26.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 297/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 986/2012

af 22. oktober 2012

om præcisering af anvendelsesområdet for den endelige antidumpingtold indført ved forordning (EF) nr. 383/2009 på importen af visse PSC-tråde og -strenge med oprindelse i Folkerepublikken Kina

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag fremsat af Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) forelagt efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDUREN

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 383/2009 (2) (»den endelige forordning«) en endelig antidumpingtold på importen af PSC-tråde og -strenge med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den gældende foranstaltning«).

2.   Anmodning om en interimsundersøgelse

(2)

Kommissionen modtog fra en spansk kabelproducent, ECN Cable Group S.L. (»ansøgeren«), en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3.

(3)

Ansøgeren anmodede om, at visse tråde og -strenge udelukkes fra anvendelsesområdet for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende import af visse for- og efterspændte tråde og strenge af ulegeret stål (PSC-tråde og -strenge) med oprindelse i Folkerepublikken Kina. Den vare, som ønskes udelukket, er snoet tråd bestående af syv tråde af ulegeret stål, belagt eller overtrukket med zink, med et indhold af karbon på 0,6 vægtprocent og derover, med største tværmål over 3 mm, som overholder den internationale standard IEC 60888 eller den europæiske standard/Cenelec-standarden UNE-EN 50189.

(4)

Ansøgeren fremlagde dokumentation for, at de grundlæggende fysiske, tekniske og kemiske egenskaber ved den vare, der ønskes udelukket, afviger væsentligt fra egenskaberne ved den relevante vare, der er underlagt de eksisterende foranstaltninger.

3.   Indledning af undersøgelse

(5)

Kommissionen fastslog, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og offentliggjorde efter høring af det rådgivende udvalg den 4. oktober 2011 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) (»indledningsmeddelelsen«) om, at den havde indledt en delvis interimsundersøgelse efter grundforordningens artikel 11, stk. 3, som alene var begrænset til en undersøgelse af varedækningen.

4.   Fornyet undersøgelse

(6)

Kommissionen underrettede officielt myndighederne i Folkerepublikken Kina (»det berørte land«) og alle andre kendte interessenter, dvs. eksporterende producenter i det berørte land, brugere, importører og producenter i Unionen, om indledningen af den delvise interimsundersøgelse. Interessenterne fik lejlighed til at fremsætte skriftlige bemærkninger og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der blev fastsat i indledningsmeddelelsen.

(7)

Kommissionen udsendte spørgeskemaer til alle kendte interessenter og til alle andre interessenter, der gav sig til kende inden for de frister, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(8)

Den modtog svar på spørgeskemaerne fra ansøgeren, to eksporterende kinesiske producenter, 12 EU-producenter af PSC-tråde og strenge, to EU-producenter af ledere til elledninger, seks brugere og to EU-importører. Grundet den delvise interimsundersøgelses omfang blev der ikke fastsat nogen frist for undersøgelsens afslutning.

(9)

Kommissionen indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som den anså for nødvendige for at kunne vurdere, om der er behov for at ændre anvendelsesområdet for de eksisterende antidumpingforanstaltninger, og aflagde kontrolbesøg hos følgende virksomheder:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Spanien

Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Spanien

DWK Drahtwerk Köln GmbH, (DWK), Köln, Tyskland

Nedri Spanstaal, B.V.,Venlo, Nederlandene

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan-provinsen, Kina

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugal

Tele-fonika Kable Sp. z o.o S.K.A, Krakow, Polen.

B.   DET RELEVANTE PRODUKT

(10)

Det relevante produkt er det samme som det produkt, der er defineret i den endelige forordnings artikel 1, nemlig ikke belagte, ikke overtrukne tråde af ulegeret stål, tråde af ulegeret stål belagt eller overtrukket med zink og snoet tråd af ulegeret stål (også belagt eller overtrukket) med højst 18 tråde, med et indhold af karbon på 0,6 vægtprocent og derover, med største tværmål over 3 mm, normalt tariferet under KN-kode ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 og ex 7312 10 69 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

C.   UNDERSØGELSENS RESULTATER

1.   Baggrund

(11)

For- eller efterspændte tråde og strenge fremstilles af stål med højt kulstofindhold og anvendes primært i byggeindustrien til armering af beton, ophængningskonstruktioner og skråstagsbroer. PSC-tråde og strenge fremstilles af valsetråd.

(12)

Der findes to hovedtyper af PSC-tråde og -strenge: den ene type, der anvendes til betonarmering, er ikke galvaniseret, mens den anden, der anvendes til ophængningskonstruktioner og skråstagsbroer, er galvaniseret. De galvaniserede strenge, der anvendes til skråstagsbroer, tegner sig kun for ca. 1 % af det samlede EU-marked for PSC-tråde og -strenge. De primære brugere af PSC-tråde og -strenge findes derfor i byggeindustrien.

(13)

Ansøgeren er en spansk producent af ledere til elektriske luftledninger. Den produkttype, som ansøgeren ønsker at få udelukket fra varedækningen, er en galvaniseret syvtrådet streng, der bruges som stålkerne i ledere i elektriske luftledninger.

2.   Metodik

(14)

Med henblik på vurderingen af, om strenge brugt som stålkerne i ledere i elektriske luftledninger bør falde ind under varedækningen i den endelige forordnings artikel 1, blev det undersøgt, om strenge brugt som stålkerne i ledere og andre PSC-tråde og -strenge havde de samme fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. I den forbindelse blev det også undersøgt, om der var substitution mellem de strenge, der bruges som stålkerne i ledere i elektriske luftledninger, og andre PSC-tråde og -strenge underlagt EU's antidumpingforanstaltninger.

(15)

Ansøgeren foreslog en sondring mellem de to produkter baseret på brugen af standarder. Ifølge ansøgeren opfylder de PSC-tråde og -strenge, der anvendes i byggeindustrien, ikke kravene i IEC-standard 60888 eller europæisk standard/Cenelec-standard UNE-EN 50189. Begge de to normer gælder for zinkovertrukket ståltråd til brug i jordkabler.

3.   Resultater

3.1.   Fysiske og tekniske egenskaber

(16)

De standarder, der henvises til i anmodningen, og som er nævnt i betragtning nr. 15, benyttes kun for ledere til elledninger. De EU-virksomheder, der producerer PSC-tråd og -strenge til brug i byggeindustrien, var derfor ikke bekendt med disse standarder, og deres svar på spørgeskemaerne udviste som følge heraf forskellige opfattelser af, om galvaniseret tråd snoet af syv tråde til brug i skråstagsbroer opfylder disse standarder.

(17)

Undersøgelsen viste, at størsteparten af disse to produkter har i det mindste delvis sammenlignelige fysiske egenskaber/standardspecifikationer, men den viste også, at det med henblik på en sondring mellem de to produkter er muligt at identificere én konkret fysisk forskel, når man sammenligner normerne for ledere til luftledninger med normen for forspændt stål til brug i byggeindustrien.

(18)

Ifølge standard EN 10337 for forspændt stål brugt i byggeindustrien »skal midtertråden have et tværmål, der er mindst 3 % større end de yderste snoede trådes tværmål« (punkt 7.1.3 i denne norm), mens trådene i den type galvaniseret tråd snoet af syv tråde, der bruges som stålkerne i ledere, ifølge standarden for ledere til luftledninger (EN 50182) alle har det samme tværmål.

(19)

Forskellene i midtertrådens tykkelse kan måles ved hjælp af særligt udstyr. Der kan således sondres mellem denne produkttype og de andre produkttyper, der falder ind under varedækningen.

(20)

Blandt de interessenter, der blev hørt, var der generel enighed om, at der kan sondres mellem de to produkttyper som beskrevet ovenfor.

3.2.   Grundlæggende endeligt anvendelsesformål og substitution

(21)

Det fremgik desuden af undersøgelsen, at de to produkttyper har særskilte og forskellige anvendelsesformål og anvendes i to forskellige industrigrene. PSC-tråde og -strenge bruges i byggeindustrien, mens de tråde, der ønskes udelukket, anvendes i kabelindustrien som stålkerne i ledere til luftledninger.

(22)

Som følge af de forskellige specifikationer for de to produkttyper er der desuden ingen mulighed for substitution mellem PSC-tråde og -strenge og de tråde, der bruges som stålkerne i ledere.

(23)

På grundlag heraf må det konkluderes, at der er væsentlige og identificerbare fysiske og tekniske forskelle mellem PSC-tråde og -strenge og de tråde, der bruges som stålkerne i ledere til luftledninger.

3.3.   Det undersøgte produkt i den oprindelige undersøgelse

(24)

Ingen af de virksomheder, som medvirkede i den oprindelige undersøgelse (syv EU-producenter, syv eksporterende producenter i Folkerepublikken Kina, fire uafhængige importører i EU og syv brugere), beskæftigede sig med fremstilling af og/eller handel med tråd til brug som stålkerne i ledere. Det fremgår klart af den oprindelige undersøgelse, at man på det tidspunkt ikke indhentede de relevante oplysninger om tråd brugt som stålkerne i ledere.

(25)

Selv om denne type tråd til brug som stålkerne i ledere ikke udtrykkeligt blev udelukket fra foranstaltningens anvendelsesområde, må det derfor antages, at der på det tidspunkt ikke var nogen hensigt om, at denne type skulle indgå i varedækningen.

4.   Påstande angående risiko for omgåelse af de gældende foranstaltninger

(26)

Nogle interessenter gav udtryk for bekymring for, at der var risiko for en omgåelse af foranstaltningerne, hvis tråd brugt som stålkerne i ledere udelukkes fra foranstaltningernes anvendelsesområde.

(27)

De galvaniserede strenge bestående af syv snoede tråde, der bruges i ledere i luftledninger, sælges uden yderligere overtrækning, mens de galvaniserede strenge bestående af syv snoede tråde, der bruges i byggeindustrien til broer, ophængningskonstruktioner og vindmøller, normalt er yderligere overtrukket med polyethylen og vokset og smurt for at kunne holde i 50 år eller derover.

(28)

Under undersøgelsen blev der kun identificeret ét formål, hvortil der bruges galvaniserede PSC-tråde og -strenge uden yderligere overtrækning, nemlig til midlertidig understøtning af broer under deres opførelse. Dette anvendelsesformål tegner sig imidlertid kun for en lille brøkdel af det i forvejen begrænsede marked for alle galvaniserede PSC-tråde og -strenge (se betragtning nr. 12).

(29)

I langt de fleste tilfælde vil der således kunne sondres mellem galvaniserede og ikkegalvaniserede trådtyper og inden for gruppen af galvaniseret tråd mellem produkter med og uden yderligere overtrækning, hvilket gør det muligt at føre kontrol.

(30)

Desuden kræver langt de fleste EU-lande til gængse/traditionelle »PSC-anvendelser« en national typegodkendelse for brug af PSC-tråde og -strenge for at sikre produktkvaliteten. Godkendelsesprocessen er meget detaljeret, og der stilles krav om oplysninger om kvaliteten og leverandøren af valsetråden, fabrikken, de anvendte maskiner, laboratorietest osv.

(31)

I nogle tilfælde kan den nationale typegodkendelsesproces — efter procedurer gældende i de fleste EU-lande — erstattes af en »kvalitetsgodkendelse« eller en »produktspecifik typegodkendelse«.

(32)

I begge tilfælde skal en uafhængig teknisk sagkyndig imidlertid attestere, at de pågældende produkter stemmer overens med PSC-standardspecifikationerne. Det giver en yderligere garanti mod risikoen for omgåelse af de gældende foranstaltninger.

(33)

Desuden er det om nødvendigt muligt at skelne mellem de forskellige produkter ved brug af særligt måleudstyr, hvis galvaniseret tråd uden yderligere overtrækning skulle slippe gennem toldbehandlingen.

(34)

Konklusionen af det ovenstående må være, at risikoen for omgåelse er minimal.

D.   KONKLUSIONER OM VAREDÆKNINGEN

(35)

Af det ovenstående fremgår, at tråd brugt som stålkerne i ledere og andre PSC-tråde og -strenge underlagt de her omhandlede foranstaltninger ikke har de samme fysiske og tekniske egenskaber og anvendelsesformål. De har forskellige anvendelsesformål, tager sigte på forskellige markeder og er i princippet ikke indbyrdes substituerbare. Desuden indgik den trådtype, der bruges som stålkerne i ledere, ikke i den oprindelige undersøgelse. På grundlag heraf må det konkluderes, at tråd brugt som stålkerne i ledere er et andet produkt end andre PSC-tråde og -strenge.

(36)

I lyset af det ovenstående, og eftersom det er godtgjort, at der kan sondres mellem tråd brugt som stålkerne i ledere og de produkter, der falder ind under varedækningen, bør denne type tråd udelukkes fra de gældende foranstaltningers varedækning.

(37)

Alle interessenter er blevet underrettet om grundlaget for ovennævnte konklusioner. De fik en frist til at fremsætte bemærkninger hertil. Der indkom ingen bemærkninger, der kunne danne grundlag for at drage nogen anden konklusion.

E.   TILBAGEVIRKENDE KRAFT

(38)

Da denne sag er begrænset til en præcisering af varedækningen, og da tråd brugt som stålkerne i ledere ikke indgik i den oprindelige undersøgelse og de antidumpingforanstaltninger, der blev iværksat på grundlag heraf, anses det for rimeligt, at disse konklusioner bør finde anvendelse fra den dato, hvor den endelige forordning trådte i kraft, herunder også for enhver import underlagt midlertidig told i tidsrummet fra den 16. november 2008 til den 13. maj 2009. Kommissionen har ikke fundet noget væsentligt forhold, der ville være til hinder for en sådan anvendelse med tilbagevirkende kraft.

(39)

For varer, der ikke er omfattet af artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 383/2009, som ændret ved denne forordning, bør der derfor indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for endelig antidumpingtold, der er betalt eller bogført efter artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 383/2009, og midlertidig antidumpingtold, der er endeligt opkrævet efter samme forordnings artikel 2. Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med gældende toldbestemmelser. I tilfælde, hvor fristerne i artikel 236, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (4) er udløbet før den 26. oktober 2012 eller udløber den 26. oktober 2012, eller hvor de udløber inden for seks måneder efter denne dato, forlænges fristerne hermed til seks måneder efter offentliggørelsen af denne forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 383/2009 affattes således:

»1.   Der indføres en endelig antidumpingtold på importen af ikke belagte, ikke overtrukne tråde af ulegeret stål, tråde af ulegeret stål belagt eller overtrukket med zink og snoet tråd af ulegeret stål (også belagt eller overtrukket) med højst 18 tråde, med et indhold af karbon på 0,6 vægtprocent og derover, med største tværmål over 3 mm, med oprindelse i Folkerepublikken Kina, normalt tariferet under KN-kode ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 og ex 7312 10 69 (Taric-kode 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 og 7312106991). Galvaniseret tråd snoet med syv tråde (uden yderligere overtrækning), hvor midtertrådens tværmål er identisk med eller under 3 % større end tværmålet af hver af de seks andre tråde, er ikke underlagt den endelige antidumpingtold.«.

Artikel 2

For varer, der ikke er omfattet af artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 383/2009, som ændret ved denne forordning, indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for endelig antidumpingtold, der er betalt eller bogført efter artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 383/2009 i den oprindelige udgave, og midlertidig antidumpingtold, der er endeligt opkrævet efter samme forordnings artikel 2. Anmodninger om godtgørelse eller fritagelse indgives til de nationale toldmyndigheder i overensstemmelse med gældende toldbestemmelser. I tilfælde, hvor fristerne i artikel 236, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2913/92 er udløbet før den 26. oktober 2012 eller udløber den 26. oktober 2012, eller hvor de udløber inden for seks måneder efter denne dato, forlænges fristerne hermed til seks måneder efter den 26. oktober 2012.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. maj 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. oktober 2012.

På Rådets vegne

S. ALETRARIS

Formand


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 118 af 13.5.2009, s. 1.

(3)  EUT C 291 af 4.10.2011, s. 6.

(4)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.