2014R0224 — RO — 01.09.2016 — 009.001


Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 224/2014 AL CONSILIULUI

din 10 martie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană

(JO L 070 11.3.2014, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  NR.

Pagina

Data

 M1

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 691/2014 AL CONSILIULUI din 23 iunie 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1276/2014 AL CONSILIULUI din 1 decembrie 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/324 AL CONSILIULUI din 2 martie 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

REGULAMENTUL (UE) 2015/734 AL CONSILIULUI din 7 mai 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1485 AL CONSILIULUI din 2 septembrie 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2454 AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/354 AL CONSILIULUI din 11 martie 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

REGULAMENTUL (UE) 2016/555 A CONSILIULUI din 11 aprilie 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1442 AL CONSILIULUI din 31 august 2016

  L 235

1

1.9.2016
▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 224/2014 AL CONSILIULUI

din 10 martie 2014

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica CentrafricanăArticolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „servicii de brokeraj” înseamnă:

(i) negocierea sau organizarea de tranzacții pentru achiziționarea, vânzarea sau furnizarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice dintr-o țară terță către oricare altă țară terță, sau

(ii) vânzarea sau cumpărarea de produse și tehnologii ori de servicii financiare și tehnice care se află într-o țară terță, în vederea transferului lor către o altă țară terță;

(b) „pretenție” înseamnă orice pretenție, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau în legătură cu aceste, în special:

(i) o pretenție de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau în legătură cu aceste;

(ii) o pretenție de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții sau contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia;

(iii) o pretenție de despăgubire care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv) o cerere reconvențională;

(v) o pretenție de recunoaștere sau executare, inclusiv prin exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(c) „contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(d) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II;

(e) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(f) „înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(g) „înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărei circulații, transfer, modificări, utilizări, accesări sau tranzacționări a fondurilor, în orice mod, care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(h) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i) numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și instrumente de îndatorare, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și instrumente financiare derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare și

(vii) documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(i) „Comitetul de sancțiuni” înseamnă comitetul din cadrul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite care a fost constituit în temeiul punctului 57 din Rezoluția Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite RCSONU 2127 (2013) a Consiliului de Securitate al ONU;

(j) „asistență tehnică” înseamnă orice sprijin tehnic legat de repararea, dezvoltarea, fabricarea, montajul, testarea, întreținerea sau orice alt serviciu tehnic, care poate lua forme precum instruirea, consilierea, formarea, transmiterea de cunoștințe practice ori competențe profesionale sau servicii de consultanță, inclusiv asistența acordată pe cale verbală;

(k) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul aerian al acestor state.

Articolul 2

Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect de:

(a) asistență tehnică sau de servicii de brokeraj privind produsele și tehnologiile incluse în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare ( 1 ) („Lista comună cuprinzând produsele militare”) sau privind furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea produselor incluse pe lista respectivă, către orice persoană, entitate sau organism din Republica Centrafricană sau în scopul utilizării în Republica Centrafricană;

(b) finanțare sau de asistență financiară în legătură cu vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor și tehnologiilor incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare, inclusiv, în special, granturi, împrumuturi și asigurări ale creditelor de export, precum și asigurarea și reasigurarea, pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul acestor produse sau pentru furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj aferente către orice persoană, entitate sau organism din Republica Centrafricană sau în scopul utilizării în Republica Centrafricană;

(c) asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară, servicii de brokeraj sau servicii de transport legate de furnizarea de mercenari înarmați în Republica Centrafricană sau în scopul utilizării în Republica Centrafricană.

▼M4

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 2, interdicțiile menționate la articolul respectiv nu se aplică furnizării de asistență tehnică, finanțare și asistență financiară sau serviciilor de brokeraj:

(a) destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării de către Misiunea multidimensională integrată de stabilizare a Organizației Națiunilor Unite în Republica centrafricană (MINUSCA), Grupul operativ regional al Uniunii Africane (UA-RTF), precum și misiunile Uniunii și forțele franceze desfășurate în Republica Centrafricană;

(b) legate de îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar în Republica Centrafricană de personalul Organizației Națiunilor Unite, de reprezentanții mijloacelor de comunicare în masă și de agenții umanitari sau de personalul din domeniul asistenței pentru dezvoltare și personalul asociat, exclusiv pentru uzul lor personal;

▼M8

(c) legate de furnizarea de echipamente neletale și de furnizarea de asistență, inclusiv formare operațională și neoperațională pentru forțele de securitate ale Republicii Centrafricane, destinate exclusiv sprijinirii sau utilizării în cadrul procesului de reformă a sectorului de securitate (RSS) al Republicii Centrafricane, în coordonare cu MINUSCA, cu condiția să fi fost notificate în prealabil Comitetului de sancțiuni.

▼B

Articolul 4

Prin derogare de la articolul 2, și cu condiția ca furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de finanțare sau de asistență financiară să fi fost aprobată în prealabil de Comitetul de sancțiuni, interdicțiile prevăzute la articolul menționat nu se aplică furnizării de:

(a) asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu echipamentele militare neletale destinate exclusiv unor scopuri umanitare sau de protecție;

(b) asistență tehnică, finanțare sau asistență financiară pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul produselor sau al tehnologiilor incluse în Lista comună cuprinzând produsele militare sau furnizării de asistență tehnică sau servicii de brokeraj aferente.

Articolul 5

(1)  Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa I.

(2)  Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul oricăreia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele incluse pe lista din anexa I de fonduri sau resurse economice de orice fel.

▼M8

(3)  Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele desemnate de Comitetul de sancțiuni ca:

(a) fiind implicate în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau ca sprijinind astfel de acte, inclusiv acte care amenință sau împiedică procesul de tranziție politică, ori procesul de stabilizare și reconciliere sau care alimentează manifestările de violență;

(b) încălcând embargoul asupra armelor prevăzut la punctul 54 din RCSONU 2127 (2013) sau ca a fi vândut, furnizat sau transferat, în mod direct sau indirect, grupărilor armate sau rețelelor infracționale din Republica Centrafricană armament sau material conex ori a fi primit armament sau material conex ori consiliere tehnică, formare sau asistență de orice fel, inclusiv finanțare și asistență financiară, în legătură cu activități violente ale grupărilor armate sau ale rețelelor infracționale din Republica Centrafricană;

(c) fiind implicate în planificarea, conducerea sau comiterea în Republica Centrafricană de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor ale omului sau dreptul umanitar internațional, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, inclusiv acte care implică violență sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și deplasări forțate;

(d) recrutând sau folosind copii în conflictul armat din Republica Centrafricană, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil;

(e) acordând sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate din fauna sau flora sălbatică, în interiorul Republicii Centrafricane sau provenite din aceasta;

(f) împiedicând furnizarea de asistență umanitară în Republica Centrafricană sau accesul la asistență umanitară în Republica Centrafricană ori distribuirea acesteia;

(g) fiind implicate în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor Organizației Națiunilor Unite sau a prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii și operațiile franceze care le sprijină;

(h) fiind lideri ai unei entități desemnate de Comitetul de sancțiuni sau ca a fi oferit sprijin sau a fi acționat pentru ori în numele ori conform instrucțiunilor unei persoane, entități sau ale unui organism desemnat de Comitetul de sancțiuni ori ale unei entități deținute sau controlate de o persoană, o entitate sau un organism desemnat.

▼B

Articolul 6

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) autoritatea competentă în cauză a stabilit că fondurile sau resursele economice:

(i) sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism inclus pe lista din anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea unor astfel de persoane fizice, inclusiv a cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente sau cheltuieli medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor publice;

(ii) sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice sau

(iii) sunt destinate exclusiv plății unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate și

(b) statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni elementele stabilite menționate la litera (a) și intenția sa de a acorda o autorizație, iar Comitetul de sancțiuni nu a ridicat obiecții în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli extraordinare și cu condiția ca statul membru în cauză să fi notificat Comitetului de sancțiuni elementele stabilite, iar Comitetul de sancțiuni să le fi aprobat.

Articolul 8

Prin derogare de la articolul 5, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice în cauză fac obiectul unui privilegiu judiciar, administrativ sau arbitral, instituit înainte de data includerii pe lista din anexa I a persoanei, entității sau organismului menționat la articolul 5, sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale pronunțate anterior datei respective;

(b) fondurile sau resursele economice în cauză vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-un astfel de privilegiu sau recunoscute ca valide printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c) privilegiul sau hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism inclus pe lista din anexa I;

(d) recunoașterea privilegiului sau a hotărârii nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză; și

(e) privilegiul sau hotărârea au fost notificate Comitetului de sancțiuni de către statul membru.

Articolul 9

Prin derogare de la dispozițiile articolului 5, în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina acestora, înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv au fost desemnate de Consiliul de Securitate al ONU sau de Comitetul de sancțiuni, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, entitate sau organism inclus pe lista din anexa I;

(b) plata nu încalcă dispozițiile articolului 5 alineatul (2) și

(c) statul membru în cauză a notificat Comitetului de sancțiuni intenția sa de a acorda o autorizație cu zece zile lucrătoare înainte.

Articolul 10

(1)  Articolul 5 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau organismului incluse pe lista din anexa I, cu condiția ca toate aceste sume suplimentare transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacții de acest tip.

(2)  Articolul 5 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a) dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b) plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 5 a fost inclus în anexa I; sau

(c) plăți datorate în temeiul unui privilegiu sau al unei hotărâri judecătorești, administrative sau arbitrale, astfel cum se menționează la articolul 8; și

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).

Articolul 11

(1)  Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sunt stabilite toate informațiile care pot facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 5, și transmit orice astfel de informație Comisiei, fie direct, fie prin intermediul statului membru și

(b) cooperează cu autoritatea competentă cu ocazia oricărei verificări a unor astfel de informații.

(2)  Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3)  Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 12

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolele 2 și 5.

Articolul 13

(1)  Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)  Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca interdicțiile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 14

(1)  Nu se dă admite nicio pretenție în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv pretenții de despăgubire sau oricăre alte pretenții de acest tip, cum ar fi cererea de compensare sau chemarea în garanție, în special o pretenție de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei contragaranții, în special a unei garanții financiare sau a unei contragaranții financiare, indiferent de forma acesteia, formulate de:

(a) persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate, incluse pe lista din anexa I;

(b) orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)  În cadrul oricărei proceduri care urmărește să executarea unei pretenții, sarcina de a dovedi că satisfacerea pretenției nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește executarea respectivei pretenții.

(3)  Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale, în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 15

(1)  Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:

(a) fondurile înghețate în temeiul articolului 5 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 6, 7 și 8;

(b) încălcările și problemele de aplicare a legii și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)  Statele membre se informează reciproc și informează Comisia de îndată cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare eficace a prezentului regulament.

Articolul 16

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 17

(1)  În cazul în care Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau Comitetul de sancțiuni include pe listă o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism și a transmis o motivare pentur desemnare, Consiliul include persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv în anexa I. Consiliul comunică decizia sa și și motivarea persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului respectiv, fie direct, dacă se cunoaște adresa, fie prin publicarea unui aviz, oferindu-i persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(2)  În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează persoana, entitatea sau organismul în mod corespunzător.

(3)  În cazul în care Organizația Națiunilor Unite decide eliminarea de pe listă a unei persoane, entități sau a unui organism, sau modificarea datelor de identificare ale unei persoane, entități sau ale unui organism, Consiliul modifică anexa I în mod corespunzător.

Articolul 18

Anexa I include, dacă sunt disponibile, informațiile furnizate de Consiliul de Securitate sau de Comitetul de sancțiuni necesare pentru a identifica persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele în cauză. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot include numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului sau al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot include denumirile, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și locul de desfășurare a activității. Anexa I include de asemenea data desemnării de către Consiliul de Securitate sau de către Comitetul de sancțiuni.

Articolul 19

(1)  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive.

(2)  Statele membre notifică Comisiei normele menționate la alineatul (1) fără întârziere după intrarea în vigoare a prezentului regulament, și notifică acesteia toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 20

(1)  Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le menționează pe site-urile internet incluse pe lista din anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor internet incluse pe lista din anexa II.

(2)  Statele membre notifică Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, fără întârziere după intrarea în vigoare a prezentului regulament, și notifică acesteia toate modificările ulterioare aduse acestora.

(3)  În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie folosite în vederea unei astfel de comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 21

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, entități sau organism, aflat în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, entități sau organism în ceea ce privește activitățile desfășurate în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 22

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M2
ANEXA I

LISTA PERSOANELOR ȘI ENTITĂȚILOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5

A.   Persoane

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: Bozize Yangouvonda)

Data nașterii: 14 octombrie 1946.

Locul nașterii: Mouila, Gabon.

Cetățenia: Republica Centrafricană.

Adresă: Uganda.

Alte informații: Numele mamei este Martine Kofio.

Data desemnării de către ONU: 9 mai 2014.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bozizé a fost inclus pe listă la 9 mai 2014, în temeiul punctului 36 din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”.

Informații suplimentare

În colaborare cu susținătorii săi, Bozizé a încurajat atacul din 5 decembrie 2013 asupra orașului Bangui. De atunci, acesta încearcă în continuare să desfășoare operațiuni de destabilizare pentru a menține tensiunile în capitala RCA. Potrivit relatărilor, Bozizé a creat gruparea de miliție anti-balaka înainte ca acesta să părăsească RCA la 24 martie 2013. Într-un comunicat, Bozizé a solicitat miliției sale să continue atrocitățile împotriva regimului actual și a islamiștilor. Potrivit relatărilor, Bozizé a furnizat sprijin financiar și material persoanelor din milițiile care acționează pentru a destabiliza tranziția în curs și pentru a-l aduce înapoi la putere pe Bozizé. Cea mai mare parte a persoanelor din gruparea anti-balaka provin din forțele armate centrafricane care s-au dispersat în zonele rurale după lovitura de stat și au fost reorganizate de Bozizé. Bozizé și susținătorii săi controlează mai mult de jumătate din unitățile anti-balaka.

Forțe loiale lui Bozizé au fost înarmate cu puști de asalt, mortiere și lansatoare de rachete și s-au implicat din ce în ce mai mult în represalii împotriva populației musulmane din RCA. Situația din RCA s-a deteriorat rapid după atacul din 5 decembrie 2013 de la Bangui al forțelor anti-balaka, care s-a soldat cu peste 700 de morți.

2.   Nourredine ADAM [alias: (a) Nureldine Adam; (b) Nourreldine Adam; (c) Nourreddine Adam; (d) Mahamat Nouradine Adam]

Desemnare: (a) general; (b) ministru al securității; (c) director general al „Comitetului extraordinar de apărare a realizărilor democratice”.

Data nașterii: (a) 1970; (b) 1969; (c) 1971; (d) 1 ianuarie 1970.

Locul nașterii: Ndele, Republica Centrafricană.

Cetățenia: Republica Centrafricană. Pașaport nr.: D00001184.

Adresă: Birao, Republica Centrafricană.

Data desemnării de către ONU: 9 mai 2014.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Nourredine a fost inclus pe listă la 9 mai 2014, în temeiul punctului 36 din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte”.

Informații suplimentare

Noureddine este unul dintre liderii inițiali ai Séléka. Acesta a fost identificat ca fiind atât general, cât și președintele uneia dintre grupările rebele armate ale Séléka, PJCC centrală, un grup cunoscut în mod oficial drept Convenția patrioților pentru justiție și pace și al cărui acronim este, de asemenea, recunoscut ca fiind CPJP. În calitate de fost șef al grupării „fundamentale” desprinse din Convenția patrioților pentru justiție și pace (CPJP/F), a fost coordonatorul militar al ex-Séléka în timpul ofensivelor în fosta rebeliune din Republica Centrafricană între începutul lunii decembrie 2012 și martie 2013. Fără ajutor din partea lui Noureddine și fără relația strânsă a acestuia cu forțele speciale ciadiene, Séléka nu ar fi putut probabil să preia cu forța puterea de la fostul președinte al RCA, François Bozizé.

De la numirea în calitate de președinte interimar a lui Catherine Samba-Panza la 20 ianuarie 2014, acesta a fost unul dintre principalii artizani ai retragerii tactice a ex-Séléka în Sibut cu obiectivul de a pune în aplicare planul său de a crea un bastion musulman în nordul țării. Acesta a îndemnat în mod clar forțele sale să reziste ordinelor guvernului de tranziție și ale liderilor militari ai Misiunii internaționale de sprijin pentru Republica Centrafricană sub conducere africană (MISCA). Noureddine conduce în mod activ ex-Séléka, fostele forțe Séléka care, potrivit relatărilor, au fost dizolvate de Djotodia în septembrie 2013, și conduce operațiuni împotriva vecinătăților creștine și continuă să ofere sprijin semnificativ și îndrumare pentru ex-Séléka care operează în RCA.

Nourredine a fost de asemenea inclus pe listă la 9 mai 2014 în temeiul punctului 37 litera (b) din Rezoluția 2134 (2014) pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz”.

Informații suplimentare

După ce Séléka a preluat controlul asupra orașului Bangui la 24 martie 2013, Nourredine Adam a fost numit ministru al securității, apoi director general al „Comitetului extraordinar de apărare a realizărilor democratice” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un serviciu de informații al RCA care nu mai există în prezent). Nourredine Adam a utilizat CEDAD drept poliția sa politică personală, care a întreprins numeroase arestări arbitrare, acte de tortură și execuții sumare. În plus, Noureddine a fost una dintre principalele persoane aflate în spatele operațiunii sângeroase de la Boy Rabe. În august 2013, forțele Séléka au luat cu asalt Boy Rabe, o vecinătate a RCA considerată drept bastion al susținătorilor lui François Bozizé și al grupării sale etnice. Sub pretextul căutării de depozite de arme, trupele Séléka ar fi ucis zeci de civili și s-ar fi dedat la jafuri însoțite de violență. Atunci când aceste raiduri s-au extins în alte cartiere, mii de rezidenți au invadat aeroportul internațional, care a fost perceput ca un loc sigur datorită prezenței trupelor franceze, și au ocupat pista acestuia.

Nourredine a fost de asemenea inclus pe listă la 9 mai 2014 în temeiul punctului 37 litera (d) din Rezoluția 2134 (2014) pentru „oferirea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale”.

Informații suplimentare

La începutul anului 2013, Nourredine Adam a jucat un rol important în rețelele de finanțare ale ex-Séléka. Acesta a călătorit în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite pentru a strânge fonduri pentru fosta rebeliune. De asemenea, acesta a acționat ca traficant într-un lanț ciadian de trafic de diamante desfășurat între Republica Centrafricană și Ciad.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM [alias: (a) Alfred Yekatom Saragba (b) Alfred Ekatom (c) Alfred Saragba (d) Colonel Rombhot (e) Colonel Rambo (f) Colonel Rambot (g) Colonel Rombot (h) Colonel Romboh]

Desemnare: Caporal-șef al Forțelor Armate Centrafricane (Forces Armées Centrafricaines) (FACA)

Data nașterii: 23 iunie 1976

Locul nașterii: Republica Centrafricană

Cetățenie: Republica Centrafricană

Adresa: (a) Mbaiki, provincia Lobaye, Republica Centrafricană (Tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) (b) Bimbo, provincia Ombella-Mpoko, Republica Centrafricană (adresa anterioară)

Alte informații: A controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia. Numele tatălui (tatăl adoptiv) este Ekatom Saragba (ortografiat și ca Yekatom Saragba). Fratele lui Yves Saragba, comandant anti-balaka în Batalimo, provincia Lobaye și fost soldat în cadrul FACA. Descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: închisă; culoarea pielii: neagră; înălțime: 170 cm; greutate 100 kg. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Alfred Yekatom a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 din Rezoluția 2196 (2015) pentru participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane sau pentru sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau obstrucționează procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență.

Informații suplimentare:

Alfred Yekatom, cunoscut, de asemenea, sub numele Colonel Rombhot, este liderul unei miliții a unei facțiuni a mișcării anti-balaka, cunoscute drept „anti-balaka din Sud”. Acesta a deținut funcția de caporal-șef în Forces Armées Centrafricaines (FACA – Forțele Armate Centrafricane).

Yekatom a participat la acte care subminează pacea, stabilitatea și securitatea Republicii Centrafricane sau a sprijinit aceste acte, incluzând acte care periclitează acordurile tranzitorii sau care periclitează procesul de tranziție politică. Yekatom a controlat o miliție armată importantă și s-a aflat la comanda acesteia, miliția respectivă fiind prezentă în cartierul PK9 din Bangui și în orașele Bimbo (provincia Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa și Mbaïki (capitala provinciei Lobaye) și și-a stabilit cartierul general într-o concesiune forestieră din Batalimo.

Yekatom a deținut controlul asupra unui număr de 12 puncte de trecere a frontierei, fiecare fiind dotat cu un număr mediu de 10 membri ai miliției armate care purtau uniforme militare și armament, inclusiv puști de asalt militare, de la podul principal dintre Bimbo și Bangui până la Mbaïki (provincia Lobaye) și de la Pissa până la Batalimo (lângă frontiera cu Republica Congo), colectând taxe neautorizate de la vehicule și motociclete particulare, microbuze pentru călători și camioane care exportau resurse forestiere în Camerun și Ciad, dar și de la ambarcațiunile care navigau pe râul Oubangui. Yekatom a fost văzut în timp ce colecta personal o parte a acestor taxe neautorizate. De asemenea, conform relatărilor, Yekatom și miliția sa au ucis civili.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Desemnare: (a) coordonator anti-balaka pentru provincia Lobaye (b) caporal în cadrul Forțelor Armate Centrafricane (FACA)

Data nașterii: 13 martie 1980

Locul nașterii: Boda, Republica Centrafricană

Cetățenie: Republica Centrafricană Adresa: Boda, Republica Centrafricană (Tel. + 236 72198628)

Alte informații: Numit în funcția de comandant zonal (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014, iar la 28 iunie 2014, pentru întreaga provincie Lobaye. Sub comanda sa au continuat asasinatele selective, confruntările și atacurile împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari. Descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: neagră; înălțime: 160cm; greutate: 60 kg. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Habib Soussou a fost inclus pe listă la 20 august 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (e) din Rezoluția 2196 (2015) pentru participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din Republica Centrafricană sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență; pentru implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în Republica Centrafricană, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată și împiedicarea furnizării de asistență umanitară în Republica Centrafricană sau a accesului la asistență umanitară sau a distribuirii acesteia în Republica Centrafricană.

Informații suplimentare:

Habib Soussou a fost numit comandant zonal anti-balaka (COMZONE) pentru Boda la 11 aprilie 2014 și a susținut că, prin urmare, este responsabil de situația în materie de securitate din sous-préfecture (subprefectură). La 28 iunie 2014, coordonatorul general anti-balaka Patrice Edouard Ngaïssona l-a numit pe Habib Soussou drept coordonator provincial pentru orașul Boda începând de la 11 aprilie 2014, iar de la 28 iunie 2014, pentru întreaga provincie Lobaye. În zonele pentru care Soussou este comandant sau coordonator anti-balaka au avut loc săptămânal asasinate selective, confruntări și atacuri împotriva organizațiilor umanitare și a asistenților umanitari din partea forțelor anti-balaka din orașul Boda. Soussous și forțele anti-balaka din aceste zone au vizat, de asemenea, și au amenințat civilii.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: (a) Oumar Younous; (b) Omar Younous; (c) Oumar Sodiam; (d) Oumar Younous M'Betibangui]

Desemnare: fost general Séléka

Data nașterii: 2 aprilie 1970

Naționalitate: Sudan, pașaport diplomatic nr. D00000898 emis de RCA, eliberat la 11 aprilie 2013 (valabil până la 10 aprilie 2018)

Adresa: (a) Bria, Republica Centrafricană (tel. +236 75507560); (b) Birao, Republica Centrafricană; (c) Tullus, Darfurul de Sud, Sudan (adresa anterioară)

Alte informații: Se ocupă de contrabanda cu diamante și deține funcția de general cu trei stele al Séléka, fiind un om de încredere apropiat al fostului președinte interimar al Republicii Centrafricane, Michel Djotodia. Descriere fizică: culoarea părului: neagră; înălțime: 1,80 m; face parte din grupul etnic Fulani. Fotografia sa este disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. ►M9  Se presupune că a decedat la 11 octombrie 2015. ◄

Data desemnării de către ONU: 20 august 2015 (modificată la 20 octombrie 2015)

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Oumar Younous a fost inclus pe listă la 20 august 2015 în temeiul punctului 11 și al punctului 12 litera (d) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea din RCA sau sprijinirea acestor acte, incluzând acte care periclitează sau încalcă acordurile tranzitorii ori care periclitează sau împiedică procesul de tranziție politică, inclusiv tranziția către alegeri democratice libere și echitabile, sau care alimentează manifestările de violență” și „pentru acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în RCA”.

Informații suplimentare:

Oumar Younous, în calitatea sa de general al fostei Séléka și prin activitatea sa de contrabandă cu diamante, a oferit sprijin unei grupări armate prin exploatarea ilicită a resurselor naturale și comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, în Republica Centrafricană.

În octombrie 2008, Oumar Younous, fost conducător auto pentru firma SODIAM, specializată în cumpărarea diamantelor, s-a alăturat grupului rebel Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). În decembrie 2013, Oumar Younous a fost identificat ca general cu trei stele al Séléka și ca om de încredere apropiat al președintelui interimar Michel Djotodia.

Younous este implicat în comerțul cu diamante de la Bria și Sam Ouandja către Sudan. Sursele au relatat că Oumar Younous a participat la colectarea coletelor cu diamante ascunse la Bria și la transportul acestora către Sudan, spre vânzare.

▼M6

7.   Haroun GAYE [alias: (a) Haroun Geye; (b) Aroun Gaye; (c) Aroun Geye]

Desemnare: Raportor pentru coordonarea politică a Frontului Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane (FPRC)

Data nașterii: (a) 30 ianuarie 1968; (b) 30 ianuarie 1969

Număr de pașaport: numărul Republicii Centrafricane O00065772 (litera O urmată de 3 zero), expiră la 30 decembrie 2019

Adresă: Bangui, Republica Centrafricană

Inclus pe listă la: 17 decembrie 2015

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Haroun Gaye a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și punctului 12 literele (b) și (f) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „implicarea sa în acte care amenință pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane (RCA) sau sprijinirea unor astfel de acte”, pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în Republica Centrafricană, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată” și pentru „implicarea sa în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, printre care MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care sprijină aceste misiuni”.

Informații suplimentare:

De la începutul anului 2014, HAROUN GAYE a fost unul dintre liderii unei grupări armate care își desfășoară activitatea în cartierul PK5 din Bangui. Reprezentanții societății civile din cartierul PK5 afirmă că Gaye și gruparea sa armată alimentează conflictul din Bangui, opunându-se reconcilierii și împiedicând deplasarea populației către și dinspre sectorul 3 din Bangui. La 11 mai 2015, Gaye și 300 de demonstranți au blocat accesul la Consiliul Național de Tranziție pentru a perturba ultima zi a Forumului de la Bangui. Se raportează că Gaye a colaborat cu funcționarii anti-balaka pentru a coordona perturbarea respectivă.

La 26 iunie 2015, Gaye și câteva persoane din anturajul său au perturbat deschiderea unei campanii de înregistrare a votanților din cartierul PK5, cauzând închiderea campaniei respective.

MINUSCA a încercat să îl aresteze pe Gaye la 2 august 2015, în conformitate cu prevederile de la punctul 32 litera (f) punctul (i) din Rezoluția Consiliului de Securitate 2217 (2015). Gaye, care ar fi fost informat în prealabil cu privire la tentativa de arestare, era pregătit cu susținători înarmați cu arme grele. Forțele lui Gaye au deschis focul asupra Forței operative comune MINUSCA. În cursul unui schimb de focuri care a durat șapte ore, oamenii lui Gaye au folosit împotriva MINUSCA arme de foc, lansatoare de grenade și grenade de mână, ucigând un membru MINUSCA și rănind opt. Gaye a fost implicat în încurajarea protestelor și confruntărilor violente de la sfârșitul lunii septembrie 2015, în ceea ce pare să fi fost o tentativă de lovitură de stat împotriva guvernului de tranziție. Tentativa de lovitură de stat a fost cel mai probabil condusă de susținătorii fostului președinte Bozizé, într-o alianță de conveniență cu Gaye și alți lideri ai FPRC. Se pare că Gaye viza organizarea unui ciclu de atacuri represive care să pună în pericol viitoarele alegeri. Gaye a fost responsabil de coordonarea cu elemente anti-balaka marginalizate.

La 1 octombrie 2015, a avut loc o reuniune în cartierul PK5 între Eugène Barret Ngaïkosset, un membru al unui grup anti-balaka marginalizat, și Gaye în vederea planificării unui atac comun asupra orașului Bangui sâmbătă, 3 octombrie. Grupul lui Gaye a împiedicat persoanele din cartierul PK5 să îl părăsească, pentru a consolida identitatea comună a populației musulmane în vederea exacerbării tensiunilor interetnice și a evitării reconcilierii. La 26 octombrie 2015, Gaye și grupul său au întrerupt o reuniune între arhiepiscopul din Bangui și imamul Moscheii Centrale din Bangui și a amenințat delegația, care a trebuit să se retragă din Moscheea Centrală și să părăsească cartierul PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: (a) Eugene Ngaikosset; (b) Eugene Ngaikoisset; (c) Eugene Ngakosset; (d) Eugene Barret Ngaikosse; (e) Eugene Ngaikouesset; alias incert: (f) „The Butcher of Paoua”; (g) Ngakosset]

Desemnare: (a) fost căpitan, garda prezidențială a RCA; (b) fost căpitan, forțele navale ale RCA

Număr național de identificare: Numărul militar de identificare 911-10-77 al forțelor armate ale Republicii Centrafricane militare (FACA)

Adresă: (a) Bangui, Republica Centrafricană

Inclus pe listă la: 17 decembrie 2015

Alte informații: Căpitanul Eugène Barret Ngaïkosset este un fost membru al gărzii prezidențiale a fostului președinte François Bozizé (CFi.001), fiind asociat cu mișcarea anti-balaka. A evadat din închisoare la 17 mai 2015, după ce a fost extrădat din Brazzaville, și și-a creat propria facțiune anti-balaka, din care fac parte foști luptători ai forțelor FACA.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET a fost inclus pe listă la 17 decembrie 2015, în temeiul punctului 11 și al punctului 12 literele (b) și (f) din Rezoluția 2196 (2015) pentru „participarea sa la acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau pentru sprijinirea acestor acte”, pentru „implicare în planificarea, orchestrarea sau comiterea unor acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri din motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, răpiri și deplasări forțate” și pentru „implicare în planificarea, orchestrarea, sponsorizarea sau desfășurarea de atacuri împotriva misiunilor ONU sau ale prezențelor internaționale pentru asigurarea securității, inclusiv MINUSCA, misiunile Uniunii Europene și operațiile franceze care le sprijină”.

Informații suplimentare:

Ngaïkosset este unul dintre principalii autori ai actelor de violență care au izbucnit la sfârșitul lui septembrie 2015 la Bangui. Ngaïkosset și alți reprezentanți ai mișcării anti-balaka au colaborat cu membri marginalizați ai ex-Séléka într-un efort de a destabiliza guvernul de tranziție din RCA. În noaptea din 27 spre 28 septembrie 2015, Ngaïkosset și alții au avut o tentativă eșuată de luare cu asalt a taberei de jandarmerie „Izamo”, cu scopul de a fura arme și muniții. La 28 septembrie, grupul a înconjurat birourile postului național de radio al RCA.

La 1 octombrie 2015, în cartierul PK5 a avut loc o reuniune între Ngaïkosset și Haroun Gaye, unul dintre liderii Frontului Popular pentru Renașterea Republicii Centrafricane (FPRC), în vederea planificării unui atac coordonat asupra orașului Bangui, prevăzut pentru sâmbătă, 3 octombrie.

La 8 octombrie 2015, ministrul justiției din RCA a anunțat intenția de a deschide o anchetă împotriva lui Ngaïkosset și a altor persoane pentru rolul jucat de aceștia în violențele de la Bangui din septembrie 2015. Ngaïkosset și ceilalți au fost identificați drept persoane care au manifestat „comportamente reprobabile constituind o încălcare a securității interne a statului, uneltire, incitare la război civil, nesupunere civică, ură și complicitate”. Autoritățile judiciare din RCA au primit consemnul de a deschide o anchetă pentru căutarea și arestarea făptașilor și a complicilor acestora.

La 11 octombrie 2015, se crede că Ngaïkosset a ordonat miliției anti-balaka aflate sub comanda sa să comită răpiri, axându-se în special pe resortisanți francezi, dar și pe personalități politice din RCA și pe funcționari ai ONU, cu scopul de a forța plecarea președintelui interimar, Catherine Samba-Panza.

▼M7

9.   Joseph KONY [alias: (a) Kony; (b) Joseph Rao Kony; (c) Josef Kony; (d) Le Messie sanglant]

Descrierea: Comandant al Armatei de Rezistență a Domnului

Data nașterii: (a) 1959; (b) 1960; (c) 1961; (d) 1963; (e) 18 septembrie 1964; (f) 1965; (g) (august 1961); (h) (iulie 1961); (i) 1 ianuarie 1961; (j) (aprilie 1963)

Locul nașterii: (a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District (satul Palaro, parohia Palaro, regiunea Omoro, districtul Gulu), Uganda; (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; (c) Atyak, Uganda

Cetățenia: pașaport ugandez

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) adresa presupusă: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit). Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan).

Inclus pe listă la: 7 martie 2016.

Alte informații:

Kony este fondatorul și conducătorul Armatei de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002). Sub conducerea acestuia, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. LRA se face responsabilă de răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omuciderea a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA și a jefuit și distrus bunuri civile. Numele tatălui acestuia este Luizi Obol. Numele mamei acestuia este Nora Obol.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Joseph Kony a fost inclus pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau sprijinirea unor astfel de acte”, pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului, în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată”, „recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil” și pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA.”

Informații suplimentare:

Kony a fondat Armata de Rezistență a Domnului (LRA) și a fost descris ca fondator al grupului, lider religios, președinte și comandant-șef. Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din întreaga Africă Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Kony a dispus ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan.

Kony, în calitate de conducător al LRA, concepe și pune în aplicare strategii ale LRA, inclusiv ordine permanente de a ataca și de a brutaliza populațiile civile. Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat militar de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante.

Kony face obiectul unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională. CPI îi impută acestuia douăsprezece capete de acuzare pentru crime împotriva umanității, inclusiv omucidere, sclavie, sclavie sexuală, viol, acte inumane de vătămare corporală gravă și provocarea de suferințe, precum și douăzeci și unu de capete de acuzare pentru crime de război, inclusiv omucidere, tratamentul cu cruzime al civililor, atacarea cu intenție a populației civile, jaf, provocarea de violuri și înrolarea, în urma răpirii, a unor minori cu vârsta sub 15 ani.

Kony a emis ordine permanente pentru luptătorii rebeli de a jefui diamantele și aurul minerilor artizanali din estul Republicii Centrafricane. Conform relatărilor, unele minereuri sunt transportate de grupul lui Kony în Sudan sau fac obiectul unor schimburi comerciale cu civili locali și membri ai fostei Séléka.

De asemenea, Kony a dat instrucțiuni luptătorilor săi să braconeze elefanți în Parcul Național Garamba din Republica Democratică Congo, de unde, conform relatărilor, colți de elefanți sunt transportați prin estul Republicii Centrafricane către Sudan, unde, conform relatărilor, ofițeri de rang înalt ai LRA vând și fac schimburi comerciale cu comercianți sudanezi și cu funcționari locali. Comerțul cu fildeș reprezintă o sursă importantă de venit pentru grupul lui Kony. Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan.

▼M9

10.   Ali KONY [Alias: (a) Ali Lalobo; (b) Ali Mohammad Labolo; (c) Ali Mohammed; (d) Ali Mohammed Lalobo; (e) Ali Mohammed Kony; (f) Ali Mohammed Labola; (g) Ali Mohammed Salongo; (h) Ali Bashir Lalobo; (i) Ali Lalobo Bashir; (j) Otim Kapere; (k) „Bashir”; (l) „Caesar”; (m) „One-P”; (n) „1-P”]

Desemnare: Comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului

Data nașterii: (a) 1994; (b) 1993; (c) 1995; (d) 1992

Adresa: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit).

Inclus pe listă la:23 august 2016.

Alte informații:

Ali Kony este un comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002), o entitate desemnată și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA (CFi.009), o persoană desemnată. Ali a fost inclus în ierarhia de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care sunt împreună cu Joseph Kony.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Ali Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) și (g) din Rezoluția 2262 (2016), pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte;”„acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA;”„persoane care sunt lideri ai unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau care i-au oferit sprijin sau au acționat pentru ori în numele ori conform instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană sau o entitate desemnată.”

Ali Kony este considerat un potențial succesor al lui Joseph Kony în calitatea de lider al LRA. Ali este din ce în ce mai implicat în planificarea operațională a LRA și este văzut ca o poartă de acces către Joseph Kony. Ali este, de asemenea, un ofițer de informații al LRA, având sub comanda sa până la 10 subordonați.

Ali și fratele acestuia, Salim Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii frați sunt recunoscuți ca fiind parte a cercului de lideri apropiați lui Joseph Kony, responsabili pentru executarea ordinelor acestuia. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care au încălcat regulamentul LRA. Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de fildeș din Parcul Național Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centrafricană (RCA) către disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții locali.

Ali Kony este responsabil de negocierea prețului fildeșului și schimburile comerciale cu comercianții. Ali se întâlnește o dată sau de două ori pe lună cu comercianții pentru a negocia prețul fildeșului LRA în USD sau lire sudaneze sau pentru a-l oferi în schimbul armelor, munițiilor și alimentelor. Joseph Kony a ordonat ca Ali să utilizeze colții cei mai mari pentru achiziționarea de mine antipersonal pentru a înconjura tabăra lui Kony. În iulie 2014, Ali Kony a supravegheat operațiunea de mutare a 52 de bucăți de fildeș în scopul livrării către Joseph Kony și al vânzării finale.

În aprilie 2015, Salim a plecat din Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim a participat la transportul a douăzeci de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi. În același timp, Ali s-a întâlnit cu comercianții pentru a achiziționa materiale și pentru a planifica o viitoare reuniune, cu scopul de a efectua tranzacții suplimentare și de a conveni asupra condițiilor de cumpărare în numele LRA pentru ceea ce părea a fi fildeșul escortat de Salim.

Persoane și entități conexe incluse pe listă:

Joseph Kony, inclus pe listă la 7 martie 2016

Salim Kony, inclus pe listă la 23 august 2016

Armata de Rezistență a Domnului (LRA), inclusă pe listă la 7 martie 2016

11.   Salim KONY [Alias: (a) Salim Saleh Kony; (b) Salim Saleh; (c) Salim Ogaro; (d) Okolu Salim; (e) Salim Saleh Obol Ogaro; (f) Simon Salim Obol]

Desemnare: Comandant adjunct al Armatei de Rezistență a Domnului

Data nașterii: (a) 1992; (b) 1991; (c) 1993

Adresa: a) Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit) b) Republica Centrafricană

Inclus pe listă la:23 august 2016

Alte informații:

Salim Kony este un comandant adjunct în Armata de Rezistență a Domnului (LRA) (CFe.002), o entitate desemnată și fiul lui Joseph Kony, liderul LRA (CFi.009), o persoană desemnată. Salim a fost inclus în ierarhia de conducere a LRA în 2010. Acesta face parte dintr-un grup de înalți ofițeri ai LRA care sunt împreună cu Joseph Kony.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Salim Kony a fost inclus pe listă la 23 august 2016, în temeiul punctului 12 și al punctului 13 literele (d) și (g) din Rezoluția 2262 (2016), pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea RCA sau oferirea de sprijin pentru astfel de acte;”„acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA;”„persoane care sunt lideri ai unei entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau care i-au oferit sprijin sau au acționat pentru ori în numele ori conform instrucțiunilor unei persoane sau entități desemnate de comitet în temeiul punctului 36 sau 37 din Rezoluția 2134 (2014) sau al prezentei rezoluții sau ale unei entități deținute sau controlate de o persoană sau o entitate desemnată;”.

Salim Kony este comandantul șef al „postului de comandă” al LRA și a planificat împreună cu Joseph Kony atacuri și măsuri defensive ale LRA de la o vârstă fragedă. Anterior, Salim a condus grupul care se ocupa cu securitatea lui Joseph Kony. Mai recent, Joseph Kony i-a încredințat lui Salim gestionarea rețelelor financiare și logistice ale LRA.

Salim și fratele acestuia, Ali Kony, au fost responsabili pentru întărirea disciplinei din cadrul LRA. Ambii frați sunt recunoscuți ca fiind membri ai cercului de lideri apropiați lui Joseph Kony, fiind responsabili pentru executarea ordinelor acestuia. Cei doi au luat decizii disciplinare de a pedepsi sau ucide membrii LRA care au încălcat regulamentul LRA. Conform relatărilor, Salim ar fi ucis membrii LRA care aveau intenția de a părăsi organizația și a raportat lui Joseph Kony activitățile grupului LRA și ale membrilor acestuia.

Pe baza ordinelor lui Joseph Kony, Salim și Ali sunt implicați în traficul de fildeș din Parcul Național Garamba din nordul Republicii Democratice Congo (RDC) prin Republica Centrafricană (RCA) către disputata regiune Kafia Kingi spre vânzare sau schimburi comerciale cu comercianții locali.

Salim se deplasează adesea la frontiera RCA împreună cu aproximativ o duzină de luptători pentru a se întâlni cu alte grupuri LRA care transportă fildeș din nord, din Garamba, și a le escorta. În aprilie 2015, Salim a plecat din Kafia Kingi pentru a recupera un transport de colți. În luna mai, Salim a participat la transportul a douăzeci de bucăți de fildeș din RDC către Kafia Kingi.

Anterior, în iunie 2014, Salim a traversat frontiera în RDC împreună cu un grup de luptători ai LRA pentru a bracona elefanți în Garamba. Joseph Kony l-a însărcinat, de asemenea, pe Salim cu escortarea a doi comandanți LRA în Garamba, pentru a descoperi depozitele de fildeș care au fost ascunse acolo cu ani în urmă. În iulie 2014, Salim s-a întâlnit cu un al doilea grup LRA pentru a transporta fildeșul, 52 de bucăți în total, spre Kafia Kingi. Salim a fost responsabil pentru situația fildeșului în fața lui Joseph Kony și de transmiterea unor informații cu privire la tranzacțiile cu fildeș către grupurile LRA.

Persoane și entități conexe incluse pe listă:

Joseph Kony, inclus pe listă la 7 martie 2016

Ali Kony, inclus pe listă la 23 august 2016

Armata de Rezistență a Domnului (LRA), inclusă pe listă la 7 martie 2016

▼M2

B.   Entități

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

[Alias: (a) BADICA/KRDIAM (b) KARDIAM)

Adresa: (a) BP 333, Bangui, Republica Centrafricană (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skvnet·be: site internet: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anvers, Belgia

Alte informații: condus de Abdoul-Karim Dan-Azoumi, începând cu 12 decembrie 1986, și de Aboubaliasr Mahamat, începând cu 1 ianuarie 2005. Printre sucursale se numără MINAiR și SOFIA TP (Douala, Camerun).

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM a fost inclus pe listă la 20 august 2015, în temeiul punctului 12 litera (d) din Rezoluția 2196 (2015) pentru oferirea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a faunei și florei sălbatice și a produselor derivate, în Republica Centrafricană

Informații suplimentare:

BADICA/KARDIAM a oferit sprijin pentru grupările armate din Republica Centrafricană, și anume fosta Séléka și anti-balaka, prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor și a aurului.

În 2014, Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) a continuat să cumpere diamante de la Bria și Sam-Ouandja (provincia Haute Kotto) din estul Republicii Centrafricane, unde fostele forțe Séléka impun taxe aeronavelor care transportă diamante și primesc plăți de garantarea securității din partea colecționarilor de diamante. O parte a colecționarilor furnizori ai BADICA de la Bria și Sam-Ouandja sunt asociați îndeaproape cu foști comandanți ai Séléka.

În mai 2014, autoritățile belgiene au confiscat două colete cu diamante trimise reprezentanței BADICA din Anvers, înregistrată oficial în Belgia sub denumirea KARDIAM. Experții în diamante au apreciat că exisă o probabilitate ridicată ca diamantele confiscate să fie originare din Republica Centrafricană și că prezintă caracteristici tipice pentru Sam-Ouandja și Bria, precum și pentru Nola (provincia Sangha Mbaéré) din sud-vestul țării.

Comercianții care au cumpărat diamante care au făcut obiectul traficului ilegal din Republica centrafricană către piețele externe, inclusiv din partea de vest a țării, au acționat în Camerun în numele BADICA.

De asemenea, în mai 2014, BADICA a exportat aur produs la Yaloké (Ombella-Mpoko), unde minele de aur artizanale au căzut sub controlul Séléka până la începutul lunii februarie 2014, când au fost preluate de grupările anti-balaka.

▼M7

2.   LORD'S RESISTANCE ARMY (ARMATA DE REZISTENȚĂ A DOMNULUI) [alias: (a) LRA; (b) Lord's Resistance Movement (Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM); (c) Lord's Resistance Movement/Army (Armata/Mișcarea de Rezistență a Domnului) (LRM/A)]

Adresa: (a) Vakaga, Republica Centrafricană; (b) Haute-Kotto, Republica Centrafricană; (c) Basse-Kotto, Republica Centrafricană; (d) Haut-Mbomou, Republica Centrafricană; (e) Mbomou, Republica Centrafricană; (f) Haut-Uolo, Republica Democratică Congo; (g) Bas-Uolo, Republica Democratică Congo; (h) adresa presupusă: Kafia Kingi (un teritoriu aflat la frontiera dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut definitiv nu a fost încă stabilit). Conform relatărilor, începând din ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost expulzate din Sudan).

Inclusă pe listă la: 7 martie 2016.

Alte informații: Apărută în nordul Ugandei, în anii '80. A fost implicată în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili în Africa Centrală, inclusiv sute în Republica Centrafricană. Liderul acesteia este Joseph Kony.

Informații din rezumatul motivelor includerii pe listă comunicat de Comitetul de sancțiuni:

Armata de Rezistență a Domnului a fost inclusă pe listă la 7 martie 2016, în temeiul punctului 12 și punctului 13 literele (b), (c) și (d) din Rezoluția 2262 (2016) pentru „implicarea sa în acte care subminează pacea, stabilitatea sau securitatea Republicii Centrafricane (RCA) sau sprijinirea unor astfel de acte”, pentru „implicarea sa în planificarea, conducerea sau săvârșirea de acte care încalcă dreptul internațional al drepturilor omului sau dreptul internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri sau încălcări ale drepturilor omului în RCA, inclusiv acte care implică violența sexuală, vizarea civililor, atacuri pe motive etnice sau religioase, atacuri asupra școlilor și spitalelor, precum și răpiri și strămutare forțată”, „recrutarea sau folosirea de copii în conflictul armat din RCA, încălcând astfel dreptul internațional aplicabil” și pentru „acordarea de sprijin grupărilor armate sau rețelelor infracționale prin exploatarea ilicită a resurselor naturale sau prin comercializarea acestora, inclusiv a diamantelor, a aurului, precum și a speciilor faunei și florei sălbatice, în interiorul RCA sau provenite din RCA.”

Informații suplimentare:

Apărută în nordul Ugandei, în anii '80, LRA s-a implicat în răpirea, uciderea și mutilarea a mii de civili din Africa Centrală. Sub presiunea crescândă din partea armatei, Joseph Kony, liderul LRA, a dispus ca LRA să se retragă din Uganda în 2005 și 2006. De atunci, LRA și-a desfășurat activitatea în Republica Democratică Congo (RDC), RCA, Sudanul de Sud și, conform relatărilor, în Sudan.

Începând cu decembrie 2013, LRA a săvârșit răpiri, strămutări, acte de violență sexuală și omucideri a sute de persoane din RCA; de asemenea, LRA a jefuit și distrus bunuri civile. Concentrată în estul RCA și, conform relatărilor, în Kafia Kingi, un teritoriu de la granița dintre Sudan și Sudanul de Sud, al cărui statut final nu a fost încă stabilit, dar este controlat de Sudan, LRA efectuează incursiuni de jaf în sate, pentru hrană și materiale. Luptătorii organizează ambuscade pentru a ataca forțele de securitate și a le fura echipamentele atunci când acestea răspund la atacurile LRA, iar luptătorii LRA vizează și jefuiesc și sate care nu au o prezență militară. LRA și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra exploatărilor miniere de aur și diamante.

Celulele LRA sunt adesea însoțite de prizonieri, care sunt nevoiți să lucreze ca hamali, bucătari și sclavi sexuali. LRA participă la violența de gen, inclusiv violarea femeilor și fetelor.

În decembrie 2013, LRA a răpit zeci de persoane răpite în Haute-Kotto. LRA a fost implicată în răpirea a sute de civili în RCA de la începutul anului 2014.

Luptători LRA au atacat Obo, în prefectura Haut-Mbomou din estul RCA, în mai multe rânduri, la începutul anului 2014.

LRA a continuat să desfășoare atacuri în Obo și în alte locuri din sud-estul RCA între mai și iulie 2014, inclusiv atacuri aparent coordonate și răpiri comise în prefectura Mbomou la începutul lunii iunie.

Cel puțin din 2014, LRA a fost implicată în braconajul de elefanți și traficul de elefanți pentru generarea de venituri. Se pare că LRA comercializează ilegal fildeșul din Parcul Național Garamba din nordul RDC în Darfur, în schimbul armelor și materialelor. Se pare că LRA transportă colți de elefanți braconați prin RCA către Darfur, Sudan, în vederea vânzării acestora. În plus, de la începutul anului 2014, se pare că Kony a ordonat luptătorilor LRA să jefuiască diamantele și aurul minerilor din estul RCA pentru a le transporta în Sudan. Conform relatărilor, în ianuarie 2015, 500 de elemente ale Armatei de Rezistență a Domnului au fost evacuați din Sudan.

La începutul lunii februarie 2015, luptători LRA înarmați cu armament greu au răpit civili în Kpangbayanga, Haut-Mbomou, și au furat produse alimentare.

La 20 aprilie 2015, un atac LRA și răpirea de copii în Ndambissoua, sud-estul RCA, a forțat majoritatea locuitorilor satului să fugă. Iar la începutul lunii iulie 2015, LRA a atacat mai multe sate în sudul prefecturii Haute-Kotto; atacurile au implicat jaful, violență împotriva civililor, incendierea locuințelor și răpiri.

Începând cu ianuarie 2016, atacurile imputate LRA s-au înmulțit în Mbomou, Haut-Mbomou și Haute-Kotto, afectând în special zonele miniere din Haute-Kotto. Aceste atacuri au implicat jaful, violența împotriva civililor, distrugerea proprietăților și răpiri. Acestea au dus la strămutări ale populației, inclusiv aproximativ 700 de persoane care s-au refugiat în Bria.

▼B
ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ȚĂRILE DE JOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) JO C 69, 18.3.2010, p. 19.