kaablitootjalt (ECN Cable Group S.L., edaspidi „taotluse esitaja”) taotluse, milles paluti viia läbi algmääruse artikli 11 lõike 3 kohane osaline vahepealne läbivaatamine.

(3)

Taotluse esitaja nõudis teatavate traatide ja trossikeede väljajätmist Hiina Rahvavabariigist pärit legeerimata terasest eel- ja järelpingestatud traatide ja trossikeede impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete kohaldamisalast. Toode, mille osas väljajätmist taotletakse, on seitsmest legeerimata terasest traadist koosnev tsingitud trossikee, mis sisaldab kaalu järgi vähemalt 0,6 % süsinikku ning mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 3 mm ning mis vastab rahvusvahelisele standardile IEC 60888 või Euroopa/Ceneleci standardile UNE-EN 50189 (edaspidi „elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatav trossikee”).

(4)

Taotluse esitaja esitas esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et meetmete kohaldamisalast välja jäetava toote füüsikalised ja tehnilised omadused erinevad oluliselt kehtivate meetmete kohaldamisalasse kuuluva vaatlusaluse toote omadest.

3.   Algatamine

(5)

Olles kindlaks teinud, et on olemas piisavalt tõendeid, mis õigustavad osalise vahepealse läbivaatamise algatamist, ja olles konsulteerinud nõuandekomiteega, teatas komisjon 4. oktoobril 2011. aastal Euroopa Liidu Teatajas avaldatud algatamisteates (3) vaatlusaluse toote määratlusega piirduva osalise vahepealse läbivaatamise algatamisest vastavalt algmääruse artikli 11 lõikele 3.

4.   Läbivaatamisega seotud uurimine

(6)

Komisjon teatas osalise läbivaatamisega seotud uurimise algatamisest ametlikult Hiina Rahvavabariigi (edaspidi „asjaomane riik”) ametiasutustele ja kõigile teistele teadaolevalt asjaga seotud isikutele, s.o asjaomase riigi eksportivatele tootjatele, liidu kasutajatele ja importijatele ning liidu tootjatele. Huvitatud isikutele anti võimalus esitada oma seisukohad kirjalikult ning taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(7)

Komisjon saatis küsimustikud kõikidele teadaolevalt asjaga seotud isikutele ja kõikidele teistele isikutele, kes andsid endast teada algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul.

(8)

Küsimustikule vastasid taotluse esitaja, kaks Hiina eksportivat tootjat, kaksteist legeerimata terasest eel- ja järelpingestatud traatide ja trossikeede ning kaks elektriliinide juhtmete tootjat liidus, kuus kasutajat ja kaks liidu importijat. Osalise läbivaatamise eesmärki silmas pidades ei määratud kindlaks uurimisperioodi.

(9)

Komisjon kogus ja kontrollis kogu teavet, mida ta kehtivate dumpinguvastaste meetmete kohaldamisala muutmise vajaduse väljaselgitamiseks vajalikuks pidas, ning tegi kontrollkäigud järgmiste äriühingute valdustesse:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz (Hispaania),

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander (Hispaania),

DWK Drahtwerk Koln GmbH, Köln (Saksamaa),

Nedri Spanstaal, B.V.,Venlo (Madalmaad),

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henani provints (Hiina),

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende (Portugal),

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow (Poola).

B.   VAATLUSALUNE TOODE

(10)

Vaatlusalune toode on sama toode, mis on määratletud lõpliku määruse artiklis 1, st Hiina Rahvavabariigist pärit (tsingiga pindamata või katmata) legeerimata terasest traat, (tsingiga pinnatud ja kaetud) legeerimata terasest traat ja (pinnatud ja kaetud / pindamata või katmata) legeerimata terasest trossikee, mis koosneb kuni 18 traadist ja sisaldab kaalu järgi 0,6 % või rohkem süsinikku ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 3 mm ning mis kuulub praegu CN-koodide ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 alla.

C.   LÄBIVAATAMISEGA SEOTUD UURIMISE TULEMUSED

1.   Taustteave

(11)

Eel- või järelpingestatud traati ja trossikeesid valmistatakse kõrgsüsinikterasest ning kasutatakse peamiselt ehitussektoris betooni sarrustamiseks, rippkonstruktsioonides ja rippsildadel. Eel- või järelpingestatud traati ja trossikeesid toodetakse terasest traatvarrastest.

(12)

Eel- või järelpingestatud traati ja trossikeesid on peamiselt kahte tüüpi: ühed, mida kasutatakse betooni sarrustamiseks ning mis ei ole tsingitud, ja teised, mida kasutatakse sillatrossides või rippsildadel ning mis on tsingitud. Rippsildadel kasutatavad tsingitud trossikeed moodustavad ainult 1 % liidu kogu eel- või järelpingestatud traadi ja trossikeede turust. Seega on eel- või järelpingestatud traadi ja trossikeede peamiseks kasutajaks ehitussektori ettevõtted.

(13)

Taotluse esitanud Hispaania tootja toodab elektrijuhtmeid elektriülekandevõrkude jaoks. Tooteliik, mida taotluse esitaja soovib toote määratluse alt välja jätta, on seitsmest traadist koosnev tsingitud trossikee, mida kasutatakse elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete terassüdamike valmistamiseks.

2.   Metoodika

(14)

Selleks et hinnata, kas elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavad trossikeed peaksid kuuluma lõpliku määruse artiklis 1 sätestatud toote määratluse alla, kontrolliti, kas elektrijuhtmete terassüdamikena kasutatavate trossikeede ning muude eel- või järelpingestatud traatide ja trossikeede füüsikalised ja tehnilised omadused ning kasutusalad on samad. Selleks hinnati ka seda, kas elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavaid trossikeesid ja meetmete kohaldamisalasse kuuluvaid muid eel- või järelpingestatud traate ja trossikeesid saab omavahel asendada.

(15)

Taotluse esitaja soovitas kasutada kahe toote eristamiseks standardeid. Taotluse esitaja väitis, et ehitussektoris kasutatavad eel- või järelpingestatud traadid ja trossikeed ei vasta rahvusvahelise standardi IEC 60888 või Euroopa/Ceneleci standardi UNE-EN 50189 nõuetele. Neid mõlemaid standardeid kohaldatakse keermega elektrijuhtmete tootmisel kasutatava tsingitud terastraadi suhtes.

3.   Järeldused

3.1.   Füüsikalised ja keemilised omadused

(16)

Taotluses osutatud ja eespool põhjendudes 15 esitatud standardeid kasutatakse ainult elektriliinidel kasutatavate elektrijuhtmete puhul. Seega ei olnud ehitussektoris kasutatavat eel- või järelpingestatud traati ja trossikeesid tootvad liidu tootjad nende standarditega kursis ja jäid seepärast küsimustikule vastates eri arvamusele selles osas, kas rippsildadel kasutatavad seitsmest traadist koosnevad tsingitud trossikeed vastavad neile standarditele.

(17)

Uurimisel leiti, et enamik nende kahe toote füüsikalistest omadustest ja standardi spetsifikatsioonidest on vähemalt osaliselt võrreldavad, siiski leiti ka, et on üks selge ja konkreetne füüsikaline erinevus, kui võrrelda elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete suhtes kehtivaid norme ehitussektoris kasutatavat eelpingestatud terase omadega, ja selle järgi saab neid kahte toodet selgesti eristada.

(18)

Standardi EN 10337 (ehitussektoris kasutatav eelpingestatud teras) kohaselt peab keskmise traadi läbimõõt olema vähemalt 3 % suurem kui välimiste spiraaltraatide diameeter (standardi punkt 7.1.3), samas kui standardi EN 50182 (võrkude elektrijuhtmed) kohaselt on elektrijuhtmete terassüdamikuna kasutatava seitsmest traadist koosneva tsingitud trossikee kõik traadid võrdse läbimõõduga.

(19)

Keskmise traadi paksuse erinevust saab kontrollida vahendiga, millega saab traadi paksust mõõta. Seega saab seda tooteliiki eristada teistest vaatlusaluse toote liikidest.

(20)

Konsulteeriti huvitatud isikutega ja kokkuvõttes lepiti kokku, et kahte tooteliiki saab omavahel eelkirjeldatud viisil eristada.

3.2.   Peamised kasutusalad ja omavaheline asendatavus

(21)

Uurimine näitas ka, et neil kahel tooteliigil on erinevad kasutusalad ja neid kasutatakse eri tootmissektorites. Eel- või järelpingestatud traate ja trossikeesid kasutatakse ehitussektoris, samal ajal kui trossikeesid, mille kohta esitati meetmete kohaldamisalast väljajätmise taotlus, kasutatakse kaablitööstuses elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete südamike kaitseks.

(22)

Tooteliikide spetsifikatsioonide erinevusest tulenevalt ei ole võimalik eel- või järelpingestatud traatide ja trossikeede ning elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavate trossikeede kasutusalasid omavahel asendada.

(23)

Selle põhjal järeldati, et eel- või järelpingestatud traadid ja trossikeed ning elektriülekandevõrkudes kasutatavate elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavad trossikeed erinevad oluliselt füüsikaliste ja tehniliste põhiomaduste poolest ja et neid erinevusi on võimalik kindlaks määrata.

3.3.   Esialgses uurimises uuritud toode

(24)

Ükski esialgses uurimises koostööd teinud äriühingutest (7 liidu tootjat, 7 eksportivat tootjat Hiina Rahvavabariigis ning 4 sõltumatut importijat liidus ja 7 kasutajat) ei olnud seotud elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavate trossikeede tootmise ja/või nendega kauplemisega. Esialgsest uurimisest on selgunud, et elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavate trossikeede kohta ei kogutud sel ajal asjakohast teavet.

(25)

Seega tundub, et kuigi elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavaid trossikeesid ei jäetud meetmete kohaldamisalast sõnaselgelt välja, ei olnud selle uurimise ajal kavatsust neid vaatlusaluse toote määratlusega hõlmata.

4.   Võimalikule kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmisele osutavad väited

(26)

Mõni huvitatud isik väljendas kahtlust võimaliku meetmetest kõrvalehoidmise kohta, juhul kui elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavad trossikeed meetmete kohaldamisalast välja jäetaks.

(27)

Elektriülekandevõrkudes kasutatavaid seitsmest traadist koosnevaid tsingitud trossikeesid müüakse ilma muu katteta, samas kui sillaehituses, rippkonstruktsioonides ja tuulegeneraatorites kasutatavad seitsmest traadist koosnevad tsingitud trossikeed on tavaliselt kaetud polüetüleeniga ja vahatatud või määrdega kaetud, et nende eeldatav eluiga oleks 50 või rohkem aastat.

(28)

Uurimise ajal tuvastati ainult ühel korral, et eel- või järelpingestatud tsingitud traate ja trossikeesid, millel puudus kattekiht, kasutati silla ajutiseks toestamiseks ehitusprotsessis. Samas esindab kõnealune kasutusala vaid väikest osa niigi väiksest eel- või järelpingestatud tsingitud traatide ja trossikeede koguturust (vt põhjendus 12).

(29)

Seega on eri liiki trossikeesid enamikul juhtudel kerge eristada, nad on kas tsingitud või tsinkimata ning tsingitud trossikeede puhul tuleb kindlaks teha, kas nad on läbinud täiendava pinnatöötluse. Seega on kontrollimine võimalik.

(30)

Lisaks nõutakse enamikus ELi liikmesriikides standardsete/tavapäraste traadi ja trossikeede kasutusalade puhul eel- või järelpingestatud traadi ja trossikeede kasutamise korral riiklikku kinnitust, et tagada toote kvaliteet. Kinnitamisprotsess on väga üksikasjalik ning terasvarraste kvaliteedi ja tarnija, tootmisettevõtte, kasutatud tehnika, laboratoorsete testide jne avaldamine on kohustuslik.

(31)

Mõnikord võib riikliku kinnitamisprotsessi (vastavalt enamikus ELi liikmesriikides kehtivale korrale) asendada nn kvaliteedi tunnustamise või partiide kaupa tehtava kvaliteedikontrolliga.

(32)

Mõlemal juhul peab sõltumatu tehniline ekspert kinnitama, et kasutusse võetavad tooted vastavad eel- või järelpingestatud traadi ja trossikeede standardi spetsifikatsioonides sätestatule. Sellised menetlused pakuvad lisatagatisi ja aitavad paremini ära hoida mis tahes katseid meetmetest kõrvale hoida.

(33)

Lisaks saab erinevaid tooteliike vajaduse korral eristada spetsiaalsete mõõteriistade või vahenditega juhtudel, kui tsingitud, kuid täiendava pinnatöötluseta trossikeed tollis vabasse ringlusse laskmiseks tollivormistuse läbivad.

(34)

Eelneva põhjal võib järeldada, et meetmetest kõrvalehoidmise risk on minimaalne.

D.   JÄRELDUSED TOOTE MÄÄRATLUSE KOHTA

(35)

Eespool kirjeldatud järeldustest ilmneb, et elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavate trossikeede ja asjaomase meetmega hõlmatud eel-või järelpingestatud traadi ja trossikeede põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused ning kasutusalad ei ole samasugused. Neil on erinevad kasutusalad, erinevad sihtturud ning nad ei ole omavahel asendatavad. Märgitakse ka, et elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavaid trossikeesid esialgse uurimise käigus ei uuritud. Eelnevast tulenevalt tehti järeldus, et elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavad trossikeed ning muud eel- või järelpingestatud traadid ja trossikeed on kaks erinevat toodet.

(36)

Eespool kirjeldatut silmas pidades ja kuna oli võimalik kindlaks teha, et elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavaid trossikeesid saab vaatlusalusest tootest eristada, tuleks kõnealused trossikeed kehtivate meetmete kohaldamisalasse kuuluva toote määratlusest välja jätta.

(37)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille põhjal tehti eespool esitatud järeldused. Pärast kõnealust faktide ja kaalutluste avalikustamist võimaldati huvitatud isikutel teatava ajavahemiku jooksul esitada oma seisukoht. Ei saadud ühtegi esildist, mille põhjal teha teistsugune järeldus.

E.   TAGASIULATUV KOHALDAMINE

(38)

Kuna praegune läbivaatamisega seotud uurimine piirdub vaatlusaluse toote määratluse täpsustamisega ning kuna esialgne uurimine ja uurimise tulemusena kehtestatud dumpinguvastased meetmed ei hõlmanud elektrijuhtmete terassüdamiku valmistamisel kasutatavaid trossikeesid, peetakse asjakohaseks kohaldada järeldusi alates lõpliku määruse jõustumise kuupäevast, sealhulgas impordi puhul, mille suhtes kohaldati 16. novembrist 2008 kuni 13. maini 2009 ajutist dumpinguvastast tollimaksu. Komisjon ei ole tuvastanud ühtegi mõjuvat põhjust, miks ei peaks järeldusi tagasiulatuvalt kohaldama.

(39)

Järelikult kuuluvad määruse (EÜ) nr 383/2009 (nagu seda on muudetud käesoleva määrusega) artikli 1 lõikega 1 hõlmamata kaupade puhul lõplik dumpinguvastane tollimaks, mis on tasutud või mille kohta on arvestuskanne tehtud määruse (EÜ) nr 383/2009 artikli 1 lõike 1 alusel, ning ajutised dumpinguvastased tollimaksud, mis on lõplikult sisse nõutud sama määruse artikli 2 alusel, tagasimaksmisele või vähendamisele. Tagasimaksmist või vähendamist tuleb taotleda liikmesriigi tolliasutuselt kooskõlas kohaldatavate tolliõigusaktidega. Juhul kui nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (4) artikli 236 lõikes 2 sätestatud tähtajad on möödunud enne 26. oktoobrit 2012 või lõppevad just sel kuupäeval või kui need lõppevad kuue kuu jooksul pärast kõnealust kuupäeva, pikendatakse neid käesoleva määruse alusel, et need lõppeksid kuue kuu möödumisel pärast käesoleva määruse avaldamise kuupäeva,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 383/2009 artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesolevaga kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit legeerimata terasest traadi (tsingiga pinnatud ja kaetud / pindamata või katmata) ja selliste legeerimata terasest trossikeede (pinnatud ja kaetud / pindamata või katmata) impordi suhtes, mis koosnevad kuni 18 traadist, mis sisaldavad kaalu järgi vähemalt 0,6 % süsinikku ja mille ristlõike maksimaalne läbimõõt on üle 3 mm ning mis kuuluvad CN-koodide ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ja ex 7312 10 69 (TARICi koodid 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 ja 7312106991) alla. Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu alla ei kuulu tsingitud (kuid täiendava pinnatöötluseta) seitsmest traadist koosnevad trossikeed, mille keskmise traadi läbimõõt on teistega võrdne või alla 3 % suurem ülejäänud kuue traadi läbimõõdust.”

Artikkel 2

Kaupade osas, mida ei hõlmata käesoleva määrusega muudetava määruse (EÜ) nr 383/2009 artikli 1 lõikega 1, kuuluvad lõplikud dumpinguvastased tollimaksud, mis on tasutud või mida on raamatupidamises kajastatud määruse (EÜ) nr 383/2009 esialgse redaktsiooni artikli 1 lõike 1 alusel, ning ajutised dumpinguvastased tollimaksud, mis on lõplikult sisse nõutud sama määruse artikli 2 alusel, tagasimaksmisele või vähendamisele. Tagasimaksmist või vähendamist tuleb taotleda kooskõlas kohaldatavate tollialaste õigusaktidega liikmesriigi tolliasutuselt. Juhul kui määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 236 lõikes 2 sätestatud tähtajad on möödunud enne 26. oktoobrit 2012 või lõppevad 26. oktoobril 2012 või kui need lõppevad kuue kuu jooksul pärast 26. oktoobrit 2012, pikendatakse neid käesoleva määruse alusel, et need lõppeksid kuue kuu möödumisel pärast 26. oktoobrit 2012.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 14. maist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 22. oktoober 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

S. ALETRARIS


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 118, 13.5.2009, lk 1.

(3)  ELT C 291, 4.10.2011, lk 6.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.