2014R0224 — HU — 01.09.2016 — 009.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 224/2014/EU RENDELETE

(2014. március 10.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról

(HL L 070, 2014.3.11., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS 691/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 23.)

  L 183

6

24.6.2014

►M2

A TANÁCS 1276/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. december 1.)

  L 346

19

2.12.2014

►M3

A TANÁCS (EU) 2015/324 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. március 2.)

  L 58

39

3.3.2015

►M4

A TANÁCS (EU) 2015/734 RENDELETE (2015. május 7.)

  L 117

11

8.5.2015

►M5

A TANÁCS (EU) 2015/1485 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. szeptember 2.)

  L 229

1

3.9.2015

►M6

A TANÁCS (EU) 2015/2454 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. december 23.)

  L 339

36

24.12.2015

►M7

A TANÁCS (EU) 2016/354 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. március 11.)

  L 67

18

12.3.2016

►M8

A TANÁCS (EU) 2016/555 RENDELETE (2016. április 11.)

  L 96

1

12.4.2016

►M9

A TANÁCS (EU) 2016/1442 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. augusztus 31.)

  L 235

1

1.9.2016


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 294, 10.10.2014, o 49 (224/2014/EU)
▼B

A TANÁCS 224/2014/EU RENDELETE

(2014. március 10.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

„brókertevékenység” :

i. olyan ügyletek vagy pénzügyi szolgáltatások tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása többek között egy harmadik országból egy más harmadik országba; vagy

ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

b)

bármely :

e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet végrehajtása alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár jogi eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában:

i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti követelés;

ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti követelés;

iii. szerződés vagy ügylet vonatkozásában kártérítés iránti követelés;

iv. ellenkövetelés;

v. bárhol meghozott ítélet, választottbírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti követelés, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön történő érvényesítését;

c)

„szerződés vagy ügylet” : bármely ügylet bármilyen alakban, bármilyen alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; a „szerződés” magában foglal minden garanciát, nevezetesen pénzügyi és viszontgaranciát, minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó megállapodást, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d)

„illetékes hatóságok” : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt webhelyeken feltüntetett illetékes hatóságai;

e)

„gazdasági források” : mindenféle vagyoni eszköz, akár tárgyi, akár immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

f)

a gazdasági források pénzeszközök : termékek vagy szolgáltatások megszerzésére történő felhasználásának bármilyen módon történő megakadályozása, beleértve – nem kizárólagosan – azok eladását, bérbeadását, vagy jelzáloggal való megterhelését;

g)

„pénzeszközök befagyasztása” : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

h)

„pénzeszközök” :

mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólag – a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzügyi szolgáltatóknál vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint

vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok;

i)

„szankcióbizottság” : az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) az 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 57. pontja értelmében létrehozott bizottsága;

j)

„technikai segítségnyújtás” : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; és a szóbeli segítségnyújtást is magában foglalja;

k)

„az Unió területe” : a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés rendelkezéseit alkalmazni kell az abban meghatározott feltételekkel, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) az Európai Unió közös katonai listáján ( 1 ) (a továbbiakban: közös katonai lista) felsorolt árukkal és technológiával kapcsolatos technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység, vagy az említett listában felsorolt áruk rendelkezésre bocsátásával, előállításával, karbantartásával és használatával kapcsolatos közvetlen vagy közvetett technikai segítségnyújtás vagy brókertevékenység bármilyen közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

b) a közös katonai listán felsorolt áruk és technológia értékesítésével, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve különösen a szóban forgó termékek értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére, vagy a kapcsolódó technikai segítség vagy brókertevékenység nyújtására vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – bármely közép-afrikai köztársasági személy, szervezet vagy szerv részére, vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználásra;

c) a felfegyverzett zsoldos személyzet rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos technikai segítségnyújtás, finanszírozás vagy pénzügyi támogatás, brókertevékenység vagy szállítási szolgáltatás a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságban történő felhasználás céljából;

▼M4

3. cikk

A 2. cikktől eltérve az abban foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan technikai segítségnyújtásra, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetve brókertevékenységre:

a) amelyet kizárólag az ENSZ közép-afrikai köztársasági többdimenziós integrált stabilizációs missziója (MINUSCA), az afrikai uniós regionális akciócsoport (AU-RTF), az Európai Unió közép-afrikai köztársasági missziói és a Közép-afrikai Köztársaságban állomásozó francia fegyveres erők általi használatra vagy azok támogatására szánnak;

b) amely olyan védőruházathoz kapcsolódik – a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is beleértve –, amelyet az Egyesült Nemzetek személyzete, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel visznek be a Közép-afrikai Köztársaságba;

▼M8

c) halált nem okozó olyan felszerelések értékesítésére, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, illetve olyan segítségnyújtásra, például operatív és nem operatív kiképzésre a Közép-afrikai Köztársaság biztonsági erői számára, amelyek kizárólagos rendeltetése a Közép-afrikai Köztársaságban a biztonsági ágazat reformjának támogatása vagy az annak keretében történő felhasználás, a MINUSCA-val koordinációban és amennyiben a bizottság erről előzőleg értesítést kapott.

▼B

4. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy a szóban forgó technikai segítségnyújtást vagy brókertevékenységet, finanszírozást vagy pénzügyi támogatást a szankcióbizottság előzetesen jóváhagyta, az e cikkben foglalt tilalmak nem vonatkoznak a következőkre:

a) a kizárólag humanitárius vagy védelmi célt szolgáló, halált nem okozó katonai felszerelésekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre;

b) a közös katonai listán szereplő áruk és technológia értékesítéséhez, szállításához, átadásához vagy kiviteléhez nyújtott technikai segítségre, finanszírozásra vagy pénzügyi támogatásra, illetőleg a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre.

5. cikk

(1)  Az I. mellékletben felsorolt személyekhez, szervezetekhez vagy szervekhez tartozó, ezek tulajdonában lévő, illetve ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást be kell fagyasztani.

(2)  Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve vagy közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági erőforrást.

▼M8

(3)  Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket és szerveket, akik/amelyek a szankcióbizottság megállapítása szerint:

a) részt vesznek a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vagy támogatják azokat, ideértve a politikai átmeneti folyamatokat vagy a stabilizációs és megbékélési folyamatokat veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekményeket;

b) megsértik a 2127 (2013) ENSZ BT-határozat 54. pontjával bevezetett fegyverembargót, illetve közvetve vagy közvetlenül fegyvereket és kapcsolódó hadianyagokat értékesítettek, szolgáltattakvagy adtak át közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek, illetve vettek át azoktól, vagy technikai tanácsadást, képzést vagy támogatást, többek között finanszírozást és pénzügyi támogatást nyújtottak vagy abban részesültek közép-afrikai köztársasági fegyveres csoportok vagy bűnszövetkezetek erőszakos tevékenységeivel kapcsolatosan;

c) részt vesznek a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekmények vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;

d) az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroznak vagy használnak fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;

e) a természeti erőforrásoknak – többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek – a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújtanak fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek;

f) akadályozzák a Közép-afrikai Köztársaságba irányuló humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat;

g) részt vesznek az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában;

h) a bizottság által jegyzékbe vett szervezet vezetői, illetve a bizottság által jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogattak, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet, vagy a bizottság által jegyzékbe vett személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezet érdekében, nevében vagy irányítása szerint jártak el.

▼B

6. cikk

A 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

i. a I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, a bérleti díj vagy jelzáloghitel-törlesztés, a gyógyszerek és az orvosi kezelés, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

ii. kizárólag az ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését vagy jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; vagy

iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rutinfenntartásával és -kezelésével kapcsolatos díjak vagy szolgáltatási díjak kifizetését szolgálják, valamint

b) az a) pontban említett megállapításról és az engedélyezésre irányuló szándékáról az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében a bejelentést követő öt munkanapon belül nem emelt kifogást.

7. cikk

Az 5. cikktől eltérve, a hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások nyújtása rendkívüli kiadások fedezéséhez szükséges, feltéve, hogy az érintett tagállam a megállapításról értesítette a szankcióbizottságot, és a szankcióbizottság azt jóváhagyta.

8. cikk

A 5. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy teljesülnek a következő feltételek:

a) a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 5. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének az időpontját megelőzően keletkezett bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági zálogjog, vagy a szóban forgó időpontot megelőzően hozott bírósági, közigazgatási vagy választott bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a szóban forgó pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat kizárólag ilyen zálogjoggal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesként elismert követelések teljesítésére fogják használni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy ítélet nem az I. mellékletében felsorolt temészetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy az ítélet elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

9. cikk

A 5. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az IA. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy testület által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy testület részéről létrejött kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy testületnek a jegyzékbe vétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, feltéve, hogy az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

b) a kifizetés nem sérti a 5. cikk (2) bekezdését; valamint

c) az érintett tagállam tíz nappal korábban értesítette a szankcióbizottságot az engedélyezésre irányuló szándékáról.

10. cikk

(1)  A 5. cikk (2) bekezdése nem akadályozza, hogy a pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek a harmadik felek által egy, az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, csoport vagy szervezet számlájára átutalt pénzeszközöket a befagyasztott számlán jóváírják, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekményeket is befagyasztják. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságokat az ilyen ügyletekről.

(2)  A 5. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatra vagy egyéb hozamokra;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe, vagy

c) a 8. cikkben említett bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági zálogjog vagy határozat alapján teljesítendő kifizetések; valamint

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

11. cikk

(1)  A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) haladéktalanul az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, például a 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről szóló információkat, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy a tagállamok útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint

b) együttműködni az illetékes hatósággal az említett információk ellenőrzése során.

(2)  A Bizottságnak minden, hozzá közvetlenül beérkezett további információt a tagállamok rendelkezésére kell bocsátania.

(3)  Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2. és 5. cikkben említett intézkedések megkerülése.

13. cikk

(1)  A pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök és gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

(2)  A természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek által a fenti célból végrehajtott intézkedések semmilyen formában nem vonják maguk után e természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek felelősségét, amennyiben azok nem tudták vagy nem volt ésszerű okuk feltételezni, hogy intézkedésükkel megsértik e rendelet rendelkezéseit.

14. cikk

(1)  Nem teljesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben érintik, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, különösen a beszámítási követelést vagy a garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, azaz kötvény, garancia vagy viszontgarancia – különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia – kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak nyújtották be:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, csoportok vagy szervezetek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró személyek, szervezetek vagy szervek.

(2)  Igény érvényesítésére irányuló bármilyen eljárás során az igényt érvényesíteni kívánó természetes vagy jogi személyre, csoportra vagy szervezetre hárul a bizonyítás terhe arra vonatkozóan, hogy az (1) bekezdés nem tiltja az igény érvényesítését.

(3)  Ez a cikk nem érinti az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a szerződéses kötelezettségek teljesítése elmaradásának jogszerűségével kapcsolatos bírósági felülvizsgálathoz való jogát, e rendelettel összhangban.

15. cikk

(1)  A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 5. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 6., 7. és 8. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) a jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

(2)  A tagállamok azonnal értesítik egymást és a Bizottságot bármely egyéb rendelkezésükre álló, vonatkozó információról, amely érintheti e rendelet hatékony végrehajtását.

16. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap, arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

17. cikk

(1)  Amennyiben az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság valamely természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet jegyzékbe vesz, és a jegyzékbe vételt indokolta, a Tanács felveszi az adott természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet az I. mellékletbe. A Tanács a határozatáról és az indokairól tájékoztatja az adott természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet, vagy közvetlenül, amennyiben a cím ismert, vagy hirdetmény közzétételével, lehetőséget biztosítva az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára észrevétel tételére.

(2)  Észrevétel, vagy új érdemi bizonyíték benyújtása esetén a Tanács felülvizsgálja a határozatát, és megfelelően tájékoztatja az adott személyt, szervezetet vagy szervet.

(3)  Amennyiben az ENSZ valamely személynek, szervezetnek vagy szervnek a jegyzékből való törléséről, vagy a jegyzékben szereplő személyt, szervezetet vagy szervet azonosító adatok módosításáról határoz, a Tanács ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

18. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak –; ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

19. cikk

(1)  A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2)  A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

20. cikk

(1)  A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és azokat megadják a II. mellékletben felsorolt honlapokon. A tagállamok értesítik a Bizottságot a II. mellékletben felsorolt honlapok címeinek megváltozásáról.

(2)  A tagállamok a rendeletük hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról – ideértve az illetékes hatóságok elérhetőségét is –, valamint bármely későbbi változásról.

(3)  Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

21. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, beleértve annak légterét;

b) egy adott tagállam joghatósága alá tartozó bármely légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) egy tagállam joga szerint alakult vagy létesült, az Unió területén belüli vagy azon kívüli jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre;

e) a részben vagy egészben az Unión belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy testületre.

22. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M2
I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT SZEMÉLYEK ÉS SZERVEZETEK JEGYZÉKE

A.   Személyek

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (más néven: a) Bozize Yangouvonda )

Születési idő: 1946. október 14.

Születési hely: Mouila, Gabon.

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság

Cím: Uganda.

Egyéb információ: Anyja neve Martine Kofio.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Bozizét 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat.”

További információk

Támogatóival együtt Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen irányuló támadást. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló tevékenységekre azért, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Jelentések szerint Bozizé hozta létre az anti-balaka lázadócsoportot, mielőtt 2013. március 24-én elmenekült a Közép-afrikai Köztársaságból. Bozizé közleményben szólította fel a milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen. Értesülések szerint Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik megkísérlik destabilizálni az átmeneti folyamatokat és újra hatalomra juttatni őt. Az anti-balaka csoport nagyobb része a közép-afrikai fegyveres erőktől származik, akik az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét, majd Bozizé újraszervezte őket. Az anti-balaka egységek több mint felét Bozizé és támogatói irányítják.

A Bozizéhoz hű erők gépkarabélyokkal, aknavetőkkel és rakétavetőkkel voltak felfegyverkezve, és egyre gyakrabban vettek részt a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Az anti-balaka erők által végrehajtott és több mint 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Bangui-ban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott.

2.   Nourredine ADAM (más néven: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Tisztsége: a) tábornok; b) közbiztonsági miniszter; c) a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” főigazgatója

Születési idő: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1970. január 1.

Születési hely: Ndele, Közép-afrikai Köztársaság

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság Útlevélszám: D00001184

Cím: Birao, Közép-afrikai Köztársaság.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Nourredine-t 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető tevékenységekben vesz részt vagy ilyen tevékenységet támogat.”

További információk

Noureddine a Seleka egyik legrégebbi vezetője. Bizonyított, hogy a Seleka fegyveres lázadó erői egy csoportjának vezérezredese és elnöke; pontosabban a Central PJCC-é, amely hivatalosan a Hazafias Front a Békéért és az Igazságért csoportként, valamint CPJP-ként rövidítve is ismert. A Hazafias Front a Békéért és az Igazságért „fundamentális” frakciójának korábbi vezéreként az ex-Séléka katonai koordinátora volt a Közép-afrikai Köztársaságban zajló korábbi lázadások alatti offenzívákban a 2012 decemberének eleje és 2013 márciusa közötti időszakban. Noureddine támogatása és a csádi különleges erőkhöz fűződő szoros kapcsolata nélkül a Seleka valószínűleg nem lett volna képes elragadni a hatalmat Francois Bozizétől, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi elnökétől.

Catherine Samba-Panza 2014. január 20-i ideiglenes elnökké választása óta ő volt az ex-Séléka általi taktikai visszavonulás fő vezére Sibutban, amelynek célja az arra irányuló tervének végrehajtása volt, hogy muszlim erődöt alakítson ki az ország északi részén. Egyértelműen arra ösztönözte erőit, hogy szegüljenek szembe az átmeneti kormány és az afrikai vezetésű közép-afrikai köztársasági nemzetközi támogató misszió (AFISMA) katonai vezetőinek utasításaival. Noureddine aktívan irányítja az ex-Séléka csoportot – az egykori Séléka erőket, amelyeket Djotodia állítólag feloszlatott 2013 szeptemberében –, és műveleteket irányít a keresztény szomszédságok ellen, valamint továbbra is jelentős mértékű támogatást és iránymutatást nyújt a Közép-afrikai Köztársaságban működő ex-Séléka csoportnak.

Nourredine-t 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37(b). pontja alapján is jegyzékbe vették, mivel „részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében.”

További információk

Miután 2013. március 24-én a Séléka átvette Bangui irányítását, Nourredine Adam-ot nevezték ki közbiztonsági miniszternek, majd a „Rendkívüli Bizottság a Demokratikus Vívmányok Védelméért” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) – a ma már nem működő közép-afrikai köztársasági hírszerző szolgálat – főigazgatójának. Nourredine Adam saját, személyes politikai rendőrségként használta fel a CEDAD-ot, hogy önkényes elfogatásokat, kínzásokat és törvénytelen kivégzéseket hajtson végre. Nourredine továbbá a Boy Rabéban elkövetett, áldozatokat is követelő művelet mögött álló kulcsszereplők egyike volt. 2013 augusztusában a Séléka erők benyomultak Boy Rabéba, egy közép-afrikai köztársaságbeli városnegyedbe, amely François Bozizé támogatói, illetve etnikai csoportja bázisának számít. Fegyverraktárak felkutatásának ürügyén a Seleka katonái a hírek szerint számos civilt meggyilkoltak és fosztogató hadjáratba kezdtek. Amikor a fosztogatások más negyedekbe is átterjedtek, több ezer lakos rohamozta meg a nemzetközi repülőteret – amit a francia katonák jelenléte miatt biztonságos helynek tekintettek – és elfoglalták a kifutópályáját.

Nourredine-t 2014. május 9-én a 2134 (2014) sz. határozat 37(d). pontja alapján is jegyzékbe vették, mivel „a természeti erőforrások illegális kiaknázásán keresztül támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek”.

További információk

2013 elején Nourredine Adam fontos szerepet töltött be az ex-Séléka finanszírozási hálózataiban. Szaúd-Arábiába, Katarba és az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, hogy pénzt gyűjtsön a korábbi lázadás finanszírozásához. A Csád és a Közép-afrikai Köztársaság között működő csádi gyémántcsempész-hálózatban is közreműködött.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (más néven: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Tisztség: a közép-afrikai fegyveres erők (FACA) szakaszvezető parancsnoka

Születési idő: 1976. június 23.

Születési hely: Közép-afrikai Köztársaság

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság

Cím: a) Mbaiki, Lobaye tartomány, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko tartomány, Közép-afrikai Köztársaság (korábbi lakhely)

Egyéb információ: Egy nagy fegyveres milícia vezetője és parancsnoka. Apja (örökbe fogadó apja) neve: Ekatom Saragba (más átírással: Yekatom Saragba). Yves Saragba, a Lobaye tartománybeli Batalimo egyik Balaka-ellenes parancsnokának és a FACA korábbi katonájának testvére. Személyleírás: szeme színe: fekete; hajszíne: kopasz; bőrszíne: fekete; testmagassága: 170 cm; testsúlya: 100 kg. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Alfred Yekatomot 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe az ENSZ BT 2196 (2015) sz. határozatának 11. pontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekedeteket, a politikai átmenet folyamatát – ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet – veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket is.

További információk:

Alfred Yekatom, más néven Rombhot ezredes az anti-Balaka mozgalom egyik szárnyának, az ún. déli anti-Balakának a milíciavezére. A Forces Armées Centrafricaines (FACA – közép-afrikai fegyveres erők) szakaszvezető parancsnoka.

Yekatom a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását és biztonságát veszélyeztető cselekményekben vesz részt, illetve támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat és a politikai átmenet folyamatát veszélyeztető cselekedeteket is. Egy nagyszámú fegyveres milicistából álló csoport vezetője és parancsnoka, amellyel Bangui PK9-es körzetének szomszédságában, továbbá Bimbo (Ombella-Mpoko tartomány), Cekia, Pissa és Mbaïki (Lobaye tartomány fővárosa) városában is jelen van, főhadiszállását pedig Batalimo egy erdős területén rendezte be.

Yekatom közvetlen ellenőrzése alá tartozik egy tucatnyi ellenőrzőpont a Bimbo és Bangui közötti fő hídtól Mbaïkiig (Lobaye tartomány), valamint Pissától Batalimóig (a Kongói Köztársasággal közös határ mellett), amelyeken átlagosan tíz, katonai egyenruhát viselő és többek között katonai gépkarabélyokkal felfegyverzett milicista tartózkodik, és jogtalanul adót szednek a magánjárművek és -motorok, az utasszállító kisbuszok, illetve a Kamerunba és Csádba erdészeti termékeket exportáló teherautók vezetőitől, valamint az Oubangui folyón hajózó hajóktól is. Szemtanúk szerint Yekatom személyesen végezte ezen jogtalan adók egy részének beszedését. Az értesülések szerint Yekatom és milíciája polgári személyeket is meggyilkolt.

5.   Habib SOUSSOU (más néven: Soussou Abib)

Tisztség: a) az anti-Balaka mozgalom Lobaye tartományért felelős koordinátora b) a közép-afrikai fegyveres erők (FACA) szakaszvezetője

Születési idő: 1980. március 13.

Születési hely: Boda, Közép-afrikai Köztársaság

Állampolgárság: Közép-afrikai Köztársaság Cím: Boda, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +236 72198628)

Egyéb információ: 2014. április 11-én Boda körzetparancsnokává (COMZONE), 2014. június 28-án pedig az egész Lobaye tartomány parancsnokává nevezték ki. Parancsnoksága alatt folytatódtak a célzott gyilkosságok, az összecsapások, valamint a humanitárius szervezetek és a segélyszervezetek dolgozói elleni támadások. Személyleírás: szeme színe: barna; hajszíne: fekete; testmagassága: 160 cm; testsúlya: 60 kg. Az Interpol-ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Habib Soussou-t 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe az ENSZ BT 2196 (2015) sz. határozatának 11. pontja, valamint 12. pontjának b) és e) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekedeteket, a politikai átmenet folyamatát – ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet – veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket is, részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is, továbbá akadályozza a Közép-afrikai Köztársaságba irányuló humanitárius segélyek kiszállítását, az ezekhez való hozzáférést vagy szétosztásukat.

További információk:

Habib Soussou-t 2014. április 11-én az anti-Balaka mozgalom bodai körzetparancsnokává (COMZONE) nevezték ki, és saját állítása szerint következésképpen ő felel a sous-préfecture biztonsági helyzetéért. 2014. június 28-án Patrice Edouard Ngaïssona, az anti-Balaka mozgalom főkoordinátora 2014. április 11-i hatállyal Boda város tartományi koordinátorává, 2014. június 28-i hatállyal pedig az egész Lobaye tartomány tartományi koordinátorává nevezte ki Habib Soussou-t. Azokon a területeken, ahol Soussou az anti-Balaka mozgalom parancsnokaként vagy koordinátoraként tevékenykedik, heti rendszerességgel fordulnak elő célzott gyilkosságok, összecsapások, valamint a bodai anti-Balaka egységek által a humanitárius szervezetek és a segélyszervezetek dolgozói ellen elkövetett támadások. Soussou és az említett területek anti-Balaka egységei a polgári lakosságot is célpontnak használják, illetve ezzel fenyegetőznek.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (más néven: a) Oumar Younous, b) Omar Younous, c) Oumar Sodiam, d) Oumar Younous M'Betibangui)

Tisztség: a Séléka egykori vezérezredese

Születési idő: 1970. április 2.

Állampolgárság: szudáni, közép-afrikai köztársasági diplomataútlevelének száma: D00000898, kiállítás dátuma: 2013. április 11. (érvényes 2018. április 10-ig)

Cím: a) Bria, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +236 75507560) b) Birao, Közép-afrikai Köztársaság c) Tullus, dél-Dárfúr, Szudán (korábbi lakhely)

Egyéb információ: Gyémántcsempész, a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodiának, a Közép-afrikai Köztársaság korábbi ideiglenes elnökének közeli bizalmasa. Személyleírása: hajszín: fekete, magasság: 180 cm, a fulani etnikai csoporthoz tartozik. Az Interpol–ENSZ Biztonsági Tanács speciális körözésen való feltüntetéshez fénykép áll rendelkezésre. ►M9  A beszámolók szerint 2015. október 11-én életét vesztette. ◄

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2015. augusztus 20. (2015. október 20-án módosítva)

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Oumar Younoust 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat, ideértve az átmeneti megállapodásokat veszélyeztető vagy megsértő cselekedeteket, a politikai átmenet folyamatát – ezen belül a demokratikus, szabad és tisztességes választások felé való átmenetet – veszélyeztető vagy akadályozó, vagy az erőszakot tápláló cselekedeteket is, továbbá a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.

További információk:

Oumar Younous a Sékéla korábbi vezérezredeseként és gyémántcsempészként a természeti erőforrások, többek között a gyémánt illegális kiaknázása és kereskedelme révén támogatást nyújt egy fegyveres csoportnak a Közép-afrikai Köztársaságban.

Oumar Younous, a SODIAM gyémántfelvásárló társaság korábbi sofőrje, 2008 októberében csatlakozott a Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ) elnevezésű felkelő csoporthoz. 2013. decemberi állás szerint a Séléka háromcsillagos vezérezredese és Michel Djotodia ideiglenes elnök közeli bizalmasa volt.

Younous részt vesz a Briából és Sam Ouandjából Szudánba irányuló gyémántkereskedelemben. Értesülések szerint Oumar Younous részt vett Briában elrejtett gyémántcsomagok begyűjtésében és eladás céljából Szudánba történő szállításában.

▼M6

7.   Haroun GAYE (más néven: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Tisztség: a Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politikai koordinációjának felelőse

Születési idő: a) 1968. január 30. b) 1969. január 30.

Útlevélszám: Central African Republic number O00065772 (az „O” betűt három nulla követi), lejárat napja: 2019. december 30.)

Cím: Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

A jegyzékbe vétel időpontja: 2015. december 17.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Haroun Gaye-t 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat; részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is; illetve részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában.

További információk:

HAROUN GAYE 2014 elejétől vezető szerepet tölt be egy olyan fegyveres csoportban, amely Bangui PK5-ös körzetében működik. A PK5-ös körzet civil társadalmi képviselőinek elmondása szerint Gaye és fegyveres csoportja tovább élezi a konfliktust Banguiban, akadályozza a megbékélést, valamint a lakosság bejutását Bangui harmadik negyedébe, illetve kijutását onnan. 2015. május 11-én Gaye 300 tüntetővel megakadályozta a bejutást a nemzeti átmeneti tanács ülésére, azzal a céllal, hogy megzavarja a Bangui Fórum utolsó napjának menetét. GAYE a beszámolók szerint együttműködött anti-Balaka tisztviselőkkel a rendzavarás koordinálásában.

2015. június 26-án Gaye és néhány követője megzavarta egy szavazói regisztrációs kampány megkezdését Bangui PK5-ös körzetében, aminek következtében a kampány nem is folytatódott.

A MINUSCA személyzete 2015. augusztus 2-án megkísérelte letartóztatni Gaye-t a 2217 (2015) sz. ENSZ-BT határozat 32. pontja f) alpontjának i. alpontja alapján. Gaye a beszámolók szerint előre értesült a letartóztatási kísérletről, és támogatóival együtt nehézfegyverekkel felfegyverkezve várta azt. Gaye fegyveresei tüzet nyitottak a MINUSCA közös csapatára. A hétórás összecsapásban Gaye emberei tűzfegyvereket, rakétahajtású gránátot, illetve kézigránátot vetettek be a MINUSCA csapatai ellen, és egy békefenntartót megöltek, nyolcat pedig megsebesítettek. Gaye 2015. szeptember végén részt vett erőszakos tüntetésekre és összecsapásokra való felbujtásban, amelyekről kiderült, hogy az átmeneti kormány megbuktatására irányuló államcsínykísérlet részét képezték. Az államcsíny-kísérletet vélhetően Francois Bozize volt elnök támogatói vezették Gaye-jel és az FPRC más vezetőivel szükségből szövetkezve. Gaye célja valószínűleg az volt, hogy megtorló támadások sorát provokálja ki és ezzel veszélybe sodorja a küszöbön álló választások megtartását. Gaye volt a felelős az anti-Balaka csoport irányításból kiszorult tagjaival való koordinációért.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Eugène Barret Ngaïkosset, az anti-Balaka csoport egy irányításból kiszorult tagja és Gaye között, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban. Gaye csoportja megakadályozta, hogy a PK5-ös körzetben tartózkodó személyek elhagyják a körzetet, hogy ezzel erősítse a muzulmán népesség közösségi azonosságtudatát, fokozandó az etnikumok közötti feszültségeket és megakadályozandó a megbékélést. 2015. október 26-án Gaye és csoportja megzavarta a Bangui érseke és Bangui központi mecsetének imámja közötti találkozót, és megfenyegette a küldöttséget, amely a központi mecset elhagyására és a PK5-ös körzetből való menekülésre kényszerült.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (más néven: a) Eugene Ngaikosset b) Eugene Ngaikoisset c) Eugene Ngakosset, d) Eugene Barret Ngaikosse e) Eugene Ngaikouesset; nem megerősített álnév: f) „The Butcher of Paoua” g) Ngakosset

Tisztség: a) a Közép-afrikai Köztársaság elnöki őrségének volt parancsnoka, b) a Közép-afrikai Köztársaság haditengerészetének volt parancsnoka

Nemzeti személyazonosító szám: a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) katonai azonosítószáma: 911-10-77

Cím: a) Bangui, Közép-afrikai Köztársaság

A jegyzékbe vétel időpontja: 2015. december 17.

Egyéb információ: Eugène Barret Ngaïkosse parancsnok François Bozizé volt elnök (CFi.001) elnöki őrségének egykori tagja, és összefüggésbe hozható az anti-Balaka mozgalommal. A Brazzaville-ből való kiadatását követően 2015. május 17-én megszökött a börtönből, és létrehozta saját anti-Balaka csoportját, amelynek a Közép-afrikai Köztársaság fegyveres erőinek (FACA) korábbi harcosai is a tagjai közé tartoznak.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET-et 2015. december 17-én vették jegyzékbe a 2196 (2015) ENSZ BT-határozat 11. pontja és 12. pontjának b) és f) alpontja alapján mint olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat; részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is; illetve részt vesz az ENSZ-missziók vagy nemzetközi biztonsági erők, mint például a MINUSCA, az uniós missziók és az ezeket támogató francia műveletek elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában.

További információk:

Ngaïkosset egyike azoknak, akik a leginkább felelőssé tehetők a Banguiban 2015. szeptember végén lezajlott erőszakos cselekményekért. Ngaïkosset és az anti-Balaka csoport más tagjai együttműködtek az ex-Séléka irányításból kiszorult tagjaival annak érdekében, hogy destabilizálják a Közép-afrikai Köztársaság átmeneti kormányát. A 2015. szeptember 27-ről28-ra virradó éjszaka során Ngaïkosset és mások sikertelen kísérletet hajtottak végre az „Izamo” csendőrségi laktanya lerohanására, amellyel céljuk az volt, hogy fegyvereket és lőszert zsákmányoljanak. Szeptember 28-án a csoport körbevette a Közép-afrikai Köztársaság nemzeti rádiójának irodaépületét.

2015. október 1-jén találkozóra került sor a PK5-ös körzetben Ngaïkosset és Haroun Gaye, a Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) egyik vezetője között, hogy megtervezzenek egy közös támadást, amelyre október 3-án, szombaton került volna sor Banguiban.

2015. október 8-án a Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi minisztere bejelentette, hogy tervei között szerepel annak kivizsgálása, hogy Ngaïkosset és más személyek milyen szerepet játszottak a 2015. szeptemberében Banguiban lezajlott erőszakos cselekményekben. Ngaïkosset és a többi érintett személy az elmondottak szerint „az állam belső biztonságát sértő, elítélendő magatartást tanúsított, továbbá összeesküvéssel, valamint polgárháborúra, polgári engedetlenségre, gyűlölködésre és bűnrészességre való felbujtással gyanúsítható”. A Közép-afrikai Köztársaság igazságügyi hatóságai utasítást kaptak arra, hogy kutassák fel és tartóztassák le az elkövetőket és a bűnrészeseket.

2015. október 11-én Ngaïkosset vélhetően arra utasította az irányítása alatt álló anti-Balaka milíciát, hogy hajtson végre emberrablásokat azzal a céllal, hogy kikényszerítse Catherine Samba-Panza ideiglenes elnök távozását. Az emberrablásoknak különösen francia állampolgárok, valamint a Közép-afrikai Köztársaság politikai személyiségei és ENSZ-tisztviselők álltak a célpontjában.

▼M7

9.   Joseph KONY (más néven: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadseregének (Lord's Resistance Army) parancsnoka

Születési idő: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 1964. szeptember 18. f) 1965 g) (1961. augusztus) h) (1961. július) i) 1961. január 1. j) (1963. április)

Születési hely: a) Palaro falu, Palaro egyházkerület, Omoro megye, Gulu körzet, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Állampolgárság: ugandai útlevél

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ:

Kony az Úr Ellenállási Hadseregének (LRA) alapítója és vezetője (CFe.002). Vezetése idején az LRA Közép-Afrikában több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg. Az LRA felelős a Közép-afrikai Köztársaságban több száz személy elrablásáért, lakóhelyének elhagyására kényszerítéséért, velük szemben nemi erőszak elkövetéséért, illetve megölésükért, továbbá polgári javak fosztogatásáért és megsemmisítéséért. Apja neve Luizi Obol. Anyja neve Nora Obol.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Joseph Konyt 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan személyt, aki „részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;”„részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;”„az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;” továbbá „a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.”

További információk:

Kony alapította az Úr Ellenállási Hadseregét, és a csoport alapítójaként, vallási vezetőjeként, elnökeként és főparancsnokaként jellemezték. Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Kony 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA visszavonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

Az LRA vezetőjeként Kony dolgozza ki és hajtja végre az LRA stratégiáját, többek között állandó parancsba adta a civil lakosság megtámadását és megfélemlítését. 2013. december óta az LRA Joseph Kony vezetése alatt több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

Kony ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. Az NBB tizenkét rendbeli emberiesség elleni bűncselekmény – többek között emberölés, rabszolgaságra kényszerítés, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, erőszakos közösülés, súlyos testi sértést és szenvedést okozó embertelen cselekedetek –, valamint huszonegy rendbeli háborús bűncselekmény – többek között emberölés, polgári személyekkel szembeni kegyetlen bánásmód, polgári lakosság ellen irányuló szándékos támadás, fosztogatás, erőszakos közösülésre való felbujtás és 15 évesnél fiatalabb gyermekek elrablást követő kényszerű besorozása – miatt emelt ellene vádat.

Kony lázadó fegyvereseinek állandó parancsba adta, hogy a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén a kisüzemi bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak. Kony csoportja az ásványi kincsek egy részét azután állítólag vagy Szudánba viszi, vagy helyi polgári lakosoknak és az egykori Séléka tagjainak értékesíti.

Kony emellett arra utasította fegyvereseit, hogy folytassanak orvvadászatot elefántokra a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Garamba Nemzeti Parkban, ahonnan az elefántagyarakat állítólag a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén át Szudánba szállítják. Értesülések szerint itt az LRA magas rangú tisztségviselői az agyarakat szudáni kereskedőknek és helyi tisztviselőknek értékesítik, illetve azokkal kereskednek. Az elefántcsont-kereskedelem jelentős bevételi forrást jelent Kony csoportja számára. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

▼M9

10.   Ali KONY (más néven: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) „Bashir” l) „Caesar” m) „One-P” n) „1-P”

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army) parancsnokhelyettese

Születési idő: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva).

A jegyzékbe vétel időpontja:2016. augusztus 23.

Egyéb információk:

Ali Kony az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army, LRA) (vö.: Szervezetek, 002.) nevű jegyzékbe vett szervezet egyik parancsnokhelyettese, és a szervezet vezetőjének, Joseph Kony (vö.: Személyek, 009.) jegyzékbe vett személynek a fia. Ali 2010-ben vált az LRA vezetőségének tagjává. Tagja a Joseph Kony-val együtt állomásozó, magas rangú tisztekből álló csoportnak.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Ali Kony-t 2016. augusztus 23-án vették jegyzékbe a 2262 (2016) ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának d) és g) alpontja alapján, mint „olyan személyt, aki részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;”„különböző természeti erőforrásoknak – többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek – a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek;”„Olyan szervezet vezetői közé tartozik, amelyet a bizottság a 2134 (2014) ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja, vagy e határozat alapján jegyzékbe vett, illetve a bizottság által a 2134 (2014) ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja, vagy e határozat alapján jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogat, vagy annak érdekében, nevében vagy irányítása szerint járt el.”

Ali Kony egyike azon személyeknek, akik Joseph Kony lehetséges utódjaként az LRA vezetőjévé válhatnak. Ali egyre nagyobb mértékben részt vesz az LRA műveletei tervezésében, és kulcsszereplőnek tekinthető a Joseph Kony-hoz való közvetlen eljutás szempontjából. Ali egyúttal az LRA egyik, mintegy 10 közvetlen beosztottal rendelkező hírszerző tisztje.

Ali és fivére, Salim Kony közös feladata az LRA szervezetén belüli fegyelem fenntartása. A testvérek megerősített információk alapján tagjai a Joseph Kony személye körüli belső vezetőségi körnek, amelynek feladata Kony parancsainak végrehajtása. Mindkettőjük nevéhez fűződnek a szervezet szabályainak nem engedelmeskedő LRA-tagok megbüntetését vagy megölését elrendelő fegyelmi döntések. Joseph Kony utasításai alapján Salim és Ali elefántcsont-csempészetben is részt vesz; a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból származó elefántcsontot a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül Kafia Kingi vitatott régiójába juttatják el, ahol azután eladják vagy helyi kereskedőkkel elcserélik.

Ali Kony feladata az elefántcsont áráról való tárgyalás és barterügyletek lebonyolítása a kereskedőkkel. Havonta egy vagy két alkalommal találkozik a kereskedőkkel, hogy az LRA elefántcsontjának áráról tárgyaljon – esetenként USA-dollárban, szudáni fontban vagy fegyverekért, lőszerért és élelemért cserébe. Ali utasítást kapott Joseph Kony-tól, hogy a legnagyobb agyarakat a Kony tábora köré telepítendő gyalogsági aknák beszerzésére használja fel. 2014 júliusában Ali Kony felügyelte azt a műveletet, melynek keretében 52 darabból álló elefántcsont-szállítmányt juttatak el – végső soron eladás céljára – Joseph Kony számára.

2015 áprilisában Salim egy elefántagyar-szállítmány átvétele céljából hagyta el Kafia Kingit. Májusban Salim részt vett egy húsz darabból álló elefántcsont-szállítmánynak a KDK-ból Kafia Kingibe való eljuttatásában. Ezzel hozzávetőleg egy időben Ali találkozott a kereskedőkkel különböző készletek beszerzése és egy további ügyletekkel kapcsolatos jövőbeli találkozó megszervezése céljából, valamint hogy az LRA nevében megállapodjon velük feltételezhetőleg annak az elefántcsont-szállítmánynak az eladási feltételeiről, amelyet Salim kísért.

Vele kapcsolatban álló személyek és szervezetek:

Joseph Kony, jegyzékbe vétel: 2016. március 7.

Salim Kony, jegyzékbe vétel: 2016. augusztus 23.

Az Úr Ellenállási Hadserege (LRA), jegyzékbe vétel: 2016. március 7.

11.   Salim KONY (más néven: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Tisztség: az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army) parancsnokhelyettese

Születési idő: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Cím: a) Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva), b) Közép-afrikai Köztársaság

A jegyzékbe vétel időpontja:2016. augusztus 23.

Egyéb információ:

Salim Kony az Úr Ellenállási Hadserege (Lord's Resistance Army, LRA) (vö.: Szervezetek, 002.) nevű jegyzékbe vett szervezet egyik parancsnokhelyettese, és a szervezet vezetőjének, Joseph Kony (vö.: Személyek, 009.) jegyzékbe vett személynek a fia. Salim 2010-ben vált az LRA vezetőségének tagjává. Tagja a szervezet Joseph Kony-val együtt állomásozó, magas rangú tisztjeiből álló csoportnak.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Salim Konyt 2016. augusztus 23-án vették jegyzékbe a 2262 (2016) ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának d) és g) alpontja alapján mint olyan személyt, aki „részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;”„különböző természeti erőforrásoknak – többek között a gyémántnak, az aranynak, a vadon élő állatoknak és növényeknek, valamint az ezekből készült termékeknek – a Közép-afrikai Köztársaságban történő illegális kiaknázása vagy a Közép-afrikai Köztársaságban vagy a Közép-afrikai Köztársaságból történő kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek;”„Olyan szervezet vezetői közé tartozik, amelyet a bizottság a 2134 (2014) ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja, vagy e határozat alapján jegyzékbe vett, illetve a bizottság által a 2134 (2014) ENSZ BT-határozat 36. vagy 37. pontja, vagy e határozat alapján jegyzékbe vett személyt vagy szervezetet, vagy ilyen személy vagy szervezet tulajdonában levő vagy ellenőrzése alatt álló szervezetet támogat, vagy annak érdekében, nevében vagy irányítása szerint járt el.”

Salim Kony az LRA „terepi parancsnokságának” főparancsnoka, és fiatal korától közösen tervezte az LRA támadásait és védelmi intézkedéseit Joseph Konyval. Ezt megelőzően Salim vezette azt a csoportot, amely Joseph Kony biztonságáról gondoskodik. A közelmúltban Joseph Kony megbízta Salimot az LRA pénzügyi és logisztikai hálózatainak igazgatásával.

Salim és fivére, Ali Kony közös feladata az LRA szervezetén belüli fegyelem fenntartása. A testvérek megerősített információk alapján tagjai a Joseph Kony személye körüli belső vezetőségi körnek, amelynek feladata Joseph Kony parancsainak végrehajtása. Mindkettőjük nevéhez fűződnek a szervezet szabályainak nem engedelmeskedő LRA-tagok megbüntetését vagy megölését elrendelő fegyelmi döntések. Salimot a beszámolók szerint az LRA olyan tagjainak a meggyilkolása terheli, akik dezertálni szándékoztak, és jelentésekben számolt be Joseph Konynak az LRA csoportjainak és tagjainak tevékenységéről.

Joseph Kony utasításai alapján Salim és Ali elefántcsont-csempészetben is részt vesz; a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból származó elefántcsontot a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül a vitatott Kafia Kingi régióba juttatják el, ahol azután eladják vagy helyi kereskedőkkel elcserélik.

Salim gyakran vonul ki a Közép-afrikai Köztársaság határához mintegy tucatnyi harcossal, hogy ott az LRA más, a Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot szállító csoportjaival találkozzon, és azokat északra kísérje. 2015 áprilisában Salim egy elefántagyar-szállítmány átvétele céljából hagyta el Kafia Kingit. Májusban Salim részt vett egy húsz darabból álló elefántcsont-szállítmánynak a KDK-ból Kafia Kingibe való eljuttatásában.

Ezt megelőzően, 2014 júniusában Salim egy csapatnyi LRA-harcossal átkelt a KDK-ba, hogy orvvadászatot folytasson elefántokra a Garamba Nemzeti Parkban. Joseph Kony megbízta Salimot azzal is, hogy kísérje el az LRA két parancsnokát a Garambába, hogy elhozzanak onnan olyan elefántcsont-zsákmányokat, amelyeket évekkel korábban rejtettek el. Salim 2014 júliusában találkozott egy újabb LRA-csoporttal, hogy egy összesen 52 darabból álló elefántcsont-szállítmányt jutasson el Kafia Kingibe. Salim volt felelős az elefántcsonttal kapcsolatos ügyletek Joseph Konynak való elszámolásáért, valamint az elefántcsont-ügyletekkel kapcsolatos információknak az LRA csoportjai részére való továbbításáért.

Vele kapcsolatban álló személyek és szervezetek:

Joseph Kony, jegyzékbe vétel: 2016. március 7.

Ali Kony, jegyzékbe vétel: 2016. augusztus 23.

Az Úr Ellenállási Hadserege (LRA), jegyzékbe vétel: 2016. március 7.

▼M2

B.   Szervezetek

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(más néven: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Cím: a) BP 333, Bangui, Közép-afrikai Köztársaság (Tel.: +32 3 2310521, Fax: +32 3 2331839, e-mail: kardiam.bvba@skvnet.be: honlap: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgium

Egyéb információ: 1986. december 12-től Abdoul-Karim Dan-Azoumi, 2005. január 1-jétől Aboubaliasr Mahamat vezeti. Leányvállalatai a MINAiR és a SOFIA TP (Douala, Kamerun).

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

A Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM-ot 2015. augusztus 20-án vették jegyzékbe az ENSZ BT 2196 (2015) sz. határozata 12. pontjának d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.

További információk:

A BADICA/KARDIAM a természeti erőforrások, többek között a gyémánt és az arany illegális kiaknázása és kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak – különösen a Séléka egykori tagjainak és az anti-Balakának – a Közép-afrikai Köztársaságban.

A Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) 2014-ben is vásárolt gyémántot a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén fekvő Briából és Sam-Ouandjából (Haute Kotto tartomány), ahol is a Séléka egykori tagjai adót rónak ki a gyémánt légi úton történő kereskedelmére, és védelmi pénzt szednek a gyémántgyűjtőktől. A BADICA több briai és sam-ouandjai beszállító-gyűjtője is szoros kapcsolatban áll a Séléka egykori parancsnokaival.

A belga hatóságok 2014 májusában két csomag, a BADICA antwerpeni képviseletére küldött gyémántot foglaltak le. A képviseletet Belgiumban hivatalosan KARDIAM néven jegyezték be. A gyémántszakértők megállapították, hogy a lefoglalt gyémántok nagy valószínűséggel Közép-Afrikából származnak, és jellegzetes sam-ouandjai és briai jegyeket viselnek magukon, sőt az ország délnyugati részén fekvő Nolából (Sangha Mbaéré tartomány) származó gyémántok jellegzetességei is megfigyelhetők rajtuk.

A Közép-afrikai Köztársaságból – többek között az ország nyugati részéről – a külföldi piacokra illegális úton eljuttatott gyémántokat megvásárló kereskedők Kamerunban tevékenykednek a BADICA nevében.

A BADICA 2014 májusában Yalokéban (Ombella-Mpoko) kitermelt aranyat is exportált. A yalokéi aranybányák a Séléka ellenőrzése alatt álltak 2014. február elejéig, amikor is az anti-Balaka csoportok vették át az ellenőrzést felettük.

▼M7

2.   AZ ÚR ELLENÁLLÁSI HADSEREGE (Lord's Resistance Army) (más néven: a) LRA b) Az Úr Ellenállási Mozgalma (Lord's Resistance Movement – (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (Az Úr Ellenállási Mozgalma/Hadserege – LRM/A)

Cím: a) Vakaga, Közép-afrikai Köztársaság b) Haute-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság c) Basse-Kotto, Közép-afrikai Köztársaság d) Haut-Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság e) Mbomou, Közép-afrikai Köztársaság f) Haut-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság g) Bas-Uolo, Kongói Demokratikus Köztársaság h) (Állítólagos cím: Kafia Kingi (Szudán és Dél-Szudán határán lévő terület, amelynek végleges jogállása még nincs meghatározva). Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.)

A jegyzékbe vétel időpontja: 2016. március 7.

Egyéb információ: Az 1980-as években jött létre Uganda északi részén. A szervezet több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában, közülük több százat a Közép-afrikai Köztársaságban. Vezetője: Joseph Kony.

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Az Úr Ellenállási Hadseregét 2016. március 7-én vették jegyzékbe a 2262 (2016) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja és 13. pontjának b), c) és d) alpontja alapján mint olyan szervezetet, amely „részt vesz a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, stabilitását vagy biztonságát veszélyeztető cselekményekben vagy támogatja azokat;”„részt vesz a nemzetközi emberi jogi normákat vagy a nemzetközi humanitárius jogot megsértő cselekedetek vagy emberi jogi jogsértésnek vagy visszaélésnek minősülő cselekedetek tervezésében, irányításában vagy elkövetésében a Közép-afrikai Köztársaságban, ideértve a nemi erőszakot, a civil lakosság célba vételét, az etnikai vagy vallási alapú támadásokat, az iskolák és kórházak elleni támadásokat, valamint az elrablást és a lakóhely elhagyására kényszerítést is;”„az alkalmazandó nemzetközi jogot megsértve gyermekeket toboroz vagy használ fel fegyveres konfliktusokban a Közép-afrikai Köztársaságban;” továbbá „a természeti erőforrások – többek között a gyémánt, az arany, a vadon élő állatokból és növényekből készült termékek – illegális kiaknázása vagy kereskedelme révén támogatást nyújt fegyveres csoportoknak vagy bűnszövetkezeteknek a Közép-afrikai Köztársaságban.”

További információk:

Az LRA az 1980-as években tűnt fel Uganda északi részén, és több ezer polgári személyt rabolt el, ölt meg, illetve csonkított meg Közép-Afrikában. A fokozódó katonai nyomás következtében Joseph Kony, az LRA vezetője 2005-ben és 2006-ban elrendelte az LRA kivonulását Ugandából. Azóta az LRA a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), a Közép-afrikai Köztársaság, Dél-Szudán, valamint – állítólagosan – Szudán területén tevékenykedik.

2013. december óta az LRA több száz polgári személyt rabolt el, kényszerített lakóhelye elhagyására, ölt meg, vagy követett el ellenük nemi erőszakot a Közép-afrikai Köztársaság egész területén, továbbá polgári javakat fosztogatott, illetve semmisített meg. Az LRA falvak ellen intéz támadásokat, ahonnan élelmiszert és felszereléseket rabol elsősorban a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén, valamint az értesülések szerint Kafia Kingiben. Ez utóbbi terület Szudán és Dél-Szudán határán fekszik, végleges jogállása még nincs meghatározva, de a katonai ellenőrzést Szudán gyakorolja fölötte. A fegyveresek rajtaütésszerű támadásokat intéznek a biztonsági erők ellen és elrabolják felszerelésüket, amikor azok az LRA támadásaira reagálnak. Az LRA fegyveresei olyan falvakat is megcéloznak, illetve kifosztanak, ahol nincs jelen katonai erő. Az LRA egyre intenzívebben támadja a gyémánt- és aranybányászat helyszíneit.

A szervezet sejtjeit gyakran kísérik foglyok, akiket arra kényszerítenek, hogy hordárként vagy szakácsként dolgozzanak, illetve szexrabszolgának használják őket. Az LRA nemi alapú erőszakot is elkövet, többek között nőket és fiatal lányokat erőszakol meg.

2013 decemberében az LRA több tucat személyt rabolt el Haute-Kotto prefektúrában. Értesülések szerint 2014 eleje óta több száz polgári személy elrablásában vett részt a Közép-afrikai Köztársaságban.

Az LRA fegyveresei 2014 elején több alkalommal is támadást intéztek a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén található Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Obo ellen.

2014. május és július között a szervezet további támadásokat hajtott végre Obo és a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található más célpontok ellen; többek között június elején valószínűleg összehangolt támadásokat és emberrablásokat követett el Mbomou prefektúra területén.

Az LRA bevételszerzés céljából legalább 2014 óta részt vesz az elefántok orvvadászatában és tiltott kereskedelmében. Értesülések szerint a KDK északi részén fekvő Garamba Nemzeti Parkból elefántcsontot csempész ki Darfurba, ahol fegyverek és felszerelések ellenében kereskedik vele. Állítólag a Közép-afrikai Köztársaságon keresztül szállítja az orvvadászat útján szerzett elefántagyarakat a szudáni Darfurba, ahol értékesíti azokat. Emellett 2014 elejétől Joseph Kony az értesülések szerint parancsba adta, hogy az LRA fegyveresei a Közép-afrikai Köztársaság keleti részén bányászoktól gyémántot és aranyat raboljanak azzal céllal, hogy a megszerzett értékeket Szudánba szállítsák. Értesülések szerint 2015. január óta az Úr Ellenállási Hadseregének 500 tagját utasították ki Szudánból.

2015. február elején nehézfegyverekkel felszerelt LRA fegyveresek polgári személyeket raboltak el az Haut-Mbomou prefektúrához tartozó Kpangbayangában, és élelmiszert raboltak.

2015. április 20-án a Közép-afrikai Köztársaság délkeleti részén található Ndambissoua falut megtámadta az LRA és gyermekeket rabolt el, aminek következtében a lakosság legnagyobb része elmenekült. Továbbá 2015. július elején az LRA több falut is megtámadott Haute-Kotto prefektúra déli részén; fosztogattak, erőszakos cselekményeket és emberrablást követtek el polgári személyek ellen, valamint lakóházakat égettek fel.

2016. január óta az LRA-nak tulajdonított támadások száma a többszörösére emelkedett Mbomou, Haut-Mbomou és Haute-Kotto prefektúrákban; ezek a támadások különösen az Haute-Kotto területén fekvő bányavidékeket érintették. A támadások fosztogatással, polgári személyek ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel, tulajdon megsemmisítésével és emberrablással jártak együtt. Ennek nyomán a lakosság egy része lakóhelye elhagyására kényszerült; mintegy 700 személy menekült el Briába.

▼B
II. MELLÉKLET

A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok tájékoztató honlapjai és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Az Európai Bizottság értesítési címe

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.( 1 ) HL C 69., 2010.3.18., 19. o.