26.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 986/2012

ze dne 22. října 2012,

kterým se upřesňuje působnost konečného antidumpingového cla uloženého nařízením (ES) č. 383/2009 na dovoz některých předpínacích drátů a lan pocházejících z Čínské lidové republiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise (dále jen „Komise“) předložený po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   POSTUP

1.   Platná opatření

(1)

Rada nařízením (ES) č. 383/2009 (2) (dále jen „konečné nařízení“) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz předpínacích drátů a lan pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „platná opatření“).

2.   Žádost o prozatímní přezkum

(2)

Komise obdržela od společnosti ECN Cable Group S.L., španělského výrobce kabelů (dále jen „žadatel“), žádost o částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.

(3)

Žadatel požadoval vyjmutí některých drátů a lan z oblasti působnosti stávajících antidumpingových opatření na dovoz určitých drátů a drátěných lan z nelegované oceli pro předpínání předem a dodatečně (předpínací dráty a lana) pocházejících z Čínské lidové republiky. Výrobkem, jehož vyjmutí z oblasti působnosti opatření je požadováno, je drátěné lano sestávající ze sedmi drátů z nelegované oceli, pokovené nebo potažené zinkem, obsahující 0,6 % hmotnostních uhlíku nebo více, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, který odpovídá mezinárodní normě IEC 60888 nebo evropské normě / normě Cenelec UNE-EN 50189 („lana používaná jako ocelové jádro pro vodiče“).

(4)

Žadatel předložil důkazy prima facie o tom, že se základní fyzikální a technické vlastnosti výrobku, jenž má být vyňat z působnosti opatření, významně liší od fyzikálních a technických vlastností dotčeného výrobku, na nějž se vztahují platná opatření.

3.   Zahájení přezkumu

(5)

Komise rozhodla, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení částečného prozatímního přezkumu, a po konzultaci s poradním výborem zveřejněním oznámení dne 4. října 2011 v Úředním věstníku Evropské unie  (3) (dále jen „oznámení o zahájení přezkumu“) zahájila v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 3 základního nařízení částečný prozatímní přezkum omezený na přezkoumání rozsahu definice výrobku.

4.   Přezkumné šetření

(6)

Komise o zahájení šetření v rámci částečného prozatímního přezkumu oficiálně vyrozuměla orgány Čínské lidové republiky (dále jen „dotčená země“) a všechny ostatní strany, o nichž je známo, že se jich záležitost týká, tj. známé vyvážející výrobce v dotčené zemi, uživatele a dovozce v Unii a výrobce v Unii. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně předložit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení přezkumu.

(7)

Komise rozeslala dotazníky všem stranám, o nichž bylo známo, že se jich přezkum týká, a všem dalším stranám, které se přihlásily ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení přezkumu.

(8)

Odpovědi na dotazník přišly od žadatele, dvou čínských vyvážejících výrobců, dvanácti výrobců předpínacích drátů a lan v Unii, dvou výrobců vodičů pro elektrická vedení v Unii, šesti uživatelů a dvou dovozců v Unii. Nebylo stanoveno žádné období šetření pro účely tohoto částečného přezkumu s ohledem na rozsah částečného přezkumu.

(9)

Komise si vyžádala a ověřila všechny údaje, které považovala za nezbytné pro posouzení, zda je třeba změnit oblast působnosti stávajících antidumpingových opatření, a provedla inspekce na místě v prostorách těchto společností:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Španělsko,

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Španělsko,

DWK Drahtwerk Koln GmbH, Köln, Německo,

Nedri Spanstaal, B.V.,Venlo, Nizozemsko,

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Provincie Henan, Čína,

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Portugalsko,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Polsko.

B.   DOTČENÝ VÝROBEK

(10)

Dotčený výrobek je totožný s výrobkem vymezeným v článku 1 konečného nařízení, tj. nepokovené nebo nepotažené dráty z nelegované oceli, dráty z nelegované oceli pokovené nebo potažené zinkem a drátěná lana z nelegované oceli, též pokovená nebo potažená, s nejvýše 18 dráty, obsahující 0,6 % hmotnostních uhlíku nebo více, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, v současnosti kódů KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 a ex 7312 10 69 a pocházející z Čínské lidové republiky.

C.   VÝSLEDKY PŘEZKUMNÉHO ŠETŘENÍ

1.   Souvislosti

(11)

Dráty nebo lana pro předpínání předem nebo dodatečně se vyrábí z oceli s vysokým obsahem uhlíku a používají se většinou v odvětví stavebnictví do betonových výztuží, nosných prvků a kotvených lanových mostů. Předpínací dráty a lana se vyrábí z válcovaných ocelových drátů.

(12)

Existují dva hlavní typy předpínacích drátů a lan: dráty a lana prvního typu používané v betonových aplikacích, jež nejsou galvanizované, a dráty a lana druhého typu používané u kotvených lanových mostů nebo závěsných mostů, jež jsou galvanizované. Galvanizovaná lana používaná u závěsných mostů představují pouze asi 1 % celkového trhu Unie s předpínacími dráty a lany. Hlavními uživateli předpínacích drátů a lan jsou tudíž podniky působící ve stavebnictví.

(13)

Žadatelem je španělský výrobce vodičů venkovního elektrického vedení. Typem výrobku, o jehož vyjmutí z definice výrobků, na něž se vztahují opatření, žadatel žádá, jsou galvanizovaná drátěná lana sestávající ze sedmi drátů používaná jako ocelové jádro pro vodiče venkovního elektrického vedení.

2.   Metodika

(14)

S cílem posoudit, zda se na lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče venkovního elektrického vedení vztahuje definice výrobku podle článku 1 konečného nařízení, bylo zkoumáno, zda mají lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče a jiné předpínací dráty a lana stejné fyzikální a technické vlastnosti a druhy konečného použití. V této souvislosti byla rovněž posuzována zaměnitelnost mezi lany používanými jako ocelová jádra pro vodiče venkovního elektrického vedení a jiných předpínacích drátů a lan, na něž se vztahují dotčená opatření v Unii.

(15)

Žadatel navrhl, aby se tyto dva výrobky odlišily používáním norem. Podle žadatele předpínací dráty a lana používané ve stavebnictví nesplňují požadavky mezinárodní normy IEC 60888 ani evropské normy / normy Cenelec UNE-EN 50189. Obě tyto normy se vztahují na pozinkované ocelové dráty určené k použití ve splétaných elektrických vodičích.

3.   Zjištění

3.1   Fyzikální a technické vlastnosti

(16)

Normy uvedené v žádosti a v 15. bodě odůvodnění výše se používají pouze s ohledem na vodiče pro elektrická vedení. Výrobci v Unii vyrábějící předpínací dráty a lana určené k použití ve stavebnictví s těmito normami tudíž nebyli obeznámeni, a jejich odpovědi na dotazník tedy obsahovaly rozdílná stanoviska ohledně skutečnosti, zda jsou tyto normy splněny, pokud jde o galvanizované drátěné lano sestávající ze sedmi drátů používané u závěsných mostů.

(17)

Šetření ukázalo, že většina fyzikálních vlastností / standardních specifikací obou dotčených výrobků je alespoň částečně srovnatelná, avšak při porovnání norem používaných pro vodiče venkovního elektrického vedení s normou pro předpínací ocel používanou ve stavebnictví se rovněž ukázalo, že existuje jeden identifikovatelný specifický fyzikální rozdíl, který umožňuje jasné rozlišení obou výrobků.

(18)

Podle normy EN 10337 pro předpínací ocel, která se používá ve stavebnictví, „musí být průměr středového drátu nejméně o 3 % větší než průměr drátů ve vnější poloze“ (bod 7.1.3 uvedené normy), zatímco podle normy pro vodiče venkovního elektrického vedení (EN 50182) musí mít všechny dráty, jež tvoří galvanizované drátěné lano sestávající ze sedmi drátů používané jako ocelové jádro pro vodiče, stejný průměr.

(19)

Rozdíly v tloušťce středového drátu lze ověřit pomocí zařízení, které je schopné měřit tloušťku drátů. Proto je možné tento typ výrobku odlišit od ostatních typů patřících do vymezení dotčeného výrobku.

(20)

Byly konzultovány zúčastněné strany a celkově se shodly na tom, že oba výše popsané typy výrobků je možné rozlišit.

3.2   Základní konečné použití a zaměnitelnost

(21)

Šetření dále ukázalo, že oba typy výrobků mají různá, rozdílná využití a používají se ve dvou různých odvětvích. Předpínací dráty a lana se používají ve stavebnictví, zatímco lana, jejichž vyjmutí z oblasti působnosti opatření je požadováno, se používají jako podpůrné jádro vodičů venkovního elektrického vedení v kabelovém odvětví.

(22)

Kromě toho díky odlišným specifikacím každého typu výrobku není možná zaměnitelnost v použitích předpínacích drátů a lan a lan používaných jako ocelová jádra pro vodiče.

(23)

Na tomto základě se má za to, že existují podstatné základní fyzikální a technické rozdíly mezi předpínacími dráty a lany a lany používanými jako ocelová jádra pro vodiče venkovního elektrického vedení, které lze určit.

3.3   Výrobek, který byl předmětem původního šetření

(24)

Žádná ze společností, které spolupracovaly při původním šetření (sedm výrobců v Unii, sedm vyvážejících výrobců v Čínské lidové republiky, čtyři dovozci v EU, kteří nejsou ve spojení, a sedm uživatelů), nebyla zapojená do výroby lan používaných jako ocelová jádra pro vodiče a/nebo do obchodu s nimi. Z původního šetření je patrné, že příslušné informace shromážděné v té době se netýkaly lan používaných jako ocelová jádra pro vodiče.

(25)

Z toho tedy vyplývá, že ačkoli lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče nebyla výslovně vyňata z působnosti opatření, šetření v té době nemělo za cíl je zahrnout jako dotčený výrobek.

4.   Tvrzení o možném obcházení platných opatření

(26)

Některé zúčastněné strany vyjádřily obavy, pokud jde o možné obcházení platných opatření, pokud by lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče byla vyňata z rozsahu působnosti těchto opatření.

(27)

Nicméně galvanizované drátěné lano sestávající ze sedmi drátů používané u vodičů venkovního elektrického vedení se prodává bez pokrytí další vrstvou, zatímco galvanizované drátěné lano sestávající ze sedmi drátů používané při stavbě mostů, do nosných prvků a větrných generátorů je většinou dále potažené vrstvou polyethylenu a navoskované nebo opatřené mazivem, přičemž jeho předpokládaná doba použití dosahuje 50 let nebo i více.

(28)

Během šetření bylo zjištěno pouze jedno použití galvanizovaných předpínacích drátů a lan bez pokrytí další vrstvou – jako dočasné podpůrné prvky mostů během procesu jejich výstavby. Toto použití však představuje pouze zlomek již tak malého trhu se všemi galvanizovanými předpínacími dráty a lany (viz 12. bod odůvodnění).

(29)

Různé druhy lan se proto v převážné většině případů dají rozlišit, na galvanizované a negalvanizované a v rámci skupiny galvanizovaných na potažené další vrstvou a bez potažení další vrstvou, a kontrola je tak proveditelná.

(30)

Kromě toho velká většina členských států EU vyžaduje pro standardní/tradiční „použití předpínacích drátů a lan“ vnitrostátní homologaci k využití předpínacích drátů a lan za účelem zajištění kvality výrobku. Homologační proces je velmi podrobný a je povinné uvést údaje o kvalitě válcovaného drátu a o dodavateli, výrobních zařízeních, používaném strojním zařízení, laboratorních testech atd.

(31)

V některých případech může být vnitrostátní homologační proces – v souladu s platnými postupy ve většině členských států EU – nahrazen „recepcí kvality“ nebo „homologací týkající se konkrétního projektu“.

(32)

V obou případech však potvrzuje nezávislý technický odborník, že výrobky určené k použití jsou v souladu se standardními specifikacemi předpínacích drátů a lan. Tyto postupy poskytují dodatečnou záruku, pokud jde o případné pokusy o obcházení opatření.

(33)

Navíc v případech, kdy galvanizovaná lana bez potažení další vrstvou by měla být celně propuštěna do volného oběhu, je možné různé typy výrobku odlišit v případě potřeby pomocí zvláštních měřicích přístrojů a zařízení.

(34)

Z výše uvedených skutečností lze dospět k závěru, že riziko obcházení je minimální.

D.   ZÁVĚRY TÝKAJÍCÍ SE ROZSAHU DEFINICE VÝROBKU

(35)

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče a ostatní předpínací dráty a lana, na něž se vztahují dotčená opatření, nemají stejné základní fyzikální ani technické vlastnosti a druhy konečného použití. Oba výrobky se liší v druzích konečného použití, cílí na různé trhy a nelze je zaměnit. Kromě toho lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče nebyla v rámci původního šetření zkoumána. Na tomto základě byl učiněn závěr, že lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče a ostatní předpínací dráty a lana jsou dva rozdílné výrobky.

(36)

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že bylo možné stanovit, že lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče lze odlišit od dotčeného výrobku, měla by být vyňata z rozsahu definice výrobku, na který se vztahují platná opatření.

(37)

Všechny zúčastněné strany byly informovány o podstatných skutečnostech a úvahách, na jejichž základě byly vyvozeny výše uvedené závěry. Byla jim také poskytnuta lhůta, ve které se po tomto oznámení mohly vyjádřit. Nebyla obdržena žádná podání, která by vedla k jinému závěru.

E.   ZPĚTNÁ PŮSOBNOST

(38)

Protože se současné řízení omezuje na objasnění rozsahu definice výrobku a protože se na lana používaná jako ocelová jádra pro vodiče nevztahovalo původní šetření ani následná antidumpingová opatření, považuje se za vhodné, aby tato zjištění platila od data vstupu konečného nařízení v platnost, a to i pokud jde o veškerý dovoz podléhající prozatímnímu clu v období od 16. listopadu 2008 do 13. května 2009. Komise neshledala žádný naléhavý důvod, který by bránil retroaktivnímu uplatnění uvedeného nařízení.

(39)

Proto by v případě zboží, na které se nevztahuje čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 383/2009 ve znění tohoto nařízení, konečné antidumpingové clo, které bylo zaplaceno nebo zaúčtováno podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 383/2009, a prozatímní antidumpingové clo vybrané s konečnou platností podle článku 2 téhož nařízení, mělo být vráceno nebo prominuto. Žádost o vrácení nebo prominutí se podává u vnitrostátních celních orgánů v souladu s příslušnými celními předpisy. V případech, kdy lhůty stanovené v čl. 236 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (4), uplynuly před 26. říjnem 2012 nebo k tomuto datu, nebo pokud uplynou během šesti měsíců od tohoto data, měly by být tyto lhůty prodlouženy tak, aby uplynuly šest měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 383/2009 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu nepokovených nebo nepotažených drátů z nelegované oceli, pokovených nebo zinkem potažených drátů z nelegované oceli a drátěných lan z nelegované oceli, též pokovených nebo potažených, s nejvýše 18 dráty, obsahující 0,6 % hmotnostních uhlíku nebo více, s největším průřezem převyšujícím 3 mm, v současnosti kódů KN ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 a ex 7312 10 69 (kódy TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 a 7312106991) a pocházející z Čínské lidové republiky. Na galvanizovaná drátěná lana sestávající ze sedmi drátů (avšak nepokrytá žádným dalším materiálem), u nichž je průměr středového drátu stejný nebo méně než o 3 % větší než průměr jakéhokoli ze šesti ostatních drátů, se konečné antidumpingové clo nevztahuje.“

Článek 2

V případě zboží, na které se nevztahuje čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 383/2009 ve znění tohoto nařízení, se vrátí nebo promine konečné antidumpingové clo zaplacené nebo zaúčtované podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 383/2009 v původním znění a prozatímní antidumpingové clo vybrané s konečnou platností podle článku 2 téhož nařízení. O vrácení nebo prominutí je nutno požádat vnitrostátní celní orgány v souladu s příslušnými celními předpisy. V případě, že lhůty stanovené v čl. 236 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92 uplynuly před 26. říjnem 2012, nebo k tomuto datu, nebo pokud uplynou během šesti měsíců od tohoto data, se tyto lhůty prodlužují tak, aby uplynuly šest měsíců od 26. října 2012.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. května 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 22. října 2012.

Za Radu

předseda

S. ALETRARIS


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 118, 13.5.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 291, 4.10.2011, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.