2014R0224 — SL — 01.09.2016 — 009.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (EU) št. 224/2014

z dne 10. marca 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

(UL L 070 11.3.2014, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

 M1

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 691/2014 z dne 23. junija 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 1276/2014 z dne 1. decembra 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/324 z dne 2. marca 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

UREDBA SVETA (EU) 2015/734 z dne 7. maja 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/1485 z dne 2. septembra 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2015/2454 z dne 23. decembra 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/354 z dne 11. marca 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

UREDBA SVETA (EU) 2016/555 z dne 11. aprila 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2016/1442 z dne 31. avgusta 2016

  L 235

1

1.9.2016


popravljena z:

 C1

Popravek, UL L 294, 10.10.2014, str.  61 (224/2014)
▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 224/2014

z dne 10. marca 2014

o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republikiČlen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „posredniške storitve“ pomeni:

(i) pogajanja ali ureditve glede nakupa, prodaje ali dobave blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev iz ene tretje države v katero koli drugo tretjo državo, ali

(ii) prodajo ali nakup blaga in tehnologije ali finančnih in tehničnih storitev iz tretjih državah za prenos v drugo tretjo državo;

(b) „zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem in izhaja iz pogodbe ali posla ali je v zvezi s pogodbo ali poslom, in vključuje zlasti:

(i) zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali pravnega posla ali je v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(ii) zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii) zahtevek po nadomestilu škode v zvezi s pogodbo ali pravnim poslom;

(iv) nasprotni zahtevek;

(v) zahtevek po priznanju ali izvršitvi, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, kjer koli je bila oblikovana ali izdana;

(c) „pogodba ali posel“ pomeni vsak posel v kakršni koli obliki ali v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen, „pogodba“ vključuje predvsem finančne garancije ali jamstva ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, in vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so v zvezi z njo;

(d) „pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na seznamu spletnih strani iz Priloge II;

(e) „gospodarski viri“ pomeni vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(f) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na njihovo prodajo, dajanje v najem ali obremenitev s hipoteko;

(g) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem premoženja;

(h) „sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in zadolžnice;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv) obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine; ter

(vii) dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(i) „Odbor za sankcije“ pomeni Odbor Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bil ustanovljen v skladu z odstavkom 57 Resolucije 2127 (2013) Varnostnega sveta Združenih narodov;

(j) „tehnična pomoč“ pomeni vsako tehnično podporo v zvezi s popravili, razvojem, proizvodnjo, sestavljanjem, preizkušanjem, vzdrževanjem ali drugimi tehničnimi storitvami in je lahko v obliki navodil, svetovanja, usposabljanja, prenosa praktičnega znanja ali spretnosti ali svetovalnih storitev ter vključuje tudi ustne oblike pomoči;

(k) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom;

Člen 2

Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljati:

(a) tehnično pomoč ali posredniške storitve v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije ( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: Skupni seznam vojaškega blaga) ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s tega seznama vsem osebam, subjektom ali organom v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej;

(b) financiranje ali finančno pomoč v zvezi s prodajo, dobavo, prenosom ali izvozom blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga, zlasti v obliki subvencij, posojil in izvoznih kreditnih zavarovanj, kakor tudi zavarovanj in pozavarovanj, za vsakršno prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takega blaga in tehnologije ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali posredniških storitev vsem osebam, subjektom ali organom v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej;

(c) tehnično pomoč, financiranje ali finančno pomoč ter posredniške ali transportne storitve v zvezi z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v njej.

▼M4

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 se prepovedi iz navedenega člena ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči ali posredniških storitev:

(a) namenjenih izključno v podporo ali uporabo v večrazsežnostni integrirani stabilizacijski misiji Združenih narodov v Srednjeafriški republiki (MINUSCA), regionalni bojni skupini Afriške unije (AU-RTF), misijah Unije in s strani francoskih sil, razporejenih v Srednjeafriški republiki;

(b) povezanih z zaščitnimi oblačili, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Srednjeafriško republiko za lastno uporabo začasno uvozili uslužbenci Združenih narodov, predstavniki medijev ter delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje;

▼M8

(c) v zvezi z dobavo nesmrtonosne opreme in zagotavljanjem pomoči, vključno z operativnim in neoperativnim usposabljanjem varnostnih sil Srednjeafriške republike, namenjene zgolj v podporo procesu reforme varnostnega sektorja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v tem procesu, v sodelovanju z misijo MINUSCA, o čemer se vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije.

▼B

Člen 4

Z odstopanjem od člena 2, če je zagotavljanje takšne tehnične pomoči ali posredniških storitev, financiranja ali finančne pomoči vnaprej odobril Odbor za sankcije, se prepovedi iz navedenega člena ne uporabljajo za zagotavljanje:

(a) tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z nesmrtonosno vojaško opremo, namenjeno zgolj za uporabo v humanitarne ali varnostne namene;

(b) tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga in tehnologije s Skupnega seznama vojaškega blaga ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči ali posredniških storitev.

Člen 5

1.  Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri katerih koli fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama iz Priloge I, ki so v njihovi lasti, posesti, z njimi razpolagajo ali jih nadzorujejo.

2.  Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, uvrščenim na seznam iz Priloge I, se ne sme neposredno niti posredno dati na razpolago sredstev ali gospodarskih virov niti ne smejo od njih imeti koristi.

▼M8

3.  Priloga I vsebuje seznam fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov, za katere Odbor za sankcije ugotovi, da:

(a) sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo, vključno z dejanji, ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije ali proces stabilizacije in sprave ali ki spodbujajo nasilje;

(b) kršijo embargo na orožje, uveden na podlagi odstavka 54 RVSZN 2127 (2013), ali da so neposredno ali posredno prodali, dobavili ali prenesli orožje ali sorodni material oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam v Srednjeafriški republiki ali ga od njih prejeli ali tem skupinam ali združbam nudili tehnično svetovanje, usposabljanje ali pomoč, vključno s financiranjem in finančno pomočjo, povezano z nasilnimi dejanji oboroženih skupin ali kriminalnih združb v Srednjeafriški republiki, ali jih od njih prejeli;

(c) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki zajemajo spolno nasilje, napade na civiliste, napade na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napade na šole in bolnišnice ter ugrabitve in prisilna razseljevanja;

(d) novačijo otroke ali jih izkoriščajo v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem kršijo veljavno mednarodno pravo;

(e) podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz nje, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih;

(f) ovirajo dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje;

(g) sodelujejo pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije Združenih narodov ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo;

(h) vodijo subjekt, ki ga je Odbor za sankcije uvrstil na seznam, ali nudijo podporo osebi, subjektu ali organu, ki ga je Odbor za sankcije uvrstil na seznam, ali delajo za ali v imenu ali po navodilih take osebe, subjekta ali organa ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom osebe, subjekta ali organa, ki ga je odbor uvrstil na seznam.

▼B

Člen 6

Pristojni organi držav članic lahko z odstopanjem od člena 5 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zadevni pristojni organ ugotovi, da so sredstva ali gospodarski viri:

(i) potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, navedenih v Prilogi I, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in pristojbine za javne storitve;

(ii) namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev ali nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev; ali

(iii) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ter

(b) je zadevna država članica obvestila Odbor za sankcije o odločitvi iz točke (a) in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje, ter Odbor za sankcije ni nasprotoval takemu ravnanju v petih delovnih dneh po prejemu obvestila.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 5 lahko pristojni organi držav članic dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, vendar pod pogojem, da zadevni pristojni organ ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri potrebni za kritje izrednih stroškov ter da je zadevna država članica navedeno ugotovitev sporočila Odboru za sankcije, ki jo je odobril.

Člen 8

Z odstopanjem od člena 5 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) zadevna sredstva ali gospodarski viri so predmet sodne, upravne ali arbitražne zastave, določene pred datumom, ko je bila oseba, subjekt ali organ iz člena 5 uvrščen v Prilogo I, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred navedenim datumom;

(b) zadevna sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabili izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako zastavno pravico ali priznane kot veljavne v taki sodbi, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) zaseg ali odločba nista v korist fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, naštetih v Prilogi I,

(d) priznanje zasega ali odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice; ter

(e) država članica je o zastavni pravici ali sodbi uradno obvestila Odbor za sankcije.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 5 in če mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki so nastale za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je Varnostni svet ZN ali Odbor za sankcije to osebo, subjekt ali organ uvrstil na seznam, lahko pristojni organi držav članic, pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a) se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(b) plačilo ne pomeni kršitve člena 5(2); ter

(c) zadevna država članica deset delovnih dni vnaprej uradno obvesti Odbor za sankcije o tem, da namerava dovoliti sprostitev.

Člen 10

1.  Člen 5(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje stranke prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama v Prilogi I, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančna ali kreditna institucija o vseh takih transakcijah nemudoma obvesti zadevni pristojni organ.

2.  Člen 5(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih, kot so:

(a) obresti ali drugi dohodki na teh računih;

(b) zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 5 uvrščena v Prilogo I; ali

(c) plačila na podlagi sodne, upravne ali arbitražne zastave ali sodbe, kakor je navedeno v členu 8; ter

če so take obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 5(1).

Člen 11

1.  Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti in organi:

(a) pristojnim organom države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 5, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali preko države članice; ter

(b) sodelujejo s pristojnimi organi pri vsakem preverjanju takih informacij.

2.  Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo državam članicam.

3.  Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz členov 2 in 5.

Člen 13

1.  Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.  Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili prepovedi iz te uredbe, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 14

1.  V zvezi s pogodbami ali drugimi pravnimi posli, katerih izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga zahteva:

(a) določene fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi s seznamov iz Priloge I;

(b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.  V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme glede dokazovanja, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja zahtevek.

3.  Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 15

1.  Komisija in države članice se obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge pomembne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije o:

(a) sredstvih, zamrznjenih v skladu s členom 5, in pooblastilih, podeljenih v skladu s členi 6, 7 in 8;

(b) težavah v zvezi s kršitvami in pregonom kršiteljev ter o sodbah, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.  Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih pomembnih razpoložljivih informacijah, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 16

Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki so jih poslale države članice.

Člen 17

1.  Če Varnostni svet Združenih narodov ali Odbor za sankcije fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ uvrsti na seznam in določitev utemelji, Svet to fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ vključi v Prilogo I. Svet o svojem sklepu in njegovi utemeljitvi obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s tem pa navedeni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

2.  Če so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo, subjekt ali organ.

3.  Če se Združeni narodi odločijo osebo, subjekt ali organ črtati s seznama ali spremeniti identifikacijske podatke osebe, subjekta ali organa, ki je na seznamu, Svet ustrezno spremeni Prilogo I.

Člen 18

Kjer je to mogoče, so v Prilogo I vključeni podatki, ki jih zagotovi Varnostni svet ali Odbor za sankcije in ki so potrebni za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah ali subjektih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja. V Prilogo I se vključi tudi datum določitve s strani Varnostnega sveta ali Odbora za sankcije.

Člen 19

1.  Države članice sprejmejo pravila o sankcijah, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predpisane sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma obvestijo Komisijo o pravilih iz odstavka 1 in jo obveščajo o vseh njihovih naknadnih spremembah.

Člen 20

1.  Države članice imenujejo pristojne organe iz te uredbe in jih opredelijo na spletnih straneh s seznama v Prilogi II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov na seznamu njihovih spletnih strani iz Priloge II.

2.  Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo nemudoma uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki navedenih pristojnih organov, in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

3.  Kadar se v tej uredbi navaja obveznost obveščanja Komisije, sporočanja ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 21

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki imajo državljanstvo ene od držav članic;

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 22

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M2
PRILOGA I

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 5

A.   Osebe

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: (a) Bozize Yangouvonda )

Datum rojstva: 14. oktober 1946.

Kraj rojstva: Mouila, Gabon.

Državljanstvo: Srednjeafriška republika.

Naslov: Uganda.

Drugi podatki: Ime matere je Martine Kofio.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9. maj 2014.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

François Bozizé je bil uvrščen na seznam 9. maja 2014 na podlagi odstavka 36 Resolucije 2134 (2014) zaradi „sodelovanja pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanja podpore tem dejanjem“.

Dodatne informacije

Bozizé je skupaj s svojimi podporniki spodbujal k napadu na Bangui 5. decembra 2013. Vse od takrat poskuša izvajati operacije za destabilizacijo in na ta način ohranjati napetost v glavnem mestu Srednjeafriške republike. Preden je 24. marca 2013 pobegnil iz Srednjeafriške republike, naj bi tam ustanovil uporniško skupino „anit-balaka“. V sporočilu je svojo milico pozval, naj se nasilno zoperstavi sedanjemu režimu in islamistom. Zagotavljal naj bi tudi finančno in materialno podporo pripadnikom milice, ki si prizadevajo za destabilizacijo trenutne tranzicije in Bozizéjev ponovni prevzem oblasti. Večina pripadnikov skupine „anit-balaka“ prihaja iz srednjeafriških oboroženih sil, ki so se po državnem udaru razkropile po podeželju in jih je Bozizé nato reorganiziral. Bozizé in njegovi podporniki nadzorujejo več kot polovico enot „anit-balaka“.

Sile, zveste Bozizéju, so bile oborožene z jurišnimi puškami, minometi in raketometalci ter so vse pogosteje vpletene v povračilne napade na muslimansko prebivalstvo v Srednjeafriški republiki. Razmere v Srednjeafriški republiki so se po napadu, ki so ga 5. decembra 2013 v Banguiju izvedle sile „anti-balaka“ in v katerem je umrlo več kot 700 ljudi, drastično poslabšale.

2.   Nourredine ADAM (alias: (a) Nureldine Adam; (b) Nourreldine Adam; (c) Nourreddine Adam; (d) Mahamat Nouradine Adam)

Naziv: (a) general; (b) minister za varnost; (c) generalni direktor „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“.

Datum rojstva: (a) 1970; (b) 1969; (c) 1971; (d) 1. januar 1970.

Kraj rojstva: Ndele, Srednjeafriška republika.

Državljanstvo: Srednjeafriška republika. Št. potnega lista: D00001184

Naslov: Birao, Srednjeafriška republika.

Datum uvrstitve na seznam ZN: 9. maj 2014.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Nourredine je bil uvrščen na seznam 9. maja 2014 na podlagi odstavka 36 Resolucije 2134 (2014) zaradi „sodelovanja pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost Srednjeafriške republike, ali zagotavljanja podpore tem dejanjem“.

Dodatne informacije

Noureddine je eden od prvih voditeljev skupine Séléka. Je obenem general in predsednik ene od oboroženih uporniških skupin Séléke, in sicer centralne PJCC, skupine z uradnim nazivom Konvencija domoljubov za pravičnost in mir, katere kratica je tudi CPJP (Convention des patriotes pour la justice et la paix). Kot nekdanji vodja „fundamentalne“ frakcije Konvencije domoljubov za pravičnost in mir (CPJP/F) je bil vojaški koordinator ex-Séléke med ofenzivami v času prejšnjega upora v Srednjeafriški republiki, ki je trajal od začetka decembra 2012 do marca 2013. Brez Noureddinove pomoči in njegovega tesnega odnosa s čadskimi specialnih silami Séléki verjetno ne bi uspelo vreči z oblasti nekdanjega predsednika Srednjeafriške republike Françoisa Bozizéja.

Odkar je bila 20. januarja 2014 za začasno predsednico imenovana Catherine Samba-Panza, je Noureddine eden od glavnih načrtovalcev taktičnega umika ex-Séléke v Sibut, njegov cilj pa je uresničitev načrta o oblikovanju muslimanskega oporišča na severu države. Svojim silam je jasno naročil, naj ne upoštevajo navodil prehodne vlade in vojaških voditeljev mednarodne podporne misije v Srednjeafriški republiki pod afriškim vodstvom (MISCA). Noureddine dejavno poveljuje ex-Séléki, nekdanjim silam Séléke, ki jih je septembra 2013 domnevno razpustil Djotodia, ter vodi operacije, usmerjene proti krščanskim skupnostim, in še naprej zelo podpira in usmerja pripadnike ex-Séléke, ki delujejo v Srednjeafriški republiki.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(b) Resolucije 2134 (2014) zaradi „sodelovanja pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo v zvezi s človekovimi pravicami ali mednarodno humanitarno pravo“.

Dodatne informacije

Potem ko je Séléka 24. marca 2013 prevzela nadzor nad Banguijem, je bil Nourredine Adam imenovan za ministra za varnost, nato pa za generalnega direktorja „izrednega odbora za obrambo demokratičnih dosežkov“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, to je zdaj že nedelujoča obveščevalna služba Srednjeafriške republike). Nourredine Adam je uporabljal CEDAD kot svojo osebno politično policijo, ki je izvedla številne samovoljne aretacije, mučenja in usmrtitve po hitrem postopku. Poleg tega je bil Noureddine eden od ključnih akterjev, odgovornih za krvavo operacijo v Boy Rabu. Sile Séléke so avgusta 2013 napadle Boy Rabe, srednjeafriško sosesko, ki velja za oporišče podpornikov Françoisa Bozizéja in njegove etnične skupine. Pod pretvezo, da iščejo skladišča orožja, so pripadniki Séléke domnevno pobili številne civiliste in nato divje ropali. Ko so se ti napadi razširili na druge četrti, je na tisoče prebivalcev zavzelo mednarodno letališče, ki se je zaradi prisotnosti francoskih vojakov zdelo varno zatočišče, in zasedlo vzletno stezo.

Nourredine je bil 9. maja 2014 uvrščen na seznam tudi na podlagi odstavka 37(d) Resolucije 2134 (2014) zaradi „podpore oboroženim skupinam ali kriminalnim združbam s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov“.

Dodatne informacije

Nourredine Adam je imel v začetku leta 2013 pomembno vlogo v mrežah financiranja ex-Séléke. Potoval je v Saudovo Arabijo, Katar in Združene arabske emirate, kjer je zbiral sredstva za nekdanji upor. Deloval je tudi kot posrednik pri čadski mreži preprodaje diamantov, ki je potekala med Srednjeafriško republiko in Čadom.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Naziv: poveljujoči naddesetnik Forces Armées Centrafricaines (FACA)

Datum rojstva: 23. junij 1976.

Kraj rojstva: Srednjeafriška republika.

Državljanstvo: Srednjeafriška republika.

Naslov: a) Mbaiki, provinca Lobaye, Srednjeafriška republika (tel.: +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, provinca Ombella-Mpoko, Srednjeafriška republika (prejšnje bivališče)

Drugi podatki: Nadzoroval je veliko skupino oboroženih pripadnikov milice in ji poveljeval. Ime očeta (posvojitelj): Ekatom Saragba (pisano tudi Yekatom Saragba). Brat Yvesa Saragbe, poveljnika skupine „anti-Balaka“ v Batalimu v provinci Lobaye in nekdanjega vojaka FACA. Fizični opis: barva oči: črna; barva las: plešast; polt: črna; višina: 170 cm; teža: 100 kg. Fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Alfred Yekatom je bil uvrščen na seznam 20. avgusta 2015 na podlagi odstavka 11 Resolucije 2196 (2015), ker je „sodel(oval) pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira(l), vključno z dejanji, ki ogrožajo ali kršijo prehodne sporazume ali ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije, tudi tranzicijo v smeri svobodnih in poštenih demokratičnih volitev, ali ki spodbujajo nasilje.“

Dodatne informacije:

Alfred Yekatom, znan tudi kot Colonel Rombhot, je vodja milice frakcije gibanja anti-Balaka, znane kot „anti-Balaka z juga“. Ima čin poveljujočega naddesetnika v Forces Armées Centrafricaines (FACA – Srednjeafriške oborožene sile).

Yekatom je sodeloval pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost in varnost v Srednjeafriški republiki, in jih podpiral, vključno z dejanji, ki ogrožajo prehodne sporazume in proces politične tranzicije. Nadzoroval je veliko skupino oboroženih pripadnikov milice, ki so se nahajali v četrti PK9 v Banguiju in v mestih Bimbo (provinca Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa in Mbaïki (glavno mesto province Lobaye), ter ji poveljeval, svoj sedež pa je imel na področju, ki ga zajema koncesija za izkoriščanje gozdov v Batalimu.

Yekatom neposredno nadzoruje približno ducat kontrolnih točk s posadkami, sestavljenimi iz povprečno desetih oboroženih pripadnikov milice v vojaških uniformah in z orožjem, med drugim vojaškimi jurišnimi puškami; kontrolne točke so od glavnega mosta med Bimbom in Banguijem vse do Mbaïkija (provinca Lobaye) ter od Pisse do Batalima (ob meji z Republiko Kongo); pripadniki milice pobirajo nezakonite davke od zasebnih vozil in motornih koles, potniških vozil in tovornjakov, ki izvažajo gozdne vire v Kamerun in Čad, pa tudi od plovil, ki plujejo po reki Oubangui. Yekatoma so opazili pri osebnem pobiranju teh nezakonitih davkov. Yekatom in pripadniki njegove milice naj bi pobijali tudi civiliste.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Naziv: a) koordinator skupin anti-Balaka v provinci Lobaye b) naddesetnik v Srednjeafriških oboroženih silah (FACA).

Datum rojstva: 13. marec 1980.

Kraj rojstva: Boda, Srednjeafriška republika.

Državljanstvo: Srednjeafriška republika. Naslov: Boda, Srednjeafriška republika (tel.: +236 72198628).

Drugi podatki: 11. aprila 2014 imenovan za območnega poveljnika (COMZONE) za Bodo, 28. junija 2014 pa za celotno provinco Lobaye. Pod njegovim poveljstvom so se še naprej vrstili načrtni poboji, spopadi in napadi na humanitarne organizacije in delavce. Fizični opis: barva oči: rjava; barva las: črna; višina: 160 cm; teža: 60 kg. Fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Habib Soussou je bil na seznam uvrščen 20. avgusta 2015 na podlagi odstavkov 11 ter 12(b) in (e) Resolucije 2196 (2015), ker je „sodel(oval) pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira(l), vključno z dejanji, ki ogrožajo ali kršijo prehodne sporazume ali ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije, tudi tranzicijo v smeri svobodnih in poštenih demokratičnih volitev, ali ki spodbujajo nasilje“; „sodel(oval) pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem“; ter „ovira(l) dostavo humanitarne pomoči Srednjeafriški republiki, dostop do nje ali njeno razdeljevanje“.

Dodatne informacije:

Habib Soussou je bil 11. aprila 2014 imenovan za območnega poveljnika skupine anti-Balaka (COMZONE) za Bodo, zato je trdil, da je odgovoren za varnostne razmere v tej sous-préfecture. Generalni koordinator skupin anti-Balaka Patrice Edouard Ngaïssona je 28. junija 2014 Habiba Soussouja imenoval za provincialnega koordinatorja za mesto Boda od 11. aprila 2014, od 28. junija 2014 pa za vso provinco Lobaye. V Bodi se na območjih, za katera je Soussou poveljnik ali koordinator skupin anti-Balaka, vsak teden vrstijo načrtovani poboji, spopadi in napadi skupin anti-Balaka na humanitarne organizacije in delavce. Soussou in sile anti-Balaka so na teh območjih napadale tudi civiliste in jim grozile z napadi.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: (a) Oumar Younous; (b) Omar Younous; (c) Oumar Sodiam; (d) Oumar Younous M'Betibangui)

Naziv: nekdanji general Séléke.

Datum rojstva: 2. april 1970.

Državljanstvo: Sudan, diplomatski potni list Srednjeafriške republike št. D00000898, izdan 11. aprila 2013, (veljaven do 10. aprila 2018).

Naslov: (a) Bria, Srednjeafriška republika (tel. +236 75507560); (b) Birao, Srednjeafriška republika; (c) Tullus, južni Darfur, Sudan (prejšnje bivališče).

Drugi podatki: Je tihotapec diamantov in general Séléke s tremi zvezdicami ter tesni zaupni sodelavec nekdanjega začasnega predsednika Srednjeafriške republike Michela Djotodie. Fizični opis: barva las: črna; višina: 180 cm; pripada etnični skupini Fulanijev. Fotografija je na voljo za vključitev v posebno obvestilo Varnostnega sveta Združenih narodov in Interpola. ►M9  Domnevno umrl 11. oktobra 2015. ◄

Datum uvrstitve na seznam ZN: 20. avgust 2015 (spremenjeno 20. oktobra 2015).

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Oumar Younous je bil uvrščen na seznam 20. avgusta 2015 na podlagi odstavka 11 in odstavka 12(d) Resolucije 2196 (2015), ker je „sodel(oval) pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira(l), vključno z dejanji, ki ogrožajo ali kršijo prehodne sporazume ali ki ogrožajo ali ovirajo proces politične tranzicije, tudi tranzicijo v smeri svobodnih in poštenih demokratičnih volitev, ali ki spodbujajo nasilje“; in „podpira(l) oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“.

Dodatne informacije:

Oumar Younous je kot general nekdanje organizacije Séléka in tihotapec diamantov zagotavljal podporo oboroženi skupini z nezakonitim izkoriščanjem naravnih virov in trgovino z njimi, vključno z diamanti, v Srednjeafriški republiki.

Oumar Younous, nekdanji voznik družbe SODIAM, ki kupuje diamante, se je oktobra 2008 pridružil uporniški skupini Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Decembra 2013 je bil identificiran kot general Séléke s tremi zvezdicami in tesni zaupni sodelavec začasnega predsednika Michela Djotodie.

Younous sodeluje v trgovini z diamanti iz Brie in Sam Ouandje v Sudan. Oumar Younous po poročanju virov sodeluje pri pobiranju paketov z diamanti, skritih v Brii, in njihovem prevozu v Sudan za prodajo.

▼M6

7.   Haroun GAYE (alias: (a) Haroun Geye; (b) Aroun Gaye; (c) Aroun Geye)

Naziv: Poročevalec politične koordinacije Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC).

Datum rojstva: (a) 30. januar 1968; (b) 30. januar 1969.

Št. potnega lista: Srednjeafriška republika, številka: O00065772 (črka O, ki ji sledijo tri ničle), preneha veljati 30. decembra 2019.

Naslov: Bangui, Srednjeafriška republika.

Datum uvrstitve na seznam: 17. december 2015.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Haroun Gaye je bil uvrščen na seznam 17. decembra 2015 na podlagi odstavka 11 ter odstavka 12(b) in (f) Resolucije 2196 (2015), ker je „sodel(oval) pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki“; „sodel(oval) pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem“; „sodel(oval) pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Evropske unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo“.

Dodatne informacije:

Haroun Gaye je od začetka leta 2014 eden od voditeljev oborožene skupine, ki deluje v banguijski četrti PK5. Predstavniki civilne družbe, ki zastopajo četrt PK5, navajajo, da Gaye in njegova oborožena skupina podpihujejo konflikt v Banguiju, nasprotujejo spravi ter prebivalstvu preprečujejo gibanje v tretje okrožje Banguija in iz njega. Gaye in 300 protestnikov je 11. maja 2015 z blokado dostopa do prehodnega nacionalnega sveta oviralo zadnji dan banguijskega foruma. Po poročanjih naj bi pri koordinaciji tega početja sodeloval z uradniki gibanja anti-Balaka.

Gaye je 26. junija 2015 z manjšo skupino pripadnikov motil začetek kampanje za registracijo volivcev v banguijski četrti PK5, zaradi česar jo je bilo treba prekiniti.

Sile misije MINUSCA so 2. avgusta 2015 poskusile aretirati Gaya v skladu z določbami odstavka 32(f)(i) Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2217 (2015). Gaye naj bi bil opozorjen na navedeni poskus aretacije, zato se je obdal z močno oboroženimi podporniki, ki so začeli streljati na sile skupne projektne skupine v okviru MINUSCA. Gayevi možje so v sedemurnem oboroženem spopadu z vojaki MINUSCA uporabili strelno orožje, raketomete in ročne granate, pri čemer so ubili enega in ranili osem pripadnikov mirovnih sil ZN. Gaye je konec septembra 2015 sodeloval pri spodbujanju nasilnih protestov in spopadov; izkazalo se je, da je šlo za poskus prevrata prehodne vlade. Poskus prevrata je najverjetneje potekal pod vodstvom podpornikov nekdanjega predsednika Bozizeja, ki so se v ta namen povezali z Gayem in drugimi voditelji FPRC. Zdi se, da je želel Gaye ustvariti cikel povračilnih napadov, ki bi ogrozili napovedane volitve. Zadolžen je bil za koordinacijo z marginaliziranimi člani gibanja anti-Balaka.

Gaye se je 1. oktobra 2015 v četrti PK5 srečal z Eugènom Barretem Ngaïkossetom, članom marginalizirane skupine anti-Balaka, s katerim je želel pripraviti načrt za skupen napad na Bengui v soboto, 3. oktobra. Gayeva skupina je prebivalcem četrti PK5 preprečevala, da bi jo zapustili, s čimer je želela okrepiti skupnostno identiteto muslimanskega prebivalstva ter tako zaostriti medetnične napetosti in se izogniti spravi. Gaye je 26. oktobra 2015 s svojo skupino prekinil sestanek med banguijskim nadškofom in imamom banguijske osrednje mošeje ter zagrozil udeležencem, ki so se morali umakniti iz osrednje mošeje in zbežati iz četrti PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: (a) Eugene Ngaikosset; (b) Eugene Ngaikoisset; (c) Eugene Ngakosset; (d) Eugene Barret Ngaikosse; (e) Eugene Ngaikouesset; nezanesljiv alias: (f) „The Butcher of Paoua“; (g) Ngakosset)

Naziv: (a) nekdanji poveljnik, predsedniška garda Srednjeafriške republike; (b) nekdanji poveljnik, pomorske sile Srednjeafriške republike.

Nacionalna matična št.: vojaška identifikacijska številka: 911-10-77, oborožene sile Srednjeafriške republike (FACA).

Naslov: (a) Bangui, Srednjeafriška republika.

Datum uvrstitve na seznam: 17. december 2015

Drugi podatki: Poveljnik Eugène Barret Ngaïkosset je nekdanji član predsedniške garde nekdanjega predsednika Françoisja Bozizéja (CFi.001) in je povezan z gibanjem anti-Balaka. Potem ko je bil izročen iz Brazzavilla, je 17. maja 2015 pobegnil iz zapora in ustanovil lastno frakcijo gibanja anti-Balaka, v katero je vključil nekdanje bojevnike FACA.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Eugène Barret Ngaïkosset je bil uvrščen na seznam 17. decembra 2015 na podlagi odstavka 11 ter odstavka 12(b) in (f) Resolucije 2196 (2015), ker je „sodel(oval) pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki“; „sodel(oval) pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem“; „sodel(oval) pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper misije ZN ali mednarodne varnostne sile, vključno z MINUSCA, misijami Evropske unije in francoskimi operacijami, ki jim nudijo podporo“.

Dodatne informacije:

Ngaïkosset je eden od glavnih storilcev nasilnih dejanj, ki so bila konec septembra 2015 izvršena v Banguiju. Ngaïkosset in drugi pripadniki gibanja anti-Balaka so sodelovali z marginaliziranimi člani ex-Séléka z namenom, da bi omajali prehodno vlado Srednjeafriške republike. Ngaïkosset je v noči med 27. in 28. septembrom 2015 s pripadniki neuspešno poskusil vlomiti v žandarsko postajo „Izamo“, da bi ukradel orožje in strelivo. Skupina je 28. septembra obkolila pisarne državnega radia.

Ngaïkosset se je 1. oktobra 2015 v četrti PK5 srečal s Harounom Gayem, voditeljem Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), s katerim je želel pripraviti načrt za skupen napad na Bangui v soboto, 3. oktobra.

Minister za pravosodje Srednjeafriške republike je 8. oktobra 2015 napovedal preiskovalni postopek za Ngaïkosseta in druge posameznike zaradi njihovih vlog v nasilnih dejanjih septembra 2015 v Banguiju. Ngaïkosset in drugi naj bi bili udeleženi v „nezaslišanem ravnanju, ki je pomenilo kršitev notranje varnosti države, zaroto ter pozivanje k državljanski vojni, državljanski nepokorščini, sovraštvu in sostorilstvu“. Pravosodni organi Srednjeafriške republike so dobili navodilo, naj začnejo preiskavo, v okviru katere naj najdejo in aretirajo storilce in sokrivce.

Ngaïkosset naj bi 11. oktobra 2015 naročil milici gibanja anti-Balaka, ki je bila pod njegovim poveljstvom, naj izvršujejo ugrabitve, in sicer predvsem francoskih državljanov, pa tudi političnih akterjev Srednjeafriške republike in uradnikov OZN, da bi na ta način prisilil predsednico prehodne vlade Catherine Samba-Panza v zgodnji odhod.

▼M7

9.   Joseph KONY (alias: (a) Kony (b) Joseph Rao Kony (c) Josef Kony (d) Le Messie sanglant)

Naziv: Poveljnik Gospodove odporniške vojske

Datum rojstva: (a) 1959 (b) 1960 (c) 1961 (d) 1963 (e) 18 sep. 1964 (f) 1965 (g) (avg. 1961) (h) (jul. 1961) (i) 1. jan 1961 (j) (apr. 1963)

Kraj rojstva: (a) vas Palaro, župnija Palaro, okrožje Omoro, okoliš Gulu, Uganda (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda (c) Atyak, Uganda

Državljanstvo: ugandski potni list

Naslov: (a) Vakaga, Srednjeafriška republika (b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika (c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika (d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika (e) Mbomou, Srednjeafriška republika (f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo (h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki:

Kony je ustanovitelj in vodja Gospodove odporniške vojske (Lord's Resistance Army – LRA) (glej vnos pod 2). LRA je pod njegovim poveljstvom ugrabila, ubila in pohabila na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Odgovorna je za ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov v Srednjeafriški republiki in izvajanje spolnega nasilja ter ropa in uničuje civilno lastnino. Ime očeta: Luizi Obol. Ime matere: Nora Obol.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Joseph Kony je bil na seznam uvrščen 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13(b), (c), in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je „sodel[-oval] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-l]“, „sodel[-oval] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem“, „novači[-l] ali izkorišča[-l] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-l] veljavno mednarodno pravo“; in „podpira[-l] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“.

Dodatne informacije:

Kony je ustanovitelj LRA, velja za ustanovitelja te skupine ter njenega verskega voditelja, predsednika in vrhovnega poveljnika. LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in domnevno tudi v Sudanu.

Kony kot njen voditelj oblikuje in izvršuje strategijo LRA, vključno s trajnimi povelji za napadanje in nasilje nad civilnimi prebivalci. Od leta 2013 LRA pod poveljstvom Josepha Konyja izvaja ugrabitve, razselitve in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je prav tako okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Mednarodno kazensko sodišče je izdalo nalog za prijetje Konyja. To sodišče ga obtožuje 12 zločinov zoper človečnost, vključno z umori, zasužnjevanjem, spolnim zasužnjevanjem, posilstvi ter nečloveškimi dejanji povzročanja hudih telesnih poškodb in bolečin, kakor tudi 21 vojnih zločinov, vključno z umori, krutim ravnanjem s civilnim prebivalstvom, napadom, namerno uperjenim proti civilnemu prebivalstvu, plenjenjem, napeljevanjem k posilstvu in prisilnim novačenjem otrok, mlajših od 15 let, z ugrabitvami.

Kony je uporniškim borcem izdal trajno povelje za ropanje tradicionalnih rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike. Po napadih naj bi njegova skupina nekatere od rud prepeljala v Sudan ali z njimi trgovala z lokalnim prebivalstvom in člani nekdanjega zavezništva Séléka.

Kony je svojim borcem tudi ukazal, naj nezakonito lovijo slone v narodnem parku Garamba v Demokratični republiki Kongo, od koder naj bi slonje okle prek vzhoda Srednjeafriške republike prevažali v Sudan, tam pa naj bi jih višji uradniki LRA domnevno prodajali ter pri tem trgovali s sudanskimi trgovci in lokalnimi uradniki. Trgovina s slonovino za Konyjevo skupino predstavlja pomemben vir dohodka. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

▼M9

10.   Ali KONY (alias: (a) Ali Lalobo, (b) Ali Mohammad Labolo, (c) Ali Mohammed, (d) Ali Mohammed Lalobo, (e) Ali Mohammed Kony, (f) Ali Mohammed Labola, (g) Ali Mohammed Salongo, (h) Ali Bashir Lalobo, (i) Ali Lalobo Bashir, (j) Otim Kapere, (k) „Bashir“, (l) „Caesar“, (m) „One-P“, (n) „1-P“

Naziv: namestnik, Gospodova odporniška vojska

Datum rojstva: (a) 1994, (b) 1993, (c) 1995, (d) 1992

Naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen).

Datum uvrstitve na seznam:23. avgust 2016.

Druge informacije:

Ali Kony je namestnik v Gospodovi odporniški vojski (LRA) (glej vnos med subjekti pod 2) – subjektu, uvrščenem na seznam, in sin vodje LRA Josepha Konyja (glej vnos med osebami pod 9) – osebe, uvrščene na seznam. Ali je od leta 2010 vključen v poveljniško strukturo LRA. Je del skupine visokih oficirjev LRA, ki imajo sedež pri Josephu Konyju.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Ali Kony je bil na seznam uvrščen 23. avgusta 2016 v skladu z odstavkoma 12 ter 13(d) in (g) Resolucije 2262 (2016), na podlagi katerih se na seznam uvrstijo osebe, ki „sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo“, „podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz Srednjeafriške republike, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“, „vodijo subjekt, ki ga je odbor uvrstil na seznam v skladu z odstavkom 36 ali 37 Resolucije 2134 (2014) ali te resolucije, ali nudijo podporo osebi ali subjektu ali delajo za ali v imenu ali po navodilih osebe ali subjekta, ki ga je odbor uvrstil na seznam v skladu z odstavkom 36 ali 37 Resolucije 2134 (2014) ali te resolucije, ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom na seznam uvrščene osebe ali subjekta.“

Ali Kony velja za morebitnega naslednika Josepha Konyja na položaju vodje LRA. Vse bolj je vključen v operativno načrtovanje LRA in prek njega se lahko pride v stik z Josephom Konyjem. Je tudi obveščevalni oficir LRA, ki poveljuje do desetim podrejenim.

Z bratom Salimom Konyjem sta odgovorna za izvrševanje discipline znotraj LRA. Bila naj bi del najožjega vodstvenega kroga okoli Josepha Konyja ter odgovorna za izvrševanje Konyjevih ukazov. Sprejela sta disciplinske odločitve o kaznovanju ali usmrtitvah članov LRA, ki niso spoštovali pravil LRA. Salim in Ali po ukazih Josepha Konyja sodelujeta pri tihotapljenju slonovine iz narodnega parka Garamba na severu Demokratične republike Kongo prek Srednjeafriške republike na sporno območje Kafia Kingi, kjer se proda ali trguje z lokalnimi trgovci.

Ali Kony je odgovoren za pogajanja o cenah slonovine in zadevno barantanje s trgovci. Enkrat ali dvakrat mesečno se s trgovci sestane zaradi pogajanj o ceni slonovine, ki jo ima LRA, v ameriških dolarjih ali sudanskih funtih ali pa zaradi trgovine z orožjem, strelivom in hrano. Joseph Kony je Aliju ukazal, naj največje okle uporabi za nakup protipehotnih min, s katerimi bi obkrožili Konyjev tabor. Ali Kony je julija 2014 nadzoroval operacijo dostave 52 kosov slonovine Josephu Konyju in njihovo dokončno prodajo.

Salim je aprila 2015 zapustil območje Kafia Kingi, da bi prestregel pošiljko oklov. Maja je Salim sodeloval pri prevozu dvajsetih kosov slonovine iz Demokratične republike Kongo na območje Kafia Kingi. Približno istočasno se je Ali srečal s trgovci za nakup potrebščin in načrtovanje prihodnjega srečanja, na katerem bi sklenili dodatne posle in se dogovorili o pogojih nakupa v imenu LRA za slonovino, ki naj bi jo spremljal Salim.

Povezane osebe in subjekti, uvrščeni na seznam:

Joseph Kony, uvrščen na seznam 7. marca 2016

Salim Kony, uvrščen na seznam 23. avgusta 2016

Gospodova odporniška vojska (LRA), uvrščena na seznam 7. marca 2016

11.   Salim KONY (alias: (a) Salim Saleh Kony, (b) Salim Saleh, (c) Salim Ogaro, (d) Okolu Salim, (e) Salim Saleh Obol Ogaro, (f) Simon Salim Obol)

Naziv: namestnik, Gospodova odporniška vojska

Datum rojstva: (a) 1992, (b) 1991, (c) 1993

Naslov: (a) Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen), (b) Srednjeafriška republika

Datum uvrstitve na seznam:23. avgust 2016

Druge informacije:

Salim Kony je namestnik v Gospodovi odporniški vojski (LRA) (glej vnos med subjekti pod 2), uvrščene na seznam, in sin poveljnika LRA Josepha Konyja (glej vnos med osebami pod 9), ki je prav tako uvrščen na seznam. Salim je bil v hierarhijo poveljevanja LRA vključen leta 2010. Je eden izmed skupine višjih oficirjev LRA, ki imajo sedež pri Josephu Konyju.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Salim Kony je bil na seznam uvrščen 23. avgusta 2016 v skladu z odstavkoma 12 ter 13(d) in (g) Resolucije 2262 (2016), na podlagi katerih se na seznam uvrstijo osebe, ki „sodelujejo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki, ali jih podpirajo“, „podpirajo oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki ali iz Srednjeafriške republike, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“, „vodijo subjekt, ki ga je odbor uvrstil na seznam v skladu z odstavkom 36 ali 37 Resolucije 2134 (2014) ali te resolucije, ali nudijo podporo osebi ali subjektu ali delajo za ali v imenu ali po navodilih osebe ali subjekta, ki ga je odbor uvrstil na seznam v skladu z odstavkom 36 ali 37 Resolucije 2134 (2014) ali te resolucije, ali vodijo subjekt, ki je v lasti ali pod nadzorom na seznam uvrščene osebe ali subjekta.“

Salim Kony je glavni poveljnik „terenskega štaba“ LRA; že od njegove rane mladosti z Josephom Konyjem skupaj načrtujeta napade in obrambno strategijo LRA. Salim je v preteklosti poveljeval skupini za varovanje Josepha Konyja. Joseph Kony je Salima nedavno zadolžil za vodenje finančnih in logističnih tokov LRA.

Z bratom Alijem Konyjem sta odgovorna za uveljavljanje discipline znotraj LRA. Brata naj bi bila del najožjega vodstvenega kroga okoli Josepha Konyja, člani katerega izvršujejo ukaze Josepha Konyja. Sprejela sta disciplinske odločitve o kaznovanju ali usmrtitvah članov LRA, ki niso upoštevali pravil LRA. Salim naj bi po poročanjih ubil člane LRA, ki so želeli prebegniti, Josephu Konyju pa poročal o dejavnostih skupine in članov LRA.

Salim in Ali po ukazih Josepha Konyja sodelujeta pri tihotapljenju slonovine iz narodnega parka Garamba na severu Demokratične republike Kongo prek Srednjeafriške republike na sporno območje Kafia Kingi, kjer se proda ali trguje z lokalnimi trgovci.

Salim se v spremstvu približno ducata borcev pogosto napoti na mejo s Srednjeafriško republiko, kjer se sreča z drugimi skupinami LRA, ki tihotapijo slonovino iz Garambe proti severu, in jim zagotovi spremstvo. Salim je aprila 2015 zapustil območje Kafia Kingi, da bi prestregel pošiljko oklov. Maja je Salim sodeloval pri prevozu dvajsetih kosov slonovine iz Demokratične republike Kongo na območje Kafia Kingi.

Salim je s skupino borcev LRA junija 2014 vstopil na ozemlje Demokratične republike Kongo, da bi nezakonito lovili slone v Garambi. Po ukazu Josepha Konyja je dva poveljnika LRA spremljal v Garambo, da bi pokazala, kam je bila tri leta pred tem skrita slonovina. Julija 2014 se je Salim sestal z drugo skupino LRA, da bi na območje Kafia Kingi prepeljali skupaj 52 kosov slonovine. Odgovoren je bil za poročanje Josephu Konyju o poslih s slonovino ter posredovanje informacij skupinam LRA o teh poslih.

Povezane osebe in subjekti, uvrščeni na seznam:

Joseph Kony, uvrščen na seznam 7. marca 2016

Ali Kony, uvrščen na seznam 23. avgusta 2016

Gospodova odporniška vojska (LRA), uvrščena na seznam 7. marca 2016

▼M2

B.   Subjekti

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Naslov: a) BP 333, Bangui, Srednjeafriška republika (tel.: +32 3 2310521, faks: +32 3 2331839, e-pošta: kardiam.bvba@skynet.be; spletna stran: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgija

Drugi podatki: podjetje je od 12. decembra 1986 vodil Abdoul-Karim Dan-Azoumi, od 1. januarja 2005 pa Aboubaliasr Mahamat. Med podružnicami sta MINAiR in SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Podjetje Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM je bilo na seznam uvrščeno 20. avgusta 2015 na podlagi odstavka 12(d) Resolucije 2196 (2015), ker je „podpira(lo) oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“.

Dodatne informacije:

Podjetje BADICA/KARDIAM je zagotavljalo podporo oboroženim skupinam v Srednjeafriški republiki, zlasti nekdanji Séléki in skupinam anti-Balaka, in sicer z nezakonitim izkoriščanjem naravnih virov in trgovino z njimi, vključno z diamanti in zlatom.

Podjetje Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) je leta 2014 še naprej kupovalo diamante iz Brie in Sam-Oundje (provinca Haute Kotto) na vzhodu Srednjeafriške republike, kjer nekdanje sile Séléke pobirajo davke na zračni prevoz diamantov in prejemajo varščine od nabiralcev diamantov. Več dobaviteljev podjetja BADICA v Brii in Sam-Oundji je tesno povezanih z nekdanjimi poveljniki Séléke.

Belgijske oblasti so maja 2014 zasegle paketa diamantov, poslana predstavništvu BADICA v Antwerpnu, ki je v Belgiji uradno registrirano pod imenom KARDIAM. Strokovnjaki za diamante so ocenili, da so zaseženi diamanti po poreklu najverjetneje iz Srednjeafriške republike ter da imajo lastnosti, značilne za Sam-Oundjo in Brio, pa tudi Nolo (provinca Sangha Mbaéré) na jugozahodu države.

Trgovci, ki so kupovali diamante, nezakonito prodane iz Srednjeafriške republike na tuje trge, vključno z zahoda države, so v Kamerunu delovali v imenu podjetja BADICA.

Podjetje BADICA je maja 2014 izvozilo tudi zlato, pridobljeno v Yalokéju (Ombella-Mpoko), kjer je majhne rudnike zlata nadzorovala Séléka do začetka februarja 2014, ko so nadzor prevzele skupine anti-Balaka.

▼M7

2.   GOSPODOVA ODPORNIŠKA VOJSKA – LORD'S RESISTANCE ARMY (alias: (a) LRA (b) Lord's Resistance Movement (LRM) (c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Naslov: (a) Vakaga, Srednjeafriška republika (b) Haute-Kotto, Srednjeafriška republika (c) Basse-Kotto, Srednjeafriška republika (d) Haut-Mbomou, Srednjeafriška republika (e) Mbomou, Srednjeafriška republika (f) Haut-Uolo, Demokratična republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratična republika Kongo (h) (Prijavljeni naslov: Kafia Kingi (območje na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen). Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

Datum uvrstitve na seznam: 7. marec 2016.

Drugi podatki: LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih. Ugrabila, ubila in pohabila je že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki, med njimi na stotine v Srednjeafriški republiki. Njen voditelj je Joseph Kony.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Gospodova odporniška vojska je bila na seznam uvrščena 7. marca 2016 na podlagi odstavkov 12 in 13(b), (c) in (d) Resolucije 2262 (2016), ker je „sodel[-ovala] pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost ali varnost v Srednjeafriški republiki ali jih podpira[-la]“, „sodel[-ovala] pri načrtovanju, vodenju ali zagrešitvi dejanj, s katerimi se krši mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo ali s katerimi se zlorabljajo ali kršijo človekove pravice v Srednjeafriški republiki, vključno z dejanji, ki vključujejo spolno nasilje, napadi na civiliste, napadi na podlagi etnične ali verske pripadnosti žrtev, napadi na šole in bolnišnice ter ugrabitvami in prisilnim izseljevanjem“, „novači[-la] ali izkorišča[-la] otroke v oboroženih spopadih v Srednjeafriški republiki in s tem krši[-la] veljavno mednarodno pravo“; in „podpira[-la] oborožene skupine ali kriminalne združbe s pomočjo nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ali trgovine z njimi v Srednjeafriški republiki, vključno z diamanti, zlatom ter prosto živečimi živalmi in proizvodi iz njih“.

Dodatne informacije:

LRA se je pojavila na severu Ugande v osemdesetih letih ter ugrabila, ubila in pohabila že na tisoče civilistov po vsej Srednji Afriki. Njen voditelj Joseph Kony je zaradi vse večjega vojaškega pritiska v letih 2005 in 2006 ukazal umik LRA iz Ugande. Od takrat je ta skupina dejavna v Demokratični republiki Kongo, Srednjeafriški republiki, Južnem Sudanu in menda tudi Sudanu.

Od leta 2013 LRA izvaja ugrabitve, razselitve, in uboje stotin posameznikov, pa tudi spolno nasilje po vsej Srednjeafriški republiki, ter ropa in uničuje civilno lastnino. LRA je prisotna predvsem na vzhodu Srednjeafriške republike in domnevno tudi na območju Kafia Kingi na meji med Sudanom in Južnim Sudanom, katerega končni status še ni določen, a je pod vojaškim nadzorom te skupine, kjer napada vasi ter pleni hrano in zaloge. Borci nastavljajo zasede in napadajo varnostne sile, ki jim med odzivanjem na napade LRA kradejo opremo, poleg tega pa so tarče napadov LRA tudi vasi brez vojaške prisotnosti, ki jih ropajo. LRA je okrepila napade na rudnike diamantov in zlata.

Enote LRA pogosto spremljajo ujetniki, ki so prisiljeni delati kot nosači, kuharji in spolni sužnji. Ta skupina izvaja seksistično nasilje, vključno s posilstvi žensk in mladih deklet.

Decembra 2013 je LRA v Haute-Kotto ugrabila na ducate ljudi. Skupina naj bi bila od začetka leta 2014 vpletena v ugrabitve stotin civilistov v Srednjeafriški republiki.

Njeni borci so v začetku leta 2014 večkrat napadli Obo v prefekturi Haut-Mbomou na vzhodu Srednjeafriške republike.

Skupina je med majem in julijem 2014 še naprej napadala Obo in druge kraje na jugovzhodu Srednjeafriške republike ter med drugim v začetku junija izvedla tudi očitno usklajene napade in ugrabitve v prefekturi Mbomou.

Vsaj od leta 2014 dalje je vključena v nezakonit lov na slone in nezakonito trgovino z njimi, s čimer se financira. Domnevno nezakonito trguje s slonovino iz narodnega parka Garamba na severu Demokratične republike Kongo, s katero v Darfurju trguje v zameno za orožje in zaloge. Nezakonito ulovljene slonje okle naj bi prek Srednjeafriške republike prevažala za prodajo v sudanski Darfur. Poleg tega naj bi Kony v začetku leta 2014 borcem LRA ukazal ropanje rudarjev diamantov in zlata na vzhodu Srednjeafriške republike, da bi plen lahko prepeljali v Sudan. Od januarja 2015 naj bi bilo iz Sudana domnevno izgnanih 500 pripadnikov Gospodove odporniške vojske.

V začetku februarja 2015 so borci LRA, oboroženi s težkim orožjem, ugrabili civiliste v Kpangbayangi, Haut-Mbomou, ter ukradli hrano.

20. aprila 2015 je zaradi napada na Ndambissouo na jugovzhodu Srednjeafriške republike in ugrabitve tamkajšnjih otrok zbežala večina prebivalcev te vasi. LRA je v začetku julija 2015 napadla več vasi v prefekturi Haute-Kotto na jugu države; med napadi je ropala, izvajala nasilje zoper civiliste, požigala hiše in ugrabljala.

Napadi, ki se pripisujejo LRA, so od januarja 2016 vse pogostejši v prefekturah Mbomou, Haut-Mbomou in Haute-Kotto ter zlasti usmerjeni na rudarska območja v Haute-Kotto. Pri teh napadih prihaja do ropanja, nasilja zoper civiliste, uničevanja lastnine in ugrabitev. Zaradi njih se prebivalstvo razseljuje, vključno z okoli 700 osebami, ki so se zatekle v Brio.

▼B
PRILOGA II

Spletna mesta za informacije o pristojnih organih ter naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski Komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BOLGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MADŽARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAŠKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UNITED KINGDOM

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) UL C 69, 18.3.2010, str. 19.