26.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 986/2012 НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2012 година

за уточняване на обхвата на действие на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 383/2009 върху вноса на някои видове тел и въжета за ППН с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия („Комисията“) след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 383/2009 (2) („окончателния регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на тел и въжета за ППН с произход от Китайската народна република („действащите мерки“).

2.   Искане за междинно преразглеждане

(2)

Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане от ECN Cable Group S.L. („заявителя“), вносител от Испания, съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент.

(3)

Заявителят настоява за изключването на някои видове тел и въжета за ППН от обхвата на действащите понастоящем антидъмпингови мерки върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република. Продуктът, за който се настоява да бъде изключен, представлява въжета, състоящи се от седем тела от нелегирана стомана, плакирани или поцинковани, с тегловно съдържание на въглерод от 0,6 % или повече, с максимално напречно сечение, превишаващо 3 mm, и отговарящи на международния стандарт IEC 60888 или на Европейския стандарт (на Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката — Cenelec) UNE-EN 50189 („въжета, използвани като стоманена сърцевина за проводници“).

(4)

Заявителят представи prima facie доказателства за това, че основните физически и технически характеристики на продукта, за който се настоява да бъде изключен, се различават в значителна степен от тези на разглеждания продукт, предмет на действащите мерки.

3.   Започване на преразглеждане

(5)

Като установи, че съществуват достатъчно доказателства, които обосновават започването на частично междинно преразглеждане, и след консултации с консултативния комитет Комисията обяви чрез известие, публикувано на 4 октомври 2011 г. в Официален вестник на Европейския съюз  (3) („известието за започване“), започването на частично междинно преразглеждане в съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 3 от основния регламент, което е ограничено до проучване на продуктовия обхват.

4.   Разследване в рамките на преразглеждането

(6)

Комисията официално уведоми органите на Китайската народна република („засегнатата държава“) и всички други страни, за които е известно, че са засегнати, т.е. известните производители износители в засегнатата държава, потребители и вносители в Съюза, както и производители в Съюза, за започването на разследването в рамките на частичното междинно преразглеждане. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване.

(7)

Комисията изпрати въпросници до всички страни, за които е известно, че са засегнати, както и до всички други страни, които заявиха своя интерес в сроковете, посочени в известието за започване.

(8)

Отговори на въпросниците бяха получени от заявителя, от двама производители износители от КНР, от дванайсет производители на тел и въжета за ППН от Съюза, от двама производители на проводници за електрически линии от Съюза, от шестима потребители и от двама вносители от Съюза. Предвид обхвата на частичното преразглеждане не беше определен разследван период за целите на настоящото частично преразглеждане.

(9)

Комисията изиска и провери цялата информация, счетена за необходима, за да се прецени дали съществува необходимост от изменение на обхвата на съществуващите антидъмпингови мерки, и проведе проверки на място в помещенията на следните дружества:

ECN Cable Group S.L. Vitoria Gasteiz, Испания,

Tycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Испания,

DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln, Германия,

Nedri Spanstaal, B.V.,Venlo, Нидерландия,

Gongyi Hengxing Hardware co., Ltd, Henan Province, Китай,

Solidal Condutores Eléctricos S.A, Esposende, Португалия,

Tele-fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A, Krakow, Полша.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ

(10)

Разглежданият продукт е същият като определеният в член 1 от окончателния регламент, а именно непокрита тел от нелегирана стомана, поцинкована тел от нелегирана стомана и въжета от нелегирана стомана (покрити или не) с не повече от 18 отделни тела, с тегловно съдържание на въглерод от 0,6 % или повече, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 и ex 7312 10 69 и с произход от Китайската народна република.

В.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО В РАМКИТЕ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО

1.   История на досието

(11)

Телта и въжетата за предварително и последващо напрягане са направени от стомана с високо съдържание на въглерод и се използват най-вече в строителната промишленост за армиране на бетон, окачващи елементи и вантови мостове. Телта и въжетата за ППН са изработени от валцдрат от стомана.

(12)

Съществуват два основни вида тел и въжета за ППН: единият вид се използва за бетонни покрития, които не са галвализирани, а другият вид — за вантови мостове или висящи мостове, които са галванизирани. Галванизираните въжета, използвани за висящите мостове, представляват едва 1 % от общия пазар на тел и въжета за ППН в Съюза. Съответно основните потребители на тел и въжета за ППН са предприятията, работещи в строителната промишленост.

(13)

Заявителят е испански производител на проводници за въздушни електрически линии. Видът на продукта, за който заявителят настоява да бъде изключен от определението на продукта, представлява галванизирано въже, което се състои от седем тела и се използва като стоманена сърцевина за проводници за въздушни електрически линии.

2.   Методология

(14)

За да може да се прецени дали въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници за въздушни електрически линии, следва да попадат в обхвата на определението на продукта по член 1 от окончателния регламент, беше проверено дали въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, и другите видове тел и въжета за ППН имат едни и същи физически и технически характеристики и крайни предназначения. За целта беше направена оценка и на това доколко взаимозаменяеми са въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници за въздушни електрически линии, и другите видове тел и въжета за ППН, предмет на разглежданите мерки в Съюза.

(15)

Заявителят предложи разграничаването на двата вида продукти да бъде направено чрез използването на стандарти. Според заявителя телта и въжетата за ППН, използвани в строителната промишленост, не отговарят на изискванията на международния стандарт IEC 60888 или на Европейския стандарт (на Европейския комитет за стандартизация в областта на електротехниката — Cenelec) UNE-EN 50189. Тези два стандарта се прилагат по отношение на поцинкованата стоманена тел, която трябва да се използва в усуканите електропроводници.

3.   Констатации

3.1.   Физически и технически характеристики

(16)

Стандартите, цитирани в заявлението и посочени в съображение 15 по-горе, се използват единствено по отношение на проводници за електрически линии. Съответно производителите от Съюза на тел и въжета за ППН, предназначени за използване в строителната промишленост, не са били запознати с тези стандарти, вследствие на което техните отговори на въпросника показаха разминаване на мненията за това, дали изискванията на тези стандарти са спазени по отношение на галванизираните въжета, състоящи се от седем тела, използвани за висящи мостове.

(17)

При разследването беше установено, че повечето физически характеристики/стандартни спецификации на двата разглеждани продукта са поне частично сравними, но беше установено и наличието на една възможна за доказване особена разлика във физическите характеристики — която позволява двата продукта да бъдат ясно разграничени — при сравняване на стандартите, използвани за проводници за въздушни линии, и на стандартите, прилагани по отношение на стоманата за предварително напрягане, използвана в строителната промишленост.

(18)

Съгласно стандарт EN 10337 за стомана за предварително напрягане, използвана в строителната промишленост, „диаметърът на централния тел трябва да е поне с 3 % по-голям от диаметъра на външните увити телове“ (точка 7.1.3 от стандарта), докато съгласно стандарта за проводници за въздушни електрически линии (EN 50182) диаметърът на теловете в галванизираното въже, състоящо се от седем тела и използвано като стоманена сърцевина за проводници, е един и същ.

(19)

Разликата в дебелината на централния тел може да бъде проверена с помощта на оборудване, което е в състояние да измерва дебелината на теловете. Съответно този вид на продукта може да бъде разграничен от другите видове на разглеждания продукт.

(20)

Беше направена консултация със заинтересованите страни и, най-общо казано, беше постигнато съгласие за това, че разграничаването на двата вида на продукта е възможно по описания по-горе начин.

3.2.   Основно крайно предназначение и взаимозаменяемост

(21)

Разследването показа също така, че двата вида на продукта имат различни, ясно разграничени приложения и че се използват в два различни промишлени сектора. Телта и въжетата за ППН се използват в строителната промишленост, докато въжетата, за които се настоява да бъдат изключени, се използват като поддържаща сърцевина за проводници за въздушни електрически линии в кабелната промишленост.

(22)

Освен това поради различните спецификации на двата вида на продукта не е възможна взаимозаменяемост в приложенията на тел и въжета за ППН и на въжета, използвани като стоманена сърцевина за проводници.

(23)

Въз основа на гореизложеното се счита, че са налице съществени разлики в основните физически и технически характеристики на телта и въжетата за ППН и на въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници за въздушни електрически линии, като тези разлики могат да бъдат доказани.

3.3.   Продукт, обхванат от първоначалното разследване

(24)

Нито едно от дружествата, съдействали при първоначалното разследване (седем производители от Съюза, седем производители износители от Китайската народна република, четирима несвързани вносители в ЕС и седем потребители), не участва в производството и/или в търговията с въжета, използвани като стоманена сърцевина за проводници. От първоначалното разследване е явно, че по време на провеждането му не е събрана необходимата информация по отношение на въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници.

(25)

Поради това изглежда, че макар въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, да не са били изрично изключени, при проведеното в посочения период разследване намерението не е било те да бъдат включени в разглеждания продукт.

4.   Твърдения за възможно заобикаляне на съществуващите мерки

(26)

Някои заинтересовани страни изразиха опасения относно евентуално заобикаляне на мерките, в случай че въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, бъдат изключени от обхвата на мерките.

(27)

При все това въжетата, състоящи се от седем тела и използвани в проводниците за въздушни електрически линии, се продават без допълнително покритие, докато галванизираните въжета, състоящи се от седем тела и използвани в строежа на мостове, елементи за окачване и вятърни генератори, обикновено са допълнително покрити с полиетилен и намазани с восък или с грес, за да могат да останат в действие 50 или повече години.

(28)

По време на разследването беше установено само едно приложение на галванизирана тел и галванизирани въжета за ППН без допълнително покритие — за временната поддръжка на мостовете по време на строителния процес. Това приложение представлява обаче само незначителна част от и така малкия пазар за всички приложения на галванизирана тел и галванизирани въжета за ППН (вж. съображение 12).

(29)

Поради това различните видове въжета в повечето случаи са лесно разграничими едно от друго: галванизирани и негалванизирани, а в групата на галванизираните — с допълнително покритие или без допълнително покритие — като това позволява извършването на контрол.

(30)

Освен това, за да гарантират качеството на продукта, повечето държави — членки на ЕС, изискват за стандартните/традиционните „приложения на ППН“ национално одобрение за използването на тел и въжета за ППН. Процедурата за одобрение е много подробна и е задължително да се предостави информация за качеството на валцдрата и за неговия доставчик, за производствените съоръжения, използваните машини, лабораторните изпитвания и т.н.

(31)

В някои случаи е възможно националната процедура за одобрение — в съответствие с процедурите, действащи в повечето държави — членки на ЕС — да бъде заменена с „приемане на качеството“ или със „специфично за даден проект одобрение“.

(32)

И в двата случая обаче независим технически експерт сертифицира, че предназначените за употреба продукти са в съответствие със стандартните спецификации за ППН. Посочените процедури дават допълнителна гаранция срещу всеки евентуален опит за заобикаляне на мерките.

(33)

Освен това различните видове на продукта могат да бъдат разграничени при необходимост с помощта на специални измервателни инструменти/оборудване в случаите, когато галванизирани въжета без допълнително покритие следва да бъдат освободени от митница за свободно обращение.

(34)

От гореизложеното може да се заключи, че опасността от заобикаляне на мерките е минимална.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ОБХВАТА НА ПРОДУКТА

(35)

Изложените по-горе констатации показват, че въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, и другите видове тел и въжета за ППН, предмет на разглежданите мерки, нямат еднакви основни физически и технически характеристики и крайни предназначения. Двата продукта имат различни крайни предназначения, различни целеви пазари и не са взаимозаменяеми. Освен това въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, не са били разследвани при първоначалното разследване. Въз основа на гореизложеното се прави заключението, че въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, и другите видове тел и въжета за ППН са два различни продукта.

(36)

Предвид гореизложеното и тъй като може да бъде установено, че въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, могат да бъдат разграничени от разглеждания продукт, те следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на действащите мерки.

(37)

Всички заинтересовани страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на базата на които са направени горните изводи. На страните бе даден срок, в който да могат да представят коментари вследствие на това разгласяване. Не бяха получени изявления, които да водят до по-различно заключение.

Д.   ПРИЛАГАНЕ С ОБРАТНА СИЛА

(38)

Тъй като настоящата процедура е ограничена до уточняването на обхвата на продукта и тъй като въжетата, използвани като стоманена сърцевина за проводници, не са били обхванати от първоначалното разследване и последвалите антидъмпингови мерки, се счита за целесъобразно констатациите да се прилагат от датата на влизане в сила на окончателния регламент, включително за вноса, облаган с временни мита между 16 ноември 2008 г. и 13 май 2009 г. Комисията не установи извънредна причина, която да изключва прилагането с обратна сила.

(39)

Следователно за стоките, които не са обхванати от член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 383/2009, изменен с настоящия регламент, окончателното антидъмпингово мито, платено или осчетоводено съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 383/2009, и окончателно събраните съгласно член 2 от същия регламент временни антидъмпингови мита следва да бъдат възстановени или опростени. Исканията за възстановяване или опрощаване трябва да се отправят към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство. В случай че сроковете, предвидени в член 236, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4), са изтекли преди или на 26 октомври 2012 г. или в случай че изтичат в рамките на шест месеца след тази дата, с настоящото те се удължават така, че да изтекат шест месеца след публикуването на настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 383/2009 се заменя със следното:

„1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на непокрита тел от нелегирана стомана, поцинкована тел от нелегирана стомана и въжета от нелегирана стомана (покрити или не) с не повече от 18 отделни тела, с тегловно съдържание на въглерод от 0,6 % или повече, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 и ex 7312 10 69 (кодове по ТАРИК 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 и 7312106991), с произход от Китайската народна република. Галванизираните (но без всякакво допълнително покритие) въжета, състоящи се от седем тела, в които диаметърът на централния тел е идентичен на диаметъра на който и да е от другите шест тела или е по-голям с по-малко от 3 % от диаметъра на който и да е от другите шест тела, не попадат в обхвата на окончателното антидъмпингово мито.“

Член 2

За стоките, които не са обхванати от член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 383/2009, изменен с настоящия регламент, окончателното антидъмпингово мито, платено или осчетоводено съгласно член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 383/2009 в първоначалния му вид, и окончателно събраните съгласно член 2 от същия регламент временни антидъмпингови мита се възстановяват или опрощават. Исканията за възстановяване или опрощаване се отправят към националните митнически органи в съответствие с приложимото митническо законодателство. В случай че сроковете, предвидени в член 236, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, са изтекли преди или на 26 октомври 2012 г., или в случай че изтичат в рамките на шест месеца след тази дата, те се удължават така, че да изтекат шест месеца след 26 октомври 2012 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 14 май 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 118, 13.5.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 291, 4.10.2011 г., стр. 6.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.