2014R0224 — LT — 01.09.2016 — 009.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2014

2014 m. kovo 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje

(OL L 070 2014.3.11, p. 1)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) NR. 691/2014 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

6

24.6.2014

►M2

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1276/2014 2014 m. gruodžio 1 d.

  L 346

19

2.12.2014

►M3

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/324 2015 m. kovo 2 d.

  L 58

39

3.3.2015

►M4

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/734 2015 m. gegužės 7 d.

  L 117

11

8.5.2015

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1485 2015 m. rugsėjo 2 d.

  L 229

1

3.9.2015

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2454 2015 m. gruodžio 23 d.

  L 339

36

24.12.2015

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/354 2016 m. kovo 11 d.

  L 67

18

12.3.2016

►M8

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/555 2016 m. balandžio 11 d.

  L 96

1

12.4.2016

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1442 2016 m. rugpjūčio 31 d.

  L 235

1

1.9.2016
▼B

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 224/2014

2014 m. kovo 10 d.

dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Centrinės Afrikos Respublikoje1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

tarpininkavimo paslaugos: –

i) derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii) prekių ir technologijų arba finansinių ir technologinių paslaugų, esančių trečiojoje šalyje, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

b)

reikalavimas –

kiekvienas procesiniais veiksmais patvirtintas arba nepatvirtintas reikalavimas, pateiktas iki šio reglamento įsigaliojimo dienos arba po jos ir susijęs su sutarties ar sandorio vykdymu arba pateiktas dėl sutarties ar sandorio, ir visų pirma apimantis:

i) reikalavimą vykdyti įsipareigojimą pagal sutartį ar sandorį arba su jais susijusį įsipareigojimą;

ii) reikalavimą pratęsti bet kokio pobūdžio obligacijos, finansinės garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti;

iii) reikalavimą dėl kompensacijos, susijusios su sutartimi ar sandoriu;

iv) priešieškinį;

v) reikalavimą pripažinti, be kita ko, taikant egzekvatūros procedūrą, bet kur priimtą teismo, arbitražo ar lygiavertį sprendimą arba užtikrinti jų vykdymą;

c)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu sąvoka „sutartis“ apima teisiškai nepriklausomą arba priklausomą įsipareigojimą, garantiją arba žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, ir kreditą, taip pat visas susijusias nuostatas, taikytinas pagal sandorį ar susijusias su juo;

d)

kompetentingos valdžios institucijos – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos II priede išvardytose interneto svetainėse;

e)

ekonominiai ištekliai – bet kokios rūšies materialusis arba nematerialusis, kilnojamasis arba nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms įsigyti arba paslaugoms gauti;

f)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant (tačiau ne tik) jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą;

g)

lėšų įšaldymas – bet kokio lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis arba jų tvarkymo pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybę, valdymą, savybes, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų lėšas naudoti, įskaitant investicijų portfelio valdymą, draudimas;

h)

lėšos –

finansinis turtas ir visų rūšių išmokos, įskaitant (tačiau ne tik):

i) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii) indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas iš turto arba turto vertės prieaugio;

v) paskolą, užskaitos teisę, garantijas, vykdymo įsipareigojimus arba kitus finansinius įsipareigojimus;

vi) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sąskaitas; ir

vii) dokumentus, kuriais patvirtinama lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisė;

i)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 57 dalį;

j)

techninė pagalba – techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą žodžiu;

k)

Sąjungos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti:

(a) asmenims, subjektams ar įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ( 1 ) (toliau – bendrasis karinės įrangos sąrašas) išvardytomis prekėmis bei technologijomis ar su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

(b) asmenims, subjektams arba įstaigoms Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių bei technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas;

(c) techninę pagalbą, finansavimą ar finansinę paramą, tarpininkavimo paslaugas ar transporto paslaugas, susijusias su aprūpinimu ginkluotais samdiniais Centrinės Afrikos Respublikoje arba naudojimui Centrinės Afrikos Respublikoje;

▼M4

3 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą ar tarpininkavimo paslaugas:

a) skirtas tik Jungtinių Tautų daugialypei integruotai stabilizacijos misijai Centrinės Afrikos Respublikoje (MINUSCA), Afrikos Sąjungos regioninei darbo grupei (AU-RTF) ir Centrinės Afrikos Respublikoje dislokuotoms Sąjungos misijoms bei Prancūzijos pajėgoms remti ar naudoti jų reikmėms;

b) susijusias su apsauginiais drabužiais, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į Centrinės Afrikos Respubliką eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas;

▼M8

c) susijusias su žudyti nepritaikytos įrangos tiekimu ir pagalbos teikimu, įskaitant operatyvinį ir neoperatyvinį Centrinės Afrikos Respublikos saugumo pajėgų mokymą, skirtu vien tik Centrinės Afrikos Respublikos saugumo sektoriaus reformos procesui remti ar naudoti tame procese, koordinuojant veiksmus su MINUSCA, su sąlyga, kad apie tai iš anksto pranešta Komitetui.

▼B

4 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, ir jeigu tokios techninės pagalbos ar tarpininkavimo paslaugų, finansavimo ar finansinės paramos teikimui iš anksto pritarė Sankcijų komitetas, tame straipsnyje nustatyti draudimai netaikomi teikiant:

(a) techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais;

(b) techninę pagalbą, finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytų prekių ir technologijų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu arba teikiant bet kokią susijusią techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas.

5 straipsnis

1.  Įšaldomos visos I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybėje esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nesuteikiama galimybė tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybė jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų naudai.

▼M8

3.  Į I priedą įtraukiami fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos, kurie, kaip nurodė Sankcijų komitetas:

a) dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, stabilizacijos ir susitaikymo procesui, arba kurstančius smurtą;

b) savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 2127 (2013) 54 punkte, arba ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams Centrinės Afrikos Respublikoje tiesiogiai ar netiesiogiai pardavė, tiekė arba perdavė ginklus ar su jais susijusius reikmenis, arba teikė techninius patarimus, mokymus ar paramą, įskaitant finansavimą ir finansinę paramą, susijusius su ginkluotų grupuočių ar nusikaltėlių tinklų Centrinės Afrikos Respublikoje vykdomais smurto veiksmais, arba juos gavo;

c) yra susiję su planavimu ir atlikimu veiksmų arba vadovavimu veiksmams, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių srities teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą;

d) verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose Centrinės Afrikos Respublikoje ar jais naudojasi tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdami taikomą tarptautinę teisę;

e) teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius arba jais prekiaudami, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, Centrinės Afrikos Respublikoje arba iš jos;

f) trukdo teikti Centrinės Afrikos Respublikai humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti Centrinės Afrikos Respublikoje;

g) yra susiję su išpuolių prieš Jungtinių Tautų misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu;

h) yra Sankcijų komiteto į sąrašą įtraukto subjekto vadovai arba teikė paramą Sankcijų komiteto į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar įstaigai arba į sąrašą įtrauktam asmeniui, subjektui ar įstaigai nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu.

▼B

6 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i) būtini I priede išvardytų fizinių arba juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų, taip pat nuo minėtų fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

ii) skirti tik pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti arba patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti arba

iii) skirti tik mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti ir

b) susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie a) punkte nurodytą nutarimą ir savo ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo nepateikė prieštaravimų dėl tokių veiksmų.

7 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais tokiomis sąlygomis, kurias šios institucijos laiko tinkamomis, jei susijusi kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad lėšos ar ekonominiai ištekliai yra reikalingi ypatingoms išlaidoms, ir jei susijusi valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie tą sprendimą, o Sankcijų komitetas tai patvirtino.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai teismo, administracine arba arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga buvo išvardyti I priede, arba iki tos dienos, kurią dėl tų lėšų ar ekonominių išteklių buvo priimtas teismo, administracinis ar arbitražo sprendimas;

b) atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas buvo užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) turto suvaržymas arba teismo sprendimas nėra I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto ar įstaigos naudai;

d) turto suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e) apie turto suvaržymą ar sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio ir su sąlyga, kad I priede išvardyti fiziniai arba juridiniai asmenys, subjektai arba įstaigos privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė atitinkamas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga, arba įpareigojimą, kuris atitinkamam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai buvo nustatytas iki dienos, kurią tą fizinį arba juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į sąrašą įtraukė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas, valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu atitinkama kompetentinga valdžios institucija nustatė, kad:

a) lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami I priede nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos mokėjimui atlikti;

b) mokėjimu nepažeidžiama 5 straipsnio 2 dalis ir

c) atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui ketinanti suteikti leidimą ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų.

10 straipsnis

1.  5 straipsnio 2 dalimi finansų arba kredito įstaigoms nedraudžiama kredituoti įšaldytų sąskaitų, gavus lėšų, kurias trečiosios šalys pervedė į I priedo sąraše nurodyto fizinio arba juridinio asmens, subjekto arba įstaigos sąskaitą, jeigu visi tokių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų arba kredito įstaiga apie visas tokias operacijas nedelsdama praneša atitinkamai kompetentingai institucijai.

2.  5 straipsnio 2 dalis netaikoma įšaldytų sąskaitų papildymui:

a) palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti iki dienos, kurią 5 straipsnyje nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas arba įstaiga buvo įtraukti į I priedą; arba

c) pagal teismo, administracinį ar arbitražo pritaikytą turto suvaržymą ar sprendimą vykdytinais mokėjimais, kaip nurodyta 8 straipsnyje; ir

jei visos tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai įšaldyti pagal 5 straipsnio 1 dalį.

11 straipsnis

1.  Nepažeisdami taikomų ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties taisyklių, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a) nedelsdami pateikia valstybės narės, kurioje yra jų buveinė arba kurioje jie įsikūrę, kompetentingoms valdžios institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento nuostatų, pavyzdžiui, informaciją apie pagal 5 straipsnį įšaldytas sąskaitas bei sumas, ir tiesiogiai arba per valstybę narę perduoda šią informaciją Komisijai; ir

b) bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, kai ši informacija tikrinama.

2.  Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama valstybėms narėms.

3.  Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2 ir 5 straipsniuose nurodytų priemonių.

13 straipsnis

1.  Dėl lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo arba atsisakymo leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kai šie veiksmai vykdomi sąžiningai ir vadovaujantis tuo, kad jais laikomasi šio reglamento, neatsiranda jokia jį įgyvendinančio fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar įstaigos, jų direktorių ar darbuotojų atsakomybė, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.  Fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos nelaikomi atsakingais už savo veiksmus, jeigu jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmais būtų nesilaikoma šiame reglamente nustatytų draudimų.

14 straipsnis

1.  Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a) nurodyti į I priedą įtraukti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos;

b) fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar įstaigos, veikiantys a punkte nurodytų asmenų, subjektų ar įstaigų vardu arba jų naudai.

2.  Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.  Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų teisei į sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

15 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a) lėšas, įšaldytas pagal 5 straipsnį, ir leidimus, suteiktus pagal 6, 7 ir 8 straipsnius;

b) pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.  Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

16 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą, remiantis valstybių narių pateikta informacija.

17 straipsnis

1.  Jeigu jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą ir pateikia šio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba įstaigą į I priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, tam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba įstaigai praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.  Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį, subjektą arba įstaigą.

3.  Jeigu Jungtinės Tautos nusprendžia asmenį, subjektą arba įstaigą išbraukti iš sąrašo arba iš dalies keisti į sąrašą įtraukto asmens, subjekto arba įstaigos identifikavimo duomenis, Taryba atitinkamai iš dalies pakeičia I priedą.

18 straipsnis

I priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms identifikuoti. Dėl fizinių asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. I priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto atlikto įtraukimo į sąrašą data.

19 straipsnis

1.  Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reglamentuojamos už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikytinos sankcijos, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie bet kokius vėlesnius pakeitimus.

20 straipsnis

1.  Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas II priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų II priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.  Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir ją informuoja apie bet kokius vėlesnius dalinius pakeitimus.

3.  Jeigu šiame reglamente nustatytas reikalavimas teikti Komisijai pranešimus, ją informuoti arba kitaip palaikyti su ja ryšius, šiais tikslais naudojamasi II priede pateiktu adresu ir kitais kontaktiniais duomenimis.

21 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a) Sąjungos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b) visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d) visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e) visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms.

22 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M2
I PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

A.   Asmenys

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Gimimo data: 1946 m. spalio 14 d.

Gimimo vieta: Mouila, Gabonas.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos.

Adresas: Uganda.

Kita informacija: Motinos vardas – Martine Kofio.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

F. Bozizé į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

Kartu su savo šalininkais F. Bozizé paskatino 2013 m. gruodžio 5 d. išpuolį prieš Bangį. Nuo to laiko jis toliau stengėsi vykdyti destabilizavimo operacijas, kad palaikytų įtampą Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje. Prieš pabėgdamas iš Centrinės Afrikos Respublikos 2013 m. kovo 24 d., F. Bozizé, kaip pranešama, sukūrė „anti-Balaka“ kovinę grupuotę. Kaip teigiama pranešime, F. Bozizé ragino savo karinę grupuotę vykdyti žiaurumus prieš dabartinį režimą ir islamistus. F. Bozizé, kaip pranešama, teikė finansinę ir materialinę paramą kovotojams, kurie siekia destabilizuoti šiuo metu vykstantį pereinamąjį procesą ir grąžinti jį į valdžią. Didžioji dalis „anti-Balaka“ kovotojų yra iš Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų, kurių nariai po valstybės perversmo išsisklaidė kaimiškose vietovėse ir kuriuos vėliau F. Bozizé reorganizavo. F. Bozizé ir jo rėmėjai kontroliuoja daugiau kaip pusę „anti-Balaka“ dalinių.

F. Bozizé lojalios pajėgos buvo apginkluotos šturmo pabūklais, minosvaidžiais ir reaktyviniais leidimo įrenginiais ir jos vis dažniau dalyvauja atsakomuosiuose išpuoliuose prieš Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus musulmonus. Po 2013 m. gruodžio 5 d. Bangyje „anti-Balaka“ pajėgų įvykdyto išpuolio, per kurį žuvo daugiau kaip 700 žmonių, padėtis Centrinės Afrikos Respublikoje sparčiai pablogėjo.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Pareigos: a) generolas; b) saugumo ministras; c) „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ generalinis direktorius.

Gimimo data: a) 1970 m., b) 1969 m., c) 1971 m., d) 1970 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ndele, Centrinės Afrikos Respublika.

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos. Paso Nr.: D00001184.

Adresas: Birao, Centrinės Afrikos Respublika.

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2014 m. gegužės 9 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

A. Nourredine į sąrašą įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 36 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, arba juos remia“.

Papildoma informacija

A. Noureddine yra vienas pirmųjų „Seleka“ lyderių. Jis identifikuotas kaip vienos iš „Seleka“ ginkluotų sukilėlių grupuočių – Central PJCC, formaliai žinomos kaip Patriotų už teisingumą ir taiką konventas ir kurios kitas patvirtintas trumpinys yra CPJP, generolas ir pirmininkas. Kaip buvęs Patriotų už teisingumą ir taiką konvento fundamentaliosios atskilusios grupuotės (CPJP/F) vadovas jis buvo „ex-Seleka“ karinis koordinatorius per puolimus sukilime Centrinės Afrikos Respublikoje nuo 2012 m. gruodžio mėn. pradžios iki 2013 m. kovo mėn. „Seleka“ koalicija greičiausiai nebūtų sugebėjusi atimti valdžios iš buvusio Centrinės Afrikos Respublikos Prezidento François Bozizé, jei jai nebūtų padėjęs A. Noureddine ir ji nebūtų palaikiusi glaudžių santykių su Čado specialiosiomis pajėgomis.

Nuo tada, kai Catherine Samba-Panza 2014 m. sausio 20 d. buvo paskirta laikinai eiti prezidento pareigas, jis buvo vienas iš pagrindinių sumanytojų, suplanavusių „ex-Seleka“ narių taktinį pasitraukimą Sibute siekiant įgyvendinti jo planą sukurti musulmonų tvirtovę šalies šiaurėje. Jis aiškiai ragino savo pajėgas nepaisyti pereinamojo laikotarpio Vyriausybės ir Afrikos vadovaujamos tarptautinės paramos misijos Centrinės Afrikos Respublikoje (MISCA) karinių vadovų draudimų. A. Noureddine aktyviai vadovauja „ex-Seleka“ – buvusioms „Seleka“ pajėgoms, kurias, kaip pranešama, 2013 m. išsklaidė M. Djotodia, –veiklai, vadovauja operacijoms prieš krikščioniškuosius rajonus ir toliau teikia didelę paramą bei nurodo veiklos kryptis Centrinės Afrikos Respublikoje veikiančiai „ex-Seleka“.

A. Noureddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto b papunktį, kadangi „dalyvavo planuojant veiksmus, pažeidžiančius tarptautinę žmogaus teisių teisę ar atitinkamai tarptautinę humanitarinę teisę, vadovaujant tokiems veiksmams arba juos vykdant“.

Papildoma informacija

Po to, kai 2013 m. kovo 24 d.„Seleka“ perėmė Bangio kontrolę, Nourredine Adam buvo paskirtas saugumo ministru, po to – „Demokratijos laimėjimų gynybos ypatingojo komiteto“ (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques – CEDAD, šiuo metu nebeegzistuojanti Centrinės Afrikos Respublikos žvalgybos tarnyba) generaliniu direktoriumi. Nourredine Adam naudojo CEDAD kaip savo asmeninę politinę policiją įvykdant daug savavališkų areštų, kankinimo veiksmų ir neteisminių egzekucijų. Be to, A. Nourreddine buvo vienas iš pagrindinių asmenų, atsakingų už kruviną operaciją Boy Rabe rajone. 2013 m. rugpjūčio mėn. „Seleka“ pajėgos šturmavo Boy Rabe – Centrinės Afrikos Respublikos rajoną, laikomą François Bozizé šalininkų ir jo etninės grupės tvirtove. Prisidengdamos ginklų slėptuvių paieškos pretekstu, „Seleka“ karinės pajėgos, kaip pranešama, nužudė daugybę civilių gyventojų ir ėmė plačiai plėšikauti. Kai šie išpuoliai išplito į kitus kvartalus, tūkstančiai gyventojų įsiveržė į tarptautinį oro uostą, kuris dėl ten buvusių Prancūzijos karinių pajėgų buvo laikomas saugia vieta, ir užėmė jo kilimo ir tūpimo taką.

A. Nourreddine į sąrašą buvo įtrauktas 2014 m. gegužės 9 d. ir pagal Rezoliucijos 2134 (2014) 37 punkto d papunktį remiantis šiuo motyvu: „paramos teikimas ginkluotoms grupuotėms arba nusikalstamiems tinklams neteisėtai eksploatuojant gamtos išteklius“.

Papildoma informacija

2013 m. pradžioje Nourredine Adam atliko svarbų vaidmenį „ex-Seleka“ finansavimo tinkluose. Jis vyko į Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emyratus rinkti lėšų tuo metu vykdomam sukilimui. Jis taip pat veikė kaip vienos Čado deimantų kontrabandininkų grupuotės, vykdančios veiklą Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade, tarpininkas.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Pareigos: Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (pranc. Forces Armées Centrafricaines, FACA) vyriausiais kapralas

Gimimo data: 1976 m. birželio 23 d.

Gimimo vieta: Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos

Adresas: a) Mbaiki, Lobajės provincija, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombela-Mpoko provincija, Centrinės Afrikos Respublika (ankstesnė buvimo vieta)

Kita informacija: Kontroliavo didelę ginkluotų kovotojų grupuotę ir jai vadovavo. Tėvo (įtėvio) vardas ir pavardė: Ekatom Saragba (taip pat rašoma Yekatom Saragba). Yves Saragba, „anti-Balaka“ grupuotės vado Batalime, Lobajės provincijoje, ir buvusio FACA kareivio brolis. Fizinis apibūdinimas: akių spalva – juoda, plaukai – plikas; odos spalva – juodaodis; ūgis – 170 cm; svoris – 100 kg. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Alfred Yekatom į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus.“

Papildoma informacija

Alfred Yekatom, dar žinomas kaip Colonel Rombhot, yra „anti-Balaka“ judėjimo, žinomo kaip „anti-Balaka grupuotė iš pietų“, kovotojų vadas. Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotosiose pajėgose (pranc. Forces Armées Centrafricaines, FACA) turėjo vyriausiojo kapralo laipsnį.

A. Yekatom dalyvavo veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ir saugumui Centrinės Afrikos Respublikoje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ir keliančius grėsmę politiniam pereinamajam procesui, ir rėmė tokius veiksmus. A. Yekatom kontroliavo didelę ginkluotų kovotojų grupuotę ir jai vadovavo; ši grupuotė veikė Bangio PK9 rajono kaimynystėje, taip pat Bimbo (Ombela-Mpoko provincija), Cekia, Pissa ir Mbaiki (Lobajės provincijos sostinė) miestuose, o savo būsinę buvo įsteigusi miško verslovėje Batalime.

A. Yekatom tiesiogiai kontroliavo keliolika kontrolės postų, kurių kiekvieną sudarė po maždaug dešimt ginkluotų kovotojų, vilkinčių karines uniformas ir su savimi turinčių ginklus, įskaitant automatinius šautuvus, vietovėje nuo pagrindinio tilto tarp Bimbo ir Bangio iki Mbaiki (Lobajės provincija) ir nuo Pissa iki Batalimo (šalia sienos su Kongo Respublika); šie kovotojai rinko neteisėtus mokesčius iš asmeninių transporto priemonių ir motociklų, keleivinių mikroautobusų ir miško išteklius į Kamerūną ir Čadą gabenančių sunkvežimių, taip pat neteisėtus mokesčius iš Ubangio upe plaukiančių laivų. Buvo pastebėta, kad A. Yekatom pats rinko dalį tokių neteisėtų mokesčių. Taip pat pranešama, kad A. Yekatom ir jo kovotojai žudė civilius gyventojus.

5.   Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)

Pareigos: a) „anti-Balaka“ grupuotės Lobajės provincijoje koordinatorius b) Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (FACA) kapralas

Gimimo data: 1980 m. kovo 13 d.

Gimimo vieta: Boda, Centrinės Afrikos Respublika

Pilietybė: Centrinės Afrikos Respublikos; Adresas: Boda, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +236 72198628)

Kita informacija: 2014 m. balandžio 11 d. paskirtas Bodos zonos vadu (COMZONE), o 2014 m. birželio 28 d. – už visą Lobajės provinciją atsakingu vadu. Jam vadovaujant nuolat buvo vykdomi tiksliniai nužudymai, vykdavo susirėmimai ir būdavo rengiami išpuoliai prieš humanitarines organizacijas ir pagalbos darbuotojus. Fizinis apibūdinimas: akių spalva – ruda, plaukai – juodi; ūgis – 160 cm; svoris – 60 kg. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Habib Soussou į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir e papunkčius, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus“, „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama tarptautinė žmogaus teisių teisė ar atitinkamai tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“ ir „trukdo teikti CAR humanitarinę pagalbą, ją gauti arba platinti CAR.“

Papildoma informacija

2014 m. balandžio 11 d. Habib Soussou buvo paskirtas „anti-Balaka“ grupuotės Boda zonos vadu (COMZONE); todėl jis teigė, kad yra atsakingas už saugumo padėtį Lobajės prefektūroje. 2014 m. birželio 28 d.„anti-Balaka“ grupuotės generalinis koordinatorius Patrice Edouard Ngaïssona nuo 2014 m. balandžio 11 d. paskyrė Habib Soussou Bodos miesto provincijos koordinatoriumi, o nuo 2014 m. birželio 28 d. – visos Lobajės provincijos koordinatoriumi. Tose vietovėse, kuriose H. Soussou buvo paskirtas „anti-Balaka“ grupuotės vadu ar koordinatoriumi, kiekvieną savaitę buvo vykdomi tiksliniai nužudymai, vykdavo susirėmimai ir būdavo rengiami išpuoliai prieš humanitarines organizacijas ir pagalbos darbuotojus. Šiose vietovėse H. Soussou ir „anti-Balaka“ pajėgos taip pat kėsinosi ir grasino pasikėsinti į civilius gyventojus.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous, b) Omar Younous, c) Oumar Sodiam, d) Oumar Younous M'Betibangui)

Pareigos: Buvęs „Seleka“ grupuotės generolas

Gimimo data: 1970 m. balandžio 2 d.

Pilietybė: Sudano, CAR diplomatinis pasas Nr. D00000898, išduotas 2013 m. balandžio 11 d. (galioja iki 2018 m. balandžio 10 d.)

Adresas: a) Bria (Brija), Centrinės Afrikos Respublika (Tel. +236 75507560), b) Birao, Centrinės Afrikos Respublika, c) Tullus (Tulusas), pietų Darfūras, Sudanas (ankstesnė buvimo vieta)

Kita informacija: Yra deimantų kontrabandininkas, tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir buvusio CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis. Fizinis apibūdinimas: plaukai – juodi; ūgis – 180 cm; priklauso fulbių etninei grupei. Yra nuotrauka, įtrauktina į Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. ►M9  Pranešta, kad mirė 2015 m. spalio 11 d. ◄

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2015 m. rugpjūčio 20 d. (2015 m. spalio 20 d. atlikta pakeitimų)

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Oumar Younous į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto d papunktį, kadangi „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę pereinamojo laikotarpio susitarimams ar juos pažeidžiančius arba keliančius grėsmę ar trukdančius politiniam pereinamajam procesui, įskaitant perėjimą prie laisvų ir nešališkų demokratinių rinkimų, arba kurstančius smurtą, arba remia tokius veiksmus“ ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje“.

Papildoma informacija

Oumar Younous, kaip buvusios „Seleka“ grupuotės generolas ir deimantų kontrabandininkas, teikė paramą ginkluotai grupuotei neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, ir jais prekiaudamas Centrinės Afrikos Respublikoje.

2008 m. spalio mėn. Oumar Younous, buvęs deimantų supirkimo rūmų SODIAM vairuotojas, prisijungė prie sukilėlių grupuotės Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013 m. gruodžio mėn. Oumar Younous buvo identifikuotas kaip tris žvaigždutes turintis „Seleka“ grupuotės generolas ir CAR laikinojo prezidento Michel Djotodia artimas patikėtinis.

O. Younous yra susijęs su deimantų prekyba tarp Brijos bei Sam Ouandjos ir Sudano. Šaltinių duomenimis, Oumar Younous dalyvavo surenkant Brijoje paslėptas deimantų siuntas ir pervežant jas į Sudaną pardavimo tikslais.

▼M6

7.   Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye

Pareigos: Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politinio koordinavimo biuro pranešėjas

Gimimo data: a) 1968 m. sausio 30 d., b) 1969 m. sausio 30 d.

Paso Nr.: Centrinės Afrikos Respublikos paso Nr. O00065772 (raidė O, po to 3 nuliai), galiojimas baigiasi 2019 m. gruodžio 30 d.

Adresas: Bangis, Centrinės Afrikos Respublika

Įtraukimo į sąrašą data: 2015 m. gruodžio 17 d.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Haroun Gaye į sąrašą buvo įtrauktas 2015 m. gruodžio 17 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir f papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu Centrinės Afrikos Respublikoje“ ir „yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu“.

Papildoma informacija

HAROUN GAYE nuo 2014 m. pradžios yra vienas iš ginkluotos grupuotės, veikiančios Bangio rajone PK5, vadovų. Rajono PK5 pilietinės visuomenės atstovai teigia, kad H. Gaye ir jo ginkluota grupuotė kursto konfliktą Bangyje, priešinasi susitaikymui ir kliudo gyventojams judėti į trečiąjį Bangio rajoną ir iš jo. 2015 m. gegužės 11 d. H. Gaye ir 300 demonstrantų užblokavo priėjimą prie Nacionalinės pereinamojo laikotarpio tarybos, kad sutrikdytų paskutinės Bangio forumo dienos renginius. Pranešama, jog H. GAYE bendradarbiavo su „anti-Balaka“ pareigūnais, kad koordinuotų tą sutrikdymą.

2015 m. birželio 26 d. H. Gaye ir nedidelė jo palyda sužlugdė rinkėjų registracijos kampanijos Bangio rajone PK5 atidarymą ir dėl to ši registracijos kampanija buvo nutraukta.

2015 m. rugpjūčio 2 d. MINUSCA pamėgino suimti H. Gaye, laikantis Saugumo Tarybos rezoliucijos 2217 (2015) 32 punkto f papunkčio i papapunkčio nuostatų. H. Gaye, kuris turimais duomenimis buvo iš anksto informuotas apie mėginimą suimti, buvo tam pasirengęs ir turėjo bendrininkų, turinčių sunkiųjų ginklų. H. Gaye pajėgos pradėjo šaudyti į MINUSCA jungtinę specialiosios paskirties grupę. Per septynias valandas trukusį susišaudymą H. Gaye palaikantys kovotojai prieš MINUSCA pajėgas naudojo šaunamuosius ginklus, raketines granatas ir rankines granatas; jie nužudė vieną taikdarį ir sužeidė aštuonis. H. Gaye dalyvavo kurstant smurtinius protestus ir susirėmimus 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje; panašu, kad tai buvo mėginimas įvykdyti perversmą ir nuversti pereinamojo laikotarpio vyriausybę. Manytina, kad šiam mėginimui įvykdyti perversmą vadovavo buvusio prezidento F. Bozizé rėmėjai, sudarę jiems tuo metu parankią sąjungą su H. Gaye ir kitais FPRC vadovais. Atrodo, kad H. Gaye siekė išprovokuoti atsakomųjų išpuolių, kurie sukeltų grėsmę būsimiems rinkimams, ciklą. H. Gaye buvo atsakingas už veiksmų koordinavimą su „anti-Balaka“ grupuotės marginalizuotais elementais.

2015 m. spalio 1 d. rajone PK5 įvyko marginalizuotos „anti-Balaka“ grupės nario Eugène Barret Ngaïkosset ir H. Gaye susitikimas; jame buvo planuojamas bendras išpuolis Bangyje spalio 3 d., šeštadienį. H. Gaye grupuotė neleido rajone PK5 esantiems žmonėms iš jo išvykti, kad būtų sustiprintas gyventojų musulmonų bendras tapatybės jausmas ir taip būtų padidinta įtampa tarp etninių grupių ir išvengta susitaikymo. 2015 m. spalio 26 d. H. Gaye ir jo grupuotė pertraukė Bangio arkivyskupo ir Bangio centrinės mečetės imamo susitikimą ir grasino delegacijai; pastarajai teko pasitraukti iš Centrinės mečetės ir pabėgti iš rajono PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset, b) Eugene Ngaikoisset, c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse, e) Eugene Ngaikouesset; žemos kokybės alias.: f) „The Butcher of Paoua“ (Paoua žudikas), g) Ngakosset

Pareigos: a) buvęs kapitonas, CAR Prezidento gvardija, b) buvęs kapitonas, CAR karinės jūrų pajėgos.

Nacionalinis identifikavimo Nr.: Centrinės Afrikos Respublikos ginkluotųjų pajėgų (FACA) karinis identifikavimo numeris 911-10-77

Adresas: a) Bangis, Centrinės Afrikos Respublika

Įtraukimo į sąrašą data: 2015 m. gruodžio 17 d.

Kita informacija: Kapitonas Eugène Barret Ngaïkosset – buvusio Prezidento François Bozizé (CFi.001) buvęs prezidento gvardijos narys, susijęs su „anti-Balaka“ judėjimu. Po ekstradicijos iš Brazavilio 2015 m. gegužės 17 d. jis pabėgo iš kalėjimo ir sukūrė savo paties „anti-Balaka“ grupuotę, kurios nariais buvo ir buvę FACA kovotojai.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET į sąrašą buvo įtrauktas 2015 m. gruodžio 17 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 11 punktą ir 12 punkto b ir f papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu Centrinės Afrikos Respublikoje“ ir „yra susijęs su išpuolių prieš JT misijas ar tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant jas remiančias MINUSCA, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos operacijas, planavimu, vadovavimu jiems, jų rėmimu ar įvykdymu“.

Papildoma informacija

E. B. Ngaïkosset yra vienas iš pagrindinių smurtinių veiksmų, kurių protrūkis 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigoje kilo Bangyje, vykdytojų. E. B. Ngaïkosset ir kiti „anti-Balaka“ judėjimo nariai bendradarbiavo su marginalizuotais buvusios „Seleka“ nariais siekdami destabilizuoti CAR pereinamojo laikotarpio vyriausybę. Naktį iš 2015 m. rugsėjo 27 d. į 28 d. E. B. Ngaïkosset ir kiti nesėkmingai bandė šturmuoti „Izamo“ žandarmerijos stovyklą, norėdami pavogti ginklų ir šaudmenų. Rugsėjo 28 d. grupuotė apsupo CAR nacionalinio radijo patalpas.

2015 m. spalio 1 d. rajone PK5 įvyko E. B. Ngaïkosset ir Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) vadovo Haroun Gaye susitikimas; jame buvo planuojamas bendras išpuolis Bangyje spalio 3 d., šeštadienį.

2015 m. spalio 8 d. CAR teisingumo ministras paskelbė planus atlikti tyrimą E. B. Ngaïkosset ir kitų asmenų atžvilgiu dėl jų vaidmens 2015 m. rugsėjo mėn. Bangyje įvykusiame smurto protrūkyje. E. B. Ngaïkosset ir kiti buvo įvardyti kaip vykdę „pasibaisėtinus veiksmus, kuriais pažeistas valstybės vidaus saugumas, vykdytas sąmokslas ir kurstytas pilietinis karas, pilietinis nepaklusnumas, neapykanta, taip pat skatinta bendrininkauti nusikaltimuose.“ CAR teisėsaugos institucijoms buvo nurodyta pradėti tyrimą siekiant surasti ir suimti vykdytojus bei bendrininkus.

Manoma, kad 2015 m. spalio 11 d. E. B. Ngaïkosset nurodė savo vadovaujamiems „anti-Balaka“ kovotojams vykdyti žmonių grobimus, ypatingą dėmesį skiriant Prancūzijos piliečiams, tačiau taip pat CAR politiniams veikėjams ir JT pareigūnams, siekiant priversti pasitraukti pereinamojo laikotarpio Prezidentę Catherine Samba-Panza.

▼M7

9.   Joseph KONY (dar žinomas kaip: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Pareigos: Viešpaties pasipriešinimo armijos vadas

Gimimo data: a) 1959 m.; b) 1960 m.; c) 1961 m.; d) 1963 m.; e) 1964 m. rugsėjo 18 d.; f) 1965 m.; g) (1961 m. rugpjūčio mėn.); h) (1961 m. liepos mėn.); i) 1961 m. sausio 1 d. j); (1963 m. balandžio mėn.)

Gimimo vieta: a) Palaro kaimas, Palaro parapija, Omoro apskritis, Gulu rajonas, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda, c) Atiakas, Uganda

Pilietybė: Ugandos pasas

Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).

Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.

Kita informacija:

Kony yra Viešpaties pasipriešinimo armijos (VPA) įkūrėjas ir vadovas (CFe.002). Jo vadovaujama VPA dalyvavo vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. VPA atsakinga už šimtų fizinių asmenų pagrobimą, perkėlimą, seksualinio smurto prieš juos panaudojimą ir žudymą visoje Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR), taip pat civilių gyventojų nuosavybės grobstymą ir naikinimą. Tėvo vardas – Luizi Obol. Motinos vardas – Nora Obol.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Joseph Kony į sąrašą buvo įtrauktas 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto b, c ir d papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijęs su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdamas taikomą tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas CAR arba iš jos“.

Papildoma informacija:

Kony įkūrė Viešpaties pasipriešinimo armiją (VPA) ir apibūdinamas kaip grupuotės įkūrėjas, religinis vadovas, pirmininkas ir vyriausiasis vadas. VPA susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam spaudimui 2005 m. ir 2006 m. Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.

VPA vadovas Kony rengia ir įgyvendina VPA strategiją, įskaitant nuolatinius įsakymus pulti civilius gyventojus ir su jais žiauriai elgtis. Nuo 2013 m. gruodžio mėn. Joseph Kony vadovaujama VPA pagrobė, perkėlė šimtus fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi (teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas, kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš deimantų ir aukso kasyklas.

Tarptautinis baudžiamasis teismas yra išdavęs Kony arešto orderį. TBT kaltina Kony dėl dvylikos nusikaltimų prieš žmoniškumą punktų, įskaitant žudymą, pavertimą vergu, pavertimą seksualiniu vergu, išprievartavimą, nežmoniškus veiksmus, dėl kurių patiriama sunkių kūno sužalojimų ir kančių, taip pat dėl dvidešimt vieno karo nusikaltimo punkto, įskaitant žudymą, žiaurų elgesį su civiliais gyventojais, tyčinius išpuolius prieš civilius gyventojus, plėšikavimą, prievartavimo skatinimą ir jaunesnių nei 15 metų vaikų įtraukimą į nusikalstamą veiką, juos pagrobiant.

Kony davė nuolatinius įsakymus sukilėliams kovotojams grobti deimantus ir auksą iš tradicinių kalnakasių rytinėje CAR dalyje. Kaip pranešama, kai kurias iš šių naudingųjų iškasenų Kony grupuotė pervežė į Sudaną arba juos pardavė vietos civiliams gyventojams ir buvusios organizacijos „Seleka“ nariams.

Kony taip pat įsakė savo kovotojams nelegaliai medžioti dramblius Kongo Demokratinės Respublikos Garambos nacionaliniame parke; šių dramblių iltys, kaip pranešama, buvo pervežamos per rytinę CAR dalį į Sudaną, kuriame vyresnieji VPA pareigūnai, kaip pranešama, jomis prekiavo su Sudano prekeiviais ir vietos pareigūnais. Prekyba dramblio kaulu yra svarbus Kony grupuotės pajamų šaltinis. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500Viešpaties pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano.

▼M9

10.   Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) „Bashir“; l) „Caesar“; m) „One-P“; n) „1-P“

Pareigos: Vadovo pavaduotojas, Viešpaties pasipriešinimo armija

Gimimo data: a) 1994 m.; b) 1993 m.; c) 1995 m.; d) 1992 m.

Addresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas).

Įtraukimo į sąrašą data:2016 m. rugpjūčio 23 d.

Kita informacija:

Ali Kony yra į sąrašą įtraukto subjekto –Viešpaties pasipriešinimo armijos (VPA) (CFe.002) – vadovo pavaduotojas ir į sąrašą įtraukto asmens – VPA vadovo Joseph Kony (CFi.009) – sūnus. Ali į vadovavimo VPA hierarchiją įtrauktas 2010 m. Jis priklauso vyresniųjų VPA pareigūnų, kurie dirba kartu su Joseph Kony, grupei.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Ali Kony į sąrašą buvo įtrauktas 2016 m. rugpjūčio 23 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto d ir g papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas CAR arba iš jos“; „yra Komiteto į sąrašą pagal Rezoliucijos 2134 (2014) arba šios rezoliucijos 36 arba 37 punktą įtraukto subjekto vadovas arba teikė paramą Komiteto į sąrašą pagal Rezoliucijos 2134 (2014) arba šios rezoliucijos 36 arba 37 punktą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu.“

Ali Kony laikomas potencialiu Joseph Kony kaip VPA vadovo pareigų perėmėju. Ali vis aktyviau dalyvauja planuojant VPA veiklą ir laikomas Joseph Kony kontaktiniu asmeniu. Be to, Ali yra VPA žvalgybos pareigūnas, kuris vadovauja iki 10 pavaldinių.

Ali ir jo brolis Salim Kony yra atsakingi už drausmės užtikrinimą Viešpaties pasipriešinimo armijoje. Žinoma, kad abu broliai priklauso artimiausiam Joseph Kony vadovavimo ratui ir atsako už Kony įsakymų vykdymą. Abu yra priėmę drausminių sprendimų dėl VPA narių, kurie nepakluso VPA taisyklėms, nubaudimo ar nužudymo. Remdamiesi Joseph Kony įsakymais Salim ir Ali dalyvauja nelegaliai prekiaujant dramblio kaulu, kuris iš Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) šiaurinėje dalyje esančio Garambos nacionalinio parko per Centrinės Afrikos Respubliką parduodamas vietos prekeiviams arba kuriuo prekiaujama ginčijamame Kafia Kingi regione.

Ali Kony yra atsakingas už derybas dėl dramblio kaulo kainų ir mainus juo su prekeiviais. Kartą ar du kartus per mėnesį Ali susitinka su prekeiviais derėtis dėl VPA dramblio kaulo kainos JAV doleriais arba Sudano svarais, arba parduoti jį už ginklus, amuniciją ir maistą. Joseph Kony yra įsakęs Ali už didžiausias dramblių iltis įsigyti priešpėstinių minų Kony stovyklai apjuosti. 2014 m. liepos mėn. Ali Kony prižiūrėjo operaciją, kurios metu 52 dramblio kaulo vienetai buvo pristatyti Joseph Kony ir galiausiai parduoti.

2015 m. balandžio mėn. Salim išvyko iš Kafia Kingi siekdamas atgauti dramblių ilčių krovinį. Gegužės mėn. Salim dalyvavo transportuojant dvidešimt dramblio kaulo vienetų iš KDR į Kafia Kingi. Maždaug tuo pačiu metu Ali susitiko su prekeiviais, kad įsigytų atsargų, suplanuotų būsimą susitikimą dėl papildomų sandorių ir susitartų dėl to, kas buvo įvardinta kaip Salim lydimas dramblio kaulo krovinys, įsigijimo VPA vardu sąlygų.

Susiję į sąrašą įtraukti asmenys ir subjektai:

Joseph Kony, į sąrašą įtrauktas 2016 m. kovo 7 d.

Salim Kony, į sąrašą įtrauktas 2016 m. rugpjūčio 23 d.

Viešpaties pasipriešinimo armija (VPA), į sąrašą įtraukta 2016 m. kovo 7 d.

11.   Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol)

Pareigos: Vadovo pavaduotojas, Viešpaties pasipriešinimo armija

Gimimo data: a) 1992 m.; b) 1991 m.; c) 1993 m.

Adresas: a) Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas); b) Centrinės Afrikos Respublika

Įtraukimo į sąrašą data:2016 m. rugpjūčio 23 d.

Kita informacija:

Salim Kony yra į sąrašą įtraukto subjekto – Viešpaties pasipriešinimo armijos (VPA) (CFe.002) – vadovo pavaduotojas ir į sąrašą įtraukto asmens – VPA vadovo Joseph Kony (CFi.009) – sūnus. Salim buvo įtrauktas į vadovavimo VPA hierarchiją 2010 m. Jis priklauso vyresniųjų VPA pareigūnų, kurie dirba kartu su Joseph Kony, grupei.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Salim Kony į sąrašą buvo įtrauktas 2016 m. rugpjūčio 23 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto d ir g papunkčius, kadangi jis „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodamas gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudamas CAR arba iš jos“; „yra Komiteto į sąrašą pagal Rezoliucijos 2134 (2014) arba šios rezoliucijos 36 arba 37 punktą įtraukto subjekto vadovas arba teikė paramą Komiteto į sąrašą pagal Rezoliucijos 2134 (2014) arba šios rezoliucijos 36 arba 37 punktą įtrauktam asmeniui ar subjektui arba į sąrašą įtrauktam asmeniui ar subjektui nuosavybės teise priklausančiam ar jo kontroliuojamam subjektui, veikė jo naudai, jo vardu arba jo nurodymu.“

Salim Kony yra VPA vietos štabo vyriausiasis vadas; kartu su Joseph Kony nuo ankstyvos jaunystės planavo VPA išpuolius ir apsaugos priemones. Anksčiau Salim vadovavo grupei, kuri užtikrino Joseph Kony saugumą. Neseniai Joseph Kony pavedė Salim VPA finansinių ir logistinių tinklų administravimą.

Salim ir jo brolis Ali Kony yra atsakingi už drausmės užtikrinimą Viešpaties pasipriešinimo armijoje. Žinoma, kad abu broliai priklauso artimiausiam Joseph Kony vadovavimo ratui ir yra atsakingi už Joseph Kony įsakymų vykdymą. Abu yra priėmę drausminių sprendimų dėl VPA narių, kurie nepakluso VPA taisyklėms, nubaudimo ar nužudymo. Teigiama, kad Salim nužudė VPA narius, kurie ketino dezertyruoti, ir teikė pranešimus Joseph Kony apie VPA grupės ir narių veiklą.

Remdamiesi Joseph Kony įsakymais Salim ir Ali dalyvauja nelegaliai prekiaujant dramblio kaulu, kuris iš Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) šiaurinėje dalyje esančio Garambos nacionalinio parko per Centrinės Afrikos Respubliką parduodamas vietos prekeiviams arba kuriuo prekiaujama ginčijamame Kafia Kingi regione.

Salim kartu su apie tuzinu kovotojų dažnai susiburia prie CAR sienos, kad pasitiktų ir lydėtų kitas VPA grupes, gabenančias dramblio kaulą į šiaurę nuo Garambos. 2015 m. balandžio mėn. Salim išvyko iš Kafia Kingi siekdamas atgauti dramblių ilčių krovinį. Gegužės mėn. Salim dalyvavo transportuojant dvidešimt dramblio kaulo vienetų iš KDR į Kafia Kingi.

Anksčiau, 2014 m. birželio mėn., Salim kirto KDR sieną su grupe VPA kovotojų siekdamas nelegaliai medžioti dramblius Garamboje. Be to, Joseph Kony pavedė Salim lydėti du VPA vadus į Garambą siekiant išsiaiškinti ankstesniais metais paslėpto dramblio kaulo slėptuves. 2014 m. liepos mėn. Salim susitiko su antra VPA grupe, kad išvežtų iš viso 52 dramblio kaulo vienetus į Kafia Kingi. Salim buvo atsakingas už dramblio kaulo apskaitos vedimą ir teikimą Joseph Kony ir už informacijos apie dramblio kaulo sandorius teikimą VPA grupėms.

Susiję į sąrašą įtraukti asmenys ir subjektai:

Joseph Kony, į sąrašą įtrauktas 2016 m. kovo 7 d.

Ali Kony, į sarašą įtrauktas 2016 m. rugpjūčio 23 d.

Viešpaties pasipriešinimo armija (VPA), į sąrašą įtraukta 2016 m. kovo 7 d.

▼M2

B.   Subjektai

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(alias: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Adresas: a) BP 333, Bangis, Centrinės Afrikos Respublika (Tel.: +32 3 2310521, Fax.: +32 3 2331839, el. paštas: kardiam.bvba@skvnet·be: žiniatinklio svetainė: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antverpenas, Belgija

Kita informacija: Nuo 1986 m. gruodžio 12 d. šiam subjektui vadovavo Abdoul-Karim Dan-Azoumi, nuo 2005 m. sausio 1 d. – Aboubaliasr Mahamat. Filialai – MINAiR ir SOFIA TP (Duala, Kamerūnas).

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM į sąrašą įtrauktas 2015 m. rugpjūčio 20 d. pagal Rezoliucijos 2196 (2015) 12 punkto d papunktį, kadangi „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudami, Centrinės Afrikos Respublikoje“.

Papildoma informacija

BADICA/KARDIAM teikė paramą ginkluotoms grupuotėms Centrinės Afrikos Respublikoje, konkrečiai – buvusiai „Seleka“ ir „anti-Balaka“ grupuotėms, neteisėtai naudodami gamtos išteklius, įskaitant deimantus ir auksą, ir jais prekiaudami.

2014 m. Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) toliau supirkinėjo deimantus Brijos ir Sam-Ouandjos miestuose (Aukštutinio Koto provincija) Centrinės Afrikos Respublikos rytuose, kur buvusios „Seleka“ grupuotės pajėgos taikė mokesčius deimantus gabenantiems orlaiviams, o deimantų surinkėjai joms mokėdavo saugumo rinkliavas. Keletas BADICA deimantus tiekiančių surinkėjų Brijoje ir Sam-Ouandjoje yra glaudžiai susiję su buvusiais „Seleka“ grupuotės vadais.

2014 m. gegužės mėn. Belgijos institucijos konfiskavo dvi deimantų siuntas, skirtas Antverpene registruotai BADICA atstovybei, kuri Belgijoje oficialiai registruota kaip KARDIAM. Deimantų ekspertai įvertino, jog yra labai didelė tikimybė, kad konfiskuotų deimantų kilmė yra Centrinės Afrikos Respublika, ir kad šių deimantų savybės yra tipiškos Sam-Ouandjos ir Brijos vietovėms, o taip pat šalies pietvakariuose esančios Nolos (Sanga-Mbaerės provincija) vietovei.

Prekeiviai, supirkinėję deimantus, neteisėtai išgabentus iš Centtrinės Afrikos Respublikos į užsienio rinkas, įskaitant iš vakarinės šalies dalies, veikė Kamerūne BADICA vardu.

2014 m. gegužės mėn. BADICA taip pat eksportavo auksą, išgautą Yaloke vietovėje (Ompela-Mpokas), kurioje nedidelės aukso kasyklos pateko į „Seleka“ grupuotės rankas ir buvo šios gupuotės kontroliuojamos iki 2014 m. vasario mėn. pradžios; po to kontrolę perėmė „anti-Balaka“ grupuotės.

▼M7

2.   VIEŠPATIES PASIPRIEŠINIMO ARMIJA (dar žinoma kaip: a) VPA; b) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas (VPJ); c) Viešpaties pasipriešinimo judėjimas / armija (VPJ/A)

Adresas: a) Vakaga, Centrinės Afrikos Respublika; b) Aukštutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; c) Žemutinis Kotto, Centrinės Afrikos Respublika; d) Aukštutinis Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; e) Mbomou, Centrinės Afrikos Respublika; f) Aukštutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; g) Žemutinis Uolo, Kongo Demokratinė Respublika; h) (Deklaruotas adresas: Kafia Kingi (teritorija, esanti Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas). Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties pasipriešinimo armijos kovotojų, kaip pranešama, buvo išvaryta iš Sudano).

Įtraukimo į sąrašą data: 2016 m. kovo 7 d.

Kita informacija: Susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje. Dalyvavo vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą Centrinėje Afrikoje, įskaitant šimtus gyventojų Centrinės Afrikos Respublikoje. Jai vadovauja Joseph Kony.

Informacija iš Sankcijų komiteto pateiktų įtraukimo į sąrašą priežasčių aprašomojo pobūdžio santraukos:

Viešpaties pasipriešinimo armija į sąrašą buvo įtraukta 2016 m. kovo 7 d. pagal Rezoliucijos 2262 (2016) 12 punktą ir 13 punkto b, c ir d papunkčius, kadangi ji „dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, stabilumui ar saugumui CAR, arba remia tokius veiksmus“; „yra susijusi su veiksmų, kuriais pažeidžiama atitinkamai tarptautinė žmogaus teisių teisė ar tarptautinė humanitarinė teisė arba kurie laikomi žmogaus teisių suvaržymais arba pažeidimais CAR, įskaitant veiksmus, apimančius seksualinę prievartą, prieš civilius gyventojus nukreiptus veiksmus, išpuolius etniniu ar religiniu pagrindu, išpuolius prieš mokyklas ir ligonines, taip pat grobimą ir priverstinį perkėlimą, planavimu, vadovavimu jiems ar atlikimu“; „verbuoja vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose CAR ar juos naudoja tokiuose ginkluotuose konfliktuose, taip pažeisdama taikomą tarptautinę teisę“; ir „teikia paramą ginkluotoms grupuotėms ar nusikaltėlių tinklams neteisėtai naudodama gamtos išteklius įskaitant deimantus, auksą, laukinės gamtos išteklius ir produktus, arba jais prekiaudama CAR arba iš jos“.

Papildoma informacija:

VPA susiformavo XX a. 9-tąjį dešimtmetį šiaurinėje Ugandos dalyje ir dalyvavo vykdant tūkstančių civilių gyventojų grobimus, žudymą ir žalojimą visoje Centrinėje Afrikoje. Didėjant kariniam spaudimui 2005 m. ir 2006 m. VPA vadovas Joseph Kony įsakė VPA pasitraukti iš Ugandos. Nuo to laiko VPA veikia Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), CAR, Pietų Sudane ir, kaip pranešama, Sudane.

Nuo 2013 m. gruodžio mėn. VPA pagrobė ir perkėlė šimtus fizinių asmenų, naudojo prieš juos seksualinį smurtą ir juos žudė visoje CAR, taip pat grobstė ir naikino civilių gyventojų nuosavybę. Savo veiklą VPA yra sutelkusi rytinėje CAR dalyje ir, kaip pranešama, Kafia Kingi (teritorijoje, esančioje Sudano ir Pietų Sudano pasienyje, kurios galutinis statusas dar turi būti nustatytas, tačiau jos karinę kontrolę vykdo VPA); VPA puldinėja kaimus ir grobia maistą bei atsargas. Kovotojai rengia pasalas, kad užpultų į VPA išpuolius reaguojančias saugumo pajėgas ir pavogtų jų įrangą, be to, VPA kovotojai taip pat puldinėja ir plėšikauja kaimuose, kuriuose nėra karinių pajėgų. VPA taip pat suintensyvino išpuolius prieš deimantų ir aukso kasyklas.

VPA būrius dažnai lydi belaisviai, kurie verčiami dirbti nešikais, virėjais ir būti seksualiniais vergais. VPA vykdo smurtą dėl lyties, be kita ko, prievartauja moteris ir mergaites.

2013 m. gruodžio mėn. Aukštutiniame Kotto VPA pagrobė dešimtis žmonių. Teigiama, kad nuo 2014 m. pradžios VPA dalyvavo šimtų civilių gyventojų pagrobimuose CAR.

2014 m. pradžioje VPA kovotojai kelis kartus puolė rytinėje Centrinės Afrikos Respublikos Aukštutinio Mbomou prefektūros dalyje esantį Obo kaimą.

2014 m. gegužės–liepos mėn. VPA toliau puldinėjo Obo ir kitas pietrytinėje CAR dalyje esančias vietoves, be kita ko, birželio mėn. pradžioje surengė akivaizdžiai koordinuojamus išpuolius ir grobimus Mbomou prefektūroje.

Bent nuo 2014 m. VPA dalyvavo nelegaliai medžiojant dramblius ir vykdant neteisėtą prekybą drambliais, siekdama gauti pajamų. Kaip pranešama, VPA neteisėtai į Darfūrą gabena šiaurinėje KDR dalyje esančiame Garambos nacionaliniame parke gautą dramblio kaulą, kad jį pardavusi galėtų įsigyti ginklų ir atsargų. Kaip pranešama, VPA gabena brakonierių nelegaliai sumedžiotų dramblių iltis per CAR į Darfūrą ir Sudaną, kad jas parduotų. Be to, 2014 m. pradžioje Kony, kaip pranešama, įsakė VPA kovotojams grobti deimantus ir auksą iš rytinėje CAR dalyje dirbančių kalnakasių ir išvežti juos į Sudaną. Nuo 2015 m. sausio mėn. 500 Viešpaties pasipriešinimo armijos kovotojų buvo, kaip pranešama, išvaryta iš Sudano.

2015 m. vasario mėn. pradžioje sunkiaisiais ginklais apsiginklavę VPA kovotojai pagrobė Kpangbayanga ir Aukštutinio Mbomou civilius gyventojus ir pavogė maisto atsargų.

2015 m. balandžio 20 d. VPA užpuolė pietrytinėje CAR dalyje esantį Ndambissoua, pagrobė vaikus ir privertė daugumą kaimo gyventojų bėgti iš savo namų. O 2015 m. liepos mėn. pradžioje VPA užpuolė kelis pietuose esančios Aukštutinio Kotto prefektūros kaimus; išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus, deginti jų namai ir grobti žmonės.

Nuo 2016 m. sausio mėn. Mbomou, Aukštutiniame Mbomou ir Aukštutiniame Kotto suaktyvėjo VPA priskiriami išpuoliai; šių išpuolių metu ypač nukentėjo Aukštutiniame Kotto esančios kalnakasybos vietos. Šių išpuolių metu vykdyti plėšimai, smurtas prieš civilius gyventojus, naikintas turtas ir grobti žmonės. Dėl jų gyventojai buvo priversti persikelti, o apie 700 asmenų pasitraukė į Bria.

▼B
II PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI) (Užsienio politikos priemonių tarnyba, FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgija

E. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) OL C 69, 2010 3 18, p. 19.